Posts in Category: Nyheder

Nyt fra bestyrelsen juni 2024

For English version, see below.

Nyt fra bestyrelsen efter bestyrelsesmøde mandag d. 3. juni.

Rettelse vedr. brug af gårdhaven:
Rettelse til vores sidste nyhedsbrev: Ifølge husordenen skal der være ro i fællesarealerne i gårdhaven senest kl. 23. Reglen lyder: “Sammenkomster på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre senest kl. 23.” Årsagen er, at høj snak, selv lav snak sent om aftenen og musik kan forplante sig til en stor del af lejlighederne omkring gårdhaven og mange af disse har soveværelser ud mod gården. Vi opfordrer derfor alle til at tage hensyn til deres naboer og respektere denne regel.

Grill på altanerne:
Det er flere, som er begyndt at grille på altanerne. Her mindes der venligst om, at det ikke er tilladt jf vedtægterne. Ud over at madosen blæser direkte ind i naboer og overboers stuer, er det også forbundet med brandfare. Derfor henvises der til de grill, som er stillet op i gårdhaven.

Fællesgrill:
Vi tænder op i den fælles grill på udvalgte søndage, hvor alle er velkomne til at medbringe deres mad, og vi griller og spiser sammen. Grillen tændes op og er klar kl. 17.30. I tilfælde af regn eller stor sandsynlighed for regn aflyses arrangement uden yderligere info.

 • Datoerne er:
  Søndag d. 23. juni
  Søndag d. 7. juli
  Søndag d. 11. august
  Søndag d. 25. august
  Søndag d. 1. september

Høstfest
Vi ser frem til at samles til årets høstfest lørdag den 14. september kl. 17:30 i gårdhaven. Det vil være efter samme koncept som sidste år med telte, grill og øl, vin og sodavand. Det vil være en fantastisk mulighed for at nyde godt selskab og fejre sæsonen sammen. Yderligere information om arrangementet og tilmelding følger. Festen er forbeholdt ejendommens beboere og der plejer at være super god tilslutning til den. Men vi vil gerne opfordre flere af vores helt unge beboere i ejendommen til at deltage. Det er en super måde at lære sine naboer at kende på.

Skraldespandene i gårdhaven nedlægges
For at fremme affadssortering og forhindre at måger spredes affald ud over græsplænen nedlægges skraldespandene i gårdhaven. Vi henviser i stedet til affaldssorteringsanlægget midt i gården samt den store container mod Godthåbsvej for bortskaffelse af affald.

Haveudvalg:
For at forbedre vores fællesarealer nedsætter vi et haveudvalg, som frem til sommeren 2025 skal arbejde på nye og mere komfortable borde og bænke samt mere hensigtsmæssig indretning og beplantning af gårdhaven. Til denne sommer vil der blive indkøbt fire ekstra liggestole, så flere kan nyde solen.

Storskrald og toilet i fælleshuset:
Dørene til storskraldsrummet vil fremover være aflåst, og adgang kræver nøglebrik for at forhindre ubudne gæster. Desuden vil døren til toilettet i fælleshuset blive udskiftet med en, som åbner udad, og med dørpumpe.

Byvandring i svømmehalskvarteret:
Vi har fornøjelsen af at tilbyde gratis byvandringer for beboere med Thomas Warburg, som vil finde sted på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 25/6 kl. 16-17.30 og kl. 18-19.30
  Tirsdag d. 20/8 kl. 16-17.30 og kl. 18-19.30

Emnet for byvandringerne vil inkludere historier om Guld-Harald og hans to store byggerier – Aksel Møllers Have og Hostrups Have, boliger i Svømmehalskvarteret i 1800-tallet, Frederiksbergs historie samt dramatiske arbejderkampe og kønsroller på Rubens Klædefabrik. Hver byvandring varer 1,5 time og kan rumme op til 25 personer. Tilmelding sker via foreningsmailen, ejerforeningen@godthaabshave.dk , og foregår efter først til mølle-princippet. Alle tilmeldte får en bekræftelse på tilmeldelsen og hvis tilmeldingen går ud over antal pladser, vil der blive oprettet en venteliste. Bemærk venligst, at arrangementet ikke er egnet for børn under 8 år.

Åbent hus i Frederiksberg Svømmehal:
Frederiksberg Svømmehal genåbner mandag d. 17. juni. I den forbindelse inviterer Frederiksberg Kommune alle naboer til en rundvisning i en del af svømmehallen søndag den 16. juni, kl. 10-20.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 29. august, men muligvis afholdes et ekstra bestyrelsesmøde i ultimo juni.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen, E/F Godthåbs Have

 


News from the Board after the Board Meeting on Monday, June 3rd.

Correction Regarding Use of the Courtyard:
Correction to our last newsletter: According to house rules, there must be quiet in the common areas of the courtyard by 11 PM. The rule states: “Gatherings in common areas must be conducted with reasonable consideration for the other residents and must end by 11 PM.” The reason is that loud conversations, even low conversations late at night, and music can carry to many of the apartments surrounding the courtyard, many of which have bedrooms facing the yard. We therefore encourage everyone to be considerate of their neighbors and respect this rule.

Grilling on Balconies:
Several residents have started grilling on their balconies. Please be reminded that this is not allowed according to the regulations. Apart from the cooking fumes blowing directly into the living rooms of neighbors and upstairs residents, it is also a fire hazard. Therefore, please use the grills set up in the courtyard.

Communal Grill:
We will light the communal grill on selected Sundays, where everyone is welcome to bring their food, and we grill and eat together. The grill will be ready at 5:30 PM. In case of rain or a high likelihood of rain, the event will be canceled without further notice.

The dates are:

Sunday, June 23rd
Sunday, July 7th
Sunday, August 11th
Sunday, August 25th
Sunday, September 1st

Harvest Festival:
We look forward to gathering for this year’s harvest festival on Saturday, September 14th at 5:30 PM in the courtyard. It will follow the same concept as last year with tents, grills, and beer, wine, and soft drinks. It will be a fantastic opportunity to enjoy good company and celebrate the season together. Further information about the event and registration will follow. The party is reserved for the residents of the property, and there is usually a great turnout. However, we would like to encourage more of our younger residents to participate. It is a great way to get to know your neighbors.

Elimination of Trash Bins in the Courtyard:
To promote waste sorting and prevent seagulls from spreading trash on the lawn, the trash bins in the courtyard will be removed. We refer instead to the waste sorting facility in the middle of the yard and the large container on Godthåbsvej for waste disposal.

Garden Committee:
To improve our common areas, we are setting up a garden committee that will work until the summer of 2025 on new and more comfortable tables and benches as well as more practical layout and planting of the courtyard. For this summer, four additional lounge chairs will be purchased so more people can enjoy the sun.

Bulky Waste and Toilet in the Common House:
The doors to the bulky waste room will henceforth be locked, and access will require a key fob to prevent uninvited guests. Additionally, the door to the toilet in the common house will be replaced with one that opens outward and has a door closer.

City Walk in the Swimming Hall District:
We are pleased to offer free city walks for residents with Thomas Warburg, which will take place on the following dates – in Danish:

 •  Tuesday, June 25th from 4-5:30 PM and 6-7:30 PM
  Tuesday, August 20th from 4-5:30 PM and 6-7:30 PM

The topic of the city walks will include stories about Guld-Harald and his two major constructions – Aksel Møllers Have and Hostrups Have, housing in the Swimming Hall district in the 1800s, the history of Frederiksberg, as well as dramatic labor struggles and gender roles at Rubens Klædefabrik. Each city walk lasts 1.5 hours and can accommodate up to 25 people. Registration is via the association’s email, ejerforeningen@godthaabshave.dk, and is on a first-come, first-served basis. All registered participants will receive a confirmation of registration, and if the registration exceeds the number of spots, a waiting list will be created. Please note that the event is not suitable for children under 8 years old.

Open House at Frederiksberg Swimming Hall:
Frederiksberg Swimming Hall will reopen on Monday, June 17th. In this connection, Frederiksberg Municipality invites all neighbors to a tour of part of the swimming hall on Sunday, June 16th, from 10 AM to 8 PM.

