Posts in Category: Nyheder

Nyt fra Bestyrelsen – august 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Udskiftning af faldstammer er begyndt.

Det er vigtigt, at håndværkerne har adgang til lejligheden fra dag 1 i byggeperioden. Manglende adgang kan betyde forsinkelse i hele tidsplanen. Hvis entreprenøren ikke har adgang til boligen og ikke kan udføre de planlagte arbejder pga. manglende adgang, vil det kunne medføre ekstra omkostninger for den enkelte ejer/bygherre. I varslingsskrivelserne vil man kunne læse, hvordan man skal forholde sig til at give adgang.

Der er blevet holdt informationsmøder for ejere/lejere i AMH 2-22. Der forestår to yderligere informationsmøder for hhv.

– Aksel Møllers Have nr. 24-30 uge 43, 2022
– Godthåbsvej nr. 35-41 uge 49, 2022

Invitationen formidles som medlemsudsendelse og ved opslag i opgangene.
Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet deres faldstamme.

Hovedtidsplan, dato for før-registrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’, i udhængsskabet ved Ejendomskontoret og på selve Ejendomskontoret.

Kontaktoplysninger på beboerkoordinator til faldstammeprojektet findes på ejerforeningens hjemmeside med link fra forsiden og under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’.
Muligheden for at kontakte beboerkoordinatoren er udvidet med kontortid.
Det er nu mulig at kontakte beboerkoordinatoren pr. telefon, sms, e-mail og fysisk.

Beboerkoordinatorens kontaktoplysninger er:
Tlf./sms: 54 58 50 10
E-mail: godthaabs-have@fld.dk
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08:00-12:00
Kontortid: Tirsdage kl. 7:00-10:00 i vognen på det gult skraverede område mod den store port.

Pizzabakker og flamingo skal i den store container til restaffald
Bestyrelsen vil erindre om, at pizzabakker og flamingo skal i den store blå/hvide container til restaffald, der står i gården mod Godthåbsvej.

Storskraldsrummet er beregnet til farligt affald, elektronikaffald eller ting, som er for store til at være i ejendommens containere til restaffald/genanvendeligt affald
Brug venligst storskraldsrummet efter dets formål:
• større restaffald som f.eks. indbo, pvc, imprægneret træ
• elektronik, som f.eks. ledninger, køkkenmaskiner, opladere, pærer, tv-apparater, hårde hvidevarer

Bemærk, at affaldscontainerne i gården kun er til affald produceret i ejendommen.

Er du i tvivl om hvordan dit affald skal sorteres, kan du læse mere her:
https://www.frederiksberg.dk/sorteringsguide
https://frederiksberg.affaldscms.dk/guide/etage

Cykelkælder udvides
Cykelkælder nummer 2 fra den store port udvides med et bagvedliggende tilsvarende rum og vil blive indrettet som de andre cykelkælderrum. Arbejdet forventes færdigt i løbet af dette år.

Nye vaskemaskiner
Som bestyrelsen orienterede om i den skriftlige årsberetning på seneste generalforsamling, har vaskemaskinerne i vores vaskerier nået en alder, hvor de er udskiftningsmodne. Udskiftningen forventes at ske i løbet af dette år.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 4. oktober 2022.


News from The Board – August 2022


The Drainpipe project

Replacement of drainpipes has begun.

It is important that the tradesmen have access to the apartment from day 1 of the construction period. Lack of access can mean a delay in the entire schedule. If the contractor does not have access to the home and cannot carry out the planned works due to lack of access, this could result in extra costs for the individual owner/project owner. In the warning letters, you will be able to read how to approach granting access.

Information meetings have been held for owners/tenants in AMH 2-22. There are additional information meeting for

• Aksel Møllers Have no. 24-30 week 43, 2022
• Godthåbsvej no. 35-41 week 49, 2022

The invitation is disseminated as a member broadcast and by notices in the entrances.
The Board recommends respecting this division, so that there is room at the meeting for those whose apartment is due to have their drainpipe replaced.

You can see the main timetable, date for pre-registration as well as an example of the detailed timetable for an apartment on the owner association’s website under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish), in the window cupboard at the Caretakers Office and at the Caretakers Office itself.

Contact information for the resident coordinator for the drainpipe project can be found on the owner association’s website with a link from the front page and under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish).
The possibility to contact the resident coordinator has been extended with office hours.
It is now possible to contact the resident coordinator per telephone, text, email and physically.

The resident coordinator’s contact details are:
Phone/text: 54 58 50 10
Email: godthaabs-have@fld.dk
Telephone hours: Monday to Friday at 08:00-12:00 AM
Office hours: Tuesdays at 7:00-10:00 AM in the carriage in the yellow shaded area towards the big gate.

Pizza trays and flamingos must be placed in the large container for residual waste
The Board would like to remind you that pizza trays and flamingos must be put in the large blue/white container for residual waste, which is in the yard facing Godthåbsvej.

The large waste room is intended for hazardous waste, electronic waste or items that are too large to be in the property’s containers for residual waste/recyclable waste
Please use the large waste room according to its purpose:
• larger residual waste such as interior, pvc, impregnated wood
• electronics, such as cables, kitchen appliances, chargers, light bulbs, TV sets, white goods

Please note that the waste containers in the yard are only for waste produced on the property.

If you are in doubt about how your waste should be sorted, you can read more here:
https://www.frederiksberg.dk/sorteringsguide (in Danish)
https://frederiksberg.affaldscms.dk/guide/etage (in Danish)

The bicycle cellar is being expanded
Bicycle cellar number 2 from the large gate will be expanded with a corresponding room behind it and will be equipped like the other bicycle cellar rooms. The work is expected to be completed during this year.

New washing machines
As the Board informed in the written annual report at the last general assembly, the washing machines in our laundries have reached an age where they are ripe for replacement. The replacement is expected to take place during this year.

 

The next board meeting is scheduled for 4 October 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Rammerne for udskiftning af faldstammerør tager form som dagene går.

Der bliver holdt informationsmøde for en blok af opgange ad gangen, ift. hvornår det er tid for arbejder i lejligheden. Opdeling på informationsmøder er følgende:

 • Aksel Møllers Have nr. 2-12 16. juni 2022
 • Aksel Møllers Have nr. 14-22 uge 33, 2022
 • Aksel Møllers Have nr. 24-30 uge 43, 2022
 • Godthåbshave 35-41 uge 49, 2022

Invitation til informationsmøde den 16. juni er formidlet.
Invitationen udsendes som medlemsudsendelse, omdeles i postkasserne og ved opslag i opgangene.

Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet sine faldstammerør.

På informationsmødet vil entreprenøren give en generel information om hvad der sker før, under og efter udskiftningen samt hvornår det sker. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til den generelle information. På mødet vil det ikke være muligt at stille spørgsmål til lejlighedsspecifikke forhold. Disse spørgsmål kan stilles til entreprenørens beboerkoordinator fra dagen efter mødet.

Anden uge før arbejdet starter i den enkelte lejlighed, foretages en førregistrering af entreprenørens beboerkoordinator. Ved førregistrering

 • informeres evt. rydning i lejligheden til arbejdsområder og
 • fotodokumenteres lejligheden omkring arbejdsområder, f.eks. for ridser og andre skader på inventar og lignende for at sikre mod uoverensstemmelse mellem før og efter arbejdet.

