Nyt fra Bestyrelsen – januar 2023

For English version, see below.

Ledige kælderrum til leje
Ejerforeningen råder over en række kælderrum, der udlejes til tinglyste ejere, der i forvejen ikke lejer et kælderrum.

Der er nu 2 ledige kælderrum à 1 m2. Prisen er 250 kr. pr. måned og betales forud via opkrævning af fællesbidrag. Det er muligt at besigtige rummene inden lodtrækningen ved at henvende sig til funktionærerne.

Valg af lejer sker ved lodtrækning blandt de interesserede. Deltagelsen i lodtrækningen er forpligtende.

Det er muligt at deltage i lodtrækning til begge kælderrum. Bliver man udtrukket i den første lodtrækning, udgår man i lodtrækningen til det andet kælderrum. Lejer man allerede et kælderrum, kan man også deltage, dog udtrækkes man i lodtrækningen, opsiges automatisk lejeaftalen på det allerede lejede kælderrum.

Den kommende lejer og kun denne får besked om resultatet. Lodtrækningen foretages af lykkens gudinde i form af næstformanden.

Frist for at deltage i lodtrækningen er tirsdag den 21. februar. Lodtrækningen foretages den 22. februar om aftenen. Den kommende lejer får sked i løbet af den 23. februar. Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. marts, og rummet kan overdrages fra samme dato ved henvendelse til ejendomskontoret.

Ønsker man at lægge billet ind på leje af kælderrum, skriver man til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvilket/hvilke kælderrum man ønsker at deltage i lodtrækning i samt ejers/ejeres navn samt dennes/deres ledighedsadresse i ejerforeningen.

Der føres ikke venteliste til kælderrum til leje.

Misbrug af affaldsskakte over jul og nytår
Affaldsskaktene er kun til køkkenaffald i lukket pose, hvilke nogle beboere ikke har forstået.

Der er blevet smidt knive og glas i affaldsskakten, hvilket risikerer at sprætte de lukkede poser i og selve affaldsposen i kælderen op. Det giver en ineffektiv affaldstømning ligesom affaldstømmerne kan skære sig på de skarpe genstande, hvilket er sket med en efterfølgende tur på skadestuen.

Det er blevet smidt uindpakket mad og bleer i affaldsskakten. Det giver en masse ekstra arbejde for funktionærerne og store udgifter til rensning af skakterne – desuden tiltrækker det rotter.

Misbrug af affaldsskakte er ikke i orden.

Ejendomskontoret tager imod MobilePay betaling
Ejendomskontoret tager nu imod betaling med MobilePay for

 • Vaskebrik
 • Nøglebrik
 • Nøgle til barnevognsskur
 • Fjernbetjening til stor port
 • Parkeringskort til fast parkeringsplads.

Bestyrelsen opfordrer til at benytte MobilePay frem for kontanter til ovennævnte.

Generalforsamling den 20. april
Til orientering holdes ordinære generalforsamling torsdag den 20. april 2023 kl. 18:00 på Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne.

Frist for medlemsforslag til ordinær generalforsamling er 1. marts, jf. vedtægterne.
Medlemsforslag skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand via e-mailadressen ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Formanden, René Tarby, har meddelt bestyrelsen, at han træder tilbage ved generalforsamlingen, da Renés formål med at stille op bestyrelsen i 2018 var at få ”faldstammeprojektet på sporet igen”. Dette er er sket med et forlig, som ejerforeningen kan være tilfreds med og har vedtaget, samt med en færdiggørelse af projektet i horisonten med overordnede god kvalitet og med en for indeværende realistisk afleveringsfrist af projektet den 7/7-2023.

Der er således valg til formandsposten samt ved enhver ordinær generalforsamling valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægterne.

Om arbejdet i bestyrelsen, kan henvises til Vedtægterne og Forretningsordenen for rammerne for bestyrelsesarbejdet samt ’Nyt fra bestyrelsen’ på ejerforeningens hjemmeside, for hvilke emner bestyrelsen arbejder med.

