Posts in Category: Nyheder

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2020, nr. 2

For English version, see below.

Sandkasse i legeområdet
Bestyrelsen har besluttet at opsætte en trekantet sandkasse i legeområdet for at indbyde til leg og liv i gården. Sandkassen forventes etableret i dette halvår.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Parasoller
Efter gårdens store skyggedannende træer er beskåret eller fældet som led i at vedligeholde anlægget, mangler gården opholdsmuligheder i skyggen. Derfor har bestyrelsen besluttet at købe parasoller til de store borde-bænkesæt i gården.

Brugerne bedes slå parasoller ned efter brug, så parasollerne holder længere.

Husk regler for lejlighedsrenovering
Der sker en del renoveringer af lejligheder i ejendommen i øjeblikket. Det har desværre medført en del klager over manglende overholdelse af husorden for lejlighedsrenovering.

Bestyrelsen vil indskærpe, at husordenen skal overholdes, herunder at renoveringsarbejder kun må foretages i tidsrummet mandag-fredag 8.00-18.00 og lørdag mellem 10.00 og 13.00.

Husordenen er udtryk for medlemmernes vilje, der både giver medlemmet mulighed for at renovere sin lejlighed og tager hensyn til naboer under renoveringsarbejdet.

Klager bedes være opmærksom på, at lyd let transporteres gennem bygningen, hvorfor lyd kan komme fra andre steder i ejendommen end fra den lejlighed, der bliver renoveret.

Læs mere om lejlighedsrenovering på ejerforeningens hjemmeside.

Fiberby – åbent hus arrangement
Bestyrelsen har tidligere annonceret at holde åbent hus med Fiberby, hvor brugere kan stille spørgsmål om deres internetforbindelse til Fiberby. Grundet COVID-19 er arrangementet er udskudt.

Abonnerer du på internetforbindelse via Fiberby og oplever problemer med forbindelsen, er du altid være velkommen til at kontakte Fiberbys kundeservice – Fiberby vil gerne hjælpe.

Udskudt ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling 2020 er udskudt til efter april måned.
Myndighedernes anvisninger er betydende for, hvornår bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

1. Kan vi udskyde generalforsamlingen?
Regeringen har af flere omgange vedtaget forbud mod større forsamlinger. Gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt er ikke en ugyldighedsgrund – heller ikke i det tilfælde, hvor vedtægtens formelle frist for afholdelse overskrides. Det har Østre Landsret slået fast i dommen TBB1999.222. På baggrund af ovenstående har vi valgt at udskyde den planlagt ordinære generalforsamling 2020 på ubestemt tid, indtil forsamlingsforbud er ophørt, og smittefaren er mindsket betydeligt.

2. Kan vi holde en digital generalforsamling?
Det er ikke muligt at nægte ejerforeningens medlemmer fysisk fremmøde til en generalforsamling, med mindre der er klar hjemmel hertil i ejerforeningens vedtægt, og den hjemmel findes ikke i vores vedtægter. Det betyder, at uanset i hvilket format generalforsamlingen afholdes (om den afholdes digitalt eller fysisk), skal alle medlemmer have mulighed for at deltage fysisk i forsamlingen. Set i lyset af regeringens forsamlingsforbud kan det være svært at praktisere generalforsamlinger uanset formatet. Forsøges generalforsamlingen afholdt digitalt, men ønsker flere medlemmer at deltage fysisk, kan generalforsamlingen således ikke afvikles. På baggrund heraf indkalder bestyrelsen ikke til digital afholdelse af generalforsamling.

3. Hvordan er forholdet mellem bestyrelse og udskudt generalforsamling?
Bestyrelsen består imidlertid, indtil den ordinære generalforsamling bliver afholdt.

4. Hvordan drifter vi ejerforeningen, nu der ikke foreligger et gældende budget?
Med udskydelse af generalforsamlingen har bestyrelsen ikke et aktuelt og gældende budget, som bestyrelsen kan drifte ejerforeningen efter. Denne situation adskiller sig imidlertid ikke nævneværdigt fra det tidspunkt, hvor ejerforeningens regnskabs- og budgetår udløber, til generalforsamlingens afvikling under helt normale forhold. I den periode kan bestyrelsen fortsætte med sine aktiviteter, som den har gjort hidtil. Det samme gør sig gældende nu. Bestyrelsen må altså drifte ejerforeningen, men den skal holde sig inden for sit økonomiske råderum og føre en almindelig drift.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 28. maj 2020.


News from The Board – May 2020, # 2

Sand box in the playground area
The Board has decided to set up a triangular sand box in the playground area to invite play and life in the yard. The sandbox is expected to be established this quarter.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

Parasols
After the large shade-forming trees in the yard have been pruned or felled as part of maintaining the plant, the yard is lacking in shade. Therefore, the Board has decided to buy parasols for the large table-bench sets in the yard.

Users should turn down parasols after use, so that the parasols last longer.

Remember rules for apartment renovation
There are some renovations of apartments in the building. Unfortunately, this has led to some complaints about failure to comply with the house rules for renovation.

The Board will emphasize that the house rules must be complied with, including renovation work only during the period Monday-Friday 8.00-18.00 and Saturday between 10.00 and 13.00.

The house rules reflects the will of the members, which both allows the member to renovate its apartment and takes into consideration neighbors during the renovation work.

Complaints should be aware that sound is easily transported through the building, which is why sound can come from elsewhere in the building than from the apartment being renovated.

Read more about apartment renovation on the owners association’s website (in Danish).

Fiberby – open house arrangement
The board has previously announced an open house with Fiberby, where users can ask questions about their Internet connection via Fiberby. Due to COVID-19, the event has been postponed.