Det vil også ved førregistreringen være muligt at stille spørgsmål til beboerkoordinatoren.

Der er afsat 4 uger til arbejder i lejligheden og efterfølgende to uger til mangelgennemgang og -afhjælpning.

Hovedtidsplan, dato for førregistrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ og på Ejendomskontoret.

Sommerfest 2022
Bestyrelsen vil igen invitere beboerne til sommerfest i vores grønne gård efter en corona pause.

Sommerfesten holdes lørdag d. 27. august kl. 15:30, hvor der vil være sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Omkring kl. 18.00 vil der blive serveret mad og drikke.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Tilmeldingsfristen er den 13. august
Det koster 50 kr. pr. deltager over 15 år at deltage i sommerfesten. Tilmelding sker ved betaling via Mobilepay med angivelse af hvor mange på 15 år og derunder, der deltager (dvs. også dem uden betaling).

Tilmeldingsgebyret indebærer aftensmad samt vin, øl og sodavand.

Hvis ikke man har mulighed for MobilePay, kan tilmeldingen ske på ejendomskontoret, hvor der skal betales med kontanter. Husk at oplyse om, hvor mange I kommer.

Er du gangbesværet, kan vi assistere dig til og fra festen. Informer ved tilmelding, hvis du har brug for assistance.

Har du lyst til at hjælpe?
Vi søger personer som gerne vil være med til at udvikle aktiviteter og lege til eftermiddagen.
Vi søger også personer, der kan hjælpe med lidt praktisk, f.eks. sætte telt op, sætte borde op.
Tilmeld dig hos ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Der kommer yderligere information primo august ved opslag i opgangen.

Nyt betalings- og reservationssystem til vaskerierne
Vaskeriernes åbningstid er kl. 07:30-21:30.

Der har været udfordringer med at opsætte styringen af diverse tider til maskinerne og som er forsøgt løst løbende. Bestyrelsen beklager den for nogle oplevede forkortede åbningstid.

Forsøgsvis holdes Vaskeri 1 ved elevator til nr. 37 (Godthåbsvej) døgnåbent.

Aktuelle ledige tider i alle fire vaskerier kan ses på en gang via forsiden ejerforeningens hjemmeside under ’Nyttige links’.

Funktionærerne hjælper gerne med at lære at anvende det nye system. Oplever du fejl ved brug af det nye system, skal du kontakte funktionærerne.

Fællesgrillen tændes 3 søndage over sommeren
For at skabe samvær og hygge blandt beboerne, tænder bestyrelsen op i den store grill i den midterste gårdhave:

• Søndag d. 03. juli kl.17.00
• Søndag d. 17. juli kl. 17.00
• Lørdag d. 13. August kl. 17.00

Du/I medbringer selv maden – det du vil grille, og evt. andet du vil spiser til. Du er også velkommen til at deltage, selvom du ikke har mad, der skal grilles. Om du bliver i gårdhaven og spiser med de andre, eller tager din grillede mad med ind i lejligheden, er helt op til dig.

I tilfælde af regn, aflyses arrangementet. Aflysning meddeles via ejerforeningens hjemmeside.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 16. august 2022.


News from The Board – June 2022


The Drainpipe project

The framework for replacing drainpipes takes shape as the days go by.

An information meeting is held for a block of stairwells at a time, in relation to when it is time for work in the apartment. The division into information meetings is as follows:

 • Aksel Møllers Have no. 2-12 16 June 2022
 • Aksel Møllers Have no. 14-22 week 33, 2022
 • Aksel Møllers Have no. 24-30 week 43, 2022
 • Godthåbshave 35-41 week 49, 2022

Invitation to information meeting on June 16th has been communicated.
The invitation is sent out as a member mailing, distributed in the mailboxes and by notice in the stairwells.

The Board recommends respecting this division so that there is room at the meeting for those whose apartment is next to have their drainpipes replaced.

At the information meeting, the contractor will provide general information about what happens before, during and after the replacement as well as when it happens. There will be an opportunity to ask questions about the general information. At the meeting, it will not be possible to ask questions about apartment-specific matters. These questions can be asked to the contractor’s resident coordinator from the day after the meeting.

The second week before the work starts in the individual apartment, a pre-registration is made by the contractor’s resident coordinator. By pre-registration

 • be informed, if necessary, making rooms in the apartment for work areas and
 • photo-documented the apartment around work areas, e.g. for scratches and other damage to furniture and the like to protect against discrepancies between before and after work.

It will also be possible to ask questions to the resident coordinator at the pre-registration.

4 weeks are set aside for work in the apartment and subsequently two weeks for defect review and remediation.

The main schedule, date for pre-registration and an example of a detailed schedule for an apartment can be seen on the owners’ association’s website under menu item ‘E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ and at the Caretakers Office.

Summer party 2022
The Board will once again invite residents to a summer party in our green yard after a corona break.

The summer party will be held on Saturday 27th of August at 15:30 PM, where there will be fun activities for children and childish souls. Food and drink will be served about 18:00 PM.

Put a mark in the calendar right now.

The registration deadline is August 13th
It costs DKK 50 per participates over 15 years to attend the summer party. Registration is by payment via Mobilepay with an indication of how many people aged 15 and under participate (ie. also those without payment).

The registration fee includes dinner as well as wine, beer and soft drinks.

If you do not have the option of MobilePay, the registration can be done at the Caretakers Office, where payment must be made in cash. Remember to state how many of you are coming.

If you have difficulty walking, we can assist you to and from the party. Inform when registering if you need assistance.

Do you want to help?
We are looking for people who would like to help develop activities and games for the afternoon.
We are also looking for people who can help with something practical, e.g. set up tents, set up tables.
Sign up at ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Further information will be available at the beginning of August by posting in the stairwell.

New payment and reservation system for the laundries
The laundries’ opening hours are at 07:30 AM -21:30 PM.

There have been challenges in setting up the control of various times for the machines and which have been tried to solve on an ongoing basis. The Board regrets the shortened opening hours experienced by some.

Experimentally, Laundry 1 nearby by elevator to no. 37 (Godthåbsvej) is open 24 hours a day.

Current available times in all four laundries can be seen at once via the front page of the owners’ association’s website under ’Nyttige links’.

The Caretakers are happy to help learn how to use the new system. If you experience errors when using the new system, you must contact the Caretakers.

The communal grill is lit 3 Sundays over the summer
To create togetherness and coziness among the residents, the Board lights up the large grill in the middle courtyard:

 • Sunday 03 July at 17.00 PM
 • Sunday 17 July at 17.00 PM
 • Saturday 13 August at 17.00 PM

You bring your own food – what you want to grill, and anything else you want to eat. You are also welcome to attend, even if you do not have food to grill. Whether you stay in the courtyard and eat with the others, or take your grilled food into the apartment, is entirely up to you.

In case of rain, the event will be canceled. Cancellation is announced via the owners’ association’s website.

 

The next board meeting is scheduled for August 16, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2022

For English version, see below.

Husordenen er blevet opdateret
Som følge af den ordinære generalforsamling den 28. april 2022 er husordenen blevet opdateret. Den gældende husorden finder du på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Husorden (vedtægternes § 25)’. Bestyrelsen har rettet en række sproglige fejl. Der er ikke ændret ved indholdet af husordenen.

