Posts By René Tarby

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2020

For English version, see below.

Containerne langs beboelsesbygningen flyttes – ny affaldsstation og flere cykelstativer
Af hensyn til brandsikkerheden for beboelsesbygningen bliver affaldscontainerne flyttet væk herfra på anbefaling fra DBI –Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut.

Som følge af ovennævnte vil der ske en omfordeling af containerne i gården, og på den måde vil der også kunne tilgodeses andre behov og hensyn.

 1. Der bliver etableret en tredje affaldsstation i midten af gården. De to andre stationer er de eksisterende, som er i begge ender af gården. Den tredje station bliver etableret på den halvdel af tørrepladsen, der vender mod garageanlægget. Der vil blive etableret hegn mellem tørreplads og affaldsstation. Indgang til affaldsstationen bliver fra garageanlægssiden. Indgang til tørrepladsen bliver den samme.
 2. Den selvbestaltet motorcykelparkering bliver nedlagt.
 3. Lugtgener og andet fra det organiske affald fra madcontainerne, som i dag er placeret ved opgangene, undgås.
 4. På beboelsesbygningen bliver der monteret cykelstativer lig de stativer, der findes i forvejen, og der hvor der bl.a. har stået papircontainere.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

Glascontainere flyttes
Glascontainerne, der står i begge ender af gården, flyttes ind på midten af gården for at mindske lydgener for lejlighederne fra glassorteringen, og til de to andre glascontainere ved barnevognsskuret, som kan tage noget af lyden.

Hjælp til nedbæring af bænkesæt
Borde/bænke skal ind for vinteren. I foråret bad vi beboerne om hjælp til at få borde/bænke op i gården, da vi kun havde 1 funktionær på det tidspunkt. Nu har vi 2 funktionærer, men den ene funktionær må ikke bære noget tungt for tiden, og derfor vil bestyrelsen derfor høre, om der er nogle stærke mænd og kvinder, som vil være behjælpelig med til at bære vores borde/bænk i kælderen.

Vi mødes i gården ved sandkassen den 5. nov. kl. 18:15 –  der er 9 sæt, som skal bæres ned. Bestyrelsen stiller med mundbind, håndsprit og plastikhandsker samt en vand / sodavand som tak for hjælpen. Varighed ca. 1 time.

Kloakbrønde i gården
5 kloakbrønde i gården synker, og det er derfor tid til vedligeholdelse.
Trafik vil fortsat kunne afvikles. Der må beregnes periodevis gene for trafikken.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

Faldstammeprojektet
Skønsforretningen blev afholdt som planlagt den 2. juli.
Skønsmanden har efterfølgende været i ejendommen til egne opfølgende undersøgelser af to omgange.
I skrivende stund afventer bestyrelsen skønsrapporten.

Altanprojekt
Det er længe siden, at der er kommet nyt fra altanudvalget. Det skyldes dels at vi har brugt en del tid på at indsamle erfaringer fra andre ejendomme, der har fået lavet altaner, dels at vi har arbejdet på at finde designeksempler på altaner, der arkitektonisk og stilmæssigt passer til vores ejendoms facade mod gården, og dels at vi har været ramt af manglende ressourcer i udvalget pga. ændring i udvalgsmedlemmers arbejdsbyrde og bl.a. pga. corona-pandemien.

Status er lige nu, at vi har fundet et designforlæg, vi vil bruge til udbudsmaterialet og fået indkredset de altanvirksomheder, vi ønsker at sende udbudsmateriale til. Vi søger pt. efter en fagkyndig, der kan stå for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Udvalgets medlemmer føler ikke selv, at de har den nødvendige ekspertise på området til at kunne stå for denne del.

Skulle der være beboere, der ønsker at bistå med det videre arbejde, er de meget velkomne til at henvende sig.

Halloween i en corona-tid
Bestyrelsen henstiller til at følge Sundhedsstyrelsens råd om ikke markere Halloween f.eks. med slikindsamling fra dør til dør, da sådant arrangement kan være forbundet med risiko for smittespredning.

Håndspritdispenser i vaskerierne
Bestyrelsen vil bidrag til at mindske smittespredning generelt og særdeles i denne tid med COVID-19 og har valgt opsætte håndspritdispenser i vaskerierne. Funktionærerne sørger for at påfylde dispenserne.

Cykeloprydning
Det er tid til cykeloprydning.

Cykler, der

 1. ikke kan bruges som cykel (mangler styr, saddel, dæk, eller har flade dæk)
 2. er ulåste eller
 3. ikke bruges (har støvet overflader eller henstår ubrugt)

fjernes fra gården og sættes i cykelkælderen ved garage 33 til venstre fra medio november.

Cykeloprydning er også varslet med opslag i opgangene.

Forureningsundersøgelse via Region Hovedstaden
Regionen har kortlagt en del af grunden Aksel Møllers Have 2,2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41, som forurenet på vidensniveau 2, som betyder, at der er konstateret forurening. Forureningen vil samtidig blive nuanceret med forureningskategorien F1. Bestyrelsen vurderer, at kortlægningen ikke har nogen umiddelbare konsekvenser.

Erantis i hækken
For at bidrage til en grønnere og mere blomstrende gårdhave, bliver der sået erantis i hækken langs den høje bygning. Dog vil der gå en rum tid, fra såning til de nye planter blomstrer, da erantis først blomstrer, når knolden har nået en vis størrelse.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 25. november 2020.


News from The Board – October 2020

The containers along the residential building are being moved – a new waste station and several bicycle racks
For the sake of fire safety for the residential building, the waste containers will be moved away from here on the recommendation of DBI – Danish Institute of Fire and Safety Engineering.

As a result of the above, there will be a redistribution of the containers in the courtyard, and in this way it will also be possible to meet other needs and interest.