If you subscribe to an Internet connection via Fiberby and experience problems with the connection, you are always welcome to contact Fiberby’s customer service – Fiberby would like to help.

Deferred Annual General Meeting
The Annual General Meeting 2020 is postponed to after April.
The authorities’ instructions are important for when the Board convenes a general meeting.

1. Can we postpone the General Meeting?
The Government has on several occasions passed a ban on larger assemblies. Implementation of the General Meeting at a later date is not a ground of invalidity – even in cases where the formal deadline for holding the statute is exceeded. The Østre Landsret has ruled in the judgment TBB1999.222. In view of the above, we have chosen to postpone the scheduled Annual General Meeting 2020 indefinitely until the ban on assembly has ceased and the risk of infection has been significantly reduced.

2. Can we hold a digital general meeting?
It is not possible to deny the members of the owners ‘association physical attendance at a general meeting, unless there is clear justification for this in the articles of association of the owners’ association, and that authority is not found in our articles of association. This means that no matter what format the general meeting is held (whether digitally or physically), all members must have the opportunity to physically attend the meeting. In view of the government’s ban on assembly, it can be difficult to practice general meetings regardless of the format. If the general meeting is attempted to be held digitally, but wants more members to attend physically, the general meeting can thus not be held. On this ground, the Board does not call for digital meetings of the general meeting.

3. What is the relationship between the Board and the deferred Annual General Meeting?
The Board remains until the Annual General Meeting is held.

4. How do we operate the owners’ association when there is no existing budget?
With the postponement of the general meeting, the Board does not have a adopted budget that the Board can run the owners’ association. However, this situation does not differ significantly from the time when the owners’ association’s financial and budget years expire, to the resolution of the general meeting under normal conditions. During that period, the Board can continue with its activities, which it has done so far. The same is true now. The Board must therefore run the owners’ association, but it must stay within its financial discretion and conduct a normal operation.

 

The next board meeting is scheduled for May 28, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2020

For English version, see below.

Ny ejendomsfunktionær
Bestyrelsen har ansat Rasmus Jensen som ejendomsfunktionær pr. 1. maj til at erstatte for Allan, der valgte at stoppe.

Rasmus, der er 37 år, har bl.a. erfaring som servicetekniker og med vedligehold af udendørsarealer samt med kundekontakt.

Tag godt imod Rasmus.

Når vi siger goddag til Rasmus, siger vi også farvel til vores voksenpraktikant Gaba, der havde sidste arbejdsdag torsdag den. 30. april. Bestyrelsen takker Gaba for godt samarbejde, god service overfor beboerne samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen og ønsker ham alt det bedste for fremtiden.

Ejendomsfunktionærerne og COVID-19
Mandag d. 11. maj genåbner ejendomskontoret for fysisk fremmøde og holder igen åbent kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.

Du vil møde ejendomsfunktionærerne i kontortiden under halvtaget ved huset i gården, fordi der fortsat ikke vil være adgang for beboere i varmekælderen. Husk at holde afstand mellem hinanden.

Ejendomsfunktionærerne må igen komme i lejlighederne, men husk at holde afstand.

Husk, at passe på jer selv og hinanden.


New caretaker
The Board has hired Rasmus Jensen as caretaker as from May 1st to replace Allan who chose to stop.

Rasmus, who is 37 years old, has experience as a service technician and with maintenance of outdoor areas and with customer contact.

Please join the Boared in welcoming Rasmus.

When we say goodbye to Rasmus, we also say goodbye to our adult trainee Gaba, who had last working day on Thursday April 30th. The board thanks Gaba for good cooperation, good service to the residents and good and conscientious work done on the property and wishes him all the best for the future.

The Caretakers office and COVID-19
Monday, May 11th, the Caretakers office will reopen for physical attendance and will be open again at 7:00-7:15 AM and 12:00-12:30 PM.

You will meet the Caretakers during office hours under canopy of the house in the courtyard, because there will still be no access for residents in the office. Remember to keep distance between each other.

The Caretakers may again come into the apartments, but remember to keep your distance.

Remember, take care of yourself and each other.

Nyt fra Bestyrelsen – april 2020

For English version, see below.

! Nævnte fremtidige aktiviteter kan blive flyttet grundet Coronavirus/COVID-19.

Fortsat neddroslet aktivitet pga. Coronavirus/COVID-19
Ejerforeningen følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger.

Det betyder, at aktiviteter i foreningens regi fortsat er neddroslet på følgende vis:

 • Ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde. Funktionærerne kan fortsat kontaktes på telefon og e-mail.
 • Funktionærerne kommer ikke ind i lejlighederne.
 • Der er én funktionær på arbejdet ad gangen.
 • Bestyrelsen mødes via elektroniske medier. Bestyrelsen kan fortsat træffes på e-mail.
 • Qvortrup Administration er lukket for fysisk fremmøde. Administrationen kan fortsat kontaktes på e-mail eller telefon.
 • Den ordinære generalforsamling 2020 er udskudt til efter april måned. Myndighedernes anvisninger er betydende for, hvornår bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

Faldstammeprojektet
Syn og skøn var planlagt at finde sted d. 25. marts, men pga. Coronavirussen er skønsforeningen p.t. udskudt.

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor partere er blevet uenige om et byggearbejde er ordentligt udført.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Mere belysning på hjørnet ved hjørnet Godthåbsvej og AMH
Bestyrelsen har henvendt sig til Frederiksberg Kommune, fordi bestyrelsen synes, at hjørnet Godthåbsvej og Aksel Møllers Have er for mørkt. Kommunen har svaret, at den har planer om at opsætte en lygtepæl, der ikke generer de omkringliggende lejligheder.

