Altaner mod gården

Bestyrelsen og et arbejdsudvalg under bestyrelsen med deltagelse af beboere har arbejdet på mulighed for at få monteret altaner mod gården.

Ved den ordinære generalforsamling onsdag d, 17.maj 2024 fremgik dette af betyrelsens beretning – som forinden var sendt ud til alle foreningens medlemmer:

Generalforsamlingen har tidligere besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for etablering af altaner på gårdsiden. En spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer viste spredt interesse og ikke entydig interesse for projektet.
Flere indledende møder med Frederiksberg Kommunes repræsentant har tegnet et ret tydeligt billede af, at et projekt med etablering af altaner til gårdsiden ikke ville blive nemt at opnå kommunal godkendelse til.
Bestyrelsen valgte derfor at søge bistand hos foreningens samarbejdspartner Over Byen Arkitekter for at få deres vurdering af, hvad et sådant projekt ville kræve for at have en chance for at opnå kommunal godkendelse.
Arkitekterne sammenholdt kommunens rammer med de faktiske forhold på ejendommen, og bestyrelsen vurderer på baggrund af dette arbejde, at et projekt med etablering af altaner mod gården langt fra vil opfylde forslagsstillernes ønske om brugbare, vestvendte altaner.
Skulle projektet tilnærmelsesvis kunne opnå kommunal godkendelse, skulle alle ejere være enige om etablering af altaner og hvis det mod forventning lykkedes, ville altanerne blive ganske små, da de kun måtte strække sig over køkkenvinduet i bredden og ikke rage længere ud end trappetårnene. Der ville således være tale om såkaldte ”spanske altaner”, hvor man netop ville kunne stille sig ud, men hvor der ikke ville være plads til møblering eller længerevarende ophold.
Desuden ville projektet skulle i politisk behandling, og da Frederiksberg Kommune er meget tilbageholdende med at tillade etablering af altaner på bevaringsværdige ejendomme, hvor beboerne i al væsentlighed allerede har altaner, må bestyrelsen formode, at projektet med altaner mod gården ikke er realisérbart.

Der vil derfor ikke blive etableret et nyt altanudvalg fra denne bestyrelses side.”

Til orientering udsendte altanudvalget i 2021 et spørgeskema, for dels at få en fornemmelse af hvordan interessen fordeler sig i ejendommen, og dels hvilke krav/forventninger der evt. er til disse altaner. Besvarelserne i spørgeskemaet er ikke på nogen måde bindende, men bidrager alene til at give os et overblik. Vi fik besvarelser fra ca. 50% af medlemmerne, enten elektronisk eller på papir. Hvordan besvarelserne fordeler sig, kan ses af vedlagte.

Samtidig kan det oplyses, at det generelt har været holdningen, at et evt. tilvalg af ekstra altaner mod gården vil være den enkelte ejerlejlighedsejers beslutning.