Posts in Category: Nyheder

Weekend med Høstfest og loppemarked

For English version, see below.

Hjælp til Høstfesten
Nu nærmer Høstfesten sig. Teltet er kommet op og tilslutningen til festen har været helt fantastisk og vi er oppe på 93 tilmeldte.

Vi har derfor brug for lidt hjælp til diverse ting, såsom opsætning af borde og stole, pyntning af telt, dækning af bordene, nogen til at bage kager til festen mv.

Hvis der er nogle, som kan afsætte 1-2 time lørdag kl. 13.00 til opsætning af borde og stole samt andet praktisk, ville det være en kæmpe hjælp. Vi kommer både til at dække op indenfor, men også udenfor teltet, da vi er så mange tilmeldte.

Vi kunne også bruge et par morgenfriske personer til oprydningen søndag kl 10.00.

Hvis der er nogen, som har lyst til at bage en kage til festen, er det også meget velkommen. Hvis du gemmer din kvittering for indkøb, så skal den nok blive refunderet.

Det samme gælder, hvis der er nogen, som har lyst til at tage en kande kaffe med ned til festen. Vi har kun en kaffemaskine.

Pga. planlægning, så er vi nødt til at vide, hvem som har lyst til at give en hånd med samt bager kage. Skriv til Alice (ajuhla@yahoo.com) eller ring/sms på 26 22 47 04, hvis du ønsker at deltage eller komme med kage eller kaffe.

Alle er velkomne til at hjælpe – unge som gamle.

 

Loppemarked søndag eftermiddag
Søndag efter høstfesten er der beboerdrevet loppemarked i teltet. Har man noget, man vil afsætte, kan man i perioden kl. 14 til kl. 18 tage et bord i teltet og sælge til de forhåbentligt mange interesserede købere.

Hilsen

Bestyrelsen, E/F Godthåbs Have

 


Weekend with Harvest party and Flea Market

Help needed for the Harvest party

The Harvest party is approaching. The tent is up, and the response to the event has been absolutely fantastic, with 93 people signed up.

 

We could use some help with various tasks such as setting up tables and chairs, decorating the tent, preparing the tables, and having some volunteers bake cakes for the event, among other things.

 

If there are any volunteers available to spare 1-2 hours on Saturday at 1:00 PM to help set up tables and chairs and assist with other practical tasks, it would be a huge help. We’ll be setting up both indoors and outdoors, as we have so many participants.

We could also use a few early-morning people for the clean-up on Sunday at 10.00.

 

If anyone is interested in baking a cake for the party, that would be greatly appreciated too. Please keep your receipts for purchases, and we will ensure they are reimbursed.

The same goes for anyone willing to bring a pot of coffee to the event, as we only have one coffee machine.

Due to planning, we need to know who is willing to lend a hand and who will be baking cakes. Please contact Alice at ajuhla@yahoo.com or call/send an SMS to 26 22 47 04 if you wish to participate or contribute cake or coffee.

Everyone is welcome to help – young and old.

 

Flea Market on Sunday Afternoon
On Sunday, following the Harvest party, there will be a resident-run flea market in the tent. If you have any items you’d like to sell, you can grab a table in the tent from 2:00 PM to 6:00 PM and sell to the hopefully many interested buyers.

 

Best regards,

The Board, E/F Godthåbs Have

Nyhedsbrev – sensommer 2023

For English version, see below.

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig og består af følgende medlemmer:
– Jacob Hegstrup, formand
– Natasja Aastrand Jørgensen, næstformand
– Christian Schlegel
– Dorte Munk-Petersen
– Kasper Husted Oeverdick
– Niels Tradsfeldt
– Alice Juhl

På Ejerforeningens hjemmeside under ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du snarest se oversigt over den nye bestyrelse. Det er muligt at kontakte bestyrelsen via e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden i forbindelsen med sin konstituering.
Forretningsorden kan ses på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Grill
Der er indkøbt grill til alle tre græsplæner, så det er muligt at grille på andet end den store grill.
Vi opfordrer stadig alle til at huske at rense grillen og tømme for aske efter brug. Når den vel at mærke er brændt helt ud. Så er den klar til brug for den næste.

Høstfest 2023:
Som bemærket, har vi lavet en smule om på traditionerne; denne gang er sommerfesten omdannet til en høstfest. Vi satser derfor også på, at flere kan deltage.
Høstfesten afholdes lørdag d. 16. september kl. 17.30 med spisning kl. 18.00
Tilmeldingsfristen er søndag d. 10. september.
Der vil igen i år være en mindre betaling ved tilmelding. Det koster 50 kr. pr. deltager over 15 år at deltage i høstfesten, dog max 150 kr. for en hel familie. Tilmelding sker ved betaling via Mobilepay med angivelse af hvor mange, der deltager (også dem uden betaling). Se opslag i opgangene med QR-kode til tilmelding. Menuen bliver helstegt pattegris med diverse salater. Der er et alternativ i form af laks, hvis man ikke ønsker pattegris.

Beboerdrevet aktivitet:
I år afholdes høstfesten i et lejet telt, som først tages ned mandag d. 18. september. Derfor tilbyder bestyrelsen, at der kan afholdes en beboerdrevet aktivitet i teltet f.eks. loppemarked, strikkeklub, bridge turnering eller lignende aktivitet søndag d. 17. september fra kl. 14 til 18. Aktiviteten skal koordineres med bestyrelsesmedlem Alice Juhl, som er ansvarlig for teltet og aktiviteten skal være beboerdrevet. Det vil sige, at beboeren eller beboerne selv står for planlægning og afholdelse af aktiviteten samt efterfølgende oprydning.
Hvis du er interesseret i at planlægge en aktivitet, så skriv til ejerforeningen@godthaabshave.dk

Opslag i opgangene:
Bestyrelsen og funktionærerne benytter bl.a. opslag i opgangene til at kommunikere med beboerne. Derfor bedes man lade opslagene blive hængende til de fjernes af funktionærerne. Der har desværre været tilfælde, hvor disse opslag fjernes så snart de er hængt op. Hvis det fortsætter, vil bestyrelsen gennemgå videoovervågningen, så dette kan kommunikeres direkte til den eller de medbeboere, som fjerne opslagene.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 20. september 2023.

Vh Bestyrelsen

 


News from The Board – Late Summer 2023

Constitution:

The Board has constituted itself and consists of the following members:

– Jacob Hegstrup, Chairman

– Natasja Aastrand Jørgensen, Vice Chairman

– Christian Schlegel

– Dorte Munk-Petersen

– Kasper Husted Oeverdick

– Niels Tradsfeldt

– Alice Juhl

On E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Contact -> Board,’ you can also soon find an overview of the new board. It is possible to contact the board via this email: ejerforeningen@godthaabshave.dk

The Board has updated its code of conduct in connection with its constitution.

The code of conduct can be viewed on E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Documents -> Code of Conduct for the Board.’

Grill:

Grills have been purchased for all three lawns, so it’s possible to grill on something other than the large grill.

We still encourage everyone to remember to clean the grill and remove the ashes once it has completely burned out. So, the grill will be ready for the next person to use it.

“Høstfest” or Harvest party 2023:

As noted, we’ve made a slight change to the traditions; this time, the summer party has been transformed into a harvest party. Therefore, we’re also aiming for more people to participate.

The Harvest party will take place on Saturday, September 16th, at 5:30 PM, with dinner at 6:00 PM.

The registration deadline is Sunday, September 10th.

Once again, there will be a small fee upon registration. It costs 50 DKK per participant over 15 years to participate in the Harvest party, with a maximum of 150 DKK per family. Registration is done by payment via MobilePay, indicating the total number of participants (including those without payment). Look for the notice in the stairwells with the QR code for registration. The menu is whole roasted suckling pig with various salads. An alternative option is salmon for those who do not eat pork.

Resident-Driven Activity:

This year, the harvest party will be held in a rented tent, which will be taken down on Monday, September 18th. Therefore, the board offers the possibility of hosting a resident-driven activity in the tent, such as a flea market, knitting club, bridge tournament, or a similar activity, on Sunday, September 17th, from 2:00 PM to 6:00 PM. The activity should be coordinated with board member Alice Juhl, who is responsible for the tent, and it should be resident-driven. This means that the resident or residents themselves are responsible for planning and organizing the activity, as well as subsequent cleanup.