The next board meeting is scheduled for August 29th, but an additional board meeting may be held at the end of June.

Best regards,

The Board, E/F Godthåbs Have

Nyt fra Bestyrelsen – efter bestyrelsesmøde mandag d. 6. maj

For English version, see below.

Konstituering af Bestyrelsen
Jacob Hegstrup blev genvalgt som forperson ved den seneste generalforsamling, og den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev Natasja Aastrand Jørgensen genvalgt som næstforperson. Den øvrige bestyrelse består af disse medlemmer: Kasper Husted Oeverdick, Dorte Munk-Petersen, Alice Juhl, Christian Schlegel og Niels Tradsfeldt.

Generalforsamling:
Desværre er beslutningsreferatet fra generalforsamlingen forsinket. Vi forventer, at det udsendes til medlemmerne snarest – dvs. i starten af juni.

Ny funktionær:
Vi er glade for at byde Michael Wennike velkommen som vores nye funktionær i Godthåbs Have som afløser for Rasmus. Michael begynder hos os mandag den 3. juni og bringer en bred vifte af erfaringer inden for ejendomsvedligeholdelse og facilitetsstyring. Ejendommens funktionærer, Martin og Michael, kan træffes i ejendomskontoret på hverdage 7.00 – 7.15 samt 12.00 – 12.30.

Arbejdsudvalg
For at effektivisere vores arbejde og engagement i forskellige aspekter af ejendommens vedligeholdelse og samvær, har bestyrelsen nedsat følgende udvalg:

 • Vedligeholdelsesudvalg: Fokuserer på identifikation og udbedring af svage punkter i ejendommen.
 • Renoveringsudvalg: Ansvarlig for æstetiske opgraderinger, herunder renovering af trappeopgangene og designmanualen.
 • Hjemmeside: Arbejder på fornyelse af vores online tilstedeværelse og sikrer opdateret kommunikation til beboerne.
 • Sociale aktiviteter: Planlægger og koordinerer sociale begivenheder som høstfesten og andre sammenkomster, som fx grillaftener hen over sommeren.

Fællesantenne
Efter generalforsamlingens beslutning om at nedlægge fællesantennen,har bestyrelsen besluttet at fortsætte aftalen med CopyDan/Verdens TV frem til årets udgang, hvorefter antennes frakobles i december. Det er dog vigtigt at bemærke, at eventuelle nedbrud i antenneanlægget ikke vil blive repareret, hvorfor det anbefales at beboerne, som vil forsætte med antenne-TV, anskaffer sig en stueantenne. Paraboler og udendørs antenner er ikke tilladt – både jf vores vedtægter og jf Frederiksberg Kommune. Hjemmesiden er opdateret med gode råd til valg af stueantenne og gode råd om streaming af TV.

Link: https://godthaabshave.dk/faellesfaciliteter/faellesantenne/

Gårdhave
Med sommerens komme kan gårdhaven igen bruges. Der står to små grill samt den store grill til rådighed for ejendommens beboere. Hverken borde eller grill kan reserveres. Vi minder alle om, at man skal huske at rengøre grill efter brug samt sætte borde, stole og bænke på plads. Samt selvfølgelig at bruge toiletten i fælleshuset i gården. Fordi vi bor tæt og mange nyder sommeren med åbne vinduer, skal både beboere og deres gæster være opmærksomme på, at husordenen også gælder for gårdhaven: Rettet 6/6 til Husordenens pkt. 4B om lejligheder: ”Beboere må ikke generes af støjende adfærd navnlig efter kl. 18.00 søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag og lørdag.” til Husordenen pkt. 14: “Sammenkomster på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre senest kl. 23”.

Høstfest
Vi ser frem til at samles til årets høstfest lørdag den 14. september kl. 17:30 i gårdhaven. Det vil være efter samme koncept som sidste år med telte, grill og øl, vin og sodavand. Det vil være en fantastisk mulighed for at nyde godt selskab og fejre sæsonen sammen. Yderligere information om arrangementet og tilmelding vil følge snarest.

Vandhanen i gården
For at minimere vandspild er vandhanen i gården blevet udstyret med en lås. Har man brug for vand i gården, henvises til håndvasken i det fælles toilet i gården.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. juni.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i E/F Godthåbs Have

 


News from the Board – after the board meeting on Monday, May 6th

 Constitution of the Board
Jacob Hegstrup was re-elected as chairperson at the recent general assembly, and the rest of the board was re-elected. At the constitutive board meeting, Natasja Aastrand Jørgensen was re-elected as vice-chairperson. The remaining board members are: Kasper Husted Oeverdick, Dorte Munk-Petersen, Alice Juhl, Christian Schlegel, and Niels Tradsfeldt.

General Assembly:
Unfortunately, the minutes from the general assembly are delayed. We expect it to be sent out to the members as soon as possible – that is, at the beginning of June.

New Employee:
We are pleased to welcome Michael Wennike as our new employee at Godthåbs Have, replacing Rasmus. Michael will start with us on Monday, June 3rd, and brings a wide range of experiences in property maintenance and facility management. The property’s employees, Martin and Michael, can be reached at the property office on weekdays from 7:00 – 7:15 and 12:00 – 12:30.

Working Committees
To streamline our work and engagement in various aspects of the property’s maintenance and social interaction, the board has established the following committees:

 • Maintenance Committee: Focuses on identifying and rectifying weak points in the property.
 • Renovation Committee: Responsible for aesthetic upgrades, including the renovation of the stairwells and the design manual.
 • Website: Working on renewing our online presence and ensuring updated communication to the residents.
 • Social Activities: Plans and coordinates social events such as the harvest festival and other gatherings, such as barbecues over the summer.

Common TV Antenna
Following the general assembly’s decision to decommission the common antenna, the board has decided to continue the agreement with CopyDan/World TV until the end of the year, after which the antenna will be disconnected in December. However, it is important to note that any breakdowns in the antenna system will not be repaired, which is why residents who want to continue with antenna TV are advised to acquire an indoor antenna. Satellite dishes and outdoor antennas are not allowed – both according to our bylaws and according to Frederiksberg Municipality. The website has been updated with good advice on choosing an indoor antenna and good advice on streaming TV.

Link: https://godthaabshave.dk/faellesfaciliteter/faellesantenne/

Courtyard
With the arrival of summer, the courtyard can be used again. There are two small grills and the large grill available for the property’s residents. Neither tables nor grills can be reserved. We remind everyone to remember to clean the grill after use and to put tables, chairs, and benches back in place. And of course, to use the toilet in the common house in the yard. Because we live close and many enjoy the summer with open windows, both residents and their guests should be aware that the house rules also apply to the courtyard: “Residents must not be disturbed by noisy behavior especially after 6:00 PM Sunday to Thursday and after midnight Friday and Saturday.”

Harvest Festival
We look forward to gathering for this year’s harvest festival on Saturday, September 14th at 5:30 PM in the courtyard. It will be after the same concept as last year with tents, grills, and beer, wine, and soda. It will be a fantastic opportunity to enjoy good company and celebrate the season together. Further information about the event and registration will follow shortly.

The Tap in the Courtyard
To minimize water wastage, the tap in the courtyard has been equipped with a lock. If you need water in the courtyard, please refer to the sink in the common toilet in the courtyard.

The next board meeting is on Monday, June 3rd.

Kind regards,

The Board of E/F Godthåbs Have

Nyt fra bestyrelsen – februar/marts 2024

For English version, see below.

Nyt fra bestyrelsen dækker denne gang ordinært bestyrelsesmøde 21. februar 2024, ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. februar 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. marts. 

Faldstammeprojektet
Siden påbegyndelse i 2016 er faldstammerenoveringen nu under endelig afslutning, og bestyrelsen ser frem til at koncentrere sig om fremadrettet arbejde med almindelig drift, vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Udestående er endeligt projektregnskab og afregninger ifølge aftalesedler, hvor opkrævninger er sendt ud til ejerne. Desværre er disse aftalesedler kommet som en overraskelse for nogle af de nuværende ejere. Bestyrelsen og administrator er ved at udarbejde svar på de modtaget skriftlige henvendelser, og vil i den forbindelse udsende fælles besvarelse til ejerne.