Forureningsundersøgelse i gården
Det af Region Hovedstaden udpeget rådgivende ingeniørfirma Geo kommer ca. i slutningen af april og tager jordprøver. Arbejdet forventes alt andet lige ikke at påvirke beboere.

I 3. kvartal 2020 forventer bestyrelsen at modtage en teknisk rapport og regionens vurdering af resultatet.

Region Hovedstaden har kortlagt en del af Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41 som muligt forurenet (det lille grønne areal ved huset i gården). Der ligger en nedgravet lukket olietank, der er tømt og fyldt op med sand. Bestyrelsen har besluttet pga. regionens kortlægning at få undersøgt arealet for forurening.

Husk at sortere affald
Funktionærerne og bestyrelsen har konstateret, at der den sidste stykke tid er blevet hensat affald uden for containerne, i stedet for i containeren. Det er ikke i orden.

Affald skal placeres sorteret i de respektive containere. Du kan læse om affaldssortering på ejerforeningens hjemmeside. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores funktionærer for vejledning.

Eksempel på hensat affald

Opsætning af insekthoteller
Vores insekter er trængte, derfor har bestyrelsen valgt at bidrage til helheden og skabe bedre levevilkår for insekter ved at opsætte insekthoteller på ejerforeningens areal. Opsætningen vil ske i løbet af foråret.

Et insekthotel er kunstigt habitat, der forsyner insekter med et opholdssted.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 29. april 2020.


News from The Board – April 2020

! Mentioned future activities may be moved due to Coronavirus disease (COVID-19).

Continued scaled down activities due to Coronavirus disease (COVID-19)
The owners’ association, of course, follows the instructions of the authorities.

This means that activities under the auspices of the association have continued to be reduced as follows:

 • The Caretaker’s office is closed for physical attendance. The Caretakers can continue to be contacted by telephone and email.
 • The Caretakers do not enter the apartments.
 • There is one Caretaker at work at a time.
 • The Board meets via electronic media. The Board can still be reached by email.
 • Qvortrup Administration is closed for physical attendance. The administration can still be contacted by email or telephone.
 • The Annual General Meeting 2020 is postponed until after April. The authorities’ instructions are decisive for when the Board convenes a general meeting.

Drainpipe project
Expert appraisal was scheduled to take place on March 25, but due to the Coronavirus disease, the assessment is currently postponed.

In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

More lighting on the corner at the corner Godthåbsvej and AMH
The Board has approached Frederiksberg Municipality because the Board finds that the corner Godthåbsvej and Aksel Møllers Have is too dark. The municipality has replied that it plans to set up a lamp that does not bother the surrounding apartments.

Pollution investigation in the yard
The consulting engineering firm Geo appointed by the Region Hovedstaden comes approx. in late April and taking soil samples. C.p. the work is not expected to affect residents.

In the third quarter of 2020, the Board expects to receive a technical report and the Region’s assessment of the result.

Region Hovedstaden has mapped out part of Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41 as possible soil polluted (the small green area by the house in the courtyard). There is a buried closed oil tank that is emptied and filled with sand.

Remember to sort waste
The Caretakers and the Board have observed most recently that waste has been placed outside the containers, rather than in the container. That is not okay.

Waste must be placed sorted in the respective containers. You can read about waste sorting on the owners association’s website. If you have any doubts, please feel free to contact our Caretakers.

Example of waste placed outside the containers

Setting up insect hotels
Our insects are in need, which is why the Board has chosen to contribute to the whole and create better living conditions for insects by setting up insect hotels on the area of ​​the owners’ association. The setup will happen this spring.

An insect hotel is artificial habitat that provides insects with a residence.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

 

The next board meeting is scheduled for April 29, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2020

For English version, see below.

! Nævnte fremtidige aktiviteter kan blive flyttet grundet Coronavirus / covid-19.

Mere lys i trapperum til cykelkælderen
I løbet af foråret vil bestyrelsen og funktionærerne arbejde på at få mere lys i trapperummene ned til cykelkældrene. Formålet med ændringen er at skabe mere tryghed og sikkerhed ved nedgangen til cykelkælderen om aftenen.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Forureningsundersøgelse i gården
Region Hovedstaden har kortlagt en del af Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41 som muligt forurenet (det lille grønne areal ved huset i gården). Der ligger en nedgravet lukket olietank, der er tømt og fyldt op med sand.

Bestyrelsen har besluttet pga. regionens kortlægning at få undersøgt arealet for forurening.

I marts vil der ske en bestigelse af et af regionen udpeget rådgivende ingeniørfirma med henblik på at tilrettelægge forureningsundersøgelse. I 2 kvartal vil der løbende blive taget prøver til analyser. I 3. kvartal 2020 vil bestyrelsen modtage en teknisk rapport og regionens vurdering af resultatet.

Da bestyrelsen i skrivende stund ikke ved, hvordan undersøgelse bliver foretaget, kan bestyrelsen heller ikke for indeværende fortælle om eventuelle påvirkninger for beboere mv. Hvis påvirkninger, vil bestyrelsen sørge for information.

Fastelavn d. 23. feb.
Koldt og blæsende, men igen et super hyggeligt arrangement med et godt fremmøde. Vi var omkring 40 beboere, og der blev gået til den – af både store og små. Det var skønt at se, hvor mange beboere der også mødte til en kop kaffe og en snak med naboerne. Tusind tak til Anni og Gurli for at bage kager til arrangementet.

Qvortrup Administration er flyttet
Vores administrationsselskab, Qvortrup Administration A/S, er flyttet til mere tidssvarende kontormiljø.

Administrationens nye adresse er: Lyngbyvej 28, 2. tv., 2100 København Ø.

Den nye adresse ligger i ca. 6 min. gåafstand fra Vibenshus Runddel, hvis metrostation ligger på den ny cityringlinje sammen med Aksel Møllers Have St.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 25. marts 2020.


