Posts By René Tarby

Nyt fra Bestyrelsen – december 2021

For English version, see below.

Altanmarkiser
På den ordinære generalforsamling blev det nye regulativ for opsætning af markiser vedtaget.

Bestyrelsen har gennem dialog med Frederiksberg Kommune fået det indtryk, at en fælles ansøgning om opsætning af et større antal markiser vil have større sandsynlighed for at blive godkendt end individuelle ansøgninger. Hvis flere beboere ønsker at opsætte markiser, vil bestyrelsen støtte processen omkring en fælles ansøgning ved at sætte interesserede beboere i forbindelse med hinanden. Interesserede beboere bedes skrive til bestyrelsen på ejerforeningen@godthaabshave.dk vedrørende ønske om at indgå i en fælles ansøgning, samt eventuel interesse for at stå for at indhente tilbud på markiser, der lever op til vores nye regulativ. Tilmeldingen er ikke bindende.

Frist for interessetilkendegivelsen er den 10. januar 2022.

Faldstammeprojektet
Den 4. november 2021 blev der afholdt fællesmøde om tvisten på projektet, hvor parterne blev enige om, at sagen kunne løses forligsmæssigt. Forliget er blevet godkendt af Finn L. & Davidsen og Rambøll. Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen til afholdelse onsdag den 15. december 2021 kl. 18 for at få accept til også at tiltræde forliget. Nærmere orientering vil blive givet på den ekstraordinære generalforsamling.
Forliget er vedlagt som bilag til indkaldelsen til den ekstraordinær generalforsamling.
Godkendelse af forliget træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

Black Friday og jul giver meget pap
Bestyrelsen opfordrer beboerne i forbindelse med Black Friday og jul til at have ekstra fokus på at slå papemballage sammen, inden det smides i containerne til genbrugspap, så der også er plads til naboens papaffald.

Juleferien 2021
Funktionærerne kan træffes på sædvanlige tidspunkter mandag til torsdag mellem jul og nytår.

Juledagene er højtid for indbrud, og derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle holder øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgangene og andre fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 19. januar 2022.


News from The Board – December 2021

Balcony awnings
At the annual general meeting, the new regulations for setting up awnings were adopted.

Through dialogue with Frederiksberg Municipality, the Board has got the impression that a joint application for the installation of a larger number of awnings will be more likely to be approved than individual applications. If several residents want to set up awnings, the Board will support the process of a joint application by putting interested residents in touch with each other. Interested residents are asked to write to the Board at eierforeningen@godthaabshave.dk regarding the desire to be part of a joint application, as well as any interest in obtaining offers for awnings that live up to our new regulations. The registration is not binding.

The deadline for expressing your interest is January 10, 2022.

The Drainpipe project
On 4 November 2021, a joint meeting was held on the dispute over the project, at which the parties agreed
that the case could be resolved amicably. The settlement has been approved by Finn L. & Davidsen and Rambøll.
The Board has convened an extraordinary general meeting of the Owners’ Association to be held on Wednesday 15 December 2021 at 6 PM to gain acceptance to also accede to the settlement. Further information will be given at the extraordinary general meeting.
The settlement is attached as an appendix to the convening of the extraordinary general meeting.
Approval of the settlement is made by a simple majority of votes according to distribution figures.

Black Friday and Christmas provide a lot of cardboard
In connection with Black Friday and Christmas, the Board encourages residents to have extra focus on folding cardboard packaging before it is thrown in the containers for recycled cardboard, so that there is also room for the neighbor’s cardboard waste.

Christmas holiday 2021
The Caretakers can be met at usual office hours Monday to Thursday between Christmas and New Year.

The Christmas holidays are a time of burglary, and therefore the Board encourages everyone to keep an eye out for any irregularities in the stairwells and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next Board meeting is scheduled for January 19, 2022.

Nyt fra Bestyrelsen – november 2021

For English version, see below.

Cykeloprydning
Det er tid til cykeloprydning.

Cykler, der vurderes til

 • ikke at kunne bruges som cykel (mangler styr, saddel, dæk, eller har flade dæk)
 • at henstå ulåste eller
 • at henstå ubrugt (f.eks. har støvede overflader)

betragtes som herreløse og vil blive markeret med tape. Primo december 2021 vil de kandiderende cykler, hvor tapen ikke er brudt, blive fjernet fra gården. Cyklerne sættes i cykelkælderen ved garage 33 til venstre. De herreløse cykler bliver afhentet og bortskaffet fra primo marts 2022. Savner du din cykel, kan cyklen være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Cykeloprydning varsles også med opslag i opgangene.

Bestyrelsen henstiller til, at de beboere, der ikke benytter deres cykler jævnligt og har den stående i gården, at sætte cyklen i cykelkælderen af hensyn til andre beboere. Så holder cyklen også længere.

Faldstammeprojektet
Efter gensidig interesse mellem alle parter blev der den 4. november 2021 afholdt fællesmøde for at undersøge muligheden for tilvejebringelse af en forligsmæssig løsning på tvisten.

Efter intense forhandlinger blev parterne enige om, at sagen kunne løses forligsmæssigt alene med forbehold for godkendelse heraf på en ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen.

Forliget indebærer en nødvendig forbedring af det oprindelige projekt, idet alle relinede faldstammer udskiftes. Arbejdet udføres som en totalentreprise af Finn L. & Davidsen. Merudgiften til færdiggørelse af projektet, herunder de afledte forbedringer med nye faldstammer forventes at kunne holdes indenfor det af medlemmerne oprindeligt indbetalte budgetbeløb.

Forligsteksten vil være vedlagt som bilag til indkaldelsen til den ekstraordinær generalforsamling.
Godkendelse træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

Nærmere orientering vil blive givet på den ekstraordinære generalforsamling, der forventes afholdt i løbet af december 2021.

For overblik om sagen, se venligst skønserklæring og bestyrelsens senest opsummerende redegørelse ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’E/F projekter’ -> ‘Faldstammerenovering‘.

Altanprojekt
Op til sommerferien 2021 udsendte altanudvalget et spørgeskema for dels at få en fornemmelse af hvordan interessen fordeler sig i ejendommen, og dels hvilke krav/forventninger der evt. er til disse altaner. Besvarelserne i spørgeskemaet er ikke på nogen måde bindende, men bidrager alene til at give os et overblik. Vi fik besvarelser fra ca. 50% af medlemmerne, enten elektronisk eller på papir. Hvordan besvarelserne fordeler sig, kan ses af vedlagte.

I sensommeren 2021 havde Altanudvalget et fysisk dialogmøde med en repræsentant fra Frederiksberg Kommunale forvaltning. Budskabet fra repræsentanten var, at Frederiksberg Kommune lægger stor vægt på ejendommens samlede udtryk. Det betyder bl.a.