If you are interested in planning an activity, please email ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Notes on the rail in the stairwells:

The board and staff use the rail opposite the mailboxes in the stairwells to places notes to communicate with the residents. These notes should remain until they are removed by the staff. Unfortunately, there have been cases where these notes are taken down as soon as they are put up. If this continues, the board will review the video surveillance footage to see who does this, so that this can be handled directly between the resident or residents who are removing the notes and the board.

The next board meeting is scheduled for September 20th, 2023.

Best regards,

The Board

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2023

For English version, see below.

Oprydning af låse på reservationstavler og til tørrerum
Der ryddes op i hængelåse til tørrerum samt i hængelåse på reservationstavlerne i vaskerierne. Her vil hængelåse, som ikke tydeligt er markeret med lejlighedsnummer blive fjernet. Oprydning vil ske i uge 17.

Baggrunden er, at en del hængelåse på såvel reservationstavlerne som til tørrerum er anonyme, og derved kan man ikke komme i kontakt med eventuelle glemsomme brugere, som optager et tørrerum ud over egen reservationstid på to dage.

Bestyrelsen repeterer nedenfor reglerne for brug af tørrerum, som også findes på ejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen opfordrer til, at man også skriver mobilnummer på hængelås til tørrerum.

Tørrerum

 • reserveres ved at sætte en hængelås med tydelig adresseoplysning på reservationstavlen i vaskeriet for den pågældende månedsdag, du ønsker at begynde at bruge tørrerummet. Hængelåsen skal sidde til og med reservationens udløb. Ønsker du tørresummet aflåst under tørringen, skal du bruge endnu en hængelås med tydelig adresseoplysning, de døgn du har tørrerummet.
  Er tørrerummet ikke ledigt til din reservation, henvend dig til pågældende lejlighed, der blokerer din adgang til dit reserveret tørrerum.
 • reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00.
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn.
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres hængelås, når låsen ikke er i brug.

Ledige kælderrum til leje
I forrige nyhedsbrev blev der desværre meldt en forkert pris for leje af to mulige kælderrum, hvorfor bestyrelsen har valgt at lade udbuddet gå om.

Der er nu 2 ledige kælderrum à 1 m2. Prisen er 250 kr. pr. år og betales forud via opkrævning af fællesbidrag. Det er muligt at besigtige rummene inden lodtrækningen ved at henvende sig til funktionærerne.

Valg af lejer sker ved lodtrækning blandt de interesserede. Deltagelsen i lodtrækningen er forpligtende.
Det er muligt at deltage i lodtrækning til begge kælderrum. Bliver man udtrukket i den første lodtrækning, udgår man i lodtrækningen til det andet kælderrum. Lejer man allerede et kælderrum, kan man også deltage, dog udtrækkes man i lodtrækningen, opsiges automatisk lejeaftalen på det allerede lejede kælderrum.

Den kommende lejer og kun denne får besked om resultatet. Lodtrækningen foretages af vores administrationsselskab Qvortrup Administration.

Frist for at deltage i lodtrækningen er søndag den 16. april. Lodtrækningen foretages i uge 16, hvor kommende lejere også får besked. Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. maj. Nøgle til kælderrum kan hentes på ejendomskontoret fra den 24. april.

Ønsker man at lægge billet ind på leje af kælderrum, skriver man til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvilket/hvilke kælderrum man ønsker at deltage i lodtrækning i samt ejers/ejeres navn samt dennes/deres ledighedsadresse i ejerforeningen. Har du tidligere lagt billet ind på et af de to kælderrum, skal du forny interessen ved at gennemføre førnævnte proces.

Der føres ikke venteliste til kælderrum til leje.

Nedlæggelse af gårdprojektet
Bestyrelsen har valgt at nedlægge gårdprojektet, da de bestyrelsesmedlemmer, der startede og drev projektet, er stoppet eller stopper på den ordinære generalforsamling 2023.

Projektets output blev:

 • omrokering af affaldscontainere – der bl.a. kom en affaldsstation i midten af gården og affaldscontainere blev flyttet længere væk fra bygningsfacaden af hensyn til brandsikkerhed.
 • Renovering af de store gårdhaver, bl.a. med plantning af japanske kirsebærtræer, sommerfuglebuske, erantis.
 • Sandkasse i legeområdet.
 • Opsætning af insekthoteller.
 • Bedre lysning i trapperum til cykelkælderen.

På hjemmesiden er menupunktet om gårdprojektet fjernet. Informationen opbevares i ejerforeningen.

 


News from The Board – March 2023

Removal of locks on reservation boards and for drying rooms
Padlocks for drying rooms and padlocks on the reservation boards in the laundries will be removed. Here, padlocks that are not clearly marked with an apartment number will be removed. Removal will take place in week 17.

The background is that a number of padlocks on the reservation boards as well as for drying rooms are anonymous, and thereby you cannot come into contact with any forgetful users who occupy a drying room beyond their own reservation time of two days.

The Board repeats below the rules for use of drying rooms, which can also be found on the owner association’s website (in Danish). The Board encourages that you also write the mobile number on the padlock for the drying room.

Drying room

 • reserved by putting a padlock with clear address information on the reservation board in the laundry for the day of the month you want to start using the drying room. The padlock must be in place until and including the end of the reservation. If you want the drying room locked during drying, you must use another padlock with clear address information, the days you have the drying room.
  If the drying room is not available for your reservation, contact the relevant apartment that is blocking your access to your reserved drying room.
 • reserved for two days – either from 9.00 or from 18.00.
 • must be available no later than 9.00 or at 18.00 after 2 days.
 • can be used by other residents after 9.30/18.30 if the reservation has not been used.

In the laundries, a rail is set up on the reservation board, where residents can park their padlock when the lock is not in use.

Available basement rooms for rent
In the previous newsletter, unfortunately, an incorrect price was stated for the rent of two possible basement rooms, which is why the Board has chosen to let the tender go through.

There are now 2 available basement rooms of 1 m2 each. The price is DKK 250 per year and is paid in advance via the collection of joint contributions. It is possible to inspect the rooms before the draw by contacting the officials.

The tenant is chosen by lottery among those interested. Participation in the draw is mandatory.
It is possible to participate in a draw for both basement rooms. If you are drawn in the first draw, you go out in the draw to the second basement room. If you already rent a basement room, you can also participate, however, if you are drawn in the lottery, the rental agreement for the already rented basement room is automatically terminated.

The future tenant and only this tenant will be notified of the result. The draw is carried out by our administration company Qvortrup Administration.

The deadline to participate in the draw is Sunday, April 16. The draw will take place in week 16, when future tenants will also be notified. The rental agreement comes into force as of May 1. The key to the basement room can be collected from the Caretakers Office from April 24.

If you want to put in a ticket for renting a basement room, you write to ejerforeningen@godthaabshave.dk, which basement room(s) you want to participate in the draw, as well as the name of the owner(s) and his/her apartment address in the owner’s association. If you have previously entered a ticket for one of the two basement rooms, you must renew your interest by completing the aforementioned process.

There is no waiting list for basement rooms for rent.

Closure of the courtyard project
The Board has chosen to shut down the courtyard project, as the board members who started and ran the project have stopped or will stop at the Annual General Assembly 2023.

The project output was:

 • relocation of waste containers – which i.a. a waste station was added in the middle of the courtyard and waste containers were moved further away from the building facade for reasons of fire safety.
 • renovation of the large yards, i.a. with planting of Japanese cherry trees, butterfly bushes, erantis.
 • sandbox in the play area.
 • setting up insect hotels.
 • better lighting in the stairwell to the bicycle cellar.

On the website, the menu item about the courtyard project has been removed. The information is stored in the owner’s association.

Nyt fra Bestyrelsen – januar 2023

For English version, see below.

Ledige kælderrum til leje
Ejerforeningen råder over en række kælderrum, der udlejes til tinglyste ejere, der i forvejen ikke lejer et kælderrum.

Der er nu 2 ledige kælderrum à 1 m2. Prisen er 250 kr. pr. måned og betales forud via opkrævning af fællesbidrag. Det er muligt at besigtige rummene inden lodtrækningen ved at henvende sig til funktionærerne.

Valg af lejer sker ved lodtrækning blandt de interesserede. Deltagelsen i lodtrækningen er forpligtende.