 1. A third waste station will be established in the middle of the courtyard. The other two stations are the existing ones, which are at both ends of the courtyard. The third station will be established on the half of the drying area facing the garage. Fences will be established between the drying area and the waste station. Entrance to the waste station will be from the garage side. Entrance to the drying area will be the same.
 2. The self-ordered motorcycle parking will be closed.
 3. Food waste and other things from the organic waste from the food containers, which are currently located at the stairwells, are avoided.
 4. Bicycle racks similar to the racks that already exist will be installed on the residential building, and where, among other things, have stood paper containers.

The work will take place in the coming months.

Glass containers are moved
The glass containers, which stand at both ends of the courtyard, are moved into the center of the yard to reduce noise nuisance for the apartments from the glass sorting, and to the other two glass containers at the stroller shed, which can take some of the sound.

Help with carry down bench sets
Tables / benches must be ready for winter. In the spring we asked the residents for help to get tables / benches up in the yard, as we only had 1 caretaker at that time. Now we have 2 caretakers, but one caretaker is not allowed to carry anything heavy at the moment, and the Board will therefore hear if there are any strong men and women who will be helpful in carrying our tables / bench in the basement.

We meet in the yard by the sandbox on 5 Nov. at 18:15 PM – there are 9 sets to be carried down. The Board provides facemarsks, hand sanitiser and plastic gloves as well as a water / soda as a thank you for the help. Duration approx. 1 hour.

Catchpit in the courtyard
5 catchpit in the courtyard are sinking and it is therefore time for maintenance.
Traffic will continue to be able to flow. Periodic nuisance to traffic must be calculated.

The work will take place in the coming months.

Drainpipe project
The appraisal business was held as planned on July 2nd.
The appraiser has subsequently been in the property for his own follow-up investigations of two rounds.
At the time of writing, the Board is awaiting the appraisal report.

Balcony project
It has been a long time since news has come from the balcony committee. This is partly because we have spent a lot of time collecting experiences from other properties that have had balconies made, and partly because we have worked on finding design examples of balconies that architecturally and stylistically fit our property’s facade facing the courtyard, and partly that we have been affected by a lack of resources in the committee due to a change in the workload of committee members and i.a. due to corona pandemic.

The status is right now that we have found a design template that we will use for the tender material and have identified the balcony companies we want to send tender material to. We are currently looking for after an expert who can be responsible for preparing the tender material. The members of the committee do not themselves feel that they have the necessary expertise in the field to be able to handle this part.

Should there be residents who want to assist with the further work, they are very welcome to contact.

Halloween in a corona time
The Board recommends following the National Board of Health’s advice not to mark Halloween e.g. with door-to-door candy collection, as such an arrangement may be associated with the risk of spreading the infection.

Hand sanitiser dispenser in the laundries
The Board will contribute to reducing the spread of infection in general and in particular during this time with COVID-19 and has chosen to set up hand sanitiser dispensers in the laundries. The caretakers make sure to refill the dispensers.

Bicycle cleanup
It’s time for bike cleanup.

Bicycles which

 1. cannot be used as a bicycle (lacks handlebars, saddle, tires, or has flat tires)
 2. are unlocked or
 3. not used (has dusty surfaces or remains unused)

will be removed from the courtyard and put in the bike cellar at garage 33 to the left from mid-November.

Bicycle clean-up has also been announced with notices in the stairwells.

Pollution investigation in the courtyard
The Region Hovedstaden has mapped part of the plot Aksel Møllers Have 2,2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41, as contaminated at level 2, which means that contamination has been found. At the same time, the pollution will be nuanced with the pollution category F1. The Board assesses that the mapping has no immediate consequences.

Eranthis in the hedge
To contribute to a greener and more flowering courtyard, Eranthis are sown in the hedge along the tall building. However, a space of time will pass, from sowing until the new plants bloom, as the Eranthis only blooms when the tuber has reached a certain size.

 

The next board meeting is scheduled for November 25, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – september 2020

For English version, see below.

Undgå rotter og indbrud
Der er blevet fanget flere rotter i kælderen over sommeren. Vi skal undgå rotter, da rotter udgør en sundhedsrisiko.

 1. Hold vinduer i kælderen lukket eller i låst position
 2. Hold døre til kælderen lukket
 3. Sikre at døre – både til gaden og til gården – lukker.

Det er også vigtigt at holde dørene i og til fællesarealer lukket for minierne risikoen for indbrud og for at minimere evt. brand i at sprede sig.

Overhold husorden m.v.
De sidste halve års har bestyrelsen konstateret eller modtaget klager over manglende overholdelse af husordenen m.v. – alt lige fra lejlighedsrenovering, grill på altan, vaskerireservationer, hunde i gården, affaldssortering – flere brud end bestyrelsen plejer.

Derfor vil bestyrelsen rette opmærksomheden på, at det alle beboers pligt at udvise hensyn iht. husordenen m.v.

På ejerforeningens hjemmeside finder du anvisninger og vejledninger til forskellige situationer.

Bestyrelsen vedlægger dette nyhedsbrev husordenen til behagelig genopfriskning.

Skorstene vedligeholdes
En række skorstene på taget trænger til at blive repareret.
Arbejdet starter i uge 39 og løber til uge 43. Vedligeholdelsen vil ske via stilladser uden for ejendommen.
De “berørte” opgange vil blive yderligere informeret ved opslag i opgangene.

Faldstammeprojektet
Skønsforretningen blev endeligt afholdt, som planlagt den 2. juli, og alle partere deltog.
Skønsmanden er nu i gang med at besvare spørgsmål, foretage egne undersøgelser og skrive sin skønsrapport.

I skrivende stund forventer bestyrelsen at modtage skønsrapporten i dette kvartal.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 8. september 2020.


News from The Board – September 2020

Avoid rats and burglary
Several rats have been caught in the basement over the summer. We must avoid rats as rats pose a health risk.

1. Keep windows in the basement closed or in the locked position
2. Keep basement doors closed
3. Ensure that doors – both to the street and to the courtyard – close.

It is also necessary to keep the doors in and to common areas closed to the mines the risk of burglary and to minimize any fire in spreading.

Observe house rules etc.
In the last six months, the Board has found or received complaints about non-compliance with house rules etc. – everything from apartment renovation, barbecue on the balcony, laundry reservations, dogs in the yard, waste sorting – more violations than the Board usually see.