 1. at altanerne som udgangspunkt bør være over ét vindue, og at det vil være udelukket at få altaner over tre vinduer, for de lejligheder der har tre vinduer mod gården.
 2. at altanerne bør ”udspringe” fra trappetårnene og gelænderet/håndkantlisten starte på trappetårnets murværk og have samme runding som altanerne mod gaden.
 3. at et altanprojekt på en ejendom som vores, også vil have bevågenhed fra kommunalbestyrelsens side, hvilket kan betyde at en endelig godkendelse skal igennem en høring i kommunalbestyrelsen. Dette kan være med til at øge sagsbehandlingstid for en byggeansøgning om montering af altaner.

Med udgangspunkt i besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen og budskaber fra Frederiksberg Kommunale forvaltning vil Altanudvalget arbejder videre med et egentligt forprojekt, herunder en visualisering.

Renovering af elevatorer
Bestyrelsen vedligeholder og renoverer løbende elevatorerne. Flere elevatorer har gennem årene fået ny styring og nyt betjeningspanel.

Elevatoren i nr. 16 er i øjeblikket ude af drift, da vi ikke længere kan forsvare at lade den køre. Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til den eksisterende styring af elevatoren. Derfor skal elevatoren have ny styring, hvilket medfører et større udskiftningsarbejde.

Som følge af et sammenfald af forskellige hændelser på verdens plan, Covid-19 situationen, tørke i Kina, storm i Texas, et skib, der satte sig på tværs af Suezkanalen i Egypten, er den internationale forsyningskæde påvirket og har resulteret i længere leveringstid på varer.

Dette er på ingen måde en ønskelig situation og især ikke for nr. 16’s beboere – under normale omstændigheder ville en reparation have fundet sted indenfor en kort tidsramme.

Opfølgning på generalforsamlingerne i september

 • Opdateret husorden er udsendt til medlemmerne og kan også findes på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter’.
 • Opdateret vedtægt sendes til medlemmerne, når vedtægtsændringerne er blevet tinglyst.
 • Bestyrelsen konstituerede sig den 14. oktober 2021, hvor bestyrelsen opdateret sin forretningsorden, som kan ses på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter’ og valgte Alice Juhl som næstformand for bestyrelsen.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 23. november 2021.


News from The Board – November 2021

Bicycle cleanup
It’s time for bike cleanup.

Bicycles assessed for

 • not to be used as a bicycle (lacks handlebars, saddle, tires, or has flat tires)
 • to be left unlocked or
 • to be left unused (e.g. has dusty surfaces)

considered orphaned and will be marked with tape. At the beginning of December 2021, the candidate bicycles, where the tape is not broken, will be removed from the courtyard. The bicycles are put in the bicycle cellar at garage 33 on the left. The stray bikes will be picked up and disposed of from the beginning of March 2022. If you miss your bike, the bike may have been considered stray. Contact our Caretakers for a clarification.

Bicycle cleanup is also notified with notices in the stairwells.

The Board recommends that those residents who do not use their bicycles regularly and have it standing in the courtyard, put the bicycle in the bicycle cellar in consideration of other residents. Then the bike also lasts longer.

The Drainpipe project
Following mutual interest between all parties, a joint meeting was held on 4th November 2021 to examine the possibility of providing a conciliatory solution to the dispute.

After intense negotiations, the parties agreed that the matter could be resolved amicably only subject to its approval at an extraordinary general meeting of the Owners’ Association.

The settlement implies a necessary improvement of the original project, as all relined drainpipes are replaced. The work is carried out as a turnkey contract by Finn L. & Davidsen. The additional cost of completing the project, including the derived improvements with new drainpipes, is expected to be kept within the budget amount originally paid by the members.

The text of the settlement will be attached as an appendix to the convening of the extraordinary general meeting.
Approval is obtained by simple majority of votes according to distribution numbers.

Further information will be given at the extraordinary general meeting, which is expected to be held during December 2021.

For an overview of the case, please see the statement of opinion and the Board’s most recent summary statement of the owners’ association’s website under the ‘E/F projekter’ -> ‘Faldstammerenovering‘ (in Danish).

Balcony project
Up until the summer holidays 2021, the Balcony Committee sent out a questionnaire to get a sense of how the interest is distributed in the property, and partly what requirements / expectations, there may be, is for these balconies.
The answers in the questionnaire are not in any way binding, but only help to give us an overview.
We received answers from approx. 50% of the members, either electronically or on paper. How the answers are distributed can be seen from the attached (in Danish).

In the late summer of 2021, the Balcony Committee had a physical dialogue meeting with a representative from Frederiksberg Municipal Administration. The message from the representative was that Frederiksberg Municipality attaches great importance to the overall expression of the property. This means i.a.

 1. that the balconies as a starting point should be above one window, and that it will be impossible to have balconies over three windows, for the apartments that have three windows facing the courtyard.
 2. that the balconies should “spring out” from the stair towers and the railing / handrail strip start on the masonry of the stair tower and have the same rounding as the balconies towards the street.
 3. that a balcony project on a property like ours, will also have the attention of the municipal council, which may mean that a final approval must go through a consultation in the municipal council. This can help increase case processing time for a planning permission for installation of balconies.

Based on the answers from the questionnaire survey and messages from Frederiksberg Municipal Administration, the Balcony Committee will continue to work on an actual preliminary project, including a visualization.

Renovation of elevators
The Board regularly maintains and renovates the elevators. Over the years, several elevators have received new control and a new control panel.

The elevator in No. 16 is currently out of service as we can no longer defend letting it run. It is no longer possible to obtain spare parts for the existing control of the elevator. Therefore, the elevator must have new control, which entails a major replacement work.

As a result of a coincidence of various events around the world, the Covid-19 situation, drought in China, storm in Texas, a ship that sank across the Suez Canal in Egypt, the international supply chain is affected and has resulted in longer delivery times of goods.

This is by no means a desirable situation and especially not for No. 16 residents – under normal circumstances a repair would have taken place within a short time frame.

Follow-up at the general meetings in September

 • Updated house rules (in Danish) have been sent out to the members and can also be found on the owners’ association’s website under the menu item ‘Documents’.
 • Updated articles of association are sent to the members when the amendments to the articles of association have been registered.
 • The Board constituted itself on 14 October 2021, where the Board updated its rules of procedure (in Danish), which can be seen on the owners’ association’s website under the menu item ‘Documents’ and chose Alice Juhl as vice-chairman of the Board.

 

The next board meeting is scheduled for November 23, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – august 2021

For English version, see below.

Generalforsamling
Til orientering holdes ordinære generalforsamling torsdag den 16. september kl.18 på Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Formel indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne.