Cykeloprydning i gård og cykelkældre
Det er tid til oprydning af cykler i gård og cykelkældre.

Cykler, der vurderes til

 • ikke at kunne bruges som cykel (mangler styr, saddel, dæk, eller har flade dæk)
 • at henstå ulåste eller
 • at henstå ubrugt (f.eks. har støvede overflader)

betragtes som herreløse og vil blive markeret med tape. I uge 8, 2023 vil de kandiderende cykler, hvor tapen ikke er brudt, blive fjernet fra gården og cykelkældre. Cyklerne sættes i cykelkælderen ved garage 33 til venstre. De herreløse cykler bliver afhentet og bortskaffet fra uge 13, 2023. Savner du din cykel, kan cyklen være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Fotos efterlyses
Som tidligere oplyst, har bestyrelsen bedt et arkitektfirma med speciale i bygningsbevaring om at udarbejde en rapport, der kan danne grundlag for kommende vedligeholdelsesarbejder – i første omgang renoveringen af erhvervsfacaden og hovedtrappeopgangene mod Godthåbsvej.

Hvis nogen i den forbindelse har gamle fotos (10 år eller ældre), hvor man kan se facaden mod Godthåbsvej, kioskfacaden mod Aksel Møllers Have/Bjarkesvej, gammel skiltning og lignende, så send dem gerne til ejerforeningen@godthaabshave.dk eller læg papirfotos med tydelig angivelse af navn og adresse i postkassen til ejendomskontoret. Så vil ens fotos indgå i arkitektfirmaets arbejde med at samle dokumentation om vores ejendom. Alle papirfotos leveres naturligvis tilbage til ejerens egen postkasse, når de er scannet.

Selve motivet er underordnet, når blot vores ejendom kan ses i baggrunden, så det er fint med fotos fra fødselsdage og lignende.

Skadedyr – sølvfisk vs. Skægkræ
Der har været fundet skægkræ i en lejlighed. Vi skal alle være opmærksom på disse og melde til funktionærerne ved fund. Det kan være svært at se forskel på sølvfisk og skægkræ, så her er en lille huskeliste:

 • Sølvfisk er oftest 12-14 mm lange, mens skægkræ er noget større og kan blive op til 2 cm.
 • Du kan også se forskel på farven: Sølvfisk er metalfarvede, mens skægkræ er mere brunlige/mørkegrå.
 • Skægkræ er udstyret med tre lange haletråde og to lange antenner ud fra hovedet.
 • Sølvfisk har en blank, skinnende overflade, så er skægkræ mere matte og behårede. De har små ’skæg’ på kroppen, deraf navnet skægkræ.
 • Skægkræ trives ikke kun i fugtige omgivelser, men også i tørre og varme, og ses derfor ofte i soveværelset, stuen og køkkenet.
 • Sølvfisk kravler næsten kun på gulvet og kan ikke kravle lodret, mens skægkræ er mere over det hele og kravler både på gulv, vægge, lofter og andre lodrette flader.

Ladestandere til elbiler i garager og gårdanlæg
Bestyrelsen har besluttet at udskyde en beslutning om at etablere af ladestandere til elbiler på parkeringsarealerne i gården og huset i gården, tilhørende ejerforeningen. Holdningen er, at der skal være en nærmere drøftelse blandt medlemmerne om, hvordan de fælles arealer bør udnyttes i fremtiden.

Anderledes er det med garagerne, som er selvstændige enheder, der er medlemsejet.

Ifølge ejerforeningens advokat er udgifterne til etablering og drift af ladestandere til elbiler alene et anliggende for ejerne af garagerne, og derfor ejerforeningen uvedkommende.

Bestyrelsen tilbyder at facilitere dannelsen af et ejerlaug / ladelaug for garageejerne, som – efter at have sonderet interessen blandt ejerne af garagerne – skal beslutte, om garageejerne i fællesskab vil entrere med en enkelt operatør, eller om garageejerne i fællesskab vil stå for forberedelse af kapaciteten til den tilstrækkelige el spænding til garagerne og derefter kan garageejerne beslutte individuel tilslutning.