Ny funktionær
Vores dygtige funktionær Rasmus har desværre valgt at stoppe i foreningen pr. 31. marts. Årsagen er, at Rasmus har fået et mere attraktivt arbejde, som passer bedre i forhold til, at Rasmus bor et stykke vej fra København. Bestyrelsen arbejder i samarbejde med Martin på rekruttering af ny funktionær. Rasmus har sidste arbejdsdag er fredag d. 22. marts. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Rasmus for hans altid imødekommende væsen og samvittighedsfulde arbejde i foreningen.

Funktionærferie
Ejendomskontoret vil være ubemandet i uge 14. Det er ugen efter påske – 1. til 7. april, hvor Martin afholder ferie. Der er afløsere, som sørger for almindelig renovation. Hvis der skulle opstå akutte skader som for eksempel sprungne vandrør etc. kan BELFOR kontaktes. Kontaktnummer kan bl.a. findes på hjemmesiden og på opslag i elevatorerne.

Liste over akutte skader kan ses her: http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Hvert opkald koster foreningen 100 kr., hvorfor ikke-akutte telefonforespørgsler til funktionærerne skal vente, til Martin er tilbage fra ferie. Alternativt sendes pr. email.

Skadedyr
Foreningens forsikring mod skadedyr er nu trådt i kraft. Bestyrelsen påpeger, at det er vigtigt at man melder besøg af skadedyr som fx møl og væggelus omgående til funktionærerne, så udbrud af skadedyr kan slåes ned så hurtigt som muligt. Derved kan risikoen for spredning minimeres. Ved udbrud i ferieperioder kontaktes bestyrelsen.

Hjemmesiden er opdateret med info om skadedyr her:
http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/

Utæt nedløbsrør
Den gode arkitekt, Sigurd Tanggaard, som tegnede vores ejendom, gemte, som et led i arkitekturen, de fleste installationer væk i murværk og rørkasser, Det gælder også nogle af tagnedløbene, hvilket nu har givet problemer på facaden mod Godthåbsvej. Et skjult nedløbsrør har vist sig at være utæt, hvilket har medført fugtskader på både yder- og indermuren. Røret skal tilgås indefra, og derfor må beboerne af de berørte lejligheder desværre have ulejlighed med affugtere, huller i væggen og håndværkere. På den positive side dækkes skaden af vores forsikring. De berørte beboere er orienteret.

Altaner mod gården
Bestyrelsen arbejder på at få opdateret vedligeholdelsesplan, og sammen med et arkitektfirma arbejdes der videre på designmanualen for ejendommen. Bestyrelsen har besluttet at få arkitektfirmaet til også at vurdere projektet Altaner til gården i forhold til Frederiksberg Kommunes retningslinjer for altaner samt forudgående indledende drøftelse med kommunen. Resultatet af denne vurdering forventes at blive fremlagt ved generalforsamlingen.

Vaske og tørrerum
Tørrerummene er fælles område, som beboerne deles om. Derfor henstiller vi igen til, at man respekterer andres reservationer af tørrerum og tage tøjet ned, når ens reservation er udløbet.

Generalforsamling
Bestyrelsen minder om, at foreningens ordinære generalforsamling er den 17. april kl. 18. Her får ejerne indkaldelse og dagsorden direkte fra administrator.

 NEWS FROM THE BOARD – APRIL/MARCH

This time, news from the board covers the ordinary board meeting on February 21, 2024, extraordinary board meeting on February 28, 2024, and another extraordinary board meeting on March 6.

Downpipe project
Since its initiation in 2016, the downpipe renovation is now nearing completion, and the board looks forward to focusing on future work involving regular operations, maintenance, and property enhancement. Pending tasks include final project accounting and settlements according to agreements, with invoices already sent out to the owners. Unfortunately, these agreements have come as a surprise to some of the current owners. The board and the administrator are drafting responses to the received written inquiries and will subsequently issue a collective response to the owners.

New employee
Our talented employee, Rasmus, has unfortunately decided to leave the association by March 31. The reason is that Rasmus has found a more attractive job that better suits his living situation, as he resides quite a distance from Copenhagen. The board is collaborating with Martin on recruiting a new employee. Rasmus’s last working day is Friday, March 22. The board extends a big thank you to Rasmus for his always accommodating demeanor and conscientious work in the association.

Employee vacation
The property office will be unmanned in week 14. This is the week after Easter – April 1 to 7 – when Martin will be on vacation. There are substitutes who will ensure disposal renovation. In case of emergencies such as burst water pipes, etc., BELFOR can be contacted. Contact information can be found on the website and notices in the elevators. A list of emergency damages can be viewed here (in Danish):

http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Each call costs the association 100 DKK, so non-emergency phone inquiries to the employees should wait until Martin returns from vacation. Alternatively, contact via email.

Pest control
The association’s pest control insurance is now in effect. The board emphasizes the importance of promptly reporting visits by pests such as moths and bedbugs to the employees so that outbreaks can be addressed as quickly as possible. This helps minimize the risk of spreading. In case of outbreaks during holiday periods, the board should be contacted.

The website has been updated with information about pests here (in Danish): http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/ 

Leaky downspout
The talented architect, Sigurd Tanggaard, who designed our property, concealed most installations as part of the architecture, including some of the roof downspouts, which has now caused issues on the facade facing Godthåbsvej. A hidden downspout has proven to be leaky, resulting in moisture damage to both the exterior and interior walls. The pipe needs to be accessed from the inside, so unfortunately, residents of the affected apartments will have to deal with dehumidifiers, holes in the wall, and craftsmen. On the positive side, the damage is covered by our insurance. The affected residents have been informed.

Courtyard balconies
The board is working on updating the maintenance plan, and in collaboration with an architectural firm, they are continuing work on the design manual for the property. The board has decided to have the architectural firm also assess the Courtyard Balconies project in relation to Frederiksberg Municipality’s guidelines for balconies, along with preliminary discussions with the municipality. The results of this assessment are expected to be presented at the general meeting.

Laundry and drying rooms
The drying rooms are a communal area shared by the residents. Therefore, we once again urge everyone to respect others’ reservations of the drying rooms and to remove their laundry when their reservation has expired.

General meeting
The board reminds everyone that the association’s ordinary general meeting is on April 17 at 6 p.m. Owners will receive the invitation and agenda directly from the administrator.

The next board meeting is the ordinary board meeting on March 13.

Nyt fra bestyrelsen – januar 2024

For English version, see below.

Faldstammeprojektet:
Efter otte år er faldstamme-renoveringen færdig. Der arbejdes på afsluttende intern kontrol og ekstern revideret endelig byggeregnskab, som forventes at være færdigt og sendt ud til alle ejere inden ordinær generalforsamlingen 17. april 2024, jf. bestyrelsens udmeldte plan på ordinær generalforsamling i 2023. Tilbage er også et-års gennemgang, med skæringsdato i juli, hvor man kan indberette fejl og mangler ved renoveringen til entreprenøren. Mere information vil følge, når tiden nærmer sig.

Vedligeholdelsesplan for ejendommen:
Ejendommen er netop nu, ved at få udarbejdet en opdateret vedligeholdelsesplan, af ekstern rådgiver. Renovering af trapperne er allerede på bestyrelsens dagsorden, og vedligeholdelsesplanen vil vise, hvilke indsatser der ellers bør prioriteres. Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, bliver den tilgængelig for alle ejere.

Skadedyr – væggelus
Som tidligere meddelt har bestyrelsen tegnet en skadedyrsforsikring, som forventes igangsat fra 1. januar 2024. Når den er det, er vi forsikret mod nye besøg af fx væggelus. Desværre kæmpes der stadig med tidligere udbrud af væggelus. Der arbejdes på en opdatering af hjemmesiden med gode råd mod skadedyr.

Indtil da henvises der til disse gode råd mod væggelus:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Samtidig skal bestyrelsen indskærpe, at man har pligt til at meddele besøg af skadedyr som fx væggelus og møl til funktionærerne. Kun ved at funktionærerne kender til udbrud, kan vi få bekæmpet forekomsten og forsøge at forhindre, at det spreder sig til flere lejligheder.