Af hensyn til vores alles sundhed og sikkerhed, opfordrer bestyrelsen at fremmøde sker med

 • gyldigt coronapas, og
 • maksimum én person pr. husstand, eller
 • medlemmer benytter sig af en fuldmagt, der fremsendes sammen med indkaldelsen.

Legionella
Indsatsen mod Legionella bærer frugt. Senest analyserapport fra varmtvandsbeholderen i varmekælderen viser, at koncentrationen dér er så lav, at der ikke skal overvejes forbedring af anlægget.

Stikprøver i lejligheder viser også lavere koncentration, som dog svinger fra lavt til moderat koncentration.

Derfor forhøjes varmtvandstemperaturen yderlige til ca. 66 grader frem til uge 34.

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at bidrage med at få vores vandsystem skyllet igennem frem til uge 34 ved lade vandhaner mv. løbe, indtil vandtemperaturen er konstant. Det gælder både det kolde og varme vand.

Funktionærerne har opslået yderligere råd i opgangene.

Vær opmærksom på, at Legionellabakterier er almindeligt forekommende i våde og fugtige miljøer – f.eks. i vandsystemer.

I forlængelse af kvalitetstjek og beboerinformation er beboere velkommen på ejendomskontoret for spørgsmål, herunder for at se analyserapporterne.

Der bliver taget vandprøver igen i uge 34, og der forventes svar i uge 36.

Faldstammeprojektet
Vi er i gang med at finde en dato, hvor alle involverede parter kan deltage.

Vi opfordret partnerne til at udvise fornødne imødekommenhed, for at fællesmøde kan gennemføres.
Alternativ bør sagens fortsatte fremdrift overgå til Voldgiftsretten med dets væsentlig mere strikte frister.

Altanprojekt – deadline for spørgeskemaundersøgelse 18. august
Bestyrelsen har udsendt et spørgeskema til medlemmerne for få afdækket hvem der er interesseret i en altan mod gårdside, og hvilke ønsker eller krav man i så fald har til en sådan altan.

Bestyrelsen og dets arbejdsudvalg vil analysere resultatet, som vi vil formidle i samlet form i sensommeren.

Har du som medlem ikke svaret, kan du nå det. Deadline for besvarelsen er onsdag den 18. august 2021.

Legetøj på gå- og kørearealer
Hen over sommeren har der været liv, summen og legende børn i gården.

Husk at fjerne legetøj efter endt brug fra gå- og kørearealer af hensyn til gående, cyklister og køretøjer.

Vi kan alle hjælpe hinanden med at holde gården ryddelig ved at bære legetøj på afveje mod skuret og parkere børnecykler i cykelstativerne eller i skuret.

 


News from The Board – August 2021

 

General Assembly
For information, the Annual General Meeting will be held on Thursday, September 16th, at 6 AM at Metropol University College, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Formal notice with agenda is issued, cf. the articles of association.

For the sake of the health and safety of us all, the Board encourages presence happens with

 • Valid corona passport, and
 • maximum one person per household, or
 • members use a power of attorney that is sent together with the notice.

Legionella
The effort against Legionella is bearing fruit. The latest analysis report from the hot water tank in the heating cellar shows that the concentration there is so low that no improvement of the system should be considered.
Samples in flats also show lower concentration, which, however, fluctuates from low to moderate concentration.
Therefore, the hot water temperature is further raised to approx. 66 degrees until week 34.

The Board encourages residents to help get our water system flushed through until week 34 by charging faucets, etc. run until the water temperature is constant. This applies to both the cold and hot water.

The Caretakers have posted further advice in the stairwells.

Be aware that Legionella bacteria are common in wet and humid environments – e.g. in water systems.

In continuation of quality checks and resident information, residents are welcome at the Caretakers office for questions, including to view the analysis reports.

Water samples will be taken again in week 34, and answers are expected in week 36.

The Drainpipe project
We are in the process of finding a date on which all parties involved can participate.

We encouraged the partners to show the necessary kindness in order for the joint meeting to take place.
Alternatively, the continued progress of the case should be transferred to the Arbitration Court with its significantly stricter deadlines.

Balcony project – deadline for questionnaire survey 18 August
The Board has sent out a questionnaire to the members to find out who is interested in a balcony facing the courtyard, and what wishes or requirements you have for such a balcony.

The Board and its working committee will analyze the result, which we will disseminate in overall form in late summer.

If you as a member have not answered the survey, there is still time. The deadline for the survey is Wednesday, August 18th, 2021.

Toys on walking and driving areas
Over the summer, there has been life, buzz and playful children in the yard.

Remember to remove toys after use from walking and driving areas for the sake of pedestrians, cyclists and vehicles.
We can all help each other keep the yard tidy by carrying toys astray towards the shed and parking children’s bikes in the bike racks or in the shed.

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2021

For English version, see below.

Legionella
I forbindelse med det årlige tjek af vandkvaliteten i vores varmtvandsanlæg, blev der fundet en forhøjelse på niveauet af Legionellabakterier. Selvom bakterieniveauet var forhøjet, lå det fortsat på et niveau, hvor vi kunne holde vores varmtvandsanlæg åbent. For at være på den sikre side, iværksatte funktionærerne straks de anbefalede tiltag, herunder at øge temperaturen i varmtvandsbeholderne og at få renset varmtvandsbeholderen og vekslerne. Efterfølgende har vi fået fjernet rør til varmtvandshanerne i vaskerierne for at minimere risikoen for rørstrenge med stillestående varmt vand. Disse tiltag har fået bakterieniveauet til at falde markant.

En forhøjelse af Legionellabakterier er også konstateret i andre ejendomme på Frederiksberg.
Årsagen hertil kender vi ikke.

Vær opmærksom på, at Legionellabakterier er almindeligt forekommende i våde og fugtige miljøer – f.eks. i vandsystemer.

I forlængelse af kvalitetstjek og beboerinformation var der mulighed for at komme på ejendomskontoret for spørgsmål. Denne mulighed er der fortsat, herunder for at se analyserapporterne.

Faldstammeprojektet
Det indkaldte forligsmøde den 21. juni er udskudt, da alle parter ikke var i stand til at fremmøde på dagen.
Vi er i gang med at finde en ny dato, hvor alle involverede parter kan deltage.

Parasoller i gårdhaverne
Solen står højt på himmelen, og haveparasollerne bruges flittigt.
For at sikre lang holdbarhed på vores parasoller, vil vi derfor minde alle om at slå parasollerne ned og binde dem, efter brug.

Varme sommerdage – tag hensyn til hinanden både på altanerne og i gården
Det gode sommervejr nydes på altaner og i gården. Nogle nyder det varme vejr og de lyse aftener mere larmende end godt er.

Bestyrelsen vil derfor gerne erindre om:

 • at musik ikke afspilles i fri luft eller for åbne vinduer på en sådan måde, at de omkringboende generes.
 • at alle beboere har pligt til at vise hensyn og skab tryghed for de øvrige beboere.
 • at sammenkomster i gårdhaven skal slutte senest kl. 23.