Therefore, the Board will draw attention to the fact that it is the duty of all residents to show consideration in accordance with the house rules etc.

On the owners’ association’s website, you will find instructions and guidelines for different situations.

The Board attaches to this newsletter house rules for pleasant refreshment.

Chimneys are maintained
A number of chimneys on the roof need to be repaired.
The work starts in week 39 and runs until week 43. The maintenance will take place via scaffolding outside the building.
The “affected” entrances will be further informed by notices in the entrances.

Drainpipe project
The appraisal business was finally held, as planned on July 2, and all parties participated.
The appraiser is now in the process of answering questions, predicting his own surveys and writing his appraisal report.

At the time of writing, the Board expects to receive the report in this quarter.

 

The next board meeting is scheduled for September 8, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2020, nr. 2

For English version, see below.

Fællesgrillen tændes 4 weekenddage over sommeren
For at skabe samvær og hygge blandt beboerne, tænder bestyrelsen op i den store grill:

Lørdag d. 27. juni kl. 17.30
Lørdag d. 25. juli kl. 18.00
Søndag d. 16. august kl. 13
Lørdag d. 5. september kl. 17.30.

Du/I medbringer selv kød og tilbehør mv. Om du bliver i gårdhaven og spiser med os andre, eller tager dine grillpølser med ind, er helt op til dig.

Det er deltagernes eget ansvar at følge myndighedernes Corona-retningslinjer, som god håndhygiejne, behørig afstand mv.

I tilfælde af regn, aflyses arrangementet. Aflysning sker via vores hjemmeside.

Havestole i gårdhaven
Bestyrelsen har valgt at købe havestole som et supplement til bord-bænke-sættene for at skabe varierede siddemuligheder i gårdhaven. Samtidig fjerner bestyrelsen diverse havemøbler, der er kommet til af andre, primo juli.

Sammenkomster i gårdhaven
For sammenkomster i gårdhaven vil bestyrelsen præcisere, at det ikke er tilladt beboere at reservere hele eller dele af gårdhaven og/eller gårdhaveinventar. Gårdhaven, -møbler mv. skal være tilgængelig for alle beboere.

Retningslinjer for sammenkomster i gårdhaven på ejerforeningens hjemmeside opdateres med denne information.

Sommerfesten 2020
Grundet Corona med de tilhørende retningslinjer har bestyrelsen valgt at aflyse sommerfesten i gårdhaven, der traditionelt ligger medio august. Bestyrelsen håber at kunne genoptage traditionen til næste år.

Faldstammeprojektet
Skønsforretningen er planlagt til den 2. juli.
Skønsmanden har opfordret parterne til at sikre deltagelse for at kunne gennemføre skønsforretningen inden sommerferieperioden. I skrivende stund har alle parter meddelt deres deltagelse.

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor parterne er uenige om hvorvidt et byggearbejde er ordentligt udført.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Grill ikke tilladt på altanerne – brug gerne gårdhaven
Bestyrelsen minder om, at det ikke er tilladt at grille på altanerne, for ikke at genere andre beboere med røg og lugt.

Grill gerne på de flisebelagte områder i gårdhaven.
Bemærk, at private grill, der ikke er fjernet i løbet af sensommeren, vil blive bortskaffet af funktionærerne efter uge 42.

COVID-19-restriktioner fastsat af bestyrelsen er ophævet
De sidste COVID-19-restriktioner fastsat af bestyrelsen er nu ophævet.
Bestyrelsen henstiller fortsat til at følge myndighedernes retningslinjer om Corona.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 26. august 2020.


News from The Board – June 2020, # 2

The large barbecue lights 4 weekend days over the summer
In order to create contact and enjoyment among the residents, the Board lights up the large grill:

Saturday, June 27, 5:30 PM
Saturday, July 25  6 PM
Sunday, August 16, 1 PM
Saturday, September 5, 5:30 PM.

You bring your own meat and accessories, etc. Whether you stay in the courtyard and join others, or bring your grilled meeat with you, it’s entirely up to you.

It is the participant’s own responsibility to follow the authorities’ Corona guidelines, such as good hand hygiene, proper distance, etc.

In the case of rain, the event is canceled. Cancellation is announced on website.

Garden chairs in the courtyard
The board has chosen to buy garden chairs as a supplement to the table-bench sets to create varied seating options in the courtyard. At the same time, the Board removes various garden furnitures that has been added by others in early July.

Gatherings in the courtyard
For gatherings in the courtyard, the Board will specify that residents are not allowed to reserve all or part of the courtyard and / or garden furnitures. The courtyard, furnitures, etc. must be accessible to all residents.

Guidelines for gatherings in the courtyard on the owners’ association’s website are updated with this information.

Summer Party 2020
Due to Corona and the accompanying guidelines, the Board has chosen to cancel this year’s the summer party in the courtyard, which is traditionally mid-August. The Board hopes to be able to resume tradition next year.

Drainpipe project
The Expert appraisal is scheduled for July 2.
The expert has urged the parties to secure participation in order to be able to complete the expert appraisal before the summer holiday period. At the time of writing, all parties have announced their participation.

In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Grill not allowed on the balconies – please use the courtyard
The Board recalls that it is not allowed to grill on the balconies, so as not to bother other residents with smoke and odors.

Grill on the tiled areas in the courtyard.
Please note that private barbecues not removed during the late summer will be disposed of by the caretakers after week 42.

COVID-19 restrictions set by the Board have been lifted
The last COVID-19 restrictions set by the Board have now been lifted.

The Board still recommends to follow the authorities Corona’s guidelines.

 

The Board wishes everyone a good summer.

 

The next board meeting is scheduled for August 26, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2020

For English version, see below.

Giftfrit gårdmiljø
Bestyrelsen har valgt at tilmelde ejerforeningen til ordningen Giftfri Have på opfordring fra Frederiksberg Kommune, der ønsker at beskytte grundvandet og drikkevandet. Med tilmeldingen forpligter ejerforeningen sig til ikke at bruge sprøjtegifte i have/gårdanlægget.