News from The Board – March 2020

! Mentioned future activities may be moved due to Coronavirus / covid-19.

More light in the stairwell to the bicycle basement
During the spring, the Board and Caretakers will work to get more light in the stairwells to the bicycle basements. The purpose of the change is to create more security and safety in the stairwells to the bicycle basements in the evening.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

Pollution investigation in the yard
The Region Hovedstaden has mapped out part of Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41 as possible soil polluted (the small green area by the house in the courtyard). There is a buried closed oil tank that is emptied and filled with sand.

Due to the Region’s mapping, the Board has decided to investigate the area for pollution.

In March, an advisory engineering firm appointed by the Region will be commissioned to organize a pollution study. During the second quarter, samples will be taken continuously for analysis. In the third quarter of 2020, the Board will receive a technical report and the region’s assessment of the result.

At the time of writing, the Board does not know how the investigation is conduct, nor can the Board at present give info on any possible impact of the investigation on residents, etc. If influences, the board will provide information.

Fastelavn – February 23rd
Cold and windy, but again a super cozy arrangement with a good attendance. We were about 40 residents, and they went to it – both big and small. It was nice to see how many residents also showed for a cup of coffee and a chat with the neighbors. A thousand thanks to Anni and Gurli for baking cakes for the event.

Qvortrup Administration has moved
Our administration company, Qvortrup Administration A/S, has moved to a more modern office environment.

The administration’s new address is: Lyngbyvej 28, 2nd TV, 2100 Copenhagen Ø.

The new address is approx. 6 min. walking distance from Vibenshus Runddel, whose metro station is on the new city ring line along with Aksel Møllers Have St.

 

The next board meeting is scheduled for March 25, 2020.

Vi neddrosler aktiviteter grundet Coronavirus / covid-19

For English version, see below.

På baggrund af udmeldinger fra Statsministeriet og andre myndigheder neddrosles aktiviteter frem og til med uge 13.

Bestyrelsen giver her et overblik over konsekvenserne af situationen.

Funktionærerne
Al fysisk kontakt mellem funktionærer og beboere holdes til et absolut minimum af hensyn til begge parter.

Det betyder

 • at Ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde og holder ikke åbent kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.
 • at funktionærerne ikke kommer ind i lejlighederne.
 • at der er én funktionær på arbejdet ad gangen.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Funktionærerne kan fortsat kontaktes på telefon og e-mail.

Bestyrelsen
I lighed med funktionærerne holdes al fysisk kontakt bestyrelsesmedlemmerne i mellem og bestyrelsen og dets omverden til et absolut minimum af hensyn til alle parter.

Det betyder, at fysiske møder undgås, og i det omfang det er muligt, foregår møder via telefon eller skype.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Bestyrelsen kan fortsat træffes på sin e-mail adressen ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
Hos Qvortrup Administration vil medarbejderne primært arbejde hjemmefra. Betræk det som, at kontoret er lukket for fysisk fremmøde.

Det er fortsat muligt at kontakt administrationen via e-mail eller telefon.

Ordinær generalforsamling 2020
Bestyrelsen annoncerede i seneste nyhedsbrev, at den ordinære generalforsamling 2020 holdes onsdag den 29. april kl. 19.

I skrivende stund er opfordringen, at alle planlagte generalforsamlinger udskydes på ubestemt tid.

Bestyrelsen og vores administrator følger løbende situationen også på dette område.

Følg myndighedernes anvisninger
Bestyrelsen opfordrer alle til at følge myndighedernes anvisninger samt at udvise samfundssind og fornuft, men også hjælp til naboer, der ikke bør bevæge sig ud i det offentlige rum.

De danske myndigheders hjemmeside om coronavirus/covid-19.


We are scaling down activities due to Coronavirus / covid-19

Based on statements from the Prime Minister and other authorities, activities will be reduced until week 13.

Here, the Board provides an overview of the consequences of the situation.

The Caretakers
All physical contact between Caretakers and residents is kept to an absolute minimum for the benefit of both parties.

It means

 • that the Caretakers Office is closed for physical attendance and is not open at 7:00-7:15 AM and at 12:00-12:30 PM.
 • that the Caretakers do not enter the apartments.
 • that there is one Caretaker at work at a time.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the Caretakers by telephone and e-mail.

The Board
Like the Caretakers, all physical contact between the board members and the board and others is kept to an absolute minimum for the benefit of all parties.

This means that physical meetings are avoided and, as far as possible, meetings take place by telephone or skype.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the board through e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
At Qvortrup Administration, employees will primarily work from home. Consider it like the office is closed for physical attendance.

It is still possible to contact the administration via e-mail or telephone.

Annual General Meeting 2020
In its latest newsletter, the Board announced that the Annual General Meeting 2020 will be held on Wednesday, April 29, at 19 PM.

At the time of writing, the call is for all scheduled general meetings to be postponed indefinitely.

The Board and our administrator are constantly monitoring the situation in this area as well.

Follow authorities’ instructions
The board strongly encourages everyone to follow the instructions of the authorities and to show their sense of community and reason, but also to help neighbors who should not go outside.

The Danish authorities’ website about coronavirus / covid-19 in English.

Nyt fra Bestyrelsen – februar 2020, nr. 2

For English version, see below.

Vejbump på garagesiden forlænges
For at skabe bedre trafiksikkerhed ved legeområdet i gården forlænges vejbump på garagesiden mod hækken.