Sammenkomster – husk toiletpapir, affaldsposer – sorter gerne affaldet’
Holder du en sammenkomst i en af gårdhaverne, så sørg venligst for:

 • at der er fyldt op med toiletpapir og håndsæbe på gårdtoilettet efter endt brug, så det også efter sammenkomsten er anvendeligt for de øvrige beboere.
 • at tage affaldsposer med til eget affald og sørge for at benytte den almindelige affaldssortering i gården, som hvis du afholdt sammenkomsten hjemme hos dig selv.
  Skraldespandene i haverne er ikke til ”partyaffald”, men tiltænkt restaffald i små mængder.
 • at samle og fjerne evt. cigaretskod/snuspuder inden gårdhaven forlades.

 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. juni 2021.


News from The Board – June 2021

Legionella
In connection with the annual check of the water quality in our hot water system, an increase in the level of Legionella bacteria was found. Although the bacterial level was elevated, it remained at a level where we could keep our hot water system open. To be on the safe side, the Caretakers immediately implemented the recommended measures, including increasing the temperature in the hot water tanks and cleaning the hot water tank and the exchangers. Subsequently, we have removed pipes for the hot water taps in the laundries to minimize the risk of pipe strings with stagnant hot water. These measures have caused the bacterial level to drop significantly.

An increase in Legionella bacteria has also been found in other properties in Frederiksberg.
We do not know the reason for this.

Be aware that Legionella bacteria are common in wet and humid environments – e.g. in water systems.

In continuation of quality checks and resident information, it was possible to come to the Caretakers office for questions. This option is still there, including to view the analysis reports.

The Drainpipe project
The convened conciliation meeting on June 21 has been postponed as not all parties were able to attend on the day.
We are in the process of finding a new date where all parties involved can participate.

Garden umbrella in the yards
The sun is high in the sky and the garden umbrellas are used diligently.
To ensure long durability of our garden umbrellas, we will therefore remind everyone to fold the garden umbrella down and tie them, after use.

Hot summer days – pay attention to each other both on the balconies and in the yard
The good summer weather is enjoyed on the balconies and in the courtyard. Some enjoy the warm weather and the bright evenings more noisy than acceptable.

The Board would therefore like to remind you of:

 • that music is not played in the open air or for open windows in such a way as to disturb the surrounding residents.
 • that all residents have a duty to show consideration and create security for the other residents.
 • that gatherings in the courtyard must end no later than 11 PM.

Gatherings – remember toilet paper, garbage bags – feel free to sort the garbage
If you are having a gathering in one of the yards, please make sure:

 • that the toilet in the courtyard is filled up with toilet paper and hand soap after use, so that it can also be used by the other residents after the gathering.
 • take garbage bags with you to your own waste and make sure to use the usual waste sorting in the courtyard, as if you held the gathering in your own apartment .
  The rubbish bins in the yards are not for “party waste”, but intended residual waste in small quantities.
 • to collect and remove any cigarette butts / snuff pads before leaving the yard.

 

The Board wishes everyone a nice summer.

 

The next board meeting is scheduled for August 10, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2021

For English version, see below.

Gårdfest 2021 aflyses pga. coronasituationen
I denne coronatid er det svært at planlægge større organiseret arrangementer måneder frem. Hvordan udvikler pandemien sig? hvilke restriktioner gælder? Derfor har bestyrelsen valgt at aflyse årets gårdfest, der traditionelt ligger medio august. Bestyrelsen håber at kunne genoptage traditionen til næste år.

Fælles grillen tændes fortsat. Det eneste fælles ved disse arrangementer er den store varme grill. Resten er op til beboerne selv. Det er beboernes eget ansvar at følge de til en hver tid gældende coronaanvisninger.
Se forrige nyhedsbrev for mere konkret information om fælles grill-arrangementerne.

Faldstammeprojektet
Der er indkaldt til forligsmøde mellem parterne mandag den 21. juni.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden. Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor parterne er uenige om hvorvidt et byggearbejde er ordentligt udført.

Affaldshåndtering – ændret ordning
Frederiksberg Kommunen ændrer affaldsordningerne på baggrund af et nationalt krav.
Kommunen informerer alle ejere i etageejendomme direkte om den ændret ordning.

Den eneste ændring for 2021 er, at beboerne skal sortere mad- og drikkekartoner sammen med plast i rumopdelte plastcontainere. Det betyder alt andet lige det samme antal containere i vores gård.
Det er Frederiksberg Kommunen, der implementerer den ændret affaldsordning, hvorfor beboere bedes orientere sig, hvornår den ændret ordning reelt træder i kraft.

Renovering af de store gårdhaver – resterende arbejder
Der udestår det sidste renoveringsarbejder med af de store gårdhaver – græs og låger til legeområdet.
Rullegræs til de bare jordområder afventer leverandøren. Når rullegræsset er lagt, opsættes låger i åbningerne til legeområdet

Ordinær generalforsamling 2021 – udskydes pga. coronasitutiationen
Ordinær generalforsamling 2021 forventes p.t. at blive holdt i 3. kvartal 2021.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. juni 2021.


News from The Board – May 2021

Backyard party 2021 is canceled due to the corona situation
In this corona time, it is difficult to plan major organized events months ahead. How does the pandemic develop? what restrictions apply? Therefore, the Board has chosen to cancel this year’s backyard party, which traditionally takes place in mid-August. The Board hopes to be able to resume the tradition for next year.

The big barbecue will still be turned on. The only thing common to these events is the large hot barbecue. The rest is up to the residents themselves. It is the residents’ own responsibility to follow the corona instructions in force at any given time.
See the previous newsletter for more specific information about the joint barbecue events.

The Drainpipe project
A conciliation meeting has been convened between the parties on Monday 21 June.

The Board has chosen to make an inspection and assessment at the Arbitration Board, because the quality of the work performed has not been found to be in order. In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

Waste management – changed scheme
Frederiksberg Municipality changes the waste schemes on the basis of a national requirement.
The municipality informs all owners of multi-storey properties directly about the changed scheme.

The only change for 2021 is that residents will have to sort food and beverage cartons along with plastic in compartmentalized plastic containers. All other things being equal, this means the same number of containers in our courtyard.
It is Frederiksberg Municipality that implements the changed waste scheme, which is why residents are asked to find out when the changed scheme actually takes effect.

Renovation of the large yards – remaining works
The last renovation work of the large yards – grass and gates for the play area is outstanding.
Rolled turf for the bare solls awaits the supplier. When the rolled turf has been laid, gates are set up in the openings for the play area

Annual General Meeting 2021 – postponed due to corona situation
The Annual General Meeting 2021 is expected p.t. to be held in Q3 2021.