Ifølge Giftfri Have bliver der hvert år brugt omkring 20 tons gift i danske haver.
Nu bidrager ejerforeningen til helheden og stopper med at bruge sprøjtegifte.

Faldstammeprojektet
Syn og skøn var planlagt til at finde sted den 20. maj. Skønsmanden vurderede dog, at det ikke ville være muligt at overholde retningslinjerne relateret til Coronakrisen, hvorfor Skønsmanden udsatte skønsforretningen. Det er anden gang skønsforretningen er udsat pga. Coronakrisen. Syn og skøn har tidligere været planlagt til at finde sted den 25. marts. Eftersom der p.t. løbende bliver lettet på restriktionerne relateret til Coronakrisen, håber bestyrelsen på, at syn og skøn kan finde sted inden den forestående sommerferieperiode.

Møl
Mener beboer at have observeret møl i sin lejlighed, opfordrer bestyrelsen til at købe mølfælde, f.eks. i Matas. Er der fangst, er bestyrelsen interesseret i fangsten for at følge udviklingen.

Aflevér venligst fælder med insekter til funktionærerne.

Ejerforeningen kontrollerer fortsat relevante fællesarealer for møl.

Hunde i gården
Vi oplever ind imellem, at der medbringes hunde i gården. Bestyrelsen vil i den forbindelse minde om foreningens regler for husdyrhold:

Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. (Husordenens stk. 9)

Bestyrelsen vil derfor venligst minde om at hunde kun er tilladt i gården, hvis de er på vej til og fra f.eks. cykler og biler, og at man har sikret sig, at hunden er luftet udenfor fællesområderne inden. Skal hunden ’på gaden’, opfordrer bestyrelsen til at forlade ejendommen via gadedøren og ikke via gården, for at undgå misforståelser og uheld.


News from The Board – June 2020

Non-spray mixture court yard environment
The Board has chosen to register the owners’ association with the scheme Non-spray mixture Garden at the request of Frederiksberg Municipality, which wishes to protect groundwater and drinking water. With the registration, the owners association undertakes not to use spray mixture in the court yard.

According to Non-spray mixture Garden, about 20 tonnes of poison are used in Danish gardens every year.
Now, the owners’ association contributes to the whole and stops using spray mixtures.

Drainpipe project
Expert appraisal was scheduled to take place on May 20. However, the expert considered that it would not be possible to comply with the guidelines related to the Corona crisis, which is why the expert postponed the expert evidence. It is the second time the expert evidence has been exposed due to the Corona crisis. Expert appraisal has previously been scheduled to take place on March 25. As the restrictions related to the Corona crisis are continually eased, the Board hopes that expert appraisal can take place before the impending summer holiday period.

Moth
If the resident believes that he has observed moths in his apartment, the Board encourages to buy moths trap, e.g. in Matas. If there is a catch, the Board is interested in the catch to follow the development.

Please hand over traps with insects to the caretakers.

The owners’ association continues to control relevant common areas for moths.

Dogs in the courtyard
We occasionally experience that dogs are brought along in the courtyard. In this connection, the Board will recall the association’s rules for pets:

Pets must be kept to a lesser extent and so that it does not interfere with the property or residents. The animals must not be aerated in the common areas of the department. Any leftovers must be removed immediately by the owner. (House Order Paragraph 9)

The Board will therefore please remind you that dogs are only allowed in the courtyard if they are on their way to and from eg. bikes and cars, and that you have ensured that you have walked the dog the outside the common areas. Should the dog be walked, the Board invites to leave the property via the door facing the street and not through the courtyard, to avoid misunderstandings and accidents.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2020, nr. 2

For English version, see below.

Sandkasse i legeområdet
Bestyrelsen har besluttet at opsætte en trekantet sandkasse i legeområdet for at indbyde til leg og liv i gården. Sandkassen forventes etableret i dette halvår.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Parasoller
Efter gårdens store skyggedannende træer er beskåret eller fældet som led i at vedligeholde anlægget, mangler gården opholdsmuligheder i skyggen. Derfor har bestyrelsen besluttet at købe parasoller til de store borde-bænkesæt i gården.

Brugerne bedes slå parasoller ned efter brug, så parasollerne holder længere.

Husk regler for lejlighedsrenovering
Der sker en del renoveringer af lejligheder i ejendommen i øjeblikket. Det har desværre medført en del klager over manglende overholdelse af husorden for lejlighedsrenovering.

Bestyrelsen vil indskærpe, at husordenen skal overholdes, herunder at renoveringsarbejder kun må foretages i tidsrummet mandag-fredag 8.00-18.00 og lørdag mellem 10.00 og 13.00.

Husordenen er udtryk for medlemmernes vilje, der både giver medlemmet mulighed for at renovere sin lejlighed og tager hensyn til naboer under renoveringsarbejdet.

Klager bedes være opmærksom på, at lyd let transporteres gennem bygningen, hvorfor lyd kan komme fra andre steder i ejendommen end fra den lejlighed, der bliver renoveret.

Læs mere om lejlighedsrenovering på ejerforeningens hjemmeside.

Fiberby – åbent hus arrangement
Bestyrelsen har tidligere annonceret at holde åbent hus med Fiberby, hvor brugere kan stille spørgsmål om deres internetforbindelse til Fiberby. Grundet COVID-19 er arrangementet er udskudt.

Abonnerer du på internetforbindelse via Fiberby og oplever problemer med forbindelsen, er du altid være velkommen til at kontakte Fiberbys kundeservice – Fiberby vil gerne hjælpe.

Udskudt ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling 2020 er udskudt til efter april måned.
Myndighedernes anvisninger er betydende for, hvornår bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

1. Kan vi udskyde generalforsamlingen?
Regeringen har af flere omgange vedtaget forbud mod større forsamlinger. Gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt er ikke en ugyldighedsgrund – heller ikke i det tilfælde, hvor vedtægtens formelle frist for afholdelse overskrides. Det har Østre Landsret slået fast i dommen TBB1999.222. På baggrund af ovenstående har vi valgt at udskyde den planlagt ordinære generalforsamling 2020 på ubestemt tid, indtil forsamlingsforbud er ophørt, og smittefaren er mindsket betydeligt.