Fastelavn i gården den 23. februar
Alle børn og barnlige sjæle i alle aldre er velkomne, når vi slår katten af tønden søndag d. 23. feb. kl. 10 på tørrepladsen ved nr. 14. Kom gerne udklædt, både voksne og børn, men det er intet krav. Vi sørger for lidt kage, kaffe og saftevand. Hvis du ikke har lyst til at slå katten af tønden, men bare har lyst til en kop kaffe med dine naboer, skal du være meget velkommen.

Problemer med internetforbindelsen?
Abonnerer du på internetforbindelse via Fiberby og oplever problemer med forbindelsen, skal du altid kontakte Fiberbys kundeservice – Fiberby vil gerne hjælpe. Fra Fiberby har bestyrelsen modtaget et infoblad.

Fiberby vil holde åbent hus i varmekælderen, hvor brugere kan stille spørgsmål om deres internetforbindelse til Fiberby. Hold øje med opslag i opgangen for arrangementet.

Højvandslukke med spærrer etableres i kælderen
Vinterhalvårets mange regnskyl har flere gange givet vand i dele af kælderen. Derfor har valgt bestyrelsen valgt etablere højvandslukke med rottespærrer.

Et højvandslukke forhindrer, at vandet fra kloakken kan løbe baglæns i rørene og op igennem afløbet, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Brandsikring af installationsgennemføringer
En række gennemføringer af installationer i kælderen er ikke blevet brandlukket. Dette er nu sket.
Manglende brandlukninger kan medføre brand- og røgspredning mellem de brandmæssige enheder og flugtvejssystemet.

Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Ordinær generalforsamling den 29. april – medlemsforslag seneste den 1. marts
Til orientering holdes den ordinære generalforsamling i år onsdag den 29. april kl. 19. Indkaldelse følger.

Skriftlige medlemsforslag skal være indgivet senest 1. marts til bestyrelsens formand via ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Reetablering af beplantning mod Aksel Møllers Have
I den kommende tid vil beplantning mod Aksel Møllers Have blive genetableret, efter at metrobyggeriet er blevet færdigt. Vær med til at passe godt på vores nye planter.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. marts 2020.


Road bump on the garage side is extended
In order to improve traffic safety around the play area in the yard, road bumps on the garage side are extended towards the hedge.

Fastelavn in the yard on February 23rd
All children and childlike souls of all ages are welcome when we hit the barrel Sunday, Feb. 23rd at 10 AM on the drying area in front of no. 14. Please come dressed up, both adults and children, but it is no requirement. We provide some cake, coffee and juice. If you do not want to hit the barrel, but just want a cup of coffee with your neighbors, please fell free to join us.

Problems with the Internet connection?
If you subscribe to an Internet connection through Fiberby and experience connection problems, you should always contact Fiberby’s customer service – Fiberby would like to help. From Fiberby, the Board has received an information sheet (in Danish).

Fiberby will have an open door evening in the caretakers office where users can ask questions about their Internet connection to Fiberby. Look out for info for the event at the nentrance.

High water shutters with barriers are established in the basement
During the winter months, many rainfalls have several times provided water in parts of the basement. Therefore, the Board has chosen to establish high-water shutters with rat barriers.

A high-water drain prevents the water from the sewer from running backwards into the pipes and up through the drain when it is raining heavily, and the sewer cannot leed the rainwater away fast enough.

Fire protection of installation bushings
A number of bushings for basement installations have not been closed. This has now happened.
Failure to do so may cause fire and smoke to spread between the fire units and the escape route system.

The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Annual General Meeting on April 29th – Member’s proposal latest on March 1st
For information, the Annual General Meeting will be held this year on Wednesday, April 29th, at 19 PM. Notice follows.

Written membership proposals must be submitted by March 1st to the Chairman of the Board via ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the building in courtyard.

Re-establishment of planting towards Aksel Møllers Have
In the coming time, planting towards Aksel Møllers Have will be restored after the subway construction has been completed. Help take care of our new plants.

 

The next board meeting is scheduled for March 5, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – februar 2020

For English version, see below.

Oprydning af hængelåse til reservation af tørrerum
I løbet af de kommende måneder vil bestyrelsen og funktionærerne foretage en af oprydning af herreløse hængelåse til reservation af tørrerum. I den forbindelse vil der blive omdelt i postkasserne information om hvornår og hvordan.

Overholdelse af reservation til vaskemaskiner, tørrerum m.v.
Flere beboere oplever, at reservationer ikke respekteres. Bestyrelsen henstiller til at respektere andre beboeres reservationer. Vælger man at indgå i et fællesskab som ejerforeningen er, følger det at overholde fællesskabet regler.

Om reservationer, se ejerforeningens hjemmeside under Fælles faciliteter -> Vaskerier og tørrerum.

Toilet i gården åbnes
Bestyrelsen har valgt at åbne toiletten i gården, som du finder ved indgangen til storskraldsrummet i huset i gården. Brug det og hold det pænt.

Faldstammeprojektet
Voldgiftsnævnet har valgt at udpege to skønsmænd – én med en rådgiverprofil og én med en VVS-profil – til at foretage syns- og skønsforretning. Skønsmændene har modtaget skønstemaet og er nu i gang med deres arbejde. Når bestyrelsen kender resultatet af syn og skøn, vil bestyrelsen orientere medlemmerne.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Sprinkleranlægget trykprøvet
Bestyrelsen har valgt at få foretaget en trykningsprøvning af sprinkleranlægget for at få tjekket anlæggets funktionsdygtighed. Resultat viser, at der er tryk i anlægget fra start til slut. Under trykprøvningen bristede sprinklerrør i kælderen to steder. Røret er repareret.

Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Cykeloprydning efteråret 2019 – afslutning
Herreløse cykler og barnevogne blev fjernet fra fællesarealerne i efteråret 2019.
Disse bliver afhentet og bortskaffet i uge 8. Savner du din cykel eller din barnevogn, kan den være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Bestyrelsen henstiller til de beboere, der ikke benytter deres cykle ofte og har den stående i gården, om at sætte cyklen i cykelkælderen af hensyn til andre beboere.