 

The next board meeting is scheduled for June 14, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – april 2021

For English version, see below.

Fællesgrillen tændes 5 weekenddage over sommeren
Så går vi igen mod varmere tider, og bestyrelsen vil endnu engang byde velkommen til fælles grill.
Alle beboere i ejendommen er velkomne.

Datoer for arrangementerne 2021:

 • Søndag d. 6. juni kl. 17.30
 • Lørdag d. 26. juni kl. 17.30
 • Lørdag d. 10. juli kl. 17.30
 • Lørdag d. 7. august kl. 17.30
 • Lørdag d. 21. august kl. 12.30.

I tilfælde af regn, så aflyses arrangementet via ejerforeningens hjemmeside.

Konceptet er som følger:

 • Bestyrelsen sørger for, at der bliver tændt op i vores fællesgrill på de nævnte datoer og tidspunkter.
 • Der vil være grilltænger, håndsprit og skraldepose til rådighed, men man skal være velkommen til at medbringe sine egne grillredskaber i denne coronatid.
 • Beboerne kommer og griller deres egen mad.

Hele grillen bliver tændt op, så der er god varme på den fra det aftalte tidspunkt og i hvert fald 1,5 time efter arrangementets start, så du kommer bare, når du har lyst. Det står en frit for, om man vil blive i gården og spise sin mad eller om man vil tage det med hjem.

Da dette er et foreningsarrangement, forbeholder bestyrelsen os ret til at reservere fællesgrillen på de nævnte datoer 2 timer før arrangementets start samt at borde/bænke på den græsplæne, hvor fællesgrillen står, er forbeholdt de beboere, som deltager i dette arrangement. Egne beboerarrangementer, som kræver borde/bænke, må på disse tidspunkter rykke over på de andre græsplæner i gården.

Det er beboernes eget ansvar at følge de gældende coronaanvisninger, især forsamlingsforbud, på det givne tidspunkt. Det eneste fælles ved disse arrangementer er den varme grill. Resten er op til beboerne selv.

Der vil være mulighed for at hente ekstra borde og stole frem, hvis der er brug for det, så eventuelt afstandskrav kan overholdes.

Det er det eneste fællesarrangement, som vi har holdt fast ved i denne coronatid, og det gør vi også i år.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen vil rigtig gerne have gang i forligsmæssige drøftelser med projektets udførende parter.
Forsamlingsforbuddet har løbende spændt ben, da rene virtuelle møder ikke egner sig til forligsmæssige drøftelser. Der arbejdes nu på at få møde i stand med alle parter i maj måned.

Der er er to veje at gå – et forlig eller sag ved voldgiftsretten.

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor parterne er uenige om hvorvidt et byggearbejde er ordentligt udført.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Altanudvalget i dialog med Frederiksberg Kommune
Altanudvalget har haft et kort forhåndsdialogmøde med Frederiksberg Kommune ultimo marts.
Kommunen, der må vejlede, men ikke rådgive, havde to budskaber – at et evt. altanprojekt skal tage højde for ejendommens enestående arkitektur, samt at lysindfald i lejlighederne skal sikres.

Altanudvalget arbejder videre med ovennævnte budskaber i udvalgets videre konkretisering af et altanforprojekt.

Et endeligt projektforslag skal godkendes af 2/3 af medlemmerne ved en generalforsamling og herefter godkendes af Frederiksberg Kommune via en byggetilladelse.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. maj 2021.


News from The Board – April 2021

The big barbecue is lit 5 weekends during the summer
We go again towards warmer times, and the Board will once again welcome you to a big barbecue.
All residents of the property are welcome.

Dates for the events 2021:

 • Sunday 6 June at 17.30
 • Saturday 26 June at 17.30
 • Saturday, July 10 at 17.30
 • Saturday, August 7 at 17.30
 • Saturday 21 August at 12.30.

In case of rain, the event will be canceled via the owners’ association’s website.

The concept is as follows:

 • The Board makes sure that our big barbecue is lit up on the mentioned dates and times.
 • There will be barbecue tongs, rubbing alcohol and a garbage bag available, but you are welcome to bring your own barbecue utensils during this corona period.
 • Residents come and barbecue their own food.

The entire barbecue is lit up, so there is good heat on it from the agreed time and at least 1.5 hours after the start of the event, so you just come when you feel like it. It is up to you whether you want to stay in the yard and eat your food or whether you want to take it home.

As this is an association event, the Board reserves the right to reserve the big barbecue on the mentioned dates 2 hours before the start of the event and that tables / benches on the lawn where the big barbecue is located are reserved for the residents who participate in this event. Own residents’ events, which require tables / benches, may at these times move to the other lawns in the yard.

It is the residents’ own responsibility to follow the applicable corona instructions, especially assembly bans, at the given time. The only thing common to these events is the hot barbecue. The rest is up to the residents themselves.

It will be possible to pick up extra tables and chairs if needed, so that any distance requirements can be met.

It is the only joint event that we have stuck to in this corona time, and we will do so again this year.

The Drainpipe project
The Board would really like to start conciliation discussions with the project’s parties .
The assembly ban has been tense on an ongoing basis, as pure virtual meetings are not suitable for conciliation discussions. Work is now underway to meet with all parties in May.

There are two ways to go – a settlement or case before the arbitral tribunal.

In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

 The balcony committee in dialogue with Frederiksberg Municipality
The balcony committee has had a short pre-dialogue meeting with Frederiksberg Municipality at the end of March.
The municipality, which may guide but not advise, had two messages – tthat a possible balcony project must take into account the property’s unique architecture, and that light in the apartments must be ensured.

The balcony committee continues to work with the above-mentioned messages in the committee’s further specification of a balcony preliminary project.

A final project proposal must be approved by 2/3 of the members at a general meeting and then approved by Frederiksberg Municipality via a building permit.

 

The next board meeting is scheduled for May 5, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2021

For English version, see below.

Altanudvalget i dialog med Frederiksberg Kommune
Altanudvalget har arrangeret et møde med Frederiksberg Kommune for en forhåndsdialog om vores altanprojektet, som holdes virtuelt her i marts måned. Mødet er et led i altanudvalgets arbejde med et forprojekt om at få monteret altaner mod gården.

Frederiksbergs kommune har udarbejdet vejledende anbefalinger ved opsætning af altaner på eksisterende etageejendomme med tillæg, som du kan læse på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Vejledning og tillæg giver et indblik i, hvad kommunen tænker angående altaner på etageejendomme.

Et endeligt projektforslag skal godkendes af 2/3 af medlemmerne ved en generalforsamling og herefter godkendes af Frederiksberg Kommune via en byggetilladelse.