Bestyrelsen anmoder ejerne om at orientere deres lejere, så lejerne er bekendt med indholdet af husordenen.

Konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig og består af følgende medlemmer:

René Tarby, formand
Natasja Aastrand Jørgensen, næstformand
Dorte Munk-Petersen
Jacob Hegstrup
Kasper Husted Oeverdick
Nicolai Schaarup Honoré
Niels Tradsfeldt

På Ejerforeningens hjemmeside under ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du også se oversigt over den nye bestyrelse. Det er muligt at kontakte bestyrelsen via e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden i forbindelsen med konstitueringen.
Den gældende forretningsorden du kan se på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Faldstammeprojektet
Planlægning af udskiftning af de resterende originale faldstammer er ved at tage form.

Der vil blive holdt informationsmøder om projektet, og der vil blive mulighed for at stille individuelle spørgsmål til en beboerkoordinator. Mere information vil følge.

På ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ vil bestyrelsen løbende publicere informationer om projektet, f.eks. findes hovedtidsplan og varslingsfrister allerede under underpunktet.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 8. juni 2022.


News from The Board – May 2022

The house rules have been updated
As a result of the Annual General Meeting on April 28, 2022, the house rules have been updated. You can find the current house rules on the owners’ association’s website under the menu ‘Dokumenter -> Husorden (vedtægternes § 25)‘. The Board has corrected a number of language errors. The content of the house rules has not changed.

The Board asks the owners to inform their tenants so that the tenants are familiar with the contents of the house rules.

Constitution
The Board has constituted itself and consists of the following members:

René Tarby, Chairman
Natasja Aastrand Jørgensen, Deputy Chairman
Dorte Munk-Petersen
Jacob Hegstrup
Kasper Husted Oeverdick
Nicolai Schaarup Honoré
Niels Tradsfeldt

On the Owners’ Association’s website under ‘Kontakt -> Bestyrelsen‘, you can also see an overview of the new board. It is possible to contact the Board via e-mail at ejerforeningen@godthaabshave.dk.

The Board has updated its rules of procedure in connection with the constitution.
You can see the current rules of procedure on the owners’ association’s website under the menu ‘Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

The Drainpipe project
Scheduling to replace the remaining original fall trunks is taking shape.

Information meetings about the project will be held, and there will be an opportunity to ask individual questions to a resident coordinator. More information will follow.

On the owners’ association’s website under menu item ‘E/F projekter -> Faldstammeprojekt’, the Board will regularly publish information about the project, e.g. main schedule and notice deadlines are already below the sub-item.

The next board meeting is scheduled for June 8, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – april 2022

For English version, see below.

Nyt betalings- og reservationssystem til vaskerierne
Det nye system er taget i brug. Som alt andet nyt, skal man lige lære det at kende.
Ejerforeningens hjemmeside er løbende blevet opdateret med Driftsinformation af funktionærerne og med beskrivelse af brug af vaskerierne af bestyrelsen. Med nyt kan der også følge ’børnesygdomme’. Disse rettes løbende, som funktionærerne bliver bekendt med dem. Hjælp derfor din nabo og dig selv ved at rapportere fejl til funktionærerne. Har du behov for hjælp til det nye system, hjælper funktionærerne gerne.

Det nye system giver også nye muligheder.

 • Det er nu muligt at tilkøbe flere vaskebrikker per lejlighed. En vaskebrik koster 60 kr. pr. stk., hvor et vaskekort kostede 350 kr.pr. stk. Funktionærerne gør brikken klar til brug med det samme, hvor vaskekort skulle bestilles med tilhørende leveringstid.
 • Tørretumbler reserveres med interval på 5 min. og har en startreservation på 5 min.
  5 min. tørretumbling koster 2 kr.
 • Som noget nyt kan man reservere én vaskemaskine per reservation. Hvis man har behov to vaskemaskiner, skal man blot huske at reservere to vaskemaskiner enkeltvis indenfor samme vasketid.

Brandsikring af tag
Den forfærdelige tagbrand i en etageejendom i Vanløse den 25/3-2022 kan rejse spørgsmål til vores eget tag.

Vores tag er blevet renoveret omkring årtusindeskiftet, hvor der bl.a. blev isat nye branddøre i brandmurerne.
I 2016 fik ejerforeningen foretaget en brandteknisk vurdering af fællesarealer, herunder taget, der for tagets vedkommende ikke gav anledning til større anbefalinger.

Bestyrelser har siden 2016 arbejdet med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen:

 • Der er blevet etableret branddøre til vaskerierne og til bagtrapperne på Godthåbsvej
 • Detektorerne på bagtrapperne er blevet skiftet
 • Sprinklerhovederne er blevet skiftet
 • Gennemføringer af installationer i kælderen er blevet brandlukket.

Da årsagen til branden i Vanløse ikke kendes endnu, kan vi endnu ikke tage ved lære af den. Bestyrelsen vil dog følge sagen nøje.

Generalforsamling den 28. april kl. 18:00
Bestyrelsen vil erindre om, at der holdes generalforsamling torsdag den 28. april kl. 18:00 på Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse med bilag forventes afsendt inden påske fra vores administrator.


News from The Board – April 2022

New payment and reservation system for the laundries
The new system has been taken into use. Like everything else new, you just have to get to know it.
The owners’ association’s website has been continuously updated with operational information by the Caretakers and with a description of the use of the laundries by the Board. With a new system ‘childhood diseases’ can also follow. These are corrected on an ongoing basis as the Caretakers become acquainted with them. Therefore, help your neighbor and yourself by reporting errors to the Caretakers. If you need help with the new system, the Caretakers are happy to help.

The new system also offers new opportunities.

 • It is now possible to purchase more tags per apartment. A tag costs DKK 60 per pcs., where a chip card cost 350 DKK per. PCS. The Caretakers make the tag ready for use immediately, where chip card should be ordered with the corresponding delivery time.
 • Dryer is reserved at intervals of 5 min. and has a start reservation of 5 min.
  5 min. tumble dryer costs 2 kr.
 • As something new, you can reserve one washing machine per reservation. If you need two washing machines, just remember to reserve two washing machines individually within the same washing time.

Fire protection of roof
The terrible roof fire in a multi-storey property in Vanløse on 25 / 3-2022 can raise questions for our own roof.

Our roof has been renovated around the turn of the millennium, where, among other things new fire doors were installed in the firewalls.
In 2016, the owners’ association carried out a fire technical assessment of common areas, including the roof, which for the roof did not give rise to major recommendations.

Since 2016, Boards have worked to improve fire safety in the property:

 • Fire doors have been established for the laundries and for the back stairs on Godthåbsvej
 • The detectors on the back stairs have been replaced
 • The sprinkler heads have been replaced
 • Basements of installations in the basement have been closed off.

As the cause of the fire in Vanløse is not yet known, we can not yet learn from it. However, the Board will follow the matter closely.

General meeting on April 28 at 18:00
The Board will recall that a general meeting will be held on Thursday 28 April at 18:00 at Metropol University College, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Notice with attachments is expected to be sent before Easter from our Administrator.