Til at sondere om der er basis for etablering af et ejerlaug for garagerne indkalder bestyrelsen ejerne af garagerne til et møde i varmekælderen på ejendommen. Garageejerne vil modtage indkaldelsen direkte.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 22. februar 2023.


News from The Board – January 2023

Available basement rooms for rent
The owners’ association has a number of basement rooms that are rented out to registered owners who do not already rent a basement room.

There are now 2 available basement rooms of 1 m2 each. The price is DKK 250 per month and is paid in advance via the collection of a joint contribution. It is possible to inspect the rooms before the draw by contacting the officials.

The tenant is chosen by lottery among those interested. Participation in the draw is mandatory.
It is possible to participate in a draw for both basement rooms. If you are drawn in the first draw, you go out in the draw to the second basement room. If you already rent a basement room, you can also participate, however, if you are drawn in the lottery, the rental agreement for the already rented basement room is automatically terminated.

The future tenant and only this tenant will be notified of the result. The draw is made by the goddess of luck in the form of the deputy chairman.

The deadline to participate in the draw is Tuesday, February 21st. The draw will take place on February 22nd in the evening. The future tenant will receive the spoon during February 23th. The rental agreement comes into force as of March 1st , and the room can be transferred from the same date by contacting the Caretakers office.

If you want to put in a ticket for renting a basement room, you write to ejerforeningen@godthaabshave.dk, which basement room(s) you want to participate in the draw, as well as the name of the owner(s) and his/her apartment address in the owner’s association.

There is no waiting list for basement rooms for rent.

Abuse of waste chute over Christmas and New Year
The waste chutes are only for kitchen waste in closed bags, which some residents have not understood.

Knives and glass have been thrown into the waste chute, which risks popping up the closed bags in and the waste bag itself in the basement. This results in inefficient waste emptying, just as the waste removers can cut themselves on the sharp objects, which has happened with a subsequent trip to the emergency room.

Unwrapped food and diapers have been thrown into the waste chute. This creates a lot of extra work for the Caretakers and large costs for cleaning the shafts – it also attracts rats.

Abuse of waste chutes is not okay.

The Caretakers office accepts MobilePay payments
The property office now accepts payment with MobilePay for

• Tags for the laundries
• Key fob
• Key for pram shed
• Remote control for large gate
• Parking card for fixed parking space.

The Board encourages the use of MobilePay rather than cash for the above.

General meeting on 20 April
For information, the ordinary general meeting will be held on Thursday 20 April 2023 at 18:00 on Copenhagen University of Applied Sciences, Crown Princess Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Notice with agenda is sent out, cf. the articles of association.

The deadline for member proposals for the ordinary general meeting is March 1st, cf. the articles of association.
Membership proposals must be submitted in writing to the chairman of the Board via the e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the Caretakers office.

The chairman, René Tarby, has informed the Board that he will step down at the general meeting, as René’s purpose in appointing the Board in 2018 was to get the “Drainpipe project back on track”. This has happened with a settlement that the owners’ association can be satisfied with and has adopted, as well as a completion of the project on the horizon with overall good quality and with a currently realistic delivery deadline for the project of 7/7-2023.

There are thus elections for the post of chairman and at every ordinary general meeting elections for board members, cf. the articles of association.

Regarding the work of the board, reference can be made to the Articles of Association (in Danish) and the Rules of Procedure (in Danish) for the framework for the board’s work, as well as ‘News from the Board‘ on the owner association’s website, which topics the board works on.

Bicycle cleaning in yard and bicycle cellars
It is time to clean up bicycles in the yard and bicycle cellars.

Bikes rated for
• not being able to be used as a bicycle (missing handlebars, saddle, tyres, or has flat tyres)
• to remain unlocked or
• to remain unused (e.g. have dusty surfaces)

are considered strays and will be marked with tape. In week 8, 2023 the candidate bikes where the tape is not broken will be removