Nyt fra bestyrelsen juni 2024

For English version, see below.

Nyt fra bestyrelsen efter bestyrelsesmøde mandag d. 3. juni.

Rettelse vedr. brug af gårdhaven:
Rettelse til vores sidste nyhedsbrev: Ifølge husordenen skal der være ro i fællesarealerne i gårdhaven senest kl. 23. Reglen lyder: “Sammenkomster på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre senest kl. 23.” Årsagen er, at høj snak, selv lav snak sent om aftenen og musik kan forplante sig til en stor del af lejlighederne omkring gårdhaven og mange af disse har soveværelser ud mod gården. Vi opfordrer derfor alle til at tage hensyn til deres naboer og respektere denne regel.

Grill på altanerne:
Det er flere, som er begyndt at grille på altanerne. Her mindes der venligst om, at det ikke er tilladt jf vedtægterne. Ud over at madosen blæser direkte ind i naboer og overboers stuer, er det også forbundet med brandfare. Derfor henvises der til de grill, som er stillet op i gårdhaven.

Fællesgrill:
Vi tænder op i den fælles grill på udvalgte søndage, hvor alle er velkomne til at medbringe deres mad, og vi griller og spiser sammen. Grillen tændes op og er klar kl. 17.30. I tilfælde af regn eller stor sandsynlighed for regn aflyses arrangement uden yderligere info.

 • Datoerne er:
  Søndag d. 23. juni
  Søndag d. 7. juli
  Søndag d. 11. august
  Søndag d. 25. august
  Søndag d. 1. september

Høstfest
Vi ser frem til at samles til årets høstfest lørdag den 14. september kl. 17:30 i gårdhaven. Det vil være efter samme koncept som sidste år med telte, grill og øl, vin og sodavand. Det vil være en fantastisk mulighed for at nyde godt selskab og fejre sæsonen sammen. Yderligere information om arrangementet og tilmelding følger. Festen er forbeholdt ejendommens beboere og der plejer at være super god tilslutning til den. Men vi vil gerne opfordre flere af vores helt unge beboere i ejendommen til at deltage. Det er en super måde at lære sine naboer at kende på.

Skraldespandene i gårdhaven nedlægges
For at fremme affadssortering og forhindre at måger spredes affald ud over græsplænen nedlægges skraldespandene i gårdhaven. Vi henviser i stedet til affaldssorteringsanlægget midt i gården samt den store container mod Godthåbsvej for bortskaffelse af affald.

Haveudvalg:
For at forbedre vores fællesarealer nedsætter vi et haveudvalg, som frem til sommeren 2025 skal arbejde på nye og mere komfortable borde og bænke samt mere hensigtsmæssig indretning og beplantning af gårdhaven. Til denne sommer vil der blive indkøbt fire ekstra liggestole, så flere kan nyde solen.

Storskrald og toilet i fælleshuset:
Dørene til storskraldsrummet vil fremover være aflåst, og adgang kræver nøglebrik for at forhindre ubudne gæster. Desuden vil døren til toilettet i fælleshuset blive udskiftet med en, som åbner udad, og med dørpumpe.

Byvandring i svømmehalskvarteret:
Vi har fornøjelsen af at tilbyde gratis byvandringer for beboere med Thomas Warburg, som vil finde sted på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 25/6 kl. 16-17.30 og kl. 18-19.30
  Tirsdag d. 20/8 kl. 16-17.30 og kl. 18-19.30

Emnet for byvandringerne vil inkludere historier om Guld-Harald og hans to store byggerier – Aksel Møllers Have og Hostrups Have, boliger i Svømmehalskvarteret i 1800-tallet, Frederiksbergs historie samt dramatiske arbejderkampe og kønsroller på Rubens Klædefabrik. Hver byvandring varer 1,5 time og kan rumme op til 25 personer. Tilmelding sker via foreningsmailen, ejerforeningen@godthaabshave.dk , og foregår efter først til mølle-princippet. Alle tilmeldte får en bekræftelse på tilmeldelsen og hvis tilmeldingen går ud over antal pladser, vil der blive oprettet en venteliste. Bemærk venligst, at arrangementet ikke er egnet for børn under 8 år.