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Efter forliget om tvisten på projektet er indgået, har bestyrelsen indgået tillægsaftale til entreprisekontrakt vedr. udbedring/afhjælpning af faldstammeinstallationen med firmaet Finn L. & Davidsen (FDL). Tillægsaftalen danner rammerne for færdiggørelsen af projektet. DLF er allerede gået i gang med forberedelserne til det udførende arbejde. Bestyrelsen har derudover valgt at fortsætte med rådgivningsfirmaet Peter Jahn & Partnere som bygherrerådgiver.

Tidsplanen er p.t. således:

Planlægning og projektering af sagen                                 uge 6-17, 2022
Gennemgang m. Ejerforeningen og bygherrerådgiver           uge 18-20, 2022
Planlægning og mobilisering ift. udførelse                            uge 21-31, 2022
Opstart på byggearbejde                                                    uge 32, 2022
Udførelsesperiode                                                              uge 33, 2022 – 25, 2023
Tekniske førgennemgang og aflevering                                uge 26-27, 2023

Varsling af ejendommens ejere og lejere for adgangskrævende arbejder sker iht. Lejelovens § 55 (6 uger).
Orientering af beboerne kort før opstart (ca. 3 uger) med skriftlig orientering postkasseomdelt.
Advisering om adgang til boliger sker 14 dage og 3 dage før opstart i boliger.

Altanprojektet
Arbejdet med altanprojektet har været hårdt ramt af corona både før som efter nytår.
Det betyder, at planen med arbejdet er skudt, og at der ikke bliver holdt medlemsmøde om altaner i marts 2022. Altanudvalget vil nu genoptage arbejdet og vil vende tilbage, når der er tilstrækkelig med konkret nyt i arbejdet.

Flytning af batteriholdere
Batteribeholderne i gården er flyttet fra opgangene til vores 3 affaldsstationer.
Dette er sket efter krav fra Frederiksberg Kommune.

Driftsinformation på hjemmesiden
Bestyrelsen vil erindre

 • om muligheden for at orientere sig om driftsændringer via ’Driftsinformation’ på ejerforeningens hjemmeside.
 • om ved fejl og mangler ved fælles faciliteter skal man kontakte vores funktionærer.

Fastelavn 2022
Søndag den 27. februar havde bestyrelsen arrangeret fastelavn i gården. Vejret var skønt og der var masser af udklædte børn og voksne til stede – omkring 50-60 personer, da vi var flest. Efter en navneleg for børnene gik vi videre til at slå katten af tønden. Der blev gået til den og med lidt hjælp fra et af de større “børn”, gav tønden endelig efter og blev slået ned af Hannah, som både blev kattekonge og kattedronning.

Bagefter var der hygge med kaffe, saftevand, kager, slik og lidt frugt.

Det var skønt igen at kunne samles og hygge med sine naboer.

Tusind tak for det flotte fremmøde og tusind tak til dem, som kom med kage og kaffe mm.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 30. marts 2022.


News from The Board – March 2022

The Drainpipe project
Following the settlement of the dispute on the project, the Board has entered into a supplementary agreement to the construction contract regarding repair / remediation of the drainpipe installation with the company Finn L. & Davidsen (FDL). The supplementary agreement forms the framework for the completion of the project. DLF has already started preparations for the execution work. In addition, the Board has chosen to continue with the consulting firm Peter Jahn & Partnere as client advisor.

The schedule is p.t.
Planning and planning of the case                                    week 6-17, 2022
Review with the Owners’ Association and client advisor      week 18-20, 2022
Planning and mobilization in relation to execution              week 21-31, 2022
Start-up of construction work                                           week 32, 2022
Execution period                                                             week 33, 2022 – 25, 2023
Technical review and submission                                      week 26-27, 2023

Notification of the property’s owners and tenants for work requiring access takes place in accordance with section 55 of the Tenancy Act (6 weeks).
Orientation of the residents shortly before start-up (approx. 3 weeks) with written information in their mailbox.
Notification of access to housing takes place 14 days and 3 days before start-up in housing.

The balcony project
Work on the balcony project has been hit hard by the corona both before and after the New Year.
This means that the plan for the work has been postponed and that no member meeting will be held on balconies in March 2022. The balcony committee will now resume their work and will return when there is sufficient concrete new work.

Battery holders moveed
The battery containers in the courtyard have been moved from the stairwells to our 3 waste stations.
This has happened at the request of Frederiksberg Municipality.

Operational information on the website
The Board will recall
• about the possibility to be informed about operational changes via ‘Driftsinformation’ on the owners’ association’s website,
• in the event of faults and deficiencies in common facilities, please contact our Caretakers.

Fastelavn 2022
On Sunday, February 27, the Board had arranged Fastelavn in the courtyard. The weather was great and there were lots of dressed up children and adults present – about 50-60 people when we were most. After a name game for the kids, we proceeded to knock the cat off the barrel. It was approached and with a little help from one of the older “children”, the barrel finally gave in and was knocked down by Hannah, who became both cat king and cat queen.
Afterwards, there was fun with coffee, juice, cakes, sweets and some fruit.

It was great to be able to gather and have fun with its neighbors again.

Thank you very much for the great attendance and thank you very much to those who came with cake and coffee etc.

 

The next board meeting is scheduled for March 30, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – januar 2022

For English version, see below.

Nyt betalings- og reservationssystem til vaskerierne
Firmaet Miele, der står for betalings- og reservationssystemet til vaskerierne, har meddelt, at de udfaser deres service med kodning af chipkort. Derfor har bestyrelsen valgt, at det er et godt tidspunkt at få opgraderet systemet. Bestyrelsen har derfor valgt at skifte til et system fra ServiceCentralen, der kan give os flere muligheder i betalings- og reservationssystemet, og som betyder, at vi skifter fra chipkort til en brikløsning, svarende til vores låsebrikker.

Betaling vil ske på samme måde som i dag, men udover betalingsregistrering med brik, vil det fremover også blive muligt at betale med mobilepay.

I det nye system bliver det muligt
• at få en sms, når ens vask er færdig,
• at tilgå reservationssystemet via en app og
• at vælge om man ønsker teksten i reservationssystemet på dansk eller engelsk.

Den sorte kasse i vaskerierne bliver udskiftet og skærmbillederne bliver lidt anderledes, men det bliver fortsat enkelt, så reservationssystemet er nemt at bruge.

Hver lejlighed får én brik med mulighed for at tilkøbe flere brikker pr. lejlighed.

Udlevering af brikker sker på ejendomskontoret.

Udskiftningen sker i to bølger – betalings- og reservationssystemet skiftes først i vaskeri 1 og 2 og dernæst i vaskeri 3 og 4. Efter den første udskiftning, vil det fortsat være muligt at bruge sit chipkort til vaskeri 3 og 4 indtil betalings- og reservationssystemet skiftes i disse vaskerier.

Udskiftningen sker ultimo første kvartal 2022.

Yderligere informationer kommer bl.a. i vaskerierne og på ejerforeningens hjemmeside.