Det er muligt at deltage i lodtrækning til begge kælderrum. Bliver man udtrukket i den første lodtrækning, udgår man i lodtrækningen til det andet kælderrum. Lejer man allerede et kælderrum, kan man også deltage, dog udtrækkes man i lodtrækningen, opsiges automatisk lejeaftalen på det allerede lejede kælderrum.

Den kommende lejer og kun denne får besked om resultatet. Lodtrækningen foretages af lykkens gudinde i form af næstformanden.

Frist for at deltage i lodtrækningen er tirsdag den 21. februar. Lodtrækningen foretages den 22. februar om aftenen. Den kommende lejer får sked i løbet af den 23. februar. Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. marts, og rummet kan overdrages fra samme dato ved henvendelse til ejendomskontoret.

Ønsker man at lægge billet ind på leje af kælderrum, skriver man til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvilket/hvilke kælderrum man ønsker at deltage i lodtrækning i samt ejers/ejeres navn samt dennes/deres ledighedsadresse i ejerforeningen.

Der føres ikke venteliste til kælderrum til leje.

Misbrug af affaldsskakte over jul og nytår
Affaldsskaktene er kun til køkkenaffald i lukket pose, hvilke nogle beboere ikke har forstået.

Der er blevet smidt knive og glas i affaldsskakten, hvilket risikerer at sprætte de lukkede poser i og selve affaldsposen i kælderen op. Det giver en ineffektiv affaldstømning ligesom affaldstømmerne kan skære sig på de skarpe genstande, hvilket er sket med en efterfølgende tur på skadestuen.

Det er blevet smidt uindpakket mad og bleer i affaldsskakten. Det giver en masse ekstra arbejde for funktionærerne og store udgifter til rensning af skakterne – desuden tiltrækker det rotter.

Misbrug af affaldsskakte er ikke i orden.

Ejendomskontoret tager imod MobilePay betaling
Ejendomskontoret tager nu imod betaling med MobilePay for

 • Vaskebrik
 • Nøglebrik
 • Nøgle til barnevognsskur
 • Fjernbetjening til stor port
 • Parkeringskort til fast parkeringsplads.

Bestyrelsen opfordrer til at benytte MobilePay frem for kontanter til ovennævnte.

Generalforsamling den 20. april
Til orientering holdes ordinære generalforsamling torsdag den 20. april 2023 kl. 18:00 på Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne.

Frist for medlemsforslag til ordinær generalforsamling er 1. marts, jf. vedtægterne.
Medlemsforslag skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand via e-mailadressen ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Formanden, René Tarby, har meddelt bestyrelsen, at han træder tilbage ved generalforsamlingen, da Renés formål med at stille op bestyrelsen i 2018 var at få ”faldstammeprojektet på sporet igen”. Dette er er sket med et forlig, som ejerforeningen kan være tilfreds med og har vedtaget, samt med en færdiggørelse af projektet i horisonten med overordnede god kvalitet og med en for indeværende realistisk afleveringsfrist af projektet den 7/7-2023.

Der er således valg til formandsposten samt ved enhver ordinær generalforsamling valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægterne.

Om arbejdet i bestyrelsen, kan henvises til Vedtægterne og Forretningsordenen for rammerne for bestyrelsesarbejdet samt ’Nyt fra bestyrelsen’ på ejerforeningens hjemmeside, for hvilke emner bestyrelsen arbejder med.

Cykeloprydning i gård og cykelkældre
Det er tid til oprydning af cykler i gård og cykelkældre.

Cykler, der vurderes til

 • ikke at kunne bruges som cykel (mangler styr, saddel, dæk, eller har flade dæk)
 • at henstå ulåste eller
 • at henstå ubrugt (f.eks. har støvede overflader)

betragtes som herreløse og vil blive markeret med tape. I uge 8, 2023 vil de kandiderende cykler, hvor tapen ikke er brudt, blive fjernet fra gården og cykelkældre. Cyklerne sættes i cykelkælderen ved garage 33 til venstre. De herreløse cykler bliver afhentet og bortskaffet fra uge 13, 2023. Savner du din cykel, kan cyklen være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Fotos efterlyses
Som tidligere oplyst, har bestyrelsen bedt et arkitektfirma med speciale i bygningsbevaring om at udarbejde en rapport, der kan danne grundlag for kommende vedligeholdelsesarbejder – i første omgang renoveringen af erhvervsfacaden og hovedtrappeopgangene mod Godthåbsvej.

Hvis nogen i den forbindelse har gamle fotos (10 år eller ældre), hvor man kan se facaden mod Godthåbsvej, kioskfacaden mod Aksel Møllers Have/Bjarkesvej, gammel skiltning og lignende, så send dem gerne til ejerforeningen@godthaabshave.dk eller læg papirfotos med tydelig angivelse af navn og adresse i postkassen til ejendomskontoret. Så vil ens fotos indgå i arkitektfirmaets arbejde med at samle dokumentation om vores ejendom. Alle papirfotos leveres naturligvis tilbage til ejerens egen postkasse, når de er scannet.

Selve motivet er underordnet, når blot vores ejendom kan ses i baggrunden, så det er fint med fotos fra fødselsdage og lignende.

Skadedyr – sølvfisk vs. Skægkræ
Der har været fundet skægkræ i en lejlighed. Vi skal alle være opmærksom på disse og melde til funktionærerne ved fund. Det kan være svært at se forskel på sølvfisk og skægkræ, så her er en lille huskeliste:

 • Sølvfisk er oftest 12-14 mm lange, mens skægkræ er noget større og kan blive op til 2 cm.
 • Du kan også se forskel på farven: Sølvfisk er metalfarvede, mens skægkræ er mere brunlige/mørkegrå.
 • Skægkræ er udstyret med tre lange haletråde og to lange antenner ud fra hovedet.
 • Sølvfisk har en blank, skinnende overflade, så er skægkræ mere matte og behårede. De har små ’skæg’ på kroppen, deraf navnet skægkræ.
 • Skægkræ trives ikke kun i fugtige omgivelser, men også i tørre og varme, og ses derfor ofte i soveværelset, stuen og køkkenet.
 • Sølvfisk kravler næsten kun på gulvet og kan ikke kravle lodret, mens skægkræ er mere over det hele og kravler både på gulv, vægge, lofter og andre lodrette flader.

Ladestandere til elbiler i garager og gårdanlæg
Bestyrelsen har besluttet at udskyde en beslutning om at etablere af ladestandere til elbiler på parkeringsarealerne i gården og huset i gården, tilhørende ejerforeningen. Holdningen er, at der skal være en nærmere drøftelse blandt medlemmerne om, hvordan de fælles arealer bør udnyttes i fremtiden.

Anderledes er det med garagerne, som er selvstændige enheder, der er medlemsejet.

Ifølge ejerforeningens advokat er udgifterne til etablering og drift af ladestandere til elbiler alene et anliggende for ejerne af garagerne, og derfor ejerforeningen uvedkommende.

Bestyrelsen tilbyder at facilitere dannelsen af et ejerlaug / ladelaug for garageejerne, som – efter at have sonderet interessen blandt ejerne af garagerne – skal beslutte, om garageejerne i fællesskab vil entrere med en enkelt operatør, eller om garageejerne i fællesskab vil stå for forberedelse af kapaciteten til den tilstrækkelige el spænding til garagerne og derefter kan garageejerne beslutte individuel tilslutning.

Til at sondere om der er basis for etablering af et ejerlaug for garagerne indkalder bestyrelsen ejerne af garagerne til et møde i varmekælderen på ejendommen. Garageejerne vil modtage indkaldelsen direkte.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 22. februar 2023.


News from The Board – January 2023

Available basement rooms for rent
The owners’ association has a number of basement rooms that are rented out to registered owners who do not already rent a basement room.

There are now 2 available basement rooms of 1 m2 each. The price is DKK 250 per month and is paid in advance via the collection of a joint contribution. It is possible to inspect the rooms before the draw by contacting the officials.

The tenant is chosen by lottery among those interested. Participation in the draw is mandatory.
It is possible to participate in a draw for both basement rooms. If you are drawn in the first draw, you go out in the draw to the second basement room. If you already rent a basement room, you can also participate, however, if you are drawn in the lottery, the rental agreement for the already rented basement room is automatically terminated.