2. Kan vi holde en digital generalforsamling?
Det er ikke muligt at nægte ejerforeningens medlemmer fysisk fremmøde til en generalforsamling, med mindre der er klar hjemmel hertil i ejerforeningens vedtægt, og den hjemmel findes ikke i vores vedtægter. Det betyder, at uanset i hvilket format generalforsamlingen afholdes (om den afholdes digitalt eller fysisk), skal alle medlemmer have mulighed for at deltage fysisk i forsamlingen. Set i lyset af regeringens forsamlingsforbud kan det være svært at praktisere generalforsamlinger uanset formatet. Forsøges generalforsamlingen afholdt digitalt, men ønsker flere medlemmer at deltage fysisk, kan generalforsamlingen således ikke afvikles. På baggrund heraf indkalder bestyrelsen ikke til digital afholdelse af generalforsamling.

3. Hvordan er forholdet mellem bestyrelse og udskudt generalforsamling?
Bestyrelsen består imidlertid, indtil den ordinære generalforsamling bliver afholdt.

4. Hvordan drifter vi ejerforeningen, nu der ikke foreligger et gældende budget?
Med udskydelse af generalforsamlingen har bestyrelsen ikke et aktuelt og gældende budget, som bestyrelsen kan drifte ejerforeningen efter. Denne situation adskiller sig imidlertid ikke nævneværdigt fra det tidspunkt, hvor ejerforeningens regnskabs- og budgetår udløber, til generalforsamlingens afvikling under helt normale forhold. I den periode kan bestyrelsen fortsætte med sine aktiviteter, som den har gjort hidtil. Det samme gør sig gældende nu. Bestyrelsen må altså drifte ejerforeningen, men den skal holde sig inden for sit økonomiske råderum og føre en almindelig drift.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 28. maj 2020.


News from The Board – May 2020, # 2

Sand box in the playground area
The Board has decided to set up a triangular sand box in the playground area to invite play and life in the yard. The sandbox is expected to be established this quarter.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

Parasols
After the large shade-forming trees in the yard have been pruned or felled as part of maintaining the plant, the yard is lacking in shade. Therefore, the Board has decided to buy parasols for the large table-bench sets in the yard.

Users should turn down parasols after use, so that the parasols last longer.

Remember rules for apartment renovation
There are some renovations of apartments in the building. Unfortunately, this has led to some complaints about failure to comply with the house rules for renovation.

The Board will emphasize that the house rules must be complied with, including renovation work only during the period Monday-Friday 8.00-18.00 and Saturday between 10.00 and 13.00.

The house rules reflects the will of the members, which both allows the member to renovate its apartment and takes into consideration neighbors during the renovation work.

Complaints should be aware that sound is easily transported through the building, which is why sound can come from elsewhere in the building than from the apartment being renovated.

Read more about apartment renovation on the owners association’s website (in Danish).

Fiberby – open house arrangement
The board has previously announced an open house with Fiberby, where users can ask questions about their Internet connection via Fiberby. Due to COVID-19, the event has been postponed.

If you subscribe to an Internet connection via Fiberby and experience problems with the connection, you are always welcome to contact Fiberby’s customer service – Fiberby would like to help.

Deferred Annual General Meeting
The Annual General Meeting 2020 is postponed to after April.
The authorities’ instructions are important for when the Board convenes a general meeting.

1. Can we postpone the General Meeting?
The Government has on several occasions passed a ban on larger assemblies. Implementation of the General Meeting at a later date is not a ground of invalidity – even in cases where the formal deadline for holding the statute is exceeded. The Østre Landsret has ruled in the judgment TBB1999.222. In view of the above, we have chosen to postpone the scheduled Annual General Meeting 2020 indefinitely until the ban on assembly has ceased and the risk of infection has been significantly reduced.

2. Can we hold a digital general meeting?
It is not possible to deny the members of the owners ‘association physical attendance at a general meeting, unless there is clear justification for this in the articles of association of the owners’ association, and that authority is not found in our articles of association. This means that no matter what format the general meeting is held (whether digitally or physically), all members must have the opportunity to physically attend the meeting. In view of the government’s ban on assembly, it can be difficult to practice general meetings regardless of the format. If the general meeting is attempted to be held digitally, but wants more members to attend physically, the general meeting can thus not be held. On this ground, the Board does not call for digital meetings of the general meeting.

3. What is the relationship between the Board and the deferred Annual General Meeting?
The Board remains until the Annual General Meeting is held.

4. How do we operate the owners’ association when there is no existing budget?
With the postponement of the general meeting, the Board does not have a adopted budget that the Board can run the owners’ association. However, this situation does not differ significantly from the time when the owners’ association’s financial and budget years expire, to the resolution of the general meeting under normal conditions. During that period, the Board can continue with its activities, which it has done so far. The same is true now. The Board must therefore run the owners’ association, but it must stay within its financial discretion and conduct a normal operation.

 

The next board meeting is scheduled for May 28, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2020

For English version, see below.

Ny ejendomsfunktionær
Bestyrelsen har ansat Rasmus Jensen som ejendomsfunktionær pr. 1. maj til at erstatte for Allan, der valgte at stoppe.

Rasmus, der er 37 år, har bl.a. erfaring som servicetekniker og med vedligehold af udendørsarealer samt med kundekontakt.

Tag godt imod Rasmus.

Når vi siger goddag til Rasmus, siger vi også farvel til vores voksenpraktikant Gaba, der havde sidste arbejdsdag torsdag den. 30. april. Bestyrelsen takker Gaba for godt samarbejde, god service overfor beboerne samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen og ønsker ham alt det bedste for fremtiden.

Ejendomsfunktionærerne og COVID-19
Mandag d. 11. maj genåbner ejendomskontoret for fysisk fremmøde og holder igen åbent kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.