Renovering af de store gårdhaver
De store gårdhaver ser noget medtaget ud. Sådan er det, når man renoverer. Der er p.t. bl.a. blevet plantet japanske kirsebærtræer, sommerfuglebuske samt hækplanter og blomstrende bunddækkeplanter er blevet flyttet. Beplantningen har fået et sted at bo og skal nu sætte sig og vokse. Låger til aflukke legeområdet bliver monteret som det sidste.

Ændringerne af gårdhaverne sker bl.a. på baggrund af brainstormingsmøde med beboere arrangeret af bestyrelsen samt en række e-mails fra beboere. Idéerne herfra er input til bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Bidrag gerne med at passe på vores nye beplantninger.

Gårdprojektet er, ligesom f.eks. brand- og klimasikring, projekter, bestyrelsen gennemfører parallelt med vedligeholdelsesopgaver, eller mens vi venter på at kunne komme videre med eller på at kunne komme i gang med andre opgaver.

Ildslukkere er nu sat op i opgange
Som led i bestyrelsens arbejde med brandsikkerhed er der sat 6 kg ildslukker op i hver opgang ved postkasserne. Opsætningen gør det muligt at have slukningsudstyr ved hånden, så beboer har mulighed for at slukke mindre brand, inden branden spreder sig.

Har det været nødvendigt at bruge ildslukkere til at slukke ild, giv venligst funktionærerne besked, så funktionærerne kan sikre, at der altid er en funktionsdygtig ildslukker.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. april 2021.


News from The Board – March 2021

The balcony committee in dialogue with Frederiksberg Municipality
The balcony committee has arranged a meeting with Frederiksberg Municipality for a preliminary dialogue about our balcony project, which will be held virtually here in March. The meeting is part of the balcony committee’s work with a preliminary project to have balconies installed facing the courtyard.

Frederiksberg Municipality has prepared guidelines for the installation of balconies on existing multi-storey properties with supplement, which you can read on Frederiksberg Municipality’s website. Guidance (in Danish) and supplement (in Danish) provide an insight into what the municipality thinks regarding balconies on multi-storey properties.

A final project proposal must be approved by 2/3 of the members at a General Assembly and then approved by Frederiksberg Municipality via a building permit.

Renovation of the large yards
The large yards look somewhat included. This is how it is when renovating. There are p.t. among other things, Japanese cherry trees, butterfly bushes as well as hedge plants and flowering ground cover plants have been moved. The planting has been given a place to live and must now settle down and grow. Gates to close the play area will be fitted as the last.

The changes to the yards take place i.a. on the basis of brainstorming meeting with residents arranged by the Board as well as a series of emails from residents. The ideas (in Danish) from here are input to the Board’s work with the design of the farm.

Feel free to help take care of our new plantings.

The courtyard project is, like e.g. fire and climate protection, projects that the Board carries out in parallel with maintenance tasks, or while we wait to be able to move forward with or to be able to get started with other tasks.

Fire extinguishers are now set up in stairwells
As part of the Board’s work with fire safety, 6 kg fire extinguishers have been installed in each stairwell by the mailboxes. The setup makes it possible to have extinguishing equipment on hand, so that the resident has the opportunity to extinguish a small fire before the fire spreads.

If it has been necessary to use fire extinguishers to put out the fire, please inform the Caretakers so that the Caretakers can ensure that there is always a functional fire extinguisher.

 

The next board meeting is scheduled for April 14, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – februar 2021

For English version, see below.

Mange arbejder hjemmefra. Tag hensyn til hinanden.
De danske myndigheder anbefaler fortsat at arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt, for at stoppe smittespredning af coronavirus. Den opfordring er der heldigvis mange, der følger.

Mere hjemmearbejde, men også mere hjemmeskoling eller -pasning kan også give mere støjende aktivitet i lejlighederne.

Der er meget lydt i ejendommen, vi bor i, hvorfor Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle viser hensyn til hinanden.
Oftest er naboer, der opleves som støjende ikke klar over, hvor lydt her er. En venlig hilsen kan ofte mindske problemerne. Vær opmærksom på, at lyd let transporteres gennem bygningen, hvorfor lyd kan komme fra andre steder i ejendommen end fra den lejlighed, man mener, lyden kommer fra.

Stil ikke din cykel mellem parkerede cykler i cykelstativer
Det kan være svært at komme til sin parkerede cykel i cykelstativet, når der er presset en cykel ind mellem to parkerede cykler. Parker venligst cyklen et andet sted.

Cykelstativerne er ikke beregnet til at stille cykler mellem parkerede cykler.

Behovet for cykelparkering er stort, derfor har bestyrelsen også valgt at opsætte flere cykelstativer.
Disse bliver monteret i løbet af foråret på beboelsesbygningen, hvor der bl.a. tidligere har stået papircontainere.

Branddøre i kælderen i bygningen på Godthaabsvej
Af hensyn til brandsikkerheden for beboelsesbygningen bliver der opsat branddøre mellem kælderen og bagtrapperne i bygningen på Godthaabsvej. Opsætning sker på anbefaling fra DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

Frist for medlemsforslag er senest den 1. marts
Bemærk, at frist for medlemsforslag til ordinær generalforsamling er 1. marts jf. vedtægterne.

Medlemsforslag skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand via e-mailadressen ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Ordinær generalforsamling 2021 forventes p.t. at blive holdt i 3. kvartal 2021.

Opfordring til at kandidere til bestyrelsen
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen på kommende generalforsamling.
Når du sidder i bestyrelsen, får du mere viden om og mulighed for at påvirke udviklingen og driften af ejerforeningen.
Du er velkommen til at få info om bestyrelsesarbejdet hos nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Ordinær generalforsamling 2021 forventes p.t. at blive holdt i 3. kvartal 2021.

Lovpligtigt glas i elevatordørene
Glassene i elevatordørene skal være lamineret, hvilket de ikke er, hvorfor glas i elevatorerne skal udskiftes. Baggrunden for udskiftningen er Bekendtgørelse 459 af 23 maj 2016.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 10. marts 2021.


News from The Board – February 2021

Many work from home. Pay attention to each other.
The Danish authorities recommend continuing to work from home, as far as possible, to stop the spread of coronavirus. Fortunately, there are many who follow that call.

More homework, but also more home schooling or babysitting can also provide more noisy activity in the apartments.

In our property sound is easily heard , which is why the Board encourages us all to show consideration for each other.
Most often, neighbors who are perceived as noisy are not aware of how noisy it is here. A friendly greeting can often alleviate the problems. Be aware that sound is easily transported through the building, which is why sound can come from other places in the property than from the apartment you think the sound is coming from.

Do not park your bike between parked bikes in bike racks
It can be difficult to get to your parked bike in the bike rack when a bike is pushed in between two parked bikes. Please park the bike somewhere else.

The bicycle racks are not intended to park bicycles between parked bicycles.