The future tenant and only this tenant will be notified of the result. The draw is made by the goddess of luck in the form of the deputy chairman.

The deadline to participate in the draw is Tuesday, February 21st. The draw will take place on February 22nd in the evening. The future tenant will receive the spoon during February 23th. The rental agreement comes into force as of March 1st , and the room can be transferred from the same date by contacting the Caretakers office.

If you want to put in a ticket for renting a basement room, you write to ejerforeningen@godthaabshave.dk, which basement room(s) you want to participate in the draw, as well as the name of the owner(s) and his/her apartment address in the owner’s association.

There is no waiting list for basement rooms for rent.

Abuse of waste chute over Christmas and New Year
The waste chutes are only for kitchen waste in closed bags, which some residents have not understood.

Knives and glass have been thrown into the waste chute, which risks popping up the closed bags in and the waste bag itself in the basement. This results in inefficient waste emptying, just as the waste removers can cut themselves on the sharp objects, which has happened with a subsequent trip to the emergency room.

Unwrapped food and diapers have been thrown into the waste chute. This creates a lot of extra work for the Caretakers and large costs for cleaning the shafts – it also attracts rats.

Abuse of waste chutes is not okay.

The Caretakers office accepts MobilePay payments
The property office now accepts payment with MobilePay for

• Tags for the laundries
• Key fob
• Key for pram shed
• Remote control for large gate
• Parking card for fixed parking space.

The Board encourages the use of MobilePay rather than cash for the above.

General meeting on 20 April
For information, the ordinary general meeting will be held on Thursday 20 April 2023 at 18:00 on Copenhagen University of Applied Sciences, Crown Princess Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Notice with agenda is sent out, cf. the articles of association.

The deadline for member proposals for the ordinary general meeting is March 1st, cf. the articles of association.
Membership proposals must be submitted in writing to the chairman of the Board via the e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the Caretakers office.

The chairman, René Tarby, has informed the Board that he will step down at the general meeting, as René’s purpose in appointing the Board in 2018 was to get the “Drainpipe project back on track”. This has happened with a settlement that the owners’ association can be satisfied with and has adopted, as well as a completion of the project on the horizon with overall good quality and with a currently realistic delivery deadline for the project of 7/7-2023.

There are thus elections for the post of chairman and at every ordinary general meeting elections for board members, cf. the articles of association.

Regarding the work of the board, reference can be made to the Articles of Association (in Danish) and the Rules of Procedure (in Danish) for the framework for the board’s work, as well as ‘News from the Board‘ on the owner association’s website, which topics the board works on.

Bicycle cleaning in yard and bicycle cellars
It is time to clean up bicycles in the yard and bicycle cellars.

Bikes rated for
• not being able to be used as a bicycle (missing handlebars, saddle, tyres, or has flat tyres)
• to remain unlocked or
• to remain unused (e.g. have dusty surfaces)

are considered strays and will be marked with tape. In week 8, 2023 the candidate bikes where the tape is not broken will be removed from the yard and bike cellars. The bikes are put in the bike cellar at garage 33 on the left. The stray bikes will be picked up and disposed of from week 13, 2023. If you miss your bike, the bike may have been considered stray. Contact the Caretakers for clarification.

Photos are requested
As previously stated, the Board has asked an architectural firm specializing in building conservation to prepare a report that can form the basis for future maintenance work – initially the renovation of the commercial facade and the main staircases towards Godthåbsvej.

If anyone in this connection has old photos (10 years or older) where you can see the facade towards Godthåbsvej, the kiosk facade towards Aksel Møllers Have/Bjarkesvej, old signage and the like, please send them to ejerforeningen@godthaabshave.dk or include paper photos clear indication of name and address in the mailbox to the Caretakers office. Your photos will then be included in the architectural firm’s work to gather documentation about our property. All paper photos are of course delivered back to the owner’s own mailbox once they have been scanned.
The motif itself is secondary, as long as our property can be seen in the background, so it’s fine with photos from birthdays and the like.

Pests – silverfish vs. firebrat
Firebrat have been found in an apartment. We must all be aware of these and report to the Caretakers when found. It can be difficult to tell the difference between a silverfish and a firebrat, so here is a small list to remember:
• Silverfish are most often 12-14 mm long, while firebrats are somewhat larger and can be up to 2 cm.
• You can also see the difference in colour: Silverfish are metallic in colour, while firebrats are more brownish/dark grey.
• Firebrats are equipped with three long tail wires and two long antennae extending from the head.
• Silverfish have a glossy, shiny surface, while bearded fish are more matte and hairy. They have small ‘beards’ on their bodies, hence the name bearded cattle.
• Firebrats thrive not only in moist environments, but also in dry and warm ones, and are therefore often seen in the bedroom, living room and kitchen.
• Silverfish almost only crawl on the floor and cannot crawl vertically, while firebrats are more all over the place and crawl both on floors, walls, ceilings and other vertical surfaces.

Charging stations for electric cars in garages and in the courtyard
The Board has decided to postpone a decision to establish charging stations for electric cars in the parking areas in the courtyard and the house in the courtyard, belonging to the owner’s association. The position is that there must be a closer discussion among the members about how the common areas should be utilized in the future.

It is different with the garages, which are independent units that are member-owned.
According to the owner’s association’s lawyer, the costs of establishing and operating charging stations for electric cars are solely a matter for the owners of the garages, and therefore the owner’s association is not involved.

The Board offers to facilitate the formation of an owners guild / storage guild for the garage owners, which – after probing the interest among the owners of the garages – must decide whether the garage owners will jointly enter with a single operator, or whether the garage owners will jointly be responsible for preparing the capacity to the sufficient electrical voltage for the garages and then the garage owners can decide on individual connection.

To probe whether there is a basis for establishing an owners’ guild for the garages, the Board calls the owners of the garages to a meeting in the heating cellar on the property. The garage owners will receive the summons directly.

 

The next board meeting is scheduled for February 22nd, 2023.

Nyt fra Bestyrelsen – november 2022

For English version, see below.

Regulering af aconto varmebeløb
Prisen på fjernvarme stiger på Frederiksberg fra 1. januar 2023. Det betyder, at aconto varmebeløbet også stiger fra samme tidspunkt. Stigning vil kunne ses fra og med opkrævning primo jan. 2023. Aconto varmebeløbet opkræves sammen med bl.a. fællesudgiften.

Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen orienterede medlemmerne i sin skriftlige beretning til generalforsamlingen i 2019, at planen er at få udarbejdet et nyt forslag til vedligeholdelsesplan fra et rådgivende ingeniørfirma, når faldstammerenoveringen er færdig. Da forlig og tillægskontrakt blev indgået og dermed rammerne for færdiggørelse af faldstammeprojektet sat, orienterede bestyrelsen medlemmerne i sin skriftlige beretning til generalforsamlingen i 2022, at bestyrelsen påtænker at igangsætte arbejdet med at få en opdateret forslag til vedligeholdelsesplan. Med faldstammeprojektet i gang og med en afleveringsfrist 7/7-2023, så har bestyrelsen igangsat proces med at få et nyt forslag til vedligeholdelsesplan fra et rådgivende ingeniørfirma.

Brandsikring
Som orienteret via Nyt fra bestyrelsen af 08/04/2022 fik ejerforeningen ved bestyrelsen i 2016 foretaget en brandteknisk vurdering af fællesarealer af DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Bestyrelser har siden 2016 arbejdet med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen med følgende udkomme indtil nu:

• Etablering af branddøre til vaskerierne
• Etablering af branddøre til bagtrapperne på Godthåbsvej
• Udskiftning af detektorerne på bagtrapperne
• Udskiftning af sprinklerhovederne
• Trykprøvning af sprinkleranlægget
• Brandsikring af installationsgennemføringer i kælderen
• Affaldscontainerne flyttet længere væk fra beboelsesbygningen
• Opsætning af ildslukkere i opgangene.

I følge DBI er der ikke sket ændringer ift. lovmæssige krav og dermed heller ikke de anbefalinger DBI vil komme med. Ifølge Bolig- og Planstyrelsen så giver årsagen til brandens forløb i Vanløse i marts 2022 ikke anledning til ændring af gældende brandsikkerhedsmæssige regler.

Det betyder, at bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde med brandsikkerhed med udgangspunkt i brandteknisk vurdering af fællesarealer fra DBI.