Undersøgelse af mulighed for at etablere ladestandere til elbiler i garager og gårdanlæg
Bestyrelsen er i gang med de indledende undersøgelser af muligheden for at imødekomme eventuelle ønsker om at kunne oplade elbiler i garager og ved p-pladser i gårdanlæg. Eventuel etablering først vil kunne blive planlagt efter renoveringen af faldstammer, er afsluttet, og at etablering af ladestandere i gården åbner for en bredere diskussion i ejerforeningen af den fremtidige anvendelse af gården, som vil skulle afklares på en generalforsamling. I mellemtiden vil et udvalg under bestyrelsen få undersøgt de elforsyningsmæssige muligheder, eventuelle tekniske begrænsninger, og få undersøgt hvordan de forskellige finansieringsmuligheder kan være.

Faldstammeprojektet
Generalforsamling af 15. dec. 2021 tiltrådte forliget om tvisten på projektet, hvorfor bestyrelsen har underskrevet forliget. Alle parter har nu underskrevet forliget. Bestyrelsen arbejder på tillægsaftale med FLD, der skal færdiggøre projektet. Tillægsaftalen danner rammerne for færdiggørelsen af projektet.

Vore ejendomsfunktionær Martin har tjent os i 25 år
Den 1. januar var det 25 år siden, at vores ejendomsfunktionær Martin blev ansat.

På Martins første arbejdsdag i det nye år, blev Martin mødt af æresport, pyntet ejendomskontor, blomster og morgenbrød. Gennem dagen og de efterfølgende dage fik Martin mange hilser fra beboere og samarbejdspartnere. På årets første bestyrelsesmødet fik Martin sin jubilæumsgave af bestyrelsen på ejerforeningens vegne.

25 års ansættelse er en begivenhed – også fordi der i dag ikke er nær så mange, der opnår ansættelsesjubilæer. Med 25 års ansættelse har Martin oparbejdet en viden om ejendommen, som kun få har, men som mange har draget og drager nytte af. Nogle formænd, flere bestyrelsesmedlemmer og mange beboere er kommet og gået, men Martin er blevet på sin post. Bestyrelsen håber, Martin bliver hos os i mange år endnu og vedbliver med at udføre sit job ansvarsfuldt og engageret.

Grundet corona har festligholdelsen været nedtonet.

Ordinær generalforsamling 2022
Til orientering holdes ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2022.

Formel indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne.

Frist for medlemsforslag til ordinær generalforsamling er 1. marts, jf. vedtægterne.
Medlemsforslag skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand via e-mailadressen ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 3. marts 2022.


News from The Board – January 2022

New payment and reservation system for the laundries
The company Miele, which is responsible for the payment and reservation system for the laundries, has announced that they are phasing out their service with coding of chip cards. Therefore, the Board has chosen that it is a good time to upgrade the system. The Board has therefore chosen to switch to a system from ServiceCentralen, which can give us more options in the payment and reservation system, and which means that we switch from chip card to a chip solution, corresponding to our lock chips.

Payment will be made in the same way as today, but in addition to payment registration with a chip, it will in future also be possible to pay with mobilepay.

In the new system it will be possible
• to receive an SMS when your washing is finished,
• to access the reservation system via an app and
• to choose whether you want the text in the reservation system in Danish or English.

The black box in the laundries will be replaced and the screens will be a little different, but it will still be simple, so the reservation system is easy to use.

Each apartment gets one piece with the option to purchase several pieces per. apartment.
Delivery of pieces takes place at the caretakers office.

The replacement takes place in two waves – the payment and reservation system is changed first in laundry 1 and 2 and then in laundry 3 and 4. After the first replacement, it will still be possible to use your chip card for laundry 3 and 4 until the payment and reservation system is changed in these laundries.

The replacement will take place at the end of the first quarter of 2022.

Further information will include in the laundries and on the owners’ association’s website.

Investigation of the possibility of establishing charging stations for electric cars in garages and courtyards
The Board is in the process of initial investigations into the possibility of meeting any wishes to be able to charge electric cars in garages and at parking lots in courtyards. Any establishment can only be planned after the renovation of drainpipes has been completed, and that the establishment of charging stations in the courtyard opens up for a broader discussion in the owners’ association of the future use of the yard, which will have to be clarified at a general meeting. In the meantime, a committee under the Board will examine the electricity supply options, any technical limitations, and examine how the various financing options may be.

The Drainpipe project
General meeting of 15 Dec. in 2021, the settlement of the dispute on the project acceded, which is why the Board has signed the settlement. All parties have now signed the settlement. The Board is working on a supplementary agreement with FLD, which will complete the project. The supplementary agreement forms the framework for the completion of the project.

Our caretaker Martin has been serving us for 25 years
On January 1, it was 25 years ago that our caretaker Martin was hired.

On Martin’s first day of work in the new year, Martin was greeted by triumphal port, decorated caretakers office, flowers and breakfast. During the day and the following days, Martin received many greetings from residents and partners. At this year’s first board meeting, Martin received his anniversary gift from the Board on behalf of the owners’ association.

25 years of employment is an event – also because today there are not nearly as many who achieve employment anniversaries. With 25 years of employment, Martin has gained knowledge about the property, which only a few have, but which many have benefited from. Some chairmen, several board members and many residents have come and gone, but Martin has remained at his post. The Board hopes Martin will stay with us for many more years and continue to perform his job responsibly and committed.

Due to the corona, the celebration has been toned down.

Annual General Meeting 2022
For information, the Annual General Meeting will be held on Thursday, April 28, 2022.

Formal notice with agenda is issued, cf. the articles of association.

The deadline for membership proposals for the annual general meeting is 1 March, cf. the articles of association.
Membership proposals must be submitted in writing to the chairman of the board via the e-mail address eierforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the real estate office.

 

The next board meeting is scheduled for March 3, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – december 2021

For English version, see below.

Altanmarkiser
På den ordinære generalforsamling blev det nye regulativ for opsætning af markiser vedtaget.

Bestyrelsen har gennem dialog med Frederiksberg Kommune fået det indtryk, at en fælles ansøgning om opsætning af et større antal markiser vil have større sandsynlighed for at blive godkendt end individuelle ansøgninger. Hvis flere beboere ønsker at opsætte markiser, vil bestyrelsen støtte processen omkring en fælles ansøgning ved at sætte interesserede beboere i forbindelse med hinanden. Interesserede beboere bedes skrive til bestyrelsen på ejerforeningen@godthaabshave.dk vedrørende ønske om at indgå i en fælles ansøgning, samt eventuel interesse for at stå for at indhente tilbud på markiser, der lever op til vores nye regulativ. Tilmeldingen er ikke bindende.

Frist for interessetilkendegivelsen er den 10. januar 2022.

Faldstammeprojektet
Den 4. november 2021 blev der afholdt fællesmøde om tvisten på projektet, hvor parterne blev enige om, at sagen kunne løses forligsmæssigt. Forliget er blevet godkendt af Finn L. & Davidsen og Rambøll. Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen til afholdelse onsdag den 15. december 2021 kl. 18 for at få accept til også at tiltræde forliget. Nærmere orientering vil blive givet på den ekstraordinære generalforsamling.
Forliget er vedlagt som bilag til indkaldelsen til den ekstraordinær generalforsamling.
Godkendelse af forliget træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

Black Friday og jul giver meget pap
Bestyrelsen opfordrer beboerne i forbindelse med Black Friday og jul til at have ekstra fokus på at slå papemballage sammen, inden det smides i containerne til genbrugspap, så der også er plads til naboens papaffald.