Du vil møde ejendomsfunktionærerne i kontortiden under halvtaget ved huset i gården, fordi der fortsat ikke vil være adgang for beboere i varmekælderen. Husk at holde afstand mellem hinanden.

Ejendomsfunktionærerne må igen komme i lejlighederne, men husk at holde afstand.

Husk, at passe på jer selv og hinanden.


New caretaker
The Board has hired Rasmus Jensen as caretaker as from May 1st to replace Allan who chose to stop.

Rasmus, who is 37 years old, has experience as a service technician and with maintenance of outdoor areas and with customer contact.

Please join the Boared in welcoming Rasmus.

When we say goodbye to Rasmus, we also say goodbye to our adult trainee Gaba, who had last working day on Thursday April 30th. The board thanks Gaba for good cooperation, good service to the residents and good and conscientious work done on the property and wishes him all the best for the future.

The Caretakers office and COVID-19
Monday, May 11th, the Caretakers office will reopen for physical attendance and will be open again at 7:00-7:15 AM and 12:00-12:30 PM.

You will meet the Caretakers during office hours under canopy of the house in the courtyard, because there will still be no access for residents in the office. Remember to keep distance between each other.

The Caretakers may again come into the apartments, but remember to keep your distance.

Remember, take care of yourself and each other.

Nyt fra Bestyrelsen – april 2020

For English version, see below.

! Nævnte fremtidige aktiviteter kan blive flyttet grundet Coronavirus/COVID-19.

Fortsat neddroslet aktivitet pga. Coronavirus/COVID-19
Ejerforeningen følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger.

Det betyder, at aktiviteter i foreningens regi fortsat er neddroslet på følgende vis:

 • Ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde. Funktionærerne kan fortsat kontaktes på telefon og e-mail.
 • Funktionærerne kommer ikke ind i lejlighederne.
 • Der er én funktionær på arbejdet ad gangen.
 • Bestyrelsen mødes via elektroniske medier. Bestyrelsen kan fortsat træffes på e-mail.
 • Qvortrup Administration er lukket for fysisk fremmøde. Administrationen kan fortsat kontaktes på e-mail eller telefon.
 • Den ordinære generalforsamling 2020 er udskudt til efter april måned. Myndighedernes anvisninger er betydende for, hvornår bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

Faldstammeprojektet
Syn og skøn var planlagt at finde sted d. 25. marts, men pga. Coronavirussen er skønsforeningen p.t. udskudt.

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor partere er blevet uenige om et byggearbejde er ordentligt udført.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Mere belysning på hjørnet ved hjørnet Godthåbsvej og AMH
Bestyrelsen har henvendt sig til Frederiksberg Kommune, fordi bestyrelsen synes, at hjørnet Godthåbsvej og Aksel Møllers Have er for mørkt. Kommunen har svaret, at den har planer om at opsætte en lygtepæl, der ikke generer de omkringliggende lejligheder.

Forureningsundersøgelse i gården
Det af Region Hovedstaden udpeget rådgivende ingeniørfirma Geo kommer ca. i slutningen af april og tager jordprøver. Arbejdet forventes alt andet lige ikke at påvirke beboere.

I 3. kvartal 2020 forventer bestyrelsen at modtage en teknisk rapport og regionens vurdering af resultatet.

Region Hovedstaden har kortlagt en del af Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41 som muligt forurenet (det lille grønne areal ved huset i gården). Der ligger en nedgravet lukket olietank, der er tømt og fyldt op med sand. Bestyrelsen har besluttet pga. regionens kortlægning at få undersøgt arealet for forurening.

Husk at sortere affald
Funktionærerne og bestyrelsen har konstateret, at der den sidste stykke tid er blevet hensat affald uden for containerne, i stedet for i containeren. Det er ikke i orden.

Affald skal placeres sorteret i de respektive containere. Du kan læse om affaldssortering på ejerforeningens hjemmeside. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores funktionærer for vejledning.

Eksempel på hensat affald

Opsætning af insekthoteller
Vores insekter er trængte, derfor har bestyrelsen valgt at bidrage til helheden og skabe bedre levevilkår for insekter ved at opsætte insekthoteller på ejerforeningens areal. Opsætningen vil ske i løbet af foråret.

Et insekthotel er kunstigt habitat, der forsyner insekter med et opholdssted.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 29. april 2020.


News from The Board – April 2020

! Mentioned future activities may be moved due to Coronavirus disease (COVID-19).

Continued scaled down activities due to Coronavirus disease (COVID-19)
The owners’ association, of course, follows the instructions of the authorities.

This means that activities under the auspices of the association have continued to be reduced as follows:

 • The Caretaker’s office is closed for physical attendance. The Caretakers can continue to be contacted by telephone and email.
 • The Caretakers do not enter the apartments.
 • There is one Caretaker at work at a time.
 • The Board meets via electronic media. The Board can still be reached by email.
 • Qvortrup Administration is closed for physical attendance. The administration can still be contacted by email or telephone.
 • The Annual General Meeting 2020 is postponed until after April. The authorities’ instructions are decisive for when the Board convenes a general meeting.

Drainpipe project
Expert appraisal was scheduled to take place on March 25, but due to the Coronavirus disease, the assessment is currently postponed.

In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

More lighting on the corner at the corner Godthåbsvej and AMH
The Board has approached Frederiksberg Municipality because the Board finds that the corner Godthåbsvej and Aksel Møllers Have is too dark. The municipality has replied that it plans to set up a lamp that does not bother the surrounding apartments.

Pollution investigation in the yard
The consulting engineering firm Geo appointed by the Region Hovedstaden comes approx. in late April and taking soil samples. C.p. the work is not expected to affect residents.

In the third quarter of 2020, the Board expects to receive a technical report and the Region’s assessment of the result.

Region Hovedstaden has mapped out part of Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41 as possible soil polluted (the small green area by the house in the courtyard). There is a buried closed oil tank that is emptied and filled with sand.

Remember to sort waste
The Caretakers and the Board have observed most recently that waste has been placed outside the containers, rather than in the container. That is not okay.