Black Friday og jul giver mere pap
Bestyrelsen opfordrer beboerne i forbindelse med Black Friday og jul til at have ekstra fokus på at folde papemballage sammen, inden det placeres i papcontainerne, så der også er plads til naboens papaffald.

Tør dug på inderside af vinduer mv.
Den kolde årstid er over os. Det kan betyde, at der sætter sig kondens på vinduer, ved tætningslister mv., når fugtig rumluft møder en kold overflade, f.eks. vindue i køkken eller i soveværelse. Derfor opfordrer bestyrelsen til at tørre inderside af vinduer mv. for dug efterfulgt af udluftning – for at mindske risiko for råd og svamp af hensyn til din og boligens sundhed.

Her et par konkrete råd:
• Tænde emhætten, når du laver mad
• låg på gryderne, når gryderne på blus
• Luk døren til badeværelset, når du bader
• Skrab vand væk efter badning samt tørre vægge og gulv af efter badning.
• Luft ud, luft ud, luft ud.

Du finder flere gode råd på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Lejligheden -> Indeklima’.

Ejendomskontoret er på halv kraft
Vores funktionær Martin skal opereres i sit ene knæ. Operationen er p.t. planlagt til ultimo december.
Martin vil efterfølgende være sygemeldt 4 uger. Vores funktionær Rasmus vil passe ejendomskontoret alene i Martins sygefravær.

Opdateret forretningsorden
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden. Den gældende forretningsorden du kan se på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’ (in Danish).

Juleferien 2022
Ejendomskontorets træffetider er de sædvanlige tirsdag til fredag mellem jul og nytår.

Juledagene er højtid for indbrud, og derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle holder øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgangene og på andre fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 18. januar 2023.


News from The Board – November 2022

Regulation of advance heating amounts
The price of district heating will increase in Frederiksberg from 1 January 2023. This means that the prepayment heating amount will also increase from the same time. An increase will be visible from and including collection at the beginning of January, 2023.
The advance heating amount is charged together with i.a. the common expense.

Maintenance plan
The Board informed the members in its written report to the general meeting in 2019 that the plan is to have a new proposal for a maintenance plan drawn up from a consulting engineering firm when the drainpipe renovation is complete. When the settlement and additional contract were concluded and thus the framework for completing the drainpipe project was set, the Board informed the members in its written report to the general meeting in 2022 that the Board intends to start work on getting an updated proposal for the maintenance plan. With the drainpipe project underway and with a delivery deadline of 7/7-2023, the Board has started the process of getting a new proposal for a maintenance plan from a consulting engineering company.

Fire protection
As informed via News from the Board of 08/04/2022, the owner’s association had a fire technical assessment of common areas carried out by the Board in 2016 by DBI – Danish Fire and Security Institute.

Boards have worked since 2016 to improve fire safety in the property with the following results so far:

• Establishment of fire doors for the laundries
• Establishment of fire doors for the back stairs on Godthåbsvej
• Replacement of the detectors on the back stairs
• Replacing the sprinkler heads
• Pressure testing of the sprinkler system
• Fire protection of installation penetrations in the basement
• The waste containers moved further away from the residential building
• Installation of fire extinguishers in the corridors.

According to DBI, there have been no changes in relation to legal requirements and thus neither the recommendations DBI will make. According to the Housing and Planning Agency, the reason for the course of the fire in Vanløse in March 2022 does not give rise to a change in the applicable fire safety regulations.

This means that the Board will continue its work with fire safety based on the fire technical assessment of common areas from DBI.

Black Friday and Christmas bring more cardboard
The Board encourages residents in connection with Black Friday and Christmas to have extra focus on folding cardboard packaging before placing it in the cardboard containers, so that there is also room for the neighbour’s cardboard waste.

Dry cloth on the inside of windows etc.
The cold season is upon us. This can mean that condensation forms on windows, on sealing strips, etc., when moist room air meets a cold surface, e.g. window in the kitchen or in the bedroom. Therefore, the Board encourages you to dry the inside of windows etc. for dew followed by ventilation – to reduce the risk of rot and fungus for the sake of your and the home’s health.

Here are a few concrete tips:
• Turn on the hood when cooking
• cover the pots when the pots are on the heat
• Close the bathroom door when bathing
• Scrape away water after bathing and dry walls and floor after bathing.
• ventilate, ventilate, ventilate.

You will find more good advice on the owners’ association’s website under the menu item ’Lejligheden -> Indeklima’ (in Danish).

The property office is at half capacity
Our Caretaker Martin has to have an operation on one of his knees. The operation is currently scheduled for the end of December.
Martin will subsequently be on sick leave for 4 weeks. Our Caretaker Rasmus will look after the Caretakers office alone during Martin’s sick leave.

Updated rules of procedure
The Board has updated its rules of procedure. You can see the applicable rules of procedure on the owner association’s website under the menu item ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Christmas holiday 2022
The Caretakers office’s office hours are the usual Tuesday to Friday between Christmas and New Year.

Christmas is a high time for break-ins, and therefore the Board encourages everyone to keep an eye out for any irregularities in the hallways and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next Board meeting is scheduled for 18 January 2023.

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har udsendt en orientering om projektet til ejerne, hvor vi samler op på de senere ugers forløb.
Orientering kan findes på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’.

Som bestyrelsen skrev i ovennævnte orientering, arbejder entreprenøren FLD på at få gjort de er forsinkede arbejder færdig, dvs. AMH 2, st.th & 1.-9. tv., AMH 4, st.tv. & 1.-9. th, AMH 6, begge sider og AMH 8, st. th. & 1.-9. tv. Status pr. 14. oktober 2022 på det arbejde, der er startet efter den justerede tidsplan, dvs. fra uge 39, er, at arbejderne følger planen.

Bestyrelsen har besluttet, at vi fremadrettet vil udsende en orientering en gang om måned om faldstammeprojektet. Dette sker uafhængig af ’Nyt fra bestyrelsen’. Det betyder, at orientering om faldstammeprojektet udgår af ’Nyt fra bestyrelsen’.

Bemærk venligst, at varslinger og anden information fra entreprenøren FLD lægges i din postkasse.
Er du ikke hjemme i perioder under processen for udskiftning af faldstammer, opfordrer bestyrelsen til, at du sikrer dig adgang til informationen på anden vis.

Toilet- og badevogne samt ejerforeningens toilet i huset i gården benyttes af mange, derfor bliver faciliteterne også rengjort flere gange om ugen. For at bidrage yderligere til renlighed og høj hygiejne, opfordrer bestyrelsen til, at du efterlader faciliteterne med omtanke for, at andre skal bruge faciliteterne efter dig.

Der er planlagt yderligere to informationsmøder. De er for hhv.
• Aksel Møllers Have nr. 24-30 24. oktober 2022
• Godthåbsvej nr. 35-41 uge 49, 2022

Invitationen formidles direkte til ejere/beboere på de berørte adresser
Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet deres faldstamme.

Hovedtidsplan, dato for før-registrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’, i udhængsskabet ved Ejendomskontoret og på selve Ejendomskontoret.

Kontaktoplysninger på beboerkoordinator til faldstammeprojektet findes på ejerforeningens hjemmeside med link fra forsiden og under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’.

Nye vaskemaskiner
Som bestyrelsen orienterede om i forrige nyhedsbrev, forventes udskiftningen at ske i løbet af dette år – og det sker nu.

Tidsplan for udskiftning af alle vaskemaskiner og tilslutning til eksisterende betalingssystem er følgende:

Vaskeri 1: tirsdag og onsdag d. 18. og 19. oktober i uge 42
Vaskeri 2: torsdag og fredag d. 20. og 21. oktober i uge 42
Vaskeri 3: mandag og tirsdag d. 24. og 25. oktober i uge 43
Vaskeri 4: torsdag og fredag d. 27. og 28. oktober i uge 43

Planen finder du også ejerforeningens hjemmeside under Driftsinformation og som opslag på dørene til vaskerierne.

Funktionærerne hjælper gerne med at lære at anvende de nye vaskemaskiner.
Oplever du fejl ved brug af de vaskemaskiner, skal du kontakte funktionærerne.