Korttidsulejning
På foranledning skal bestyrelsen indskærpe reglerne for korttidsudlejning af lejligheder, som det fremgår at foreningens vedtægter, vedtaget af generalforsamlingen. Disse regler gælder også ved kortidsudlejning via portaler som fx airbnb: Husorden §24, pkt. 5: ”Korttidsudlejning begrænses op til 4 separate udlejninger og maksimalt for sammenlagt 30 dage i alt pr. kalenderår, Ejeren skal senest samtidig med hver udlejnings begyndelse underrette ejerforeningens bestyrelse om udlejningen, lejerens navn og kontaktoplysninger samt lejeperiodens længde.”

Næste bestyrelsesmøde er 22. januar.

 


NEWS FROM THE BOARD – JANUARY 2024

Downpipe Project:
After eight years, the downpipe renovation is complete. Work is being done on final internal control and an externally audited final construction account, which is expected to be completed and sent out to all owners before the ordinary general meeting on April 17, 2024, as per the board’s plan announced at the ordinary general meeting in 2023. What remains is also a one-year review, with a cut-off date in July, where you can report errors and omissions in the renovation to the contractor. More information will follow as the time approaches.

Maintenance Plan for the Property:
The property is currently having an updated maintenance plan prepared by an external advisor. Renovation of the stairs is already on the board’s agenda, and the maintenance plan will show which initiatives should be prioritized. Once the maintenance plan is prepared, it will be available to all owners.

Pest Control – Bed Bugs:
As previously announced, the board has taken out a pest control insurance, expected to start from January 1, 2024. Once it does, we will be insured against new infestations of, for example, bed bugs. Unfortunately, there is still an ongoing struggle with previous outbreaks of bed bugs. Work is being done on updating the website with advice on pest control.

Until then, please refer to these tips against bed bugs – in Danish:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Additionally, the board emphasizes the duty to report any pest infestations, such as bed bugs and moths, to the staff. Only by the staff being aware of outbreaks can we combat the spread and try to prevent it from reaching more apartments.

Short-term Rentals:
Following this, the board reiterates the rules for short-term rental of apartments, as stated in the association’s bylaws, adopted by the general assembly. These rules also apply to short-term rentals through portals like Airbnb: House Rules §24, item 5: “Short-term rentals are limited to 4 separate rentals and a maximum of 30 days in total per calendar year. The owner must notify the board of the owners’ association of the rental, the renter’s name and contact details, and the duration of the rental period at the same time as the rental begins.”

The next board meeting is on January 22.

 

 

Nyt fra bestyrelsen – Reparation af varmesystemet

For English version, see below.

Martin oplyser her tirsdag, at reparationsarbejdet med varmesystemet går efter planen. Hvis ikke der sker uforudsete hændelser under det videre arbejde, forventer han, at varmen gradvist vil vende tilbage i radiatorerne onsdag d. 13. december sidst på dagen/først på aftenen.

Beboerne anmodes om at skrue helt op for termostaterne på radiatorerne senest onsdag. Derved kan varmeforsyningen reetableres hurtigst muligt ved opstarten.

Hvis der skulle være radiatorer, som ikke virker efter genstarten af varmeforsyningen, kan det skyldes luft i systemet. Kontakt i givet fald venligst funktionærerne.

 

 NEWS FROM THE BOARD – Heating System Repair

Martin reports here on Tuesday that the repair work on the heating system is progressing as planned. If there are no unforeseen incidents during the ongoing work, he expects that the heat will gradually return to the radiators on Wednesday, December 13th, late in the day/early in the evening.

Residents are requested to turn the thermostats on the radiators all the way up by Wednesday at the latest. This will help to quickly reestablish the heating supply when it starts up again.

If there are radiators that do not work after the restart of the heating supply, it may be due to air in the system. In that case, please contact the staff.

Nyt fra bestyrelsen – november 2023

For English version, see below.

Akut reparation af varmerør – nedlukning af varme i flere dage:
Der er desværre opstået en akut skade på ejendommens varmeanlæg. Et centralt rør i varmekælderen er konstateret tæret i kritisk tilstand.
Derfor skal røret skiftes hurtigst muligt for at undgå, at varmeanlægget bryder sammen.

Desværre vil reparationsarbejdet medføre, at der lukkes for varmen i hele ejendommen i tre til fem dage. Arbejdet iværksættes senest mandag d. 18. december. En mandag for at undgå at arbejdet ligger stille hen over en weekend, og senest den 18. december for at vi kan være sikre på at arbejdet er færdigt inden juleferien.

Dette vil naturligvis medføre gener for alle beboere og erhvervslejemål. Men hvis vi venter på varmere vejr, er der en reel risiko for at røret springer i vinterperioden, og det vil tage endnu længere tid at genetablere varmeforsyningen.

Når reparationsarbejdet er færdigt, vil det tage forholdsvist kort tid at få varme tilbage i radiatorerne. Dog kan det komme de sædvanlige udfordringer med luft i systemet, som kan opleves hvert efterår. Der vil blive orienteret om dette, når reparationsarbejdet er udført.

Ud over orientering via Nyt fra bestyrelsen, vil der blive orienteret om arbejdet via opslag i opgangene og via mail fra administrator.

Reparationerne vil ikke påvirke forsyningen af varmt brugsvand.

Som alle andre beboere i ejendommen modtog bestyrelsen denne nyhed med meget lidt begejstring. Men den er nødvendig.

Hvis man vil afsøge muligheden for alternativ varmekilde i lejligheden i perioden, skal man være opmærksom på at en varmeovn med gas kan medføre risiko for dårligt indeklima – i værste fald kritisk og livsfarlig mangel på ilt i lejligheden. Derfor frarådes brug af gasvarmere til udendørs brug på det kraftigste.

Faldstammeprojektet:
Renoveringen af faldstammer er ved at være afsluttet. Det har været afholdt afleveringsforretning, og hovedentreprenør FLD og bestyrelsen har underskrevet afleveringsprotokol med kendte fejl/mangler til udbedring i andet halvår af 2023, og dette mål nås. Udbedringen har bestået af afventende leverance fra tredjepart til renovering af faldstammerør i tre 9. salslejligheder med udgangspunkt i vandret etageindstøbt rør.

Opgørelse over den enkelte ejers udgifter eller besparelse i sin lejlighed på projektet, f.eks. tilkøb af arbejde vedr. rørkasse, er blevet gennemgået og kontrolleret. Opgørelsen er planlagt til at blive sendt til orientering til ejerne fra Qvortrup Administration inden for ca. en måned med afregning pr. 1. april 2024 sammen med opkrævning af fællesudgifter m.v.

Intern afsluttende kontrol af byggeregnskabet hos Qvortrup og hos bestyrelsen er i gang.
Herefter overgår det endelig byggeregnskab til ekstern kontrol hos ejerforeningens generalforsamlingsvalgte statsautoriseret revisionsselskab.

Proces for afslutning af faldstammeprojektet følger således bestyrelsens udstykket plan som orienteret skriftligt og mundtligt på ejerforeningens ordinære generalforsamling i 2023.

Væggelus:
Flere lejligheder i to opgange på Godthåbsvej blev i efteråret angrebet af væggelus. De berørte ejere kontaktede skadedyrsfirmaer, som af flere omgange og med vekslende held foretog bekæmpelse af krybene. Da væggelusene imidlertid stadig bredte sig med alarmerende hast, besluttede bestyrelsen at træde til og undtagelsesvist iværksætte en samlet bekæmpelse af samtlige lejligheder i de to opgange og afholde udgiften hertil. Dette var nødvendigt for at angrebet kunne inddæmmes og ikke sprede sig til resten af foreningen.
Som ejer af en lejlighed er man forpligtet til straks at bekæmpe væggelus, hvis man støder på dem i sit hjem. Det samme gør sig gældende, hvis man lejer sin lejlighed ud. Udgiften påhviler den enkelte ejer, og det er vigtigt, at man reagerer hurtigt og tager problemet alvorligt.
Bestyrelsen har på baggrund af episoden besluttet at udvide foreningens forsikring til fremover at omfatte bekæmpelse af væggelus. Forsikringen forventes at træde i kraft 1. januar 2024, men skulle du som beboer støde på væggelus i din lejlighed, skal du straks kontakte ejendomsfunktionærerne, uanset om dette er før eller efter forsikringens ikrafttræden.