Juleferien 2021
Funktionærerne kan træffes på sædvanlige tidspunkter mandag til torsdag mellem jul og nytår.

Juledagene er højtid for indbrud, og derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle holder øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgangene og andre fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 19. januar 2022.


News from The Board – December 2021

Balcony awnings
At the annual general meeting, the new regulations for setting up awnings were adopted.

Through dialogue with Frederiksberg Municipality, the Board has got the impression that a joint application for the installation of a larger number of awnings will be more likely to be approved than individual applications. If several residents want to set up awnings, the Board will support the process of a joint application by putting interested residents in touch with each other. Interested residents are asked to write to the Board at eierforeningen@godthaabshave.dk regarding the desire to be part of a joint application, as well as any interest in obtaining offers for awnings that live up to our new regulations. The registration is not binding.

The deadline for expressing your interest is January 10, 2022.

The Drainpipe project
On 4 November 2021, a joint meeting was held on the dispute over the project, at which the parties agreed
that the case could be resolved amicably. The settlement has been approved by Finn L. & Davidsen and Rambøll.
The Board has convened an extraordinary general meeting of the Owners’ Association to be held on Wednesday 15 December 2021 at 6 PM to gain acceptance to also accede to the settlement. Further information will be given at the extraordinary general meeting.
The settlement is attached as an appendix to the convening of the extraordinary general meeting.
Approval of the settlement is made by a simple majority of votes according to distribution figures.

Black Friday and Christmas provide a lot of cardboard
In connection with Black Friday and Christmas, the Board encourages residents to have extra focus on folding cardboard packaging before it is thrown in the containers for recycled cardboard, so that there is also room for the neighbor’s cardboard waste.

Christmas holiday 2021
The Caretakers can be met at usual office hours Monday to Thursday between Christmas and New Year.

The Christmas holidays are a time of burglary, and therefore the Board encourages everyone to keep an eye out for any irregularities in the stairwells and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next Board meeting is scheduled for January 19, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – november 2021

For English version, see below.

Cykeloprydning
Det er tid til cykeloprydning.

Cykler, der vurderes til

 • ikke at kunne bruges som cykel (mangler styr, saddel, dæk, eller har flade dæk)
 • at henstå ulåste eller
 • at henstå ubrugt (f.eks. har støvede overflader)

betragtes som herreløse og vil blive markeret med tape. Primo december 2021 vil de kandiderende cykler, hvor tapen ikke er brudt, blive fjernet fra gården. Cyklerne sættes i cykelkælderen ved garage 33 til venstre. De herreløse cykler bliver afhentet og bortskaffet fra primo marts 2022. Savner du din cykel, kan cyklen være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Cykeloprydning varsles også med opslag i opgangene.

Bestyrelsen henstiller til, at de beboere, der ikke benytter deres cykler jævnligt og har den stående i gården, at sætte cyklen i cykelkælderen af hensyn til andre beboere. Så holder cyklen også længere.

Faldstammeprojektet
Efter gensidig interesse mellem alle parter blev der den 4. november 2021 afholdt fællesmøde for at undersøge muligheden for tilvejebringelse af en forligsmæssig løsning på tvisten.

Efter intense forhandlinger blev parterne enige om, at sagen kunne løses forligsmæssigt alene med forbehold for godkendelse heraf på en ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen.

Forliget indebærer en nødvendig forbedring af det oprindelige projekt, idet alle relinede faldstammer udskiftes. Arbejdet udføres som en totalentreprise af Finn L. & Davidsen. Merudgiften til færdiggørelse af projektet, herunder de afledte forbedringer med nye faldstammer forventes at kunne holdes indenfor det af medlemmerne oprindeligt indbetalte budgetbeløb.

Forligsteksten vil være vedlagt som bilag til indkaldelsen til den ekstraordinær generalforsamling.
Godkendelse træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

Nærmere orientering vil blive givet på den ekstraordinære generalforsamling, der forventes afholdt i løbet af december 2021.

For overblik om sagen, se venligst skønserklæring og bestyrelsens senest opsummerende redegørelse ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’E/F projekter’ -> ‘Faldstammerenovering‘.

Altanprojekt
Op til sommerferien 2021 udsendte altanudvalget et spørgeskema for dels at få en fornemmelse af hvordan interessen fordeler sig i ejendommen, og dels hvilke krav/forventninger der evt. er til disse altaner. Besvarelserne i spørgeskemaet er ikke på nogen måde bindende, men bidrager alene til at give os et overblik. Vi fik besvarelser fra ca. 50% af medlemmerne, enten elektronisk eller på papir. Hvordan besvarelserne fordeler sig, kan ses af vedlagte.

I sensommeren 2021 havde Altanudvalget et fysisk dialogmøde med en repræsentant fra Frederiksberg Kommunale forvaltning. Budskabet fra repræsentanten var, at Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på ejendommens samlede udtryk. Det betyder bl.a.

 1. at altanerne som udgangspunkt bør være over ét vindue, og at det vil være udelukket at få altaner over tre vinduer, for de lejligheder der har tre vinduer mod gården.
 2. at altanerne bør ”udspringe” fra trappetårnene og gelænderet/håndkantlisten starte på trappetårnets murværk og have samme runding som altanerne mod gaden.
 3. at et altanprojekt på en ejendom som vores, også vil have bevågenhed fra kommunalbestyrelsens side, hvilket kan betyde at en endelig godkendelse skal igennem en høring i kommunalbestyrelsen. Dette kan være med til at øge sagsbehandlingstid for en byggeansøgning om montering af altaner.

Med udgangspunkt i besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen og budskaber fra Frederiksberg Kommunale forvaltning vil Altanudvalget arbejder videre med et egentligt forprojekt, herunder en visualisering.

Renovering af elevatorer
Bestyrelsen vedligeholder og renoverer løbende elevatorerne. Flere elevatorer har gennem årene fået ny styring og nyt betjeningspanel.

Elevatoren i nr. 16 er i øjeblikket ude af drift, da vi ikke længere kan forsvare at lade den køre. Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til den eksisterende styring af elevatoren. Derfor skal elevatoren have ny styring, hvilket medfører et større udskiftningsarbejde.

Som følge af et sammenfald af forskellige hændelser på verdens plan, Covid-19 situationen, tørke i Kina, storm i Texas, et skib, der satte sig på tværs af Suezkanalen i Egypten, er den internationale forsyningskæde påvirket og har resulteret i længere leveringstid på varer.

Dette er på ingen måde en ønskelig situation og især ikke for nr. 16’s beboere – under normale omstændigheder ville en reparation have fundet sted indenfor en kort tidsramme.

Opfølgning på generalforsamlingerne i september

 • Opdateret husorden er udsendt til medlemmerne og kan også findes på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter’.
 • Opdateret vedtægt sendes til medlemmerne, når vedtægtsændringerne er blevet tinglyst.
 • Bestyrelsen konstituerede sig den 14. oktober 2021, hvor bestyrelsen opdateret sin forretningsorden, som kan ses på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter’ og valgte Alice Juhl som næstformand for bestyrelsen.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 23. november 2021.