Renovering af butiksfacader
Butiksfacaden langs Godthåbsvej trænger til renovering, og bestyrelsen ønsker at føre facadens udtryk tilbage, så den i højere grad harmonerer med ejendommens arkitektur og oprindelige udseende. Bestyrelsen har i den anledning nedsat en arbejdsgruppe, som med assistance fra et arkitektfirma med speciale i bygningsbevaring, vil udarbejde en designmanual, som både kan danne grundlag for de aktuelle renoveringsplaner og ved fremtidige projekter – f.eks. altanprojektet, renovering af opgange mv.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 16. november 2022.


News from The Board – October 2022

The Drainpipe project
The Board has sent out an information about the project to the owners, where we summarize the progress of the last few weeks.
Orientation can be found on the owner association’s website under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish).

As the Board wrote in the above briefing, the contractor FLD is working to complete the delayed works, i.e. AMH 2, st.th & 1.-9. tv., AMH 4, st.tv. & 1.-9. th, AMH 6, both sides and AMH 8, st. th. & 1.-9. television. Status as of 14 October 2022 on the work that has started according to the adjusted schedule, i.e. from week 39, is that the workers follow the plan.

The Board has decided that going forward we will send out an information notice once a month about the drainpipe project. This happens independently of ‘News from the Board’. This means that information on the drainpipe project is issued from ‘News from the Board’.

Please note that notices and other information from the contractor FLD are placed in your mailbox.
If you are not at home for periods during the process of replacing fall logs, the Board encourages you to secure access to the information in another way.

Toilet and bathing trolleys as well as the owner’s association’s toilet in the house in the yard are used by many, therefore the facilities are also cleaned several times a week. To further contribute to cleanliness and high hygiene, the Board encourages you to leave the facilities with consideration for others to use the facilities after you.

Two more information meetings are planned. They are for respectively:
• Aksel Møllers Garden no. 24-30 24 October 2022
• Godthåbsvej no. 35-41 week 49, 2022

The invitation is conveyed directly to owners/residents at the affected addresses
The Board recommends respecting this division, so that there is room at the meeting for those whose apartment is due to have their fall trunk replaced.

You can see the main timetable, date for pre-registration as well as an example of the detailed timetable for an apartment on the owner association’s website under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish), in the window cupboard at the Caretakers Office and at the Caretakers Office itself.

Contact information for the resident coordinator for the fallen trunk project can be found on the owner association’s website with a link from the front page and under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish).

New washing machines
As the Board informed in the previous newsletter (in Danish), the replacement is expected to take place during this year – and it is happening now.

The timetable for replacing all washing machines and connecting to the existing payment system is as follows:

Laundry 1: Tuesday and Wednesday 18 and 19 October in week 42
Laundry 2: Thursday and Friday 20 and 21 October in week 42
Laundry 3: Monday and Tuesday 24 and 25 October in week 43
Laundry 4: Thursday and Friday 27 and 28 October in week 43

You will also find the plan on the owner association’s website under Driftsinformation (in Danish) and as a notice on the doors of the laundries (in Danish).

The Caretakers are happy to help you learn how to use the new washing machines.
If you experience errors when using the washing machines, you must contact the Caretakers.

Renovation of shop fronts
The shop front along Godthåbsvej needs renovation, and the Board wants to restore the look of the front so that it harmonizes to a greater extent with the property’s architecture and original appearance. On this occasion, the Board has set up a working group which, with the assistance of an architectural firm specializing in building conservation, will prepare a design manual which can form the basis for both the current renovation plans and for future projects – e.g. the balcony project, renovation of staircases, etc.

 

The next Bard meeting is scheduled for 16 November 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – august 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Udskiftning af faldstammer er begyndt.

Det er vigtigt, at håndværkerne har adgang til lejligheden fra dag 1 i byggeperioden. Manglende adgang kan betyde forsinkelse i hele tidsplanen. Hvis entreprenøren ikke har adgang til boligen og ikke kan udføre de planlagte arbejder pga. manglende adgang, vil det kunne medføre ekstra omkostninger for den enkelte ejer/bygherre. I varslingsskrivelserne vil man kunne læse, hvordan man skal forholde sig til at give adgang.

Der er blevet holdt informationsmøder for ejere/lejere i AMH 2-22. Der forestår to yderligere informationsmøder for hhv.

– Aksel Møllers Have nr. 24-30 uge 43, 2022
– Godthåbsvej nr. 35-41 uge 49, 2022

Invitationen formidles som medlemsudsendelse og ved opslag i opgangene.
Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet deres faldstamme.

Hovedtidsplan, dato for før-registrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’, i udhængsskabet ved Ejendomskontoret og på selve Ejendomskontoret.

Kontaktoplysninger på beboerkoordinator til faldstammeprojektet findes på ejerforeningens hjemmeside med link fra forsiden og under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’.
Muligheden for at kontakte beboerkoordinatoren er udvidet med kontortid.
Det er nu mulig at kontakte beboerkoordinatoren pr. telefon, sms, e-mail og fysisk.

Beboerkoordinatorens kontaktoplysninger er:
Tlf./sms: 54 58 50 10
E-mail: godthaabs-have@fld.dk
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08:00-12:00
Kontortid: Tirsdage kl. 7:00-10:00 i vognen på det gult skraverede område mod den store port.

Pizzabakker og flamingo skal i den store container til restaffald
Bestyrelsen vil erindre om, at pizzabakker og flamingo skal i den store blå/hvide container til restaffald, der står i gården mod Godthåbsvej.

Storskraldsrummet er beregnet til farligt affald, elektronikaffald eller ting, som er for store til at være i ejendommens containere til restaffald/genanvendeligt affald
Brug venligst storskraldsrummet efter dets formål:
• større restaffald som f.eks. indbo, pvc, imprægneret træ
• elektronik, som f.eks. ledninger, køkkenmaskiner, opladere, pærer, tv-apparater, hårde hvidevarer

Bemærk, at affaldscontainerne i gården kun er til affald produceret i ejendommen.

Er du i tvivl om hvordan dit affald skal sorteres, kan du læse mere her:
https://www.frederiksberg.dk/sorteringsguide
https://frederiksberg.affaldscms.dk/guide/etage

Cykelkælder udvides
Cykelkælder nummer 2 fra den store port udvides med et bagvedliggende tilsvarende rum og vil blive indrettet som de andre cykelkælderrum. Arbejdet forventes færdigt i løbet af dette år.

Nye vaskemaskiner
Som bestyrelsen orienterede om i den skriftlige årsberetning på seneste generalforsamling, har vaskemaskinerne i vores vaskerier nået en alder, hvor de er udskiftningsmodne. Udskiftningen forventes at ske i løbet af dette år.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 4. oktober 2022.


News from The Board – August 2022


The Drainpipe project

Replacement of drainpipes has begun.

It is important that the tradesmen have access to the apartment from day 1 of the construction period. Lack of access can mean a delay in the entire schedule. If the contractor does not have access to the home and cannot carry out the planned works due to lack of access, this could result in extra costs for the individual owner/project owner. In the warning letters, you will be able to read how to approach granting access.

Information meetings have been held for owners/tenants in AMH 2-22. There are additional information meeting for

• Aksel Møllers Have no. 24-30 week 43, 2022
• Godthåbsvej no. 35-41 week 49, 2022

The invitation is disseminated as a member broadcast and by notices in the entrances.
The Board recommends respecting this division, so that there is room at the meeting for those whose apartment is due to have their drainpipe replaced.

You can see the main timetable, date for pre-registration as well as an example of the detailed timetable for an apartment on the owner association’s website under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish), in the window cupboard at the Caretakers Office and at the Caretakers Office itself.

Contact information for the resident coordinator for the drainpipe project can be found on the owner association’s website with a link from the front page and under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish).
The possibility to contact the resident coordinator has been extended with office hours.
It is now possible to contact the resident coordinator per telephone, text, email and physically.

The resident coordinator’s contact details are:
Phone/text: 54 58 50 10
Email: godthaabs-have@fld.dk
Telephone hours: Monday to Friday at 08:00-12:00 AM
Office hours: Tuesdays at 7:00-10:00 AM in the carriage in the yellow shaded area towards the big gate.

Pizza trays and flamingos must be placed in the large container for residual waste
The Board would like to remind you that pizza trays and flamingos must be put in the large blue/white container for residual waste, which is in the yard facing Godthåbsvej.