The need for bicycle parking is great, which is why the Board has also chosen to set up more bicycle racks.
These will be installed during the spring on the residential building, where i.a. previously stood paper containers.

Fire doors in the basement of the building on Godthaabsvej
For the sake of fire safety for the residential building, fire doors will be installed between the basement and the back stairs in the building on Godthaabsvej. Setup is on the recommendation of DBI – Danish Institute of Fire and Security Engineering.

The work will take place in the coming months.

Deadline for members’ proposals is no later than March 1
Note that the deadline for member’s proposals for the annual general meeting is 1 March, cf. the articles of association.

Member’s proposals must be submitted in writing to the chairman of the board via the e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the the mailbox on the building in the courtyard.

The Annual General Meeting 2021 is expected p.t. to be held in Q3 2021.

Encouragement to run for the board
The Board encourages members to stand for election to the Board at the forthcoming general meeting.

When you sit on the board, you get more knowledge about and the opportunity to influence the development and operation of the owners’ association.

You are welcome to get info about the board work from current board members.

The Annual General Meeting 2021 is expected p.t. to be held in Q3 2021.

Statutory glass in the elevator doors
The glass in the elevator doors must be laminated, which they are not, which is why glass in the lifts must be replaced. The background for the replacement is Executive Order 459 of 23 May 2016.

The work will take place in the coming months.

 

The next board meeting is scheduled for March 10, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – januar 2021

For English version, see below.

Slå pappet sammen, inden du kommer det i papcontaineren
For at udnytte pladsen i papcontainerne, slå pappet sammen, inden du putter det i papcontaineren, så der også er plads til naboens papaffald. Alt for ofte tager papkasser plads for andres papaffald.

Altanudvalg i arbejdstøjet
Bestyrelsen søgte for et par måneder siden nye medlemmer til altanudvalget. Fem nye medlemmer er trådt ind i udvalget, der allerede har holdt et par møder – et af dem med input fra ekstern altanleverandør. Opgaven er dog kompleks. Bygningen er præmieret af Frederiksberg Kommune og er siden blevet registreret med bevaringsværdi Høj i kraft af bl.a. arkitekturen. Og derfor må vi forvente, at vi skal præsentere et både æstetisk og særligt gennemtænkt projekt, hvis kommunen skal godkende projektet.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har modtaget skønserklæringen fra skønsmandens syn og skøn, som er tilgået medlemmerne.

Ejerforeningen kan være yderst tilfreds med skønsmandens vurdering.

Bestyrelsen har indkaldt til forligsmøde i januar, men grundet forlængelse af COVID-19-retningslinjer til 7. februar 2021 er forligsmøde udsæt til snarest muligt efter denne dato.

Fastelavn 2021
Grundet Corona har vi valgt at aflyse vores fastelavnsarrangement i år. Vi håber at kunne genoptage det igen under mere normale forhold i 2022.

Hensatte genstande på køkkentrapperne fjernes
Bestyrelsen vil erindre om, at det er forbudt at hensatte diverse genstande af hensyn til brandsikkerhed og fri og sikker færden i opgangene. Forbuddet gælder også andre fælles arealer som hovedtrapperne og kældergangene.

Funktionærerne foretager løbende tjek og fjerner genstande uden ansvar for ejerforeningen.

Renovering af de store gårdhaver
Bestyrelsen fortsætter sit arbejde med indretning af gården, hvor turen og tiden er kommet til renovering af de to store gårdhaver. Tiltagene sker bl.a. på baggrund af brainstormingsmøde med beboere og en række e-mails fra beboere. I hovedtræk sker der følgende:

Den store/midterste gårdhave bliver yderligere hegnet ind af grønne hække og låger i hækåbningerne.
Gårdhave er karakteriseret ved bl.a. sit legeområde. Tiltaget sker for beskytte legende børn og give tryghed ved bilkørsel omkring gårdhaven. Langs hækken mod garageanlægget bliver der plantet fire blomstrende træer til erstatning for de pinde, der stritter op af hækken, bl.a. for at give flere skyggeområder. Hvor der er huller eller døde planter i hækken bliver disse erstattet af nye hækplanter.

Den sydlige store gårdhave bliver der langs hækken mod garageanlægget plantet fire blomstrende træer til erstatning for de pinde, der stritter op af hækken samt to træer med pilespidse pigge, bl.a. for at give flere skyggeområder. Hvor der er huller eller døde planter i hækken erstattes disse af nye hækplanter. Ved den sydlige indgang til gårdhave bliver der plantet sommerfuglebuske.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 4. februar 2021.


News from The Board – January 2021

Fold the cardboard before placing it in the cardboard container
To take advantage of the space in the cardboard containers, fold the cardboard before putting it in the cardboard container, so there is also room for the neighbor’s cardboard waste. All too often, cardboard boxes take up space for other people’s cardboard waste.

Balcony project
A few months ago, the Board called for new members for the balcony committee. Five new members have joined the committee, which has already held a few meetings – one of them with input from an external balcony supplier. However, the task is complex. The building has been awarded by Frederiksberg Municipality and has since been registered with the conservation value High by virtue of e.g. the architecture. And therefore we must expect that we must present both an aesthetic and particularly well-thought-out project if the municipality is to approve the project.

The Drainpipe project
The Board has received the statement of assessment from the assessor’s views and assessments, which have been passed on to the members.

The owners’ association can be extremely satisfied with the appraiser’s assessment.

The Board convened a conciliation meeting in January, but due to the extension of the COVID-19 guidelines until 7 February 2021, the conciliation meeting has been postponed to as soon as possible after this date.

Fastelavn 2021
Due to Corona, we have chosen to cancel our Fastelavn event this year. We hope to be able to resume it under more normal conditions in 2022.

Provisions on the kitchen stairs will be removed
The Board will recall that it is forbidden to leave various objects for reasons of fire safety and free and safe movement in the stairwells. The ban also applies to other common areas such as the main stairs and the basement corridors.

The caretakers regularly check and remove objects without responsibility for the owners’ association.

Renovation of the large yards
The Board continues its work with the interior design of the courtyard, where next is and time has come for the renovation of the two large yards. The measures take place i.a. on the basis of brainstorming meeting with residents and a series of emails from residents. In general, the following happens:

The large / central yard is further fenced by green hedges and gates in the hedge openings.
The yard is characterized by i.a. its play area. The initiative is made to protect playful children and provide security when driving around the yard. Along the hedge towards the garage, four flowering trees will be planted to replace the sticks that protrude from the hedge, i.a. to provide more shadow areas. Where there are holes or dead plants in the hedge, these are replaced by new hedge plants.

The southern large yard, four flowering trees will be planted along the hedge towards the garage, to replace the sticks that protrude from the hedge, as well as two trees with arrow-pointed spikes, i.a. to provide more shadow areas. Where there are holes or dead plants in the hedge, these will be replaced by new hedge plants. At the southern entrance to the yard, butterfly bushes will be replaced.