Waste must be placed sorted in the respective containers. You can read about waste sorting on the owners association’s website. If you have any doubts, please feel free to contact our Caretakers.

Example of waste placed outside the containers

Setting up insect hotels
Our insects are in need, which is why the Board has chosen to contribute to the whole and create better living conditions for insects by setting up insect hotels on the area of ​​the owners’ association. The setup will happen this spring.

An insect hotel is artificial habitat that provides insects with a residence.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

 

The next board meeting is scheduled for April 29, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2020

For English version, see below.

! Nævnte fremtidige aktiviteter kan blive flyttet grundet Coronavirus / covid-19.

Mere lys i trapperum til cykelkælderen
I løbet af foråret vil bestyrelsen og funktionærerne arbejde på at få mere lys i trapperummene ned til cykelkældrene. Formålet med ændringen er at skabe mere tryghed og sikkerhed ved nedgangen til cykelkælderen om aftenen.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Forureningsundersøgelse i gården
Region Hovedstaden har kortlagt en del af Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41 som muligt forurenet (det lille grønne areal ved huset i gården). Der ligger en nedgravet lukket olietank, der er tømt og fyldt op med sand.

Bestyrelsen har besluttet pga. regionens kortlægning at få undersøgt arealet for forurening.

I marts vil der ske en bestigelse af et af regionen udpeget rådgivende ingeniørfirma med henblik på at tilrettelægge forureningsundersøgelse. I 2 kvartal vil der løbende blive taget prøver til analyser. I 3. kvartal 2020 vil bestyrelsen modtage en teknisk rapport og regionens vurdering af resultatet.

Da bestyrelsen i skrivende stund ikke ved, hvordan undersøgelse bliver foretaget, kan bestyrelsen heller ikke for indeværende fortælle om eventuelle påvirkninger for beboere mv. Hvis påvirkninger, vil bestyrelsen sørge for information.

Fastelavn d. 23. feb.
Koldt og blæsende, men igen et super hyggeligt arrangement med et godt fremmøde. Vi var omkring 40 beboere, og der blev gået til den – af både store og små. Det var skønt at se, hvor mange beboere der også mødte til en kop kaffe og en snak med naboerne. Tusind tak til Anni og Gurli for at bage kager til arrangementet.

Qvortrup Administration er flyttet
Vores administrationsselskab, Qvortrup Administration A/S, er flyttet til mere tidssvarende kontormiljø.

Administrationens nye adresse er: Lyngbyvej 28, 2. tv., 2100 København Ø.

Den nye adresse ligger i ca. 6 min. gåafstand fra Vibenshus Runddel, hvis metrostation ligger på den ny cityringlinje sammen med Aksel Møllers Have St.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 25. marts 2020.


News from The Board – March 2020

! Mentioned future activities may be moved due to Coronavirus / covid-19.

More light in the stairwell to the bicycle basement
During the spring, the Board and Caretakers will work to get more light in the stairwells to the bicycle basements. The purpose of the change is to create more security and safety in the stairwells to the bicycle basements in the evening.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

Pollution investigation in the yard
The Region Hovedstaden has mapped out part of Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41 as possible soil polluted (the small green area by the house in the courtyard). There is a buried closed oil tank that is emptied and filled with sand.

Due to the Region’s mapping, the Board has decided to investigate the area for pollution.

In March, an advisory engineering firm appointed by the Region will be commissioned to organize a pollution study. During the second quarter, samples will be taken continuously for analysis. In the third quarter of 2020, the Board will receive a technical report and the region’s assessment of the result.

At the time of writing, the Board does not know how the investigation is conduct, nor can the Board at present give info on any possible impact of the investigation on residents, etc. If influences, the board will provide information.

Fastelavn – February 23rd
Cold and windy, but again a super cozy arrangement with a good attendance. We were about 40 residents, and they went to it – both big and small. It was nice to see how many residents also showed for a cup of coffee and a chat with the neighbors. A thousand thanks to Anni and Gurli for baking cakes for the event.

Qvortrup Administration has moved
Our administration company, Qvortrup Administration A/S, has moved to a more modern office environment.

The administration’s new address is: Lyngbyvej 28, 2nd TV, 2100 Copenhagen Ø.

The new address is approx. 6 min. walking distance from Vibenshus Runddel, whose metro station is on the new city ring line along with Aksel Møllers Have St.

 

The next board meeting is scheduled for March 25, 2020.

Vi neddrosler aktiviteter grundet Coronavirus / covid-19

For English version, see below.

På baggrund af udmeldinger fra Statsministeriet og andre myndigheder neddrosles aktiviteter frem og til med uge 13.

Bestyrelsen giver her et overblik over konsekvenserne af situationen.

Funktionærerne
Al fysisk kontakt mellem funktionærer og beboere holdes til et absolut minimum af hensyn til begge parter.

Det betyder

 • at Ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde og holder ikke åbent kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.
 • at funktionærerne ikke kommer ind i lejlighederne.
 • at der er én funktionær på arbejdet ad gangen.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Funktionærerne kan fortsat kontaktes på telefon og e-mail.

Bestyrelsen
I lighed med funktionærerne holdes al fysisk kontakt bestyrelsesmedlemmerne i mellem og bestyrelsen og dets omverden til et absolut minimum af hensyn til alle parter.

Det betyder, at fysiske møder undgås, og i det omfang det er muligt, foregår møder via telefon eller skype.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Bestyrelsen kan fortsat træffes på sin e-mail adressen ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
Hos Qvortrup Administration vil medarbejderne primært arbejde hjemmefra. Betræk det som, at kontoret er lukket for fysisk fremmøde.

Det er fortsat muligt at kontakt administrationen via e-mail eller telefon.

Ordinær generalforsamling 2020
Bestyrelsen annoncerede i seneste nyhedsbrev, at den ordinære generalforsamling 2020 holdes onsdag den 29. april kl. 19.

I skrivende stund er opfordringen, at alle planlagte generalforsamlinger udskydes på ubestemt tid.

Bestyrelsen og vores administrator følger løbende situationen også på dette område.