News from The Board – November 2021

Bicycle cleanup
It’s time for bike cleanup.

Bicycles assessed for

 • not to be used as a bicycle (lacks handlebars, saddle, tires, or has flat tires)
 • to be left unlocked or
 • to be left unused (e.g. has dusty surfaces)

considered orphaned and will be marked with tape. At the beginning of December 2021, the candidate bicycles, where the tape is not broken, will be removed from the courtyard. The bicycles are put in the bicycle cellar at garage 33 on the left. The stray bikes will be picked up and disposed of from the beginning of March 2022. If you miss your bike, the bike may have been considered stray. Contact our Caretakers for a clarification.

Bicycle cleanup is also notified with notices in the stairwells.

The Board recommends that those residents who do not use their bicycles regularly and have it standing in the courtyard, put the bicycle in the bicycle cellar in consideration of other residents. Then the bike also lasts longer.

The Drainpipe project
Following mutual interest between all parties, a joint meeting was held on 4th November 2021 to examine the possibility of providing a conciliatory solution to the dispute.

After intense negotiations, the parties agreed that the matter could be resolved amicably only subject to its approval at an extraordinary general meeting of the Owners’ Association.

The settlement implies a necessary improvement of the original project, as all relined drainpipes are replaced. The work is carried out as a turnkey contract by Finn L. & Davidsen. The additional cost of completing the project, including the derived improvements with new drainpipes, is expected to be kept within the budget amount originally paid by the members.

The text of the settlement will be attached as an appendix to the convening of the extraordinary general meeting.
Approval is obtained by simple majority of votes according to distribution numbers.

Further information will be given at the extraordinary general meeting, which is expected to be held during December 2021.

For an overview of the case, please see the statement of opinion and the Board’s most recent summary statement of the owners’ association’s website under the ‘E/F projekter’ -> ‘Faldstammerenovering‘ (in Danish).

Balcony project
Up until the summer holidays 2021, the Balcony Committee sent out a questionnaire to get a sense of how the interest is distributed in the property, and partly what requirements / expectations, there may be, is for these balconies.
The answers in the questionnaire are not in any way binding, but only help to give us an overview.
We received answers from approx. 50% of the members, either electronically or on paper. How the answers are distributed can be seen from the attached (in Danish).

In the late summer of 2021, the Balcony Committee had a physical dialogue meeting with a representative from Frederiksberg Municipal Administration. The message from the representative was that Frederiksberg Municipality attaches great importance to the overall expression of the property. This means i.a.

 1. that the balconies as a starting point should be above one window, and that it will be impossible to have balconies over three windows, for the apartments that have three windows facing the courtyard.
 2. that the balconies should “spring out” from the stair towers and the railing / handrail strip start on the masonry of the stair tower and have the same rounding as the balconies towards the street.
 3. that a balcony project on a property like ours, will also have the attention of the municipal council, which may mean that a final approval must go through a consultation in the municipal council. This can help increase case processing time for a planning permission for installation of balconies.

Based on the answers from the questionnaire survey and messages from Frederiksberg Municipal Administration, the Balcony Committee will continue to work on an actual preliminary project, including a visualization.

Renovation of elevators
The Board regularly maintains and renovates the elevators. Over the years, several elevators have received new control and a new control panel.

The elevator in No. 16 is currently out of service as we can no longer defend letting it run. It is no longer possible to obtain spare parts for the existing control of the elevator. Therefore, the elevator must have new control, which entails a major replacement work.

As a result of a coincidence of various events around the world, the Covid-19 situation, drought in China, storm in Texas, a ship that sank across the Suez Canal in Egypt, the international supply chain is affected and has resulted in longer delivery times of goods.

This is by no means a desirable situation and especially not for No. 16 residents – under normal circumstances a repair would have taken place within a short time frame.

Follow-up at the general meetings in September

 • Updated house rules (in Danish) have been sent out to the members and can also be found on the owners’ association’s website under the menu item ‘Documents’.
 • Updated articles of association are sent to the members when the amendments to the articles of association have been registered.
 • The Board constituted itself on 14 October 2021, where the Board updated its rules of procedure (in Danish), which can be seen on the owners’ association’s website under the menu item ‘Documents’ and chose Alice Juhl as vice-chairman of the Board.

 

The next board meeting is scheduled for November 23, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – august 2021

For English version, see below.

Generalforsamling
Til orientering holdes ordinære generalforsamling torsdag den 16. september kl.18 på Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Formel indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne.

Af hensyn til vores alles sundhed og sikkerhed, opfordrer bestyrelsen at fremmøde sker med

 • gyldigt coronapas, og
 • maksimum én person pr. husstand, eller
 • medlemmer benytter sig af en fuldmagt, der fremsendes sammen med indkaldelsen.

Legionella
Indsatsen mod Legionella bærer frugt. Senest analyserapport fra varmtvandsbeholderen i varmekælderen viser, at koncentrationen dér er så lav, at der ikke skal overvejes forbedring af anlægget.

Stikprøver i lejligheder viser også lavere koncentration, som dog svinger fra lavt til moderat koncentration.

Derfor forhøjes varmtvandstemperaturen yderlige til ca. 66 grader frem til uge 34.

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at bidrage med at få vores vandsystem skyllet igennem frem til uge 34 ved lade vandhaner mv. løbe, indtil vandtemperaturen er konstant. Det gælder både det kolde og varme vand.

Funktionærerne har opslået yderligere råd i opgangene.

Vær opmærksom på, at Legionellabakterier er almindeligt forekommende i våde og fugtige miljøer – f.eks. i vandsystemer.

I forlængelse af kvalitetstjek og beboerinformation er beboere velkommen på ejendomskontoret for spørgsmål, herunder for at se analyserapporterne.

Der bliver taget vandprøver igen i uge 34, og der forventes svar i uge 36.

Faldstammeprojektet
Vi er i gang med at finde en dato, hvor alle involverede parter kan deltage.

Vi opfordret partnerne til at udvise fornødne imødekommenhed, for at fællesmøde kan gennemføres.
Alternativ bør sagens fortsatte fremdrift overgå til Voldgiftsretten med dets væsentlig mere strikte frister.

Altanprojekt – deadline for spørgeskemaundersøgelse 18. august
Bestyrelsen har udsendt et spørgeskema til medlemmerne for få afdækket hvem der er interesseret i en altan mod gårdside, og hvilke ønsker eller krav man i så fald har til en sådan altan.

Bestyrelsen og dets arbejdsudvalg vil analysere resultatet, som vi vil formidle i samlet form i sensommeren.

Har du som medlem ikke svaret, kan du nå det. Deadline for besvarelsen er onsdag den 18. august 2021.

Legetøj på gå- og kørearealer
Hen over sommeren har der været liv, summen og legende børn i gården.

Husk at fjerne legetøj efter endt brug fra gå- og kørearealer af hensyn til gående, cyklister og køretøjer.

Vi kan alle hjælpe hinanden med at holde gården ryddelig ved at bære legetøj på afveje mod skuret og parkere børnecykler i cykelstativerne eller i skuret.

 


News from The Board – August 2021

 

General Assembly
For information, the Annual General Meeting will be held on Thursday, September 16th, at 6 AM at Metropol University College, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Formal notice with agenda is issued, cf. the articles of association.