Hjemmesiden er blevet revideret
Bestyrelsen har ændret menustrukturen på ejerforeningens hjemmeside med det formål lettere at kunne finde relevant information.

Lejlighed
Under menupunktet ”Lejlighed” har vi samlet informationer, om hvad du må og bør i lejligheden ift. ejerforeningen, f.eks. indeklima, støj.

Fælles faciliteter
Under menupunktet ”Fælles faciliteter” kan du læse, hvordan du kan og bør bruge ejerforeningens fælles faciliteter, f.eks. affaldshåndtering, vaskeri og tørrerum.

E/F projekter
Under menupunktet ”E/F projekter” finder du beskrivelser af ejerforeningens igangværende projekter.

Dokumenter
Under menupunktet ”Dokumenter” finder du væsentlige dokumenter om ejerforeningen.

Hjemmesiden indeholder mange informationer, hvorfra du kan finde svar på mange spørgsmål om at bo i ejerforeningen. F.eks. tjek hjemmesiden, inden du henvender dig til funktionærerne eller bestyrelsen.

For at finde en ønsket information, kan du også bruge søgefunktionen, som du finder i øverste højre hjørne af hjemmesiden.

Bestyrelsen håber, ejere og lejere vil tage godt imod ændringen og vil benytte lejligheden til fremadrettet oftere at orientere sig i informationen på vores hjemmeside.

Huset i gården er købt
På bestyrelsens forslag vedtog generalsamlingen i 2019, at ejerforeningen skulle købe huset i gården.
Huset er købt og betalt. Bygningen er overgået til ejerforeningen pr. 1/1 2020.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 6. februar 2020.


Cleanup of padlocks for booking drying room
Over the coming months, the Board and the caretakers will make a clean-up for unclaimed padlocks for the reservation of drying rooms. In this connection to actitivity, information will be distributed in the mailboxes on when and how.

Compliance about reservation for washing machines, drying rooms, etc.
Several residents find that reservations are not respected. The Board recommends to respect other residents’ reservations. When you choose to join a community as the owners’ association, it follows to respect the rules of the community.

For reservations, see the owners’ association’s website under Fælles faciliteter -> Vaskerier og tørrerum.

Toilet in the backyard opens
The Board has chosen to open the toilet in the backyard, which you will find at the entrance to the garbage room in the house in the backyard. Use it and keep it neat.

Drainpipe project
The Arbitration Board has chosen to appoint two appraisers – one with an adviser profile and one with a plumbing profile – to conduct an assessment. The appraisers have received the theme of appreciation and are now in the process of their work. When the Board knows the results of the assessment, the Board will inform the members.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Operating pressure at sprinkler system tested
The Board has chosen to test the pressure at sprinkler system to check the operation of the system. Results show that there is pressure at the system from start to finish. During the test, sprinkler tubes in the basement burst in two places. The tube is repaired.

The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Bicycle cleanup autumn 2019 – the finish
Unclaimed bicycles and prams were removed from the common areas in the fall of 2019.
These will be picked up and disposed of in week 8. If you miss your bike or your stroller, it may have been considered unclaimed. Contact the caretakers for clarification.

The Board recommends that residents who do not use their bicycles frequently and who have bicycles standing in the backyard, put the bicycle in the bicycle cellar for the sake of other residents.

The website has been revised
The Board has changed the menu structure on the owners’ association’s website with the aim of finding relevant information more easily.

Apartment
Under the menu item “Lejlighed” we have gathered information about what you can and should do in the apartment in relation to the owners’ association, e.g. indoor climate, noise.

Shared facilities
Under the menu item “Fælles faciliteter” you can read how you can and should use the shared facilities of the owners’ association, eg. waste management, laundry and drying room.

E/F projects
Under the menu item “E/F projekter” you will find descriptions of the owners’ association’s ongoing projects.

Documents
Under the menu item “Dokumenter” you will find important documents about the owners’ association.

The website contains many information from which you can find answers to many questions about living in the owners’ association. Eg. check the website before contacting the caretakers or the Board.

To find the information you want, you can also use the search function found in the upper right corner of the website.

The Board hopes that owners and tenants will welcome the change and will take this opportunity to orientate themselves more often in the information on our website.

The house in the yard has been purchased
On the proposal of the Board, the General Assembly in 2019 decided that the owners’ association should buy the house in the backyard.
The house is bought and paid for. The building has been transferred to the owners’ association as at 1/1 2020.

 

The next board meeting is scheduled for February 6, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – december 2019

For English version, see below.

Nyt tørrerum
Ved vaskerirum 3 er etableret et nyt tørrerum – 3B. Tørrerummet er klar til brug og kan allerede reserveres.

Faldstammeprojektet
Skønstemaet er nu fastlagt, og én skønsmand er nu udpeget af Voldgiftsnævnet, som har anmodet skønsmanden om at påbegynde sagsbehandlingen og besvare de stillede spørgsmål.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Gårdprojekt
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med at indretning af gården. Derfor har bestyrelsen holdt et brainstormingsmøde med beboere og på opfordring modtaget en række e-mails fra beboere, hvorfra bestyrelsen har fået en masser input. Bestyrelsen har samlet inputtene. Se venligst vedlagte bilag. Bestyrelsen vil med udgangspunkt i inputtene arbejde videre med indretning af gården.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget er fortsat i kontakt med rådgivende arkitekter med hjælp til altanudtryk, der kan imødegå Frederiksberg Kommunes politikker, retningslinjer og holdninger for altaner i byrummet, og for indeværende er der ikke noget nyt at orientere om.