I øvrigt henstiller bestyrelsen til, at man i forbindelse med udlandsrejser iagttager sædvanlige forholdsregler omhandlende væggelus, og at man overholder foreningens regler om korttidsudlejning, da særligt turister er i risiko for at medbringe skadedyrene.

Internet aftale med Fiberby forlænges:
Foreningens aftale med internetleverandøren Fiberby forlænges til 31/12 2026. Prisen bliver i forbindelse med en genforhandling af aftalen sat ned pr.1/1 2024 fra 90 kr. pr. måned til 85 kr. pr måned for 1000/1000 MB, hvilket afregnes direkte med Fiberby kvartalsvist.

Fiberby har, udover vores aftale, en række produkter, som kan tilkøbes – så som internet betalt af arbejdsgiver, fast IP adresse mv.

Læs på foreningens hjemmeside her:
http://godthaabshave.dk/beboer/internet/ 

I forbindelse med aftalens fornyelse tilbyder Fiberby i perioden 1/12 2023 til 1. februar 2024 på 10 procent rabat ved køb af ny router på shop.fiberby.dk. Rabatkoden er ”Godthåbs”.

Desuden har Fiberby indgået i et samarbejde med Allente, en fusion af Viasat og Canal Digital. Her tilbydes foreningens beboere 90 – 130 kr. rabat på tv-pakkerne.

Dette er et tilbud mellem de enkelte beboere og Allente. Fiberby oplyser, at interesserede beboere skal ringe til Allente og oplyse, at de bor i en Fiberby forening – dvs. oplyse at de bor i E/F Godthåbs Have for at få rabatten.

For beboere, som har udfordringer med at få fx trådløst internet mv til at virke, kan man som noget nyt få gratis support med hjemmebesøg af en tekniker ved problemer med wi-fi. Man skal kontakte Fiberby’s telefonsupport. Lykkedes det ikke at få internettet til at virke via telefonsupport, tilbyder Fiberby foreningens beboere gratis besøg af servicetekniker.

Vandskader den 16. november:
I forbindelse med det kraftige regn- og blæsevejr fik vi desværre vandskader flere steder i ejendommen. Særligt lejligheder på ejendommens øverste etager (5. – 9. sal) fik vand ind omkring de store stuevinduer, og bestyrelsen er i samråd med vores funktionærer, håndværkere og byggesagkyndige i færd med at klarlægge årsagen. Noget tyder på, at en del af årsagen – udover de usædvanlige vejrforhold – skal findes i beskaffenheden af fugerne i ydermurene – især på de øverste etager, og ejendommens murer vil den kommende tid vurdere, om der er akut behov for reparation og iværksætte denne om nødvendigt.

Indgange i baggården:
Der udføres løbede en renovering af trappetrin ved indgangene til opgangene fra gården. Her vil trinnene løbende blive omdannet til rollatorvenlige ramper. Dette sker dog først, når funktionærerne skønner, at trappetrin er modne til renovering.
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at det ikke er tilladt at opbevare barne- og klapvogne i opgangen, men at det dertil indrettet barnevognsskur skal benyttes.

Den store port:
En beboer har fået skadet sin bil, da porten begyndte at lukke i forbindelse med gennemkørsel. Det er heldigvis første gang i de 6-8 år, porten har åbnet med den nuværende elektronik, at der er sket en skade, og porten opfylder således også alle krav til sikkerhed, nødstop og bevægelsessensorer
Der er ikke mulighed for at flytte sensorerne længere ud mod portåbningen, da man i så fald risikerer, at regn, slud og sne vil blive registreret som bevægelse, så porten under disse vejrforhold vil forblive åben, selv om der ikke er færdsel igennem.
Når man skal køre gennem porten, kan man eventuelt aktivere åbningsautomatikken en ekstra gang umiddelbart inden gennemkørsel, og så i øvrigt tilpasse sin fart til portens åbnings- og lukkehastighed.

Designmanual:
Den såkaldte værdisætning for ejendommen, som er den første leverance i projektet med udarbejdelse af en designmanual, er nu udarbejdet. Værdisætningen skal ses som et redskab til fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen, og vil danne grundlag for udarbejdelse af projekter, hvor bygningens værdier sikres og inddrages i en fremtidig anvendelse af bygningen.
Værdisætningen er et vigtigt arbejdsredskab for den til enhver tid siddende bestyrelse, da den er med til at sætte det korrekte fokus i beslutningerne og arbejdet med vedligeholdelse af vores ejendom.
Værdisætningen vil således få anvendelse i de kommende projekter med renovering af opgange og renovering af butiksfacader, men den vil også skulle anvendes i den daglige vedligeholdelse af vores ejendom fremadrettet.
Det er spændende læsning for alle, der har interesse i Godthåbs Haves historie og arkitektur. Værdisætningen kan ses under ejendommens dokumenter her:
http://godthaabshave.dk/dokumenter/ejendommen/

Luk kun op for folk, du kender
Foranlediget af en konkret episode, hvor en af vores opgange blev benyttet som varmestue af en flok unge mennesker, der røg og optrådte aggressivt, bør vi alle være opmærksomme på kun at lukke personer ind via dørtelefonen, som har et berettiget ærinde i ejendommen.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 10. januar.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.

 


News from The Board – November 2023

 

Emergency Repair of Heating Pipes – Heating Shutdown for Several Days:
Unfortunately, an acute damage to the property’s heating system has occurred. A central pipe in the heating basement has been found corroded in a critical condition.

Therefore, the pipe needs to be replaced as soon as possible to prevent a breakdown of the heating system.

Regrettably, the repair work will result in a shutdown of the heating throughout the entire property for three to five days. The work will commence no later than Monday, December 18th. Choosing a Monday aims to avoid the work being idle over a weekend, and by completing it by December 18th, we ensure it is finished before the Christmas holidays.

This will, of course, cause inconvenience for all residents and commercial leases. However, waiting for warmer weather poses a real risk of the pipe bursting during the winter, prolonging the time needed to restore the heating.

Once the repair work is completed, it will take a relatively short time to restore heat to the radiators. However, there may be the usual challenges with air in the system, as experienced every fall. Information about this will be provided after the repair work is finished.

In addition to updates via News from the Board, information about the work will be posted in the stairwells and sent via email from the administrator.

The repairs will not affect the supply of hot water.

Like all other residents in the property, the board received this news with very little enthusiasm. But it is necessary.

If anyone wishes to explore the possibility of alternative heating sources during this period, be aware that a gas heater in the apartment can pose a risk of poor indoor air quality – potentially leading to a critical and life-threatening lack of oxygen in the apartment. Therefore, the use of gas heaters for outdoor use is strongly discouraged.

Pipe Project:
The renovation of pipes is nearing completion. A final inspection has been conducted, and the main contractor FLD and the board have signed an acceptance protocol with known defects to be addressed in the second half of 2023, and this goal will be achieved. The rectification has involved awaiting delivery from a third party for the renovation of pipe systems in three 9th-floor apartments based on horizontally embedded pipes.

An account of each owner’s expenses or savings in their apartment for the project, such as additional work related to pipe encasement, has been reviewed and verified. The account is scheduled to be sent for information to the owners by Qvortrup Administration within approximately a month, with settlement as of April 1, 2024, along with the collection of common expenses, etc.

Internal final checks of the construction accounts at Qvortrup and the board are underway. Subsequently, the final construction accounts will be subjected to external scrutiny by the chartered auditing firm elected at the association’s general meeting.

The process for concluding the pipe project follows the board’s outlined plan as communicated in writing and verbally at the association’s ordinary general meeting in 2023.

Bedbugs:
Several apartments in two stairwells on Godthåbsvej were attacked by bedbugs in the fall. The affected owners contacted pest control companies, which, on multiple occasions and with varying success, attempted to combat the infestation. However, as bedbugs continued to spread rapidly, the board decided to intervene and, exceptionally, initiate a comprehensive treatment of all apartments in the two stairwells, covering the cost. This was necessary to contain the infestation and prevent it from spreading to the rest of the association.