For the sake of the health and safety of us all, the Board encourages presence happens with

 • Valid corona passport, and
 • maximum one person per household, or
 • members use a power of attorney that is sent together with the notice.

Legionella
The effort against Legionella is bearing fruit. The latest analysis report from the hot water tank in the heating cellar shows that the concentration there is so low that no improvement of the system should be considered.
Samples in flats also show lower concentration, which, however, fluctuates from low to moderate concentration.
Therefore, the hot water temperature is further raised to approx. 66 degrees until week 34.

The Board encourages residents to help get our water system flushed through until week 34 by charging faucets, etc. run until the water temperature is constant. This applies to both the cold and hot water.

The Caretakers have posted further advice in the stairwells.

Be aware that Legionella bacteria are common in wet and humid environments – e.g. in water systems.

In continuation of quality checks and resident information, residents are welcome at the Caretakers office for questions, including to view the analysis reports.

Water samples will be taken again in week 34, and answers are expected in week 36.

The Drainpipe project
We are in the process of finding a date on which all parties involved can participate.

We encouraged the partners to show the necessary kindness in order for the joint meeting to take place.
Alternatively, the continued progress of the case should be transferred to the Arbitration Court with its significantly stricter deadlines.

Balcony project – deadline for questionnaire survey 18 August
The Board has sent out a questionnaire to the members to find out who is interested in a balcony facing the courtyard, and what wishes or requirements you have for such a balcony.

The Board and its working committee will analyze the result, which we will disseminate in overall form in late summer.

If you as a member have not answered the survey, there is still time. The deadline for the survey is Wednesday, August 18th, 2021.

Toys on walking and driving areas
Over the summer, there has been life, buzz and playful children in the yard.

Remember to remove toys after use from walking and driving areas for the sake of pedestrians, cyclists and vehicles.
We can all help each other keep the yard tidy by carrying toys astray towards the shed and parking children’s bikes in the bike racks or in the shed.

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2021

For English version, see below.

Legionella
I forbindelse med det årlige tjek af vandkvaliteten i vores varmtvandsanlæg, blev der fundet en forhøjelse på niveauet af Legionellabakterier. Selvom bakterieniveauet var forhøjet, lå det fortsat på et niveau, hvor vi kunne holde vores varmtvandsanlæg åbent. For at være på den sikre side, iværksatte funktionærerne straks de anbefalede tiltag, herunder at øge temperaturen i varmtvandsbeholderne og at få renset varmtvandsbeholderen og vekslerne. Efterfølgende har vi fået fjernet rør til varmtvandshanerne i vaskerierne for at minimere risikoen for rørstrenge med stillestående varmt vand. Disse tiltag har fået bakterieniveauet til at falde markant.

En forhøjelse af Legionellabakterier er også konstateret i andre ejendomme på Frederiksberg.
Årsagen hertil kender vi ikke.

Vær opmærksom på, at Legionellabakterier er almindeligt forekommende i våde og fugtige miljøer – f.eks. i vandsystemer.

I forlængelse af kvalitetstjek og beboerinformation var der mulighed for at komme på ejendomskontoret for spørgsmål. Denne mulighed er der fortsat, herunder for at se analyserapporterne.

Faldstammeprojektet
Det indkaldte forligsmøde den 21. juni er udskudt, da alle parter ikke var i stand til at fremmøde på dagen.
Vi er i gang med at finde en ny dato, hvor alle involverede parter kan deltage.

Parasoller i gårdhaverne
Solen står højt på himmelen, og haveparasollerne bruges flittigt.
For at sikre lang holdbarhed på vores parasoller, vil vi derfor minde alle om at slå parasollerne ned og binde dem, efter brug.

Varme sommerdage – tag hensyn til hinanden både på altanerne og i gården
Det gode sommervejr nydes på altaner og i gården. Nogle nyder det varme vejr og de lyse aftener mere larmende end godt er.

Bestyrelsen vil derfor gerne erindre om:

 • at musik ikke afspilles i fri luft eller for åbne vinduer på en sådan måde, at de omkringboende generes.
 • at alle beboere har pligt til at vise hensyn og skab tryghed for de øvrige beboere.
 • at sammenkomster i gårdhaven skal slutte senest kl. 23.

Sammenkomster – husk toiletpapir, affaldsposer – sorter gerne affaldet’
Holder du en sammenkomst i en af gårdhaverne, så sørg venligst for:

 • at der er fyldt op med toiletpapir og håndsæbe på gårdtoilettet efter endt brug, så det også efter sammenkomsten er anvendeligt for de øvrige beboere.
 • at tage affaldsposer med til eget affald og sørge for at benytte den almindelige affaldssortering i gården, som hvis du afholdt sammenkomsten hjemme hos dig selv.
  Skraldespandene i haverne er ikke til ”partyaffald”, men tiltænkt restaffald i små mængder.
 • at samle og fjerne evt. cigaretskod/snuspuder inden gårdhaven forlades.

 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. juni 2021.


News from The Board – June 2021

Legionella
In connection with the annual check of the water quality in our hot water system, an increase in the level of Legionella bacteria was found. Although the bacterial level was elevated, it remained at a level where we could keep our hot water system open. To be on the safe side, the Caretakers immediately implemented the recommended measures, including increasing the temperature in the hot water tanks and cleaning the hot water tank and the exchangers. Subsequently, we have removed pipes for the hot water taps in the laundries to minimize the risk of pipe strings with stagnant hot water. These measures have caused the bacterial level to drop significantly.

An increase in Legionella bacteria has also been found in other properties in Frederiksberg.
We do not know the reason for this.

Be aware that Legionella bacteria are common in wet and humid environments – e.g. in water systems.

In continuation of quality checks and resident information, it was possible to come to the Caretakers office for questions. This option is still there, including to view the analysis reports.

The Drainpipe project
The convened conciliation meeting on June 21 has been postponed as not all parties were able to attend on the day.
We are in the process of finding a new date where all parties involved can participate.

Garden umbrella in the yards
The sun is high in the sky and the garden umbrellas are used diligently.
To ensure long durability of our garden umbrellas, we will therefore remind everyone to fold the garden umbrella down and tie them, after use.

Hot summer days – pay attention to each other both on the balconies and in the yard
The good summer weather is enjoyed on the balconies and in the courtyard. Some enjoy the warm weather and the bright evenings more noisy than acceptable.

The Board would therefore like to remind you of:

 • that music is not played in the open air or for open windows in such a way as to disturb the surrounding residents.
 • that all residents have a duty to show consideration and create security for the other residents.
 • that gatherings in the courtyard must end no later than 11 PM.

Gatherings – remember toilet paper, garbage bags – feel free to sort the garbage
If you are having a gathering in one of the yards, please make sure:

 • that the toilet in the courtyard is filled up with toilet paper and hand soap after use, so that it can also be used by the other residents after the gathering.
 • take garbage bags with you to your own waste and make sure to use the usual waste sorting in the courtyard, as if you held the gathering in your own apartment .
  The rubbish bins in the yards are not for “party waste”, but intended residual waste in small quantities.
 • to collect and remove any cigarette butts / snuff pads before leaving the yard.

 

The Board wishes everyone a nice summer.

 

The next board meeting is scheduled for August 10, 2021.