Internetforbindelsen opgraderet
Internetforbindelsen i ejendommen leveret af firmaet Fiberby er blevet opgraderet fra 500/500 Mbit/s til 1000/1000 Mbit/s til en uændret pris. Abonnenter behøver alt andet lige ikke foretage sig noget efter opgraderingen.

Reetablering af beplantning mod Aksel Møllers Have
Inden for det næste halve år vil beplantning mod Aksel Møllers Have blive genetableret efter at metrobyggeriet er blevet færdigt.

Ændret menustruktur på hjemmesiden
Bestyrelsen har valgt at ændre menustrukturen på ejerforeningens hjemmeside.

Principperne for ændringen er at samle informationerne til ét emne ét sted, færre niveauer, mere sigende overskrifter. F.eks. vil det betyde

 • et menupunkt, der samler al information om hvad du må/bør samt ikke må/ikke bør i hhv. i lejligheden og på fællesarealerne
 • et menupunkt, der fortæller om ejerforeningens projekter
 • et menupunkt, der samler diverse dokumenter.

Ændringen vil ske mellem jul og nytår.

Bestyrelsen håber, ejere og lejere vil tage godt imod ændring og vil benytte lejligheden til fremadrettet oftere at orientere sig i informationen på vores hjemmeside.

Udskiftning af sprinklerhoveder
Sprinklerhovederne til vores sprinkleranlæg er udskiftet.
De tidligere sprinklerhoveder var af ældre dato og havde et langt højere smeltepunkt end nutidens. Med nye sprinklerhoveder vil vores sprinklerhoveder i tilfælde af brand blive aktiveret tidligere end de ældre sprinklerhoveder. Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Juleferie
Funktionærerne kan træffes på sædvanlige tidspunkter fredag og mandag mellem jul og nytår.

Juledagene er typisk højtid for indbrud. Derfor vil bestyrelsen opfordre til, at alle holder ekstra øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgange og øvrige fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 8. januar 2020.


New drying room
At Laundry Room no. 3 a new drying room – 3B – has been established. The drying room is ready for use and can already be reserved.

Drainpipe project
The theme of assessment has now been determined, and one expert has now been appointed by the Arbitration Board, which has requested the expert to commence proceedings and answer the questions asked.

The Board has chosen to apply assessment to the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on the layout of the courtyard. Therefore, the Board held a brainstorming meeting with residents and on request received a number of emails from residents, from which the Board received a lot of input. The Board of Directors has gathered the input. Please see enclosed appendices (in Danish). Based on the inputs, the Board will continue to work on the layout of the courtyard.

Balcony Project
The working committee remains in contact with consultant architects with the help of balcony expressions that can counter Frederiksberg Municipality’s policies, guidelines and attitudes for balconies in the urban space, and for now there is nothing new to inform about.

Internet connection upgraded
The Internet connection in the building provided by the company Fiberby has been upgraded from 500/500 Mbit/s to 1000/1000 Mbit/s at an unchanged price. Subscribers do not need to do anything else after the upgrade.

Re-establishment of planting towards Aksel Møllers Have
Within the next six months, planting towards Aksel Møllers Have will be re-established after the metro construction has been completed.

Changed menu structure on the website
The Board has chosen to change the menu structure on the owners’ association’s website.

The principles of the change are to gather the information into one topic in one place, fewer submenus, more telling headlines.

Eg. meaning
– a menu item that collects all information about what you should / should not do respectively in the apartment and in the common areas
– a menu item that tells about the owner association’s projects
– a menu item that collects various documents.

The change will happen between Christmas and New Year.

The Board hopes owners and tenants will welcome the change and will use the opportunity to orientate themselves more often in the information on our website.

Replacement of sprinkler heads
The sprinkler heads for our sprinkler systems have been replaced.
The former sprinkler heads were of older date and had a much higher melting point than today’s. With new sprinkler heads, in the case of a fire, our sprinkler heads will be activated earlier than the older sprinkler heads. The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Christmas Holidays
The caretakers will be at work on Friday and Monday between Christmas and New Year.

Christmas days are typically the time of break-in. Therefore, the Board will encourage everyone to pay extra attention to any irregularities in the entrances and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next board meeting is scheduled for January 8, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019, nr. 2

For English version, see below.

Cykeloprydning
I løbet af efteråret vil bestyrelsen og funktionærerne foretage en af oprydning i gården og cykelkældre for herreløse cykle. I den forbindelse vil der blive omdelt information og mærker i alle postkasser om, at cykler skal mærkes, inden funktionærerne indenfor en rimelig frist sætter umærkede cykler i et kælderrum. Umærkede cyklerne afhentes efterfølgende af Frederiksberg Kommune. Information om hvornår og hvordan følger.

Lynnedslag
Alle elektroniske låse kører igen online, og det er igen muligt at få lavet nøglebrikker hos funktionærerne.

Rensning af ventilationskanaler
Bestyrelsen har besluttet at få renset vores ventilationskanaler. Rensningen vil ske indefra i lejlighederne. Det betyder, at der skal være adgang til lejligheden, og der skal være adgang til ventilationskanalen i badeværelset.
Rensningen er planlagt til at ske primo næste år. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret informere yderligere om processen.

Opmåling af altaner
Medlemmer har igen modtaget brev fra Frederiksberg Kommune, hvori de bliver bedt om at kontrollere, om deres altaner er korrekt registreret i BBR, hvis de har altan. Bestyrelsen har via vores advokat skrevet til Frederiksberg Kommune, da vores advokat mener, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve af lægfolk, at de skal opmåle deres altan, et mål kommunen i øvrigt kan finde i deres egen Tekniske forvaltning.
Det er vores advokats opfattelse, at medlemmer ikke bør foretage sig noget som følge af brevet.