As an apartment owner, it is mandatory to promptly combat bedbugs if encountered in your home. The same applies if you rent out your apartment. The cost is borne by each owner individually, and it is crucial to react quickly and take the problem seriously.

Based on this incident, the board has decided to expand the association’s insurance to include bedbug control in the future. The insurance is expected to take effect on January 1, 2024. However, if you, as a resident, come across bedbugs in your apartment, you should immediately contact the property caretakers, whether it is before or after the insurance comes into effect.

Additionally, the board recommends that individuals observe standard precautions regarding bedbugs during trips abroad and adhere to the association’s rules regarding short-term rentals, as tourists are particularly at risk of bringing these pests.

Internet Agreement with Fiberby Extended:
The association’s agreement with the internet provider Fiberby is extended until December 31, 2026. In connection with the renegotiation of the agreement, the price will be reduced from January 1, 2024, from 90 DKK per month to 85 DKK per month for 1000/1000 MB, billed quarterly directly by Fiberby.
Fiberby offers a range of additional products beyond our agreement, such as employer-paid internet, fixed IP address, etc.

Read more on the association’s website (in Danish) here: http://godthaabshave.dk/beboer/internet/

In connection with the agreement renewal, Fiberby offers a 10 percent discount on the purchase of a new router on shop.fiberby.dk from December 1, 2023, to February 1, 2024. The discount code is “Godthåbs.”

Furthermore, Fiberby has entered into a collaboration with Allente, a merger of Viasat and Canal Digital. Here, residents of the association are offered a discount of 90-130 DKK on TV packages. This offer is between individual residents and Allente. Fiberby states that interested residents should call Allente and state that they live in a Fiberby association – i.e., mention that they live in E/F Godthåbs Have to get the discount.

For residents facing challenges with, for example, wireless internet, Fiberby now offers free support with a home visit by a technician for issues with Wi-Fi. Residents should contact Fiberby’s phone support. If internet issues persist despite phone support, Fiberby offers association residents a free visit from a service technician.

Water Damage on November 16:
Unfortunately, due to heavy rain and wind, we experienced water damage in several places in the property. Especially apartments on the upper floors (5th – 9th floors) had water ingress around the large living room windows. The board, in consultation with our staff, craftsmen, and building experts, is working to determine the cause. It appears that, in addition to the unusual weather conditions, part of the cause may be found in the quality of the seals in the outer walls – especially on the upper floors. The property’s masons will assess whether there is an urgent need for repair and initiate it if necessary.

Entrances in the Courtyard:
A renovation of steps at the entrances to the stairwells from the courtyard is ongoing. The steps will gradually be converted into wheelchair-friendly ramps. However, this will only happen when the staff deems the steps ready for renovation. The board emphasizes that it is not allowed to store baby strollers and prams in the stairwell but that the designated stroller shed should be used.

The Large Gate:
A resident’s car was damaged when the gate began to close during passage. Fortunately, this is the first time in the 6-8 years since the current electronics were installed that damage has occurred. The gate also meets all safety, emergency stop, and motion sensor requirements. There is no option to move the sensors further out toward the gate opening, as doing so risks registering rain, hail, and snow as movement, causing the gate to remain open during these weather conditions. When driving through the gate, it may be helpful to activate the opening mechanism one extra time just before passage and adjust your speed to the opening and closing speed of the gate.

Design Manual:
The so-called valuation of the property, which is the first deliverable in the project to create a design manual, has now been prepared. The valuation should be seen as a tool for future refurbishment and maintenance of the property and will form the basis for the development of projects where the building’s values are ensured and incorporated into future use of the building. The valuation is an important tool for the sitting board at any given time, as it helps focus decisions and work on maintaining our property. The valuation will be applied in upcoming projects involving the renovation of stairwells and storefronts, but it will also be used in the daily maintenance of our property going forward. It is exciting reading for anyone interested in the history and architecture of Godthåbs Have. The valuation (in Danish) can be viewed under the property’s documents here:

Ejendommen

Only Open the Door for People You Know:
Prompted by a specific incident where one of our stairwells was used as a gathering place by a group of young people who smoked and acted aggressively, we should all be mindful to only admit individuals via the door intercom who have a legitimate reason to be in the property.

The next board meeting is scheduled for Wednesday, January 10th.

The board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

Nyt fra Bestyrelsen september 2023

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. september 2023

Høstfest:
Høstfesten blev med 98 tilmeldinger en succes. Bestyrelsen vurderer at leje af telt og ekstern pattegris-kok har sparet rigtigt arbejde. Derfor fastholdes det til næste beboerfest. Tak til de frivillige der mødte op til både borddækning lørdag og afrydning søndag.

Loppemarked:
Teltet til høstfesten lørdag var til rådighed til det beboerdrevene loppemarked søndag. Et hyggeligt arrangement med cirka ti stande. Hvis loppemarked gentages, kan der overvejes mere markedsføring af arrangementet næste gang.

Ny affaldscontainer:
Der er indkøbt ny affaldscontainer, som erstatning for den gamle, som efterhånden var slidt op. Beboerne henstilles til ved brug at lukke dørene til containerne uden at smække dem for at minimere støjen.

Kontakt til funktionærer og bestyrelse:
Bestyrelsen er ved at få styr på indbakken til bestyrelsesmailen, ejerforeningen@godthaabshave.dk.  Beboerne, som ønsker at henvende sig, bør overveje om eventuelle spørgsmål kan sendes til funktionærerne Martin og Rasmus på mailadressen kontor@godthaabshave.dk

Funktionærerne kan svare på praktiske ejendomsrelaterede spørgsmål. Hvis funktionærerne vurderer, at en mail til dem skal behandles af bestyrelsen, videresendes den pågældende mail.

Du skal kontakte ejerforeningens funktionærer, når det f.eks. drejer sig om: Vaskebrik, nøglebrik, poser til madaffald, navneskilte, radiatorer, dørtelefon, nøgle til barnevognsskur, parkeringskort, spørgsmål vedr. brug af fælles faciliteter og fejl og mangler ved fælles faciliteter.

Læs mere her:
http://godthaabshave.dk/kontakt/funktionaererne/

Bestyrelsen kontaktes fx ved forslag af ændringer af husordenen eller vedtægter, modernigserings-planer i lejligheden, udlejning af lejlighed, ansøgning om installation af vaskemaskine i badeværelse samt klager over bestyrelsesmedlemmer, funktionærer, administrator, eller aktører, entreret af bestyrelsen.
Læs mere her:
http://godthaabshave.dk/kontakt/bestyrelse/

Næste bestyrelsesmøde er 18. oktober.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


News from The Board – September 2023

Board Meeting on Wednesday, September 20, 2023

Harvest Festival:
The harvest festival was a success with 98 registrations. The Board believes that renting a tent and hiring an external pig roast chef saved a lot of work. Therefore, this will be maintained for the next resident event. Thanks to the volunteers who showed up for both tables setting on Saturday and cleanup on Sunday.

Flea Market:
The tent used for the harvest festival on Saturday was available for the resident-run flea market on Sunday. It was a pleasant event with approximately ten stalls. If the flea market is repeated, more promotion of the event may be considered next time.

New Waste Container:
A new waste container has been purchased to replace the old one, which was gradually wearing out. Residents are requested to close the doors to the containers without slamming them to minimize noise.

Contacting Caretakers and the Board:
The Board is working on organizing the inbox for the board’s email, ejerforeningen@godthaabshave.dk. Residents who wish to contact us should consider whether any questions can be sent to the caretakers Martin and Rasmus at the email address kontor@godthaabshave.dk.

The Caretakers can answer practical property-related questions. If they believe that an email should be handled by the board, the relevant email will be forwarded.

You should contact Martin and Rasmus when it concerns, for example: laundry cards, key cards, food waste bags, name tags, radiators, door phones, key to the stroller shed, parking permits, questions regarding the use of common facilities, and issues and defects in common facilities.