The work will take place in the coming months.

 

The next board meeting is scheduled for February 4, 2021.

Nyt fra Bestyrelsen – december 2020

For English version, see below.

Ildslukkere i opgange
Som led i bestyrelsens arbejde med brandsikkerhed vil der blive opsat 6 kg ildslukker i hver opgang ved postkasserne. Opsætningen gør det muligt at have slukningsudstyr ved hånden, så beboer har mulighed for at slukke mindre brand, inden branden spreder sig.
Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

Hensatte genstande på køkkentrapperne forbudt
Bestyrelsen vil erindre om at det er forbudt at hensatte diverse genstande af hensyn til brandsikkerhed og fri og sikker færden i opgangene. Hensatte genstande fjernes uden ansvar for ejerforeningen.

Faldstammeprojektet
Skønsmanden har meldt, han er forsinket med skønsrapporten bl.a. pga. kompleksiteten af spørgsmålene.
I skrivende stund afventer bestyrelsen skønsrapporten.

Kontrakt om levering af internet fornyet – rabat på routerkøb
Ejerforeningens kontrakt med Fiberby om levering af internet er fornyet med 3 år.
Fornyelsen for brugerne betyder, som det eneste, at prisen stiger 5 kr. pr. måned.
Prisforhøjelsen træder først i kraft pr. 1/4 2021. Stigningen, som Fiberby gennemførte for deres øvrige boligforeningskunder for et år siden, sker altså først til næste år for abonnenter i ejerforeningen.
Prisstigningen reguleres automatisk af Fiberby.

Internetforbindelsens kvalitet kan afhænge af din router. Fiberby giver 200 kr. til rabat på køb af router hos dem frem til og med 31/3 2021 via Fiberbys webshop eller ved telefonkøb. Brug koden: Godthåbshave.

Internetabonnement med Fiberby er alene et forhold mellem abonnent og Fiberby, hvorfor abonnenten altid skal kontakte med Fiberby for sit abonnement og sin internetforbindelse.

Gratis centrifugering
Bestyrelsen vil erindre om at det er muligt at centrifugere gratis på program 9 på vaskemaskinerne i vaskerierne.

Denne ordning blev etableret i forbindelse med en tidligere bestyrelse valgte af udfase stand-alone centrifugerne. Den sidste centrifuge i vaskeri 2 af oprindelig i alt 3 er nu stået af og fjernet.

Tinglysning af vedtægtsændringer
Generalforsamlingen i 2019 vedtog en række vedtægtsændringer.
AMH EjendomsInvest ApS, der ejer erhvervslejlighederne på Godthåbsvej , har stævnet Ejerforeningen med påstand om ændring af vedtægternes § 23.4 er ugyldig, hvis Tinglysningsretten accepterer vedtægtsændringen. Tinglysningsretten har tinglyst vedtægtsændringerne, som vedtaget på generalforsamlingerne 4/4-2019 og 13/5-2019. Af proceduremæssige årsager har RETTEN PÅ FREDERIKSBERG givet stævner ret, hvorfor bestyrelsen vælger at aflyse ændring af vedtægternes § 23.4.
Når aflysningen er sket, fremsendes sammenskrevet vedtægter til medlemmerne.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget for altanprojektet efterlyste i forrige nyhedsbrev kræfter til at bidrage til fremdriften i arbejdet. Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser, og personer er inviteret til inddragelsesmøde primo december i år.

Juleferie
Funktionærerne kan træffes på sædvanlige tidspunkter mandag, tirsdag og onsdag mellem jul og nytår.

Juledagene er typisk højtid for indbrud. Derfor vil bestyrelsen opfordre til, at alle holder ekstra øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgange og øvrige fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. januar 2021.


News from The Board – December 2020

Fire extinguishers in stairwells
As part of the Board’s work with fire safety, 6 kg fire extinguisher will be installed in each stairwell next to the mailboxes. The setup makes it possible to have extinguishing equipment on hand, so that the resident has the opportunity to extinguish a small fire before the fire spreads.
The work will take place in the coming months.

Provisions on the kitchen stairs prohibited
The Board will recall that it is forbidden to leave various objects for reasons of fire safety and free and safe movement in the stairwells. Reserved items are removed without liability to the Owners Association.

The Drainpipe project
The appraiser has reported that he is late with the appraisal report, among other things due to the complexity of the questions.
At the time of writing, the Board is awaiting the appraisal report.

Contract for delivery of internet renewed – discount on router purchases
The Owners’ Association’s contract with Fiberby for the delivery of internet has been renewed for 3 years.
The renewal for the users means, as the only thing, that the price increases DKK 5 per month.
The price increase will not take effect until 1/4 2021. The increase that Fiberby carried out for their other housing association customers a year ago will not take place until next year for subscribers in the Owners’ Association.
The price increase is automatically regulated by Fiberby.

The quality of your internet connection may depend on your router. Fiberby gives DKK 200 for a discount on the purchase of a router at Fiberby from now and until and including 31/3 2021 via Fiberby’s webshop or by telephone. Use the code: Godthåbshave.

Internet subscription with Fiberby is only a relationship between subscriber and Fiberby, which is why the subscriber must always contact Fiberby for his subscription and his internet connection.

Free centrifuge
The Board would like to remind that it is possible to centrifuge for free on program 9 on the washing machines in the laundries.

This arrangement was established in connection with a previous Board decided to phase out the stand-alone centrifuges. The last centrifuge in laundry 2 of originally a total of 3 has now been dismantled and removed.

Registration of amendments to the articles of association
The general meeting in 2019 approved a number of amendments to the articles of association.
AMH EjendomsInvest ApS, which owns the commercial apartments on Godthåbsvej, has sued the Owners’ Association with a claim that an amendment to Article 23.4 of the Articles of Association is invalid if the Land Registry Court accepts the amendment to the Articles of Association. The Registry Court has registered the amendments to the articles of association, as adopted at the general meetings 4/4 2019 and 5/13 2019. For procedural reasons, the COURT OF FREDERIKSBERG has ruled in conventions, which is why the Board chooses to cancel amendment of Article 23.4 of the Articles of Association.
When the cancellation has taken place, the written articles of association are sent to the members.

Balcony project
In the previous newsletter, the working committee for the balcony project called for efforts to contribute to the progress of the work. The Board has received a number of inquiries, and people have been invited to an involvement meeting at the beginning of December this year.

Christmas holidays
The Caretakers can be met at the usual times on Monday, Tuesday and Wednesday between Christmas and New Year.

The Christmas days are typically a holiday for burglary. Therefore, the Board will encourage everyone to pay extra attention to any irregularities in stairwells and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next board meeting is scheduled for January 14, 2021.