The large waste room is intended for hazardous waste, electronic waste or items that are too large to be in the property’s containers for residual waste/recyclable waste
Please use the large waste room according to its purpose:
• larger residual waste such as interior, pvc, impregnated wood
• electronics, such as cables, kitchen appliances, chargers, light bulbs, TV sets, white goods

Please note that the waste containers in the yard are only for waste produced on the property.

If you are in doubt about how your waste should be sorted, you can read more here:
https://www.frederiksberg.dk/sorteringsguide (in Danish)
https://frederiksberg.affaldscms.dk/guide/etage (in Danish)

The bicycle cellar is being expanded
Bicycle cellar number 2 from the large gate will be expanded with a corresponding room behind it and will be equipped like the other bicycle cellar rooms. The work is expected to be completed during this year.

New washing machines
As the Board informed in the written annual report at the last general assembly, the washing machines in our laundries have reached an age where they are ripe for replacement. The replacement is expected to take place during this year.

 

The next board meeting is scheduled for 4 October 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Rammerne for udskiftning af faldstammerør tager form som dagene går.

Der bliver holdt informationsmøde for en blok af opgange ad gangen, ift. hvornår det er tid for arbejder i lejligheden. Opdeling på informationsmøder er følgende:

 • Aksel Møllers Have nr. 2-12 16. juni 2022
 • Aksel Møllers Have nr. 14-22 uge 33, 2022
 • Aksel Møllers Have nr. 24-30 uge 43, 2022
 • Godthåbshave 35-41 uge 49, 2022

Invitation til informationsmøde den 16. juni er formidlet.
Invitationen udsendes som medlemsudsendelse, omdeles i postkasserne og ved opslag i opgangene.

Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet sine faldstammerør.

På informationsmødet vil entreprenøren give en generel information om hvad der sker før, under og efter udskiftningen samt hvornår det sker. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til den generelle information. På mødet vil det ikke være muligt at stille spørgsmål til lejlighedsspecifikke forhold. Disse spørgsmål kan stilles til entreprenørens beboerkoordinator fra dagen efter mødet.

Anden uge før arbejdet starter i den enkelte lejlighed, foretages en førregistrering af entreprenørens beboerkoordinator. Ved førregistrering

 • informeres evt. rydning i lejligheden til arbejdsområder og
 • fotodokumenteres lejligheden omkring arbejdsområder, f.eks. for ridser og andre skader på inventar og lignende for at sikre mod uoverensstemmelse mellem før og efter arbejdet.

Det vil også ved førregistreringen være muligt at stille spørgsmål til beboerkoordinatoren.

Der er afsat 4 uger til arbejder i lejligheden og efterfølgende to uger til mangelgennemgang og -afhjælpning.

Hovedtidsplan, dato for førregistrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ og på Ejendomskontoret.

Sommerfest 2022
Bestyrelsen vil igen invitere beboerne til sommerfest i vores grønne gård efter en corona pause.

Sommerfesten holdes lørdag d. 27. august kl. 15:30, hvor der vil være sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Omkring kl. 18.00 vil der blive serveret mad og drikke.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Tilmeldingsfristen er den 13. august
Det koster 50 kr. pr. deltager over 15 år at deltage i sommerfesten. Tilmelding sker ved betaling via Mobilepay med angivelse af hvor mange på 15 år og derunder, der deltager (dvs. også dem uden betaling).

Tilmeldingsgebyret indebærer aftensmad samt vin, øl og sodavand.

Hvis ikke man har mulighed for MobilePay, kan tilmeldingen ske på ejendomskontoret, hvor der skal betales med kontanter. Husk at oplyse om, hvor mange I kommer.

Er du gangbesværet, kan vi assistere dig til og fra festen. Informer ved tilmelding, hvis du har brug for assistance.

Har du lyst til at hjælpe?
Vi søger personer som gerne vil være med til at udvikle aktiviteter og lege til eftermiddagen.
Vi søger også personer, der kan hjælpe med lidt praktisk, f.eks. sætte telt op, sætte borde op.
Tilmeld dig hos ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Der kommer yderligere information primo august ved opslag i opgangen.

Nyt betalings- og reservationssystem til vaskerierne
Vaskeriernes åbningstid er kl. 07:30-21:30.

Der har været udfordringer med at opsætte styringen af diverse tider til maskinerne og som er forsøgt løst løbende. Bestyrelsen beklager den for nogle oplevede forkortede åbningstid.

Forsøgsvis holdes Vaskeri 1 ved elevator til nr. 37 (Godthåbsvej) døgnåbent.

Aktuelle ledige tider i alle fire vaskerier kan ses på en gang via forsiden ejerforeningens hjemmeside under ’Nyttige links’.

Funktionærerne hjælper gerne med at lære at anvende det nye system. Oplever du fejl ved brug af det nye system, skal du kontakte funktionærerne.

Fællesgrillen tændes 3 søndage over sommeren
For at skabe samvær og hygge blandt beboerne, tænder bestyrelsen op i den store grill i den midterste gårdhave:

• Søndag d. 03. juli kl.17.00
• Søndag d. 17. juli kl. 17.00
• Lørdag d. 13. August kl. 17.00

Du/I medbringer selv maden – det du vil grille, og evt. andet du vil spiser til. Du er også velkommen til at deltage, selvom du ikke har mad, der skal grilles. Om du bliver i gårdhaven og spiser med de andre, eller tager din grillede mad med ind i lejligheden, er helt op til dig.

I tilfælde af regn, aflyses arrangementet. Aflysning meddeles via ejerforeningens hjemmeside.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 16. august 2022.


News from The Board – June 2022


The Drainpipe project

The framework for replacing drainpipes takes shape as the days go by.

An information meeting is held for a block of stairwells at a time, in relation to when it is time for work in the apartment. The division into information meetings is as follows:

 • Aksel Møllers Have no. 2-12 16 June 2022
 • Aksel Møllers Have no. 14-22 week 33, 2022
 • Aksel Møllers Have no. 24-30 week 43, 2022
 • Godthåbshave 35-41 week 49, 2022

Invitation to information meeting on June 16th has been communicated.
The invitation is sent out as a member mailing, distributed in the mailboxes and by notice in the stairwells.

The Board recommends respecting this division so that there is room at the meeting for those whose apartment is next to have their drainpipes replaced.

At the information meeting, the contractor will provide general information about what happens before, during and after the replacement as well as when it happens. There will be an opportunity to ask questions about the general information. At the meeting, it will not be possible to ask questions about apartment-specific matters. These questions can be asked to the contractor’s resident coordinator from the day after the meeting.

The second week before the work starts in the individual apartment, a pre-registration is made by the contractor’s resident coordinator. By pre-registration

 • be informed, if necessary, making rooms in the apartment for work areas and
 • photo-documented the apartment around work areas, e.g. for scratches and other damage to furniture and the like to protect against discrepancies between before and after work.

It will also be possible to ask questions to the resident coordinator at the pre-registration.

4 weeks are set aside for work in the apartment and subsequently two weeks for defect review and remediation.

The main schedule, date for pre-registration and an example of a detailed schedule for an apartment can be seen on the owners’ association’s website under menu item ‘E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ and at the Caretakers Office.

Summer party 2022
The Board will once again invite residents to a summer party in our green yard after a corona break.

The summer party will be held on Saturday 27th of August at 15:30 PM, where there will be fun activities for children and childish souls. Food and drink will be served about 18:00 PM.

Put a mark in the calendar right now.

The registration deadline is August 13th
It costs DKK 50 per participates over 15 years to attend the summer party. Registration is by payment via Mobilepay with an indication of how many people aged 15 and under participate (ie. also those without payment).

The registration fee includes dinner as well as wine, beer and soft drinks.

If you do not have the option of MobilePay, the registration can be done at the Caretakers Office, where payment must be made in cash. Remember to state how many of you are coming.

If you have difficulty walking, we can assist you to and from the party. Inform when registering if you need assistance.

Do you want to help?
We are looking for people who would like to help develop activities and games for the afternoon.
We are also looking for people who can help with something practical, e.g. set up tents, set up tables.
Sign up at ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Further information will be available at the beginning of August by posting in the stairwell.

New payment and reservation system for the laundries
The laundries’ opening hours are at 07:30 AM -21:30 PM.

There have been challenges in setting up the control of various times for the machines and which have been tried to solve on an ongoing basis. The Board regrets the shortened opening hours experienced by some.