Åbent hus i Frederiksberg Svømmehal:
Frederiksberg Svømmehal genåbner mandag d. 17. juni. I den forbindelse inviterer Frederiksberg Kommune alle naboer til en rundvisning i en del af svømmehallen søndag den 16. juni, kl. 10-20.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 29. august, men muligvis afholdes et ekstra bestyrelsesmøde i ultimo juni.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen, E/F Godthåbs Have

 


News from the Board after the Board Meeting on Monday, June 3rd.

Correction Regarding Use of the Courtyard:
Correction to our last newsletter: According to house rules, there must be quiet in the common areas of the courtyard by 11 PM. The rule states: “Gatherings in common areas must be conducted with reasonable consideration for the other residents and must end by 11 PM.” The reason is that loud conversations, even low conversations late at night, and music can carry to many of the apartments surrounding the courtyard, many of which have bedrooms facing the yard. We therefore encourage everyone to be considerate of their neighbors and respect this rule.

Grilling on Balconies:
Several residents have started grilling on their balconies. Please be reminded that this is not allowed according to the regulations. Apart from the cooking fumes blowing directly into the living rooms of neighbors and upstairs residents, it is also a fire hazard. Therefore, please use the grills set up in the courtyard.

Communal Grill:
We will light the communal grill on selected Sundays, where everyone is welcome to bring their food, and we grill and eat together. The grill will be ready at 5:30 PM. In case of rain or a high likelihood of rain, the event will be canceled without further notice.

The dates are:

Sunday, June 23rd
Sunday, July 7th
Sunday, August 11th
Sunday, August 25th
Sunday, September 1st

Harvest Festival:
We look forward to gathering for this year’s harvest festival on Saturday, September 14th at 5:30 PM in the courtyard. It will follow the same concept as last year with tents, grills, and beer, wine, and soft drinks. It will be a fantastic opportunity to enjoy good company and celebrate the season together. Further information about the event and registration will follow. The party is reserved for the residents of the property, and there is usually a great turnout. However, we would like to encourage more of our younger residents to participate. It is a great way to get to know your neighbors.

Elimination of Trash Bins in the Courtyard:
To promote waste sorting and prevent seagulls from spreading trash on the lawn, the trash bins in the courtyard will be removed. We refer instead to the waste sorting facility in the middle of the yard and the large container on Godthåbsvej for waste disposal.

Garden Committee:
To improve our common areas, we are setting up a garden committee that will work until the summer of 2025 on new and more comfortable tables and benches as well as more practical layout and planting of the courtyard. For this summer, four additional lounge chairs will be purchased so more people can enjoy the sun.

Bulky Waste and Toilet in the Common House:
The doors to the bulky waste room will henceforth be locked, and access will require a key fob to prevent uninvited guests. Additionally, the door to the toilet in the common house will be replaced with one that opens outward and has a door closer.

City Walk in the Swimming Hall District:
We are pleased to offer free city walks for residents with Thomas Warburg, which will take place on the following dates – in Danish:

 •  Tuesday, June 25th from 4-5:30 PM and 6-7:30 PM
  Tuesday, August 20th from 4-5:30 PM and 6-7:30 PM

The topic of the city walks will include stories about Guld-Harald and his two major constructions – Aksel Møllers Have and Hostrups Have, housing in the Swimming Hall district in the 1800s, the history of Frederiksberg, as well as dramatic labor struggles and gender roles at Rubens Klædefabrik. Each city walk lasts 1.5 hours and can accommodate up to 25 people. Registration is via the association’s email, ejerforeningen@godthaabshave.dk, and is on a first-come, first-served basis. All registered participants will receive a confirmation of registration, and if the registration exceeds the number of spots, a waiting list will be created. Please note that the event is not suitable for children under 8 years old.

Open House at Frederiksberg Swimming Hall:
Frederiksberg Swimming Hall will reopen on Monday, June 17th. In this connection, Frederiksberg Municipality invites all neighbors to a tour of part of the swimming hall on Sunday, June 16th, from 10 AM to 8 PM.

The next board meeting is scheduled for August 29th, but an additional board meeting may be held at the end of June.

Best regards,

The Board, E/F Godthåbs Have

Comments are Disabled