Følg myndighedernes anvisninger
Bestyrelsen opfordrer alle til at følge myndighedernes anvisninger samt at udvise samfundssind og fornuft, men også hjælp til naboer, der ikke bør bevæge sig ud i det offentlige rum.

De danske myndigheders hjemmeside om coronavirus/covid-19.


We are scaling down activities due to Coronavirus / covid-19

Based on statements from the Prime Minister and other authorities, activities will be reduced until week 13.

Here, the Board provides an overview of the consequences of the situation.

The Caretakers
All physical contact between Caretakers and residents is kept to an absolute minimum for the benefit of both parties.

It means

 • that the Caretakers Office is closed for physical attendance and is not open at 7:00-7:15 AM and at 12:00-12:30 PM.
 • that the Caretakers do not enter the apartments.
 • that there is one Caretaker at work at a time.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the Caretakers by telephone and e-mail.

The Board
Like the Caretakers, all physical contact between the board members and the board and others is kept to an absolute minimum for the benefit of all parties.

This means that physical meetings are avoided and, as far as possible, meetings take place by telephone or skype.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the board through e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
At Qvortrup Administration, employees will primarily work from home. Consider it like the office is closed for physical attendance.

It is still possible to contact the administration via e-mail or telephone.

Annual General Meeting 2020
In its latest newsletter, the Board announced that the Annual General Meeting 2020 will be held on Wednesday, April 29, at 19 PM.

At the time of writing, the call is for all scheduled general meetings to be postponed indefinitely.

The Board and our administrator are constantly monitoring the situation in this area as well.

Follow authorities’ instructions
The board strongly encourages everyone to follow the instructions of the authorities and to show their sense of community and reason, but also to help neighbors who should not go outside.

The Danish authorities’ website about coronavirus / covid-19 in English.

Nyt fra Bestyrelsen – februar 2020, nr. 2

For English version, see below.

Vejbump på garagesiden forlænges
For at skabe bedre trafiksikkerhed ved legeområdet i gården forlænges vejbump på garagesiden mod hækken.

Fastelavn i gården den 23. februar
Alle børn og barnlige sjæle i alle aldre er velkomne, når vi slår katten af tønden søndag d. 23. feb. kl. 10 på tørrepladsen ved nr. 14. Kom gerne udklædt, både voksne og børn, men det er intet krav. Vi sørger for lidt kage, kaffe og saftevand. Hvis du ikke har lyst til at slå katten af tønden, men bare har lyst til en kop kaffe med dine naboer, skal du være meget velkommen.

Problemer med internetforbindelsen?
Abonnerer du på internetforbindelse via Fiberby og oplever problemer med forbindelsen, skal du altid kontakte Fiberbys kundeservice – Fiberby vil gerne hjælpe. Fra Fiberby har bestyrelsen modtaget et infoblad.

Fiberby vil holde åbent hus i varmekælderen, hvor brugere kan stille spørgsmål om deres internetforbindelse til Fiberby. Hold øje med opslag i opgangen for arrangementet.

Højvandslukke med spærrer etableres i kælderen
Vinterhalvårets mange regnskyl har flere gange givet vand i dele af kælderen. Derfor har valgt bestyrelsen valgt etablere højvandslukke med rottespærrer.

Et højvandslukke forhindrer, at vandet fra kloakken kan løbe baglæns i rørene og op igennem afløbet, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Brandsikring af installationsgennemføringer
En række gennemføringer af installationer i kælderen er ikke blevet brandlukket. Dette er nu sket.
Manglende brandlukninger kan medføre brand- og røgspredning mellem de brandmæssige enheder og flugtvejssystemet.

Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Ordinær generalforsamling den 29. april – medlemsforslag seneste den 1. marts
Til orientering holdes den ordinære generalforsamling i år onsdag den 29. april kl. 19. Indkaldelse følger.

Skriftlige medlemsforslag skal være indgivet senest 1. marts til bestyrelsens formand via ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Reetablering af beplantning mod Aksel Møllers Have
I den kommende tid vil beplantning mod Aksel Møllers Have blive genetableret, efter at metrobyggeriet er blevet færdigt. Vær med til at passe godt på vores nye planter.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. marts 2020.


Road bump on the garage side is extended
In order to improve traffic safety around the play area in the yard, road bumps on the garage side are extended towards the hedge.

Fastelavn in the yard on February 23rd
All children and childlike souls of all ages are welcome when we hit the barrel Sunday, Feb. 23rd at 10 AM on the drying area in front of no. 14. Please come dressed up, both adults and children, but it is no requirement. We provide some cake, coffee and juice. If you do not want to hit the barrel, but just want a cup of coffee with your neighbors, please fell free to join us.

Problems with the Internet connection?
If you subscribe to an Internet connection through Fiberby and experience connection problems, you should always contact Fiberby’s customer service – Fiberby would like to help. From Fiberby, the Board has received an information sheet (in Danish).

Fiberby will have an open door evening in the caretakers office where users can ask questions about their Internet connection to Fiberby. Look out for info for the event at the nentrance.

High water shutters with barriers are established in the basement
During the winter months, many rainfalls have several times provided water in parts of the basement. Therefore, the Board has chosen to establish high-water shutters with rat barriers.

A high-water drain prevents the water from the sewer from running backwards into the pipes and up through the drain when it is raining heavily, and the sewer cannot leed the rainwater away fast enough.

Fire protection of installation bushings
A number of bushings for basement installations have not been closed. This has now happened.
Failure to do so may cause fire and smoke to spread between the fire units and the escape route system.

The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Annual General Meeting on April 29th – Member’s proposal latest on March 1st
For information, the Annual General Meeting will be held this year on Wednesday, April 29th, at 19 PM. Notice follows.

Written membership proposals must be submitted by March 1st to the Chairman of the Board via ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the building in courtyard.

Re-establishment of planting towards Aksel Møllers Have
In the coming time, planting towards Aksel Møllers Have will be restored after the subway construction has been completed. Help take care of our new plants.

 

The next board meeting is scheduled for March 5, 2020.