Experimentally, Laundry 1 nearby by elevator to no. 37 (Godthåbsvej) is open 24 hours a day.

Current available times in all four laundries can be seen at once via the front page of the owners’ association’s website under ’Nyttige links’.

The Caretakers are happy to help learn how to use the new system. If you experience errors when using the new system, you must contact the Caretakers.

The communal grill is lit 3 Sundays over the summer
To create togetherness and coziness among the residents, the Board lights up the large grill in the middle courtyard:

 • Sunday 03 July at 17.00 PM
 • Sunday 17 July at 17.00 PM
 • Saturday 13 August at 17.00 PM

You bring your own food – what you want to grill, and anything else you want to eat. You are also welcome to attend, even if you do not have food to grill. Whether you stay in the courtyard and eat with the others, or take your grilled food into the apartment, is entirely up to you.

In case of rain, the event will be canceled. Cancellation is announced via the owners’ association’s website.

 

The next board meeting is scheduled for August 16, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2022

For English version, see below.

Husordenen er blevet opdateret
Som følge af den ordinære generalforsamling den 28. april 2022 er husordenen blevet opdateret. Den gældende husorden finder du på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Husorden (vedtægternes § 25)’. Bestyrelsen har rettet en række sproglige fejl. Der er ikke ændret ved indholdet af husordenen.

Bestyrelsen anmoder ejerne om at orientere deres lejere, så lejerne er bekendt med indholdet af husordenen.

Konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig og består af følgende medlemmer:

René Tarby, formand
Natasja Aastrand Jørgensen, næstformand
Dorte Munk-Petersen
Jacob Hegstrup
Kasper Husted Oeverdick
Nicolai Schaarup Honoré
Niels Tradsfeldt

På Ejerforeningens hjemmeside under ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du også se oversigt over den nye bestyrelse. Det er muligt at kontakte bestyrelsen via e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden i forbindelsen med konstitueringen.
Den gældende forretningsorden du kan se på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Faldstammeprojektet
Planlægning af udskiftning af de resterende originale faldstammer er ved at tage form.

Der vil blive holdt informationsmøder om projektet, og der vil blive mulighed for at stille individuelle spørgsmål til en beboerkoordinator. Mere information vil følge.

På ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ vil bestyrelsen løbende publicere informationer om projektet, f.eks. findes hovedtidsplan og varslingsfrister allerede under underpunktet.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 8. juni 2022.


News from The Board – May 2022

The house rules have been updated
As a result of the Annual General Meeting on April 28, 2022, the house rules have been updated. You can find the current house rules on the owners’ association’s website under the menu ‘Dokumenter -> Husorden (vedtægternes § 25)‘. The Board has corrected a number of language errors. The content of the house rules has not changed.

The Board asks the owners to inform their tenants so that the tenants are familiar with the contents of the house rules.

Constitution
The Board has constituted itself and consists of the following members:

René Tarby, Chairman
Natasja Aastrand Jørgensen, Deputy Chairman
Dorte Munk-Petersen
Jacob Hegstrup
Kasper Husted Oeverdick
Nicolai Schaarup Honoré
Niels Tradsfeldt

On the Owners’ Association’s website under ‘Kontakt -> Bestyrelsen‘, you can also see an overview of the new board. It is possible to contact the Board via e-mail at ejerforeningen@godthaabshave.dk.

The Board has updated its rules of procedure in connection with the constitution.
You can see the current rules of procedure on the owners’ association’s website under the menu ‘Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

The Drainpipe project
Scheduling to replace the remaining original fall trunks is taking shape.

Information meetings about the project will be held, and there will be an opportunity to ask individual questions to a resident coordinator. More information will follow.

On the owners’ association’s website under menu item ‘E/F projekter -> Faldstammeprojekt’, the Board will regularly publish information about the project, e.g. main schedule and notice deadlines are already below the sub-item.

The next board meeting is scheduled for June 8, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – april 2022

For English version, see below.

Nyt betalings- og reservationssystem til vaskerierne
Det nye system er taget i brug. Som alt andet nyt, skal man lige lære det at kende.
Ejerforeningens hjemmeside er løbende blevet opdateret med Driftsinformation af funktionærerne og med beskrivelse af brug af vaskerierne af bestyrelsen. Med nyt kan der også følge ’børnesygdomme’. Disse rettes løbende, som funktionærerne bliver bekendt med dem. Hjælp derfor din nabo og dig selv ved at rapportere fejl til funktionærerne. Har du behov for hjælp til det nye system, hjælper funktionærerne gerne.

Det nye system giver også nye muligheder.

 • Det er nu muligt at tilkøbe flere vaskebrikker per lejlighed. En vaskebrik koster 60 kr. pr. stk., hvor et vaskekort kostede 350 kr.pr. stk. Funktionærerne gør brikken klar til brug med det samme, hvor vaskekort skulle bestilles med tilhørende leveringstid.
 • Tørretumbler reserveres med interval på 5 min. og har en startreservation på 5 min.
  5 min. tørretumbling koster 2 kr.
 • Som noget nyt kan man reservere én vaskemaskine per reservation. Hvis man har behov to vaskemaskiner, skal man blot huske at reservere to vaskemaskiner enkeltvis indenfor samme vasketid.

Brandsikring af tag
Den forfærdelige tagbrand i en etageejendom i Vanløse den 25/3-2022 kan rejse spørgsmål til vores eget tag.

Vores tag er blevet renoveret omkring årtusindeskiftet, hvor der bl.a. blev isat nye branddøre i brandmurerne.
I 2016 fik ejerforeningen foretaget en brandteknisk vurdering af fællesarealer, herunder taget, der for tagets vedkommende ikke gav anledning til større anbefalinger.

Bestyrelser har siden 2016 arbejdet med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen:

 • Der er blevet etableret branddøre til vaskerierne og til bagtrapperne på Godthåbsvej
 • Detektorerne på bagtrapperne er blevet skiftet
 • Sprinklerhovederne er blevet skiftet
 • Gennemføringer af installationer i kælderen er blevet brandlukket.

Da årsagen til branden i Vanløse ikke kendes endnu, kan vi endnu ikke tage ved lære af den. Bestyrelsen vil dog følge sagen nøje.

Generalforsamling den 28. april kl. 18:00
Bestyrelsen vil erindre om, at der holdes generalforsamling torsdag den 28. april kl. 18:00 på Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse med bilag forventes afsendt inden påske fra vores administrator.


News from The Board – April 2022

New payment and reservation system for the laundries
The new system has been taken into use. Like everything else new, you just have to get to know it.
The owners’ association’s website has been continuously updated with operational information by the Caretakers and with a description of the use of the laundries by the Board. With a new system ‘childhood diseases’ can also follow. These are corrected on an ongoing basis as the Caretakers become acquainted with them. Therefore, help your neighbor and yourself by reporting errors to the Caretakers. If you need help with the new system, the Caretakers are happy to help.

The new system also offers new opportunities.

 • It is now possible to purchase more tags per apartment. A tag costs DKK 60 per pcs., where a chip card cost 350 DKK per. PCS. The Caretakers make the tag ready for use immediately, where chip card should be ordered with the corresponding delivery time.
 • Dryer is reserved at intervals of 5 min. and has a start reservation of 5 min.
  5 min. tumble dryer costs 2 kr.
 • As something new, you can reserve one washing machine per reservation. If you need two washing machines, just remember to reserve two washing machines individually within the same washing time.

Fire protection of roof
The terrible roof fire in a multi-storey property in Vanløse on 25 / 3-2022 can raise questions for our own roof.

Our roof has been renovated around the turn of the millennium, where, among other things new fire doors were installed in the firewalls.
In 2016, the owners’ association carried out a fire technical assessment of common areas, including the roof, which for the roof did not give rise to major recommendations.

Since 2016, Boards have worked to improve fire safety in the property:

 • Fire doors have been established for the laundries and for the back stairs on Godthåbsvej
 • The detectors on the back stairs have been replaced
 • The sprinkler heads have been replaced
 • Basements of installations in the basement have been closed off.

As the cause of the fire in Vanløse is not yet known, we can not yet learn from it. However, the Board will follow the matter closely.

General meeting on April 28 at 18:00
The Board will recall that a general meeting will be held on Thursday 28 April at 18:00 at Metropol University College, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Notice with attachments is expected to be sent before Easter from our Administrator.