Faldstammeprojektet
Fastlæggelse af skønstema og -mand er fortsat til behandling i Voldgiftsnævnet. Bestyrelsen rykker for fremdrift.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget arbejder med projektet, og for indeværende er der ikke noget nyt at orientere om.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården. Derfor holdt bestyrelsen et brainstormingsmøde med beboere torsdag 26. september. Bestyrelsen fik et masser idéer fra mødet, men også fra e-mails beboere har sendt. Bestyrelsen vil gerne takker for deltagelsen og for idéerne. Bestyrelsen vil samle idéer og arbejder videre herfra.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 31. oktober 2019.


Bicycle Cleanup
During the fall, the Board and the caretakers will make a clean-up in the backyard and bicycle basements for unclaimed bicycles. Information and labels will be distributed in all mailboxes that bicycles must be labeled before the caretakers within a reasonable time place unmarked bicycles in a basement room. The unlabeled bikes are subsequently picked up by Frederiksberg Municipality. Information on when and how to follow.

Lightning strikes
All electronic locks are online again, and the caretakers can againg encode electronic keys.

Cleaning of ventilating duct
The Board has decided to clean the ventilating ducts. The cleaning will be done from the inside of the apartments. This means that there must be access to the apartment and access to the ventilating duct in the bathroom.
The cleaning is scheduled to take place early next year. During the autumn, the Board will provide further information on the process.

Measuring balconies
Members have received letters from Frederiksberg Municipality, in which they are asked to check whether their balconies are correctly registered in the BBR if they have a balcony. Through our lawyer, the Board has written to Frederiksberg Municipality, as our lawyer believes that the municipality does not have the authority to require lay persons to measure their balcony, a dimension municipality can otherwise find in their own Technical Department.
It is our lawyer’s opinion that members should do nothing as a result of the letter.

Drainpipe project
Determination of the questions to be answered by experts and of a expert is still in process at the Arbitration Board. The Board is pushing for progress at the Arbitration Board.

Balcony Project
The working committee is working on the project, and for now there is nothing new to inform about.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on layout of our courtyard. That’s why the Board held a brainstorming meeting with residents on Thursday, September 26. The Board got a lot of ideas from the meeting, but also from the e-mails residents sent. The Board would like to thank for the participation and for the ideas. The board will gather ideas and continue working from here.

 

The next board meeting is scheduled for October 31, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019

For English version, see below.

Ændrede opgaver for funktionærerne
For at fastholde og tiltrække kvalificerede arbejdskraft til jobbet som funktionær i ejerforeningen har bestyrelsen valgt ændre i opgaverne for funktionærerne.

Vagtordning uden for arbejdstid og tømning af affaldsskakter i weekenderne og på helligdage flyttes fra funktionærerne til to eksterne firmaer. Se videre nedenfor.

Funktionærernes tidsforbrug på ovennævnte opgaver flyttes til mandag til fredag til ejendomspasning.

Funktionærernes træffetid mandag til fredag er som følger:
Telefontid: kl. 7:00-14:00
Kontortid: kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.

Ændringen er trådt i kraft.

Ny vagtordning ved akut skade
Vagtselskabet BELFOR tager imod og visiterer opkald ved akut skade som f.eks. vandskade, strømafbrydelse. Listen over hvad akutte skader kan være, finder du vedlagt og på ejerforeningens hjemmeside enten
– via forsiden -> Kontakt ved akut skade, eller
– via Kontakt -> Akut skade.

Udenfor funktionærernes træffetid ved akut skade, skal du kontakte Belfor på tlf. 70 122 122:
Mandag til fredag: kl. 14:00 -07:00
Lør-/søn- og helligdage: Døgnet rundt

Ny ordning for tømning af affaldsskakter
Firmaet TipTop Ejendomsservice udskifter poserne i affaldsskaktene lørdag/søndag samt helligdage.
TipTop kender ejendommen i forvejen, da firmaet støvsuger og vasker vores hoved- og køkkentrapper.

Praktikant til ejendomspasning
Vores funktionær Martin får i den kommende tid hjælp af en voksenpraktikant, der hedder Gaba.
Gaba vil primært hjælpe til med pasning af fællesarealerne.
Tag godt imod Gaba.


English version

Changed duties for the caretakers
In order to retain and attract qualified workers to the job as a caretakker in the owners’ association, the Board has chosen to change the duties of the caretakers.

Damage management outside working hours and emptying of waste shafts on weekends and holidays are moved from the caretakers to two external companies. See below.

The caretaker’s time spent on the above tasks is shifted to Monday to Friday for premises care.

The office hours of the caretakers Monday to Friday are as follows:
Telephone hours: pm. 7: 00-14: 00
Office Hours: at. 7: 00-7: 15 p.m. 12: 00-12: 30th

The change has come into effect.

New arrangement in case of acute damage
The company BELFOR receives and visits calls in case of an acute damage, e.g. water damage, power failure. Please find the list of what acute damage can be attached and on the owners association’s website either
– via the homepage -> Kontakt ved akut skade, or
– via Kontakt -> Akut skade.

Outside office hours of the caretakers, contact Belfor on tel. 70 122 122:
Monday to Friday: 14 PM – 7 AM
Saturdays / Sundays and Holidays: Round-the-clock

New arrangement for emptying waste shafts
The company TipTop Ejendomsservice replaces the bags in the waste shelves Saturday / Sunday as well as holidays.
TipTop knows the premises all ready as the company vacuumes and washes our main and kitchen stairs.

Trainee for premises care
Our caretaker Martin will be assisted by an adult trainee named Gaba in the near future.
Gaba will primarily help with the care of the grounds.
Please welcome Gaba.