The Board can be contacted, for example, for proposals to change the house rules or statutes, modernization plans in the apartment, renting out an apartment, applying for the installation of a washing machine in the bathroom, and complaints about board members, employees, administrators, or actors contracted by the board.

The next board meeting is on October 18.

Best regards,

The Board

 

Weekend med Høstfest og loppemarked

For English version, see below.

Hjælp til Høstfesten
Nu nærmer Høstfesten sig. Teltet er kommet op og tilslutningen til festen har været helt fantastisk og vi er oppe på 93 tilmeldte.

Vi har derfor brug for lidt hjælp til diverse ting, såsom opsætning af borde og stole, pyntning af telt, dækning af bordene, nogen til at bage kager til festen mv.

Hvis der er nogle, som kan afsætte 1-2 time lørdag kl. 13.00 til opsætning af borde og stole samt andet praktisk, ville det være en kæmpe hjælp. Vi kommer både til at dække op indenfor, men også udenfor teltet, da vi er så mange tilmeldte.

Vi kunne også bruge et par morgenfriske personer til oprydningen søndag kl 10.00.

Hvis der er nogen, som har lyst til at bage en kage til festen, er det også meget velkommen. Hvis du gemmer din kvittering for indkøb, så skal den nok blive refunderet.

Det samme gælder, hvis der er nogen, som har lyst til at tage en kande kaffe med ned til festen. Vi har kun en kaffemaskine.

Pga. planlægning, så er vi nødt til at vide, hvem som har lyst til at give en hånd med samt bager kage. Skriv til Alice (ajuhla@yahoo.com) eller ring/sms på 26 22 47 04, hvis du ønsker at deltage eller komme med kage eller kaffe.

Alle er velkomne til at hjælpe – unge som gamle.

 

Loppemarked søndag eftermiddag
Søndag efter høstfesten er der beboerdrevet loppemarked i teltet. Har man noget, man vil afsætte, kan man i perioden kl. 14 til kl. 18 tage et bord i teltet og sælge til de forhåbentligt mange interesserede købere.

Hilsen

Bestyrelsen, E/F Godthåbs Have

 


Weekend with Harvest party and Flea Market

Help needed for the Harvest party

The Harvest party is approaching. The tent is up, and the response to the event has been absolutely fantastic, with 93 people signed up.

 

We could use some help with various tasks such as setting up tables and chairs, decorating the tent, preparing the tables, and having some volunteers bake cakes for the event, among other things.

 

If there are any volunteers available to spare 1-2 hours on Saturday at 1:00 PM to help set up tables and chairs and assist with other practical tasks, it would be a huge help. We’ll be setting up both indoors and outdoors, as we have so many participants.

We could also use a few early-morning people for the clean-up on Sunday at 10.00.

 

If anyone is interested in baking a cake for the party, that would be greatly appreciated too. Please keep your receipts for purchases, and we will ensure they are reimbursed.

The same goes for anyone willing to bring a pot of coffee to the event, as we only have one coffee machine.

Due to planning, we need to know who is willing to lend a hand and who will be baking cakes. Please contact Alice at ajuhla@yahoo.com or call/send an SMS to 26 22 47 04 if you wish to participate or contribute cake or coffee.

Everyone is welcome to help – young and old.

 

Flea Market on Sunday Afternoon
On Sunday, following the Harvest party, there will be a resident-run flea market in the tent. If you have any items you’d like to sell, you can grab a table in the tent from 2:00 PM to 6:00 PM and sell to the hopefully many interested buyers.

 

Best regards,

The Board, E/F Godthåbs Have

Nyhedsbrev – sensommer 2023

For English version, see below.

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig og består af følgende medlemmer:
– Jacob Hegstrup, formand
– Natasja Aastrand Jørgensen, næstformand
– Christian Schlegel
– Dorte Munk-Petersen
– Kasper Husted Oeverdick
– Niels Tradsfeldt
– Alice Juhl

På Ejerforeningens hjemmeside under ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du snarest se oversigt over den nye bestyrelse. Det er muligt at kontakte bestyrelsen via e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden i forbindelsen med sin konstituering.
Forretningsorden kan ses på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Grill
Der er indkøbt grill til alle tre græsplæner, så det er muligt at grille på andet end den store grill.
Vi opfordrer stadig alle til at huske at rense grillen og tømme for aske efter brug. Når den vel at mærke er brændt helt ud. Så er den klar til brug for den næste.

Høstfest 2023:
Som bemærket, har vi lavet en smule om på traditionerne; denne gang er sommerfesten omdannet til en høstfest. Vi satser derfor også på, at flere kan deltage.
Høstfesten afholdes lørdag d. 16. september kl. 17.30 med spisning kl. 18.00
Tilmeldingsfristen er søndag d. 10. september.
Der vil igen i år være en mindre betaling ved tilmelding. Det koster 50 kr. pr. deltager over 15 år at deltage i høstfesten, dog max 150 kr. for en hel familie. Tilmelding sker ved betaling via Mobilepay med angivelse af hvor mange, der deltager (også dem uden betaling). Se opslag i opgangene med QR-kode til tilmelding. Menuen bliver helstegt pattegris med diverse salater. Der er et alternativ i form af laks, hvis man ikke ønsker pattegris.

Beboerdrevet aktivitet:
I år afholdes høstfesten i et lejet telt, som først tages ned mandag d. 18. september. Derfor tilbyder bestyrelsen, at der kan afholdes en beboerdrevet aktivitet i teltet f.eks. loppemarked, strikkeklub, bridge turnering eller lignende aktivitet søndag d. 17. september fra kl. 14 til 18. Aktiviteten skal koordineres med bestyrelsesmedlem Alice Juhl, som er ansvarlig for teltet og aktiviteten skal være beboerdrevet. Det vil sige, at beboeren eller beboerne selv står for planlægning og afholdelse af aktiviteten samt efterfølgende oprydning.
Hvis du er interesseret i at planlægge en aktivitet, så skriv til ejerforeningen@godthaabshave.dk

Opslag i opgangene:
Bestyrelsen og funktionærerne benytter bl.a. opslag i opgangene til at kommunikere med beboerne. Derfor bedes man lade opslagene blive hængende til de fjernes af funktionærerne. Der har desværre været tilfælde, hvor disse opslag fjernes så snart de er hængt op. Hvis det fortsætter, vil bestyrelsen gennemgå videoovervågningen, så dette kan kommunikeres direkte til den eller de medbeboere, som fjerne opslagene.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 20. september 2023.

Vh Bestyrelsen

 


News from The Board – Late Summer 2023

Constitution:

The Board has constituted itself and consists of the following members:

– Jacob Hegstrup, Chairman

– Natasja Aastrand Jørgensen, Vice Chairman

– Christian Schlegel

– Dorte Munk-Petersen

– Kasper Husted Oeverdick

– Niels Tradsfeldt

– Alice Juhl

On E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Contact -> Board,’ you can also soon find an overview of the new board. It is possible to contact the board via this email: ejerforeningen@godthaabshave.dk

The Board has updated its code of conduct in connection with its constitution.

The code of conduct can be viewed on E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Documents -> Code of Conduct for the Board.’

Grill:

Grills have been purchased for all three lawns, so it’s possible to grill on something other than the large grill.

We still encourage everyone to remember to clean the grill and remove the ashes once it has completely burned out. So, the grill will be ready for the next person to use it.

“Høstfest” or Harvest party 2023:

As noted, we’ve made a slight change to the traditions; this time, the summer party has been transformed into a harvest party. Therefore, we’re also aiming for more people to participate.

The Harvest party will take place on Saturday, September 16th, at 5:30 PM, with dinner at 6:00 PM.

The registration deadline is Sunday, September 10th.

Once again, there will be a small fee upon registration. It costs 50 DKK per participant over 15 years to participate in the Harvest party, with a maximum of 150 DKK per family. Registration is done by payment via MobilePay, indicating the total number of participants (including those without payment). Look for the notice in the stairwells with the QR code for registration. The menu is whole roasted suckling pig with various salads. An alternative option is salmon for those who do not eat pork.

