Nyt fra Bestyrelsen – november 2022

For English version, see below.

Regulering af aconto varmebeløb
Prisen på fjernvarme stiger på Frederiksberg fra 1. januar 2023. Det betyder, at aconto varmebeløbet også stiger fra samme tidspunkt. Stigning vil kunne ses fra og med opkrævning primo jan. 2023. Aconto varmebeløbet opkræves sammen med bl.a. fællesudgiften.

Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen orienterede medlemmerne i sin skriftlige beretning til generalforsamlingen i 2019, at planen er at få udarbejdet et nyt forslag til vedligeholdelsesplan fra et rådgivende ingeniørfirma, når faldstammerenoveringen er færdig. Da forlig og tillægskontrakt blev indgået og dermed rammerne for færdiggørelse af faldstammeprojektet sat, orienterede bestyrelsen medlemmerne i sin skriftlige beretning til generalforsamlingen i 2022, at bestyrelsen påtænker at igangsætte arbejdet med at få en opdateret forslag til vedligeholdelsesplan. Med faldstammeprojektet i gang og med en afleveringsfrist 7/7-2023, så har bestyrelsen igangsat proces med at få et nyt forslag til vedligeholdelsesplan fra et rådgivende ingeniørfirma.

Brandsikring
Som orienteret via Nyt fra bestyrelsen af 08/04/2022 fik ejerforeningen ved bestyrelsen i 2016 foretaget en brandteknisk vurdering af fællesarealer af DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Bestyrelser har siden 2016 arbejdet med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen med følgende udkomme indtil nu:

• Etablering af branddøre til vaskerierne
• Etablering af branddøre til bagtrapperne på Godthåbsvej
• Udskiftning af detektorerne på bagtrapperne
• Udskiftning af sprinklerhovederne
• Trykprøvning af sprinkleranlægget
• Brandsikring af installationsgennemføringer i kælderen
• Affaldscontainerne flyttet længere væk fra beboelsesbygningen
• Opsætning af ildslukkere i opgangene.

I følge DBI er der ikke sket ændringer ift. lovmæssige krav og dermed heller ikke de anbefalinger DBI vil komme med. Ifølge Bolig- og Planstyrelsen så giver årsagen til brandens forløb i Vanløse i marts 2022 ikke anledning til ændring af gældende brandsikkerhedsmæssige regler.

Det betyder, at bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde med brandsikkerhed med udgangspunkt i brandteknisk vurdering af fællesarealer fra DBI.

Black Friday og jul giver mere pap
Bestyrelsen opfordrer beboerne i forbindelse med Black Friday og jul til at have ekstra fokus på at folde papemballage sammen, inden det placeres i papcontainerne, så der også er plads til naboens papaffald.

Tør dug på inderside af vinduer mv.
Den kolde årstid er over os. Det kan betyde, at der sætter sig kondens på vinduer, ved tætningslister mv., når fugtig rumluft møder en kold overflade, f.eks. vindue i køkken eller i soveværelse. Derfor opfordrer bestyrelsen til at tørre inderside af vinduer mv. for dug efterfulgt af udluftning – for at mindske risiko for råd og svamp af hensyn til din og boligens sundhed.

Her et par konkrete råd:
• Tænde emhætten, når du laver mad
• låg på gryderne, når gryderne på blus
• Luk døren til badeværelset, når du bader
• Skrab vand væk efter badning samt tørre vægge og gulv af efter badning.
• Luft ud, luft ud, luft ud.

Du finder flere gode råd på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Lejligheden -> Indeklima’.

Ejendomskontoret er på halv kraft
Vores funktionær Martin skal opereres i sit ene knæ. Operationen er p.t. planlagt til ultimo december.
Martin vil efterfølgende være sygemeldt 4 uger. Vores funktionær Rasmus vil passe ejendomskontoret alene i Martins sygefravær.

Opdateret forretningsorden
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden. Den gældende forretningsorden du kan se på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’ (in Danish).

Juleferien 2022
Ejendomskontorets træffetider er de sædvanlige tirsdag til fredag mellem jul og nytår.

Juledagene er højtid for indbrud, og derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle holder øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgangene og på andre fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 18. januar 2023.


News from The Board – November 2022

Regulation of advance heating amounts
The price of district heating will increase in Frederiksberg from 1 January 2023. This means that the prepayment heating amount will also increase from the same time. An increase will be visible from and including collection at the beginning of January, 2023.
The advance heating amount is charged together with i.a. the common expense.

Maintenance plan
The Board informed the members in its written report to the general meeting in 2019 that the plan is to have a new proposal for a maintenance plan drawn up from a consulting engineering firm when the drainpipe renovation is complete. When the settlement and additional contract were concluded and thus the framework for completing the drainpipe project was set, the Board informed the members in its written report to the general meeting in 2022 that the Board intends to start work on getting an updated proposal for the maintenance plan. With the drainpipe project underway and with a delivery deadline of 7/7-2023, the Board has started the process of getting a new proposal for a maintenance plan from a consulting engineering company.

Fire protection
As informed via News from the Board of 08/04/2022, the owner’s association had a fire technical assessment of common areas carried out by the Board in 2016 by DBI – Danish Fire and Security Institute.

Boards have worked since 2016 to improve fire safety in the property with the following results so far:

• Establishment of fire doors for the laundries
• Establishment of fire doors for the back stairs on Godthåbsvej
• Replacement of the detectors on the back stairs
• Replacing the sprinkler heads
• Pressure testing of the sprinkler system
• Fire protection of installation penetrations in the basement
• The waste containers moved further away from the residential building
• Installation of fire extinguishers in the corridors.

According to DBI, there have been no changes in relation to legal requirements and thus neither the recommendations DBI will make. According to the Housing and Planning Agency, the reason for the course of the fire in Vanløse in March 2022 does not give rise to a change in the applicable fire safety regulations.

This means that the Board will continue its work with fire safety based on the fire technical assessment of common areas from DBI.

Black Friday and Christmas bring more cardboard
The Board encourages residents in connection with Black Friday and Christmas to have extra focus on folding cardboard packaging before placing it in the cardboard containers, so that there is also room for the neighbour’s cardboard waste.

Dry cloth on the inside of windows etc.
The cold season is upon us. This can mean that condensation forms on windows, on sealing strips, etc., when moist room air meets a cold surface, e.g. window in the kitchen or in the bedroom. Therefore, the Board encourages you to dry the inside of windows etc. for dew followed by ventilation – to reduce the risk of rot and fungus for the sake of your and the home’s health.

Here are a few concrete tips:
• Turn on the hood when cooking
• cover the pots when the pots are on the heat
• Close the bathroom door when bathing
• Scrape away water after bathing and dry walls and floor after bathing.
• ventilate, ventilate, ventilate.

You will find more good advice on the owners’ association’s website under the menu item ’Lejligheden -> Indeklima’ (in Danish).

The property office is at half capacity
Our Caretaker Martin has to have an operation on one of his knees. The operation is currently scheduled for the end of December.
Martin will subsequently be on sick leave for 4 weeks. Our Caretaker Rasmus will look after the Caretakers office alone during Martin’s sick leave.

Updated rules of procedure
The Board has updated its rules of procedure. You can see the applicable rules of procedure on the owner association’s website under the menu item ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Christmas holiday 2022
The Caretakers office’s office hours are the usual Tuesday to Friday between Christmas and New Year.

Christmas is a high time for break-ins, and therefore the Board encourages everyone to keep an eye out for any irregularities in the hallways and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next Board meeting is scheduled for 18 January 2023.

Comments are Disabled