Resident-Driven Activity:

This year, the harvest party will be held in a rented tent, which will be taken down on Monday, September 18th. Therefore, the board offers the possibility of hosting a resident-driven activity in the tent, such as a flea market, knitting club, bridge tournament, or a similar activity, on Sunday, September 17th, from 2:00 PM to 6:00 PM. The activity should be coordinated with board member Alice Juhl, who is responsible for the tent, and it should be resident-driven. This means that the resident or residents themselves are responsible for planning and organizing the activity, as well as subsequent cleanup.

If you are interested in planning an activity, please email ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Notes on the rail in the stairwells:

The board and staff use the rail opposite the mailboxes in the stairwells to places notes to communicate with the residents. These notes should remain until they are removed by the staff. Unfortunately, there have been cases where these notes are taken down as soon as they are put up. If this continues, the board will review the video surveillance footage to see who does this, so that this can be handled directly between the resident or residents who are removing the notes and the board.

The next board meeting is scheduled for September 20th, 2023.

Best regards,

The Board

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2023

For English version, see below.

Oprydning af låse på reservationstavler og til tørrerum
Der ryddes op i hængelåse til tørrerum samt i hængelåse på reservationstavlerne i vaskerierne. Her vil hængelåse, som ikke tydeligt er markeret med lejlighedsnummer blive fjernet. Oprydning vil ske i uge 17.

Baggrunden er, at en del hængelåse på såvel reservationstavlerne som til tørrerum er anonyme, og derved kan man ikke komme i kontakt med eventuelle glemsomme brugere, som optager et tørrerum ud over egen reservationstid på to dage.

Bestyrelsen repeterer nedenfor reglerne for brug af tørrerum, som også findes på ejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen opfordrer til, at man også skriver mobilnummer på hængelås til tørrerum.

Tørrerum

 • reserveres ved at sætte en hængelås med tydelig adresseoplysning på reservationstavlen i vaskeriet for den pågældende månedsdag, du ønsker at begynde at bruge tørrerummet. Hængelåsen skal sidde til og med reservationens udløb. Ønsker du tørresummet aflåst under tørringen, skal du bruge endnu en hængelås med tydelig adresseoplysning, de døgn du har tørrerummet.
  Er tørrerummet ikke ledigt til din reservation, henvend dig til pågældende lejlighed, der blokerer din adgang til dit reserveret tørrerum.
 • reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00.
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn.
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres hængelås, når låsen ikke er i brug.

Ledige kælderrum til leje
I forrige nyhedsbrev blev der desværre meldt en forkert pris for leje af to mulige kælderrum, hvorfor bestyrelsen har valgt at lade udbuddet gå om.

Der er nu 2 ledige kælderrum à 1 m2. Prisen er 250 kr. pr. år og betales forud via opkrævning af fællesbidrag. Det er muligt at besigtige rummene inden lodtrækningen ved at henvende sig til funktionærerne.

Valg af lejer sker ved lodtrækning blandt de interesserede. Deltagelsen i lodtrækningen er forpligtende.
Det er muligt at deltage i lodtrækning til begge kælderrum. Bliver man udtrukket i den første lodtrækning, udgår man i lodtrækningen til det andet kælderrum. Lejer man allerede et kælderrum, kan man også deltage, dog udtrækkes man i lodtrækningen, opsiges automatisk lejeaftalen på det allerede lejede kælderrum.

Den kommende lejer og kun denne får besked om resultatet. Lodtrækningen foretages af vores administrationsselskab Qvortrup Administration.

Frist for at deltage i lodtrækningen er søndag den 16. april. Lodtrækningen foretages i uge 16, hvor kommende lejere også får besked. Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. maj. Nøgle til kælderrum kan hentes på ejendomskontoret fra den 24. april.

Ønsker man at lægge billet ind på leje af kælderrum, skriver man til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvilket/hvilke kælderrum man ønsker at deltage i lodtrækning i samt ejers/ejeres navn samt dennes/deres ledighedsadresse i ejerforeningen. Har du tidligere lagt billet ind på et af de to kælderrum, skal du forny interessen ved at gennemføre førnævnte proces.

Der føres ikke venteliste til kælderrum til leje.

Nedlæggelse af gårdprojektet
Bestyrelsen har valgt at nedlægge gårdprojektet, da de bestyrelsesmedlemmer, der startede og drev projektet, er stoppet eller stopper på den ordinære generalforsamling 2023.

Projektets output blev:

 • omrokering af affaldscontainere – der bl.a. kom en affaldsstation i midten af gården og affaldscontainere blev flyttet længere væk fra bygningsfacaden af hensyn til brandsikkerhed.
 • Renovering af de store gårdhaver, bl.a. med plantning af japanske kirsebærtræer, sommerfuglebuske, erantis.
 • Sandkasse i legeområdet.
 • Opsætning af insekthoteller.
 • Bedre lysning i trapperum til cykelkælderen.

På hjemmesiden er menupunktet om gårdprojektet fjernet. Informationen opbevares i ejerforeningen.

 


News from The Board – March 2023

Removal of locks on reservation boards and for drying rooms
Padlocks for drying rooms and padlocks on the reservation boards in the laundries will be removed. Here, padlocks that are not clearly marked with an apartment number will be removed. Removal will take place in week 17.

The background is that a number of padlocks on the reservation boards as well as for drying rooms are anonymous, and thereby you cannot come into contact with any forgetful users who occupy a drying room beyond their own reservation time of two days.

The Board repeats below the rules for use of drying rooms, which can also be found on the owner association’s website (in Danish). The Board encourages that you also write the mobile number on the padlock for the drying room.

Drying room

 • reserved by putting a padlock with clear address information on the reservation board in the laundry for the day of the month you want to start using the drying room. The padlock must be in place until and including the end of the reservation. If you want the drying room locked during drying, you must use another padlock with clear address information, the days you have the drying room.
  If the drying room is not available for your reservation, contact the relevant apartment that is blocking your access to your reserved drying room.
 • reserved for two days – either from 9.00 or from 18.00.
 • must be available no later than 9.00 or at 18.00 after 2 days.
 • can be used by other residents after 9.30/18.30 if the reservation has not been used.

In the laundries, a rail is set up on the reservation board, where residents can park their padlock when the lock is not in use.

Available basement rooms for rent
In the previous newsletter, unfortunately, an incorrect price was stated for the rent of two possible basement rooms, which is why the Board has chosen to let the tender go through.

There are now 2 available basement rooms of 1 m2 each. The price is DKK 250 per year and is paid in advance via the collection of joint contributions. It is possible to inspect the rooms before the draw by contacting the officials.

The tenant is chosen by lottery among those interested. Participation in the draw is mandatory.
It is possible to participate in a draw for both basement rooms. If you are drawn in the first draw, you go out in the draw to the second basement room. If you already rent a basement room, you can also participate, however, if you are drawn in the lottery, the rental agreement for the already rented basement room is automatically terminated.

The future tenant and only this tenant will be notified of the result. The draw is carried out by our administration company Qvortrup Administration.

The deadline to participate in the draw is Sunday, April 16. The draw will take place in week 16, when future tenants will also be notified. The rental agreement comes into force as of May 1. The key to the basement room can be collected from the Caretakers Office from April 24.

If you want to put in a ticket for renting a basement room, you write to ejerforeningen@godthaabshave.dk, which basement room(s) you want to participate in the draw, as well as the name of the owner(s) and his/her apartment address in the owner’s association. If you have previously entered a ticket for one of the two basement rooms, you must renew your interest by completing the aforementioned process.

There is no waiting list for basement rooms for rent.

Closure of the courtyard project
The Board has chosen to shut down the courtyard project, as the board members who started and ran the project have stopped or will stop at the Annual General Assembly 2023.

The project output was:

 • relocation of waste containers – which i.a. a waste station was added in the middle of the courtyard and waste containers were moved further away from the building facade for reasons of fire safety.
 • renovation of the large yards, i.a. with planting of Japanese cherry trees, butterfly bushes, erantis.
 • sandbox in the play area.
 • setting up insect hotels.
 • better lighting in the stairwell to the bicycle cellar.

On the website, the menu item about the courtyard project has been removed. The information is stored in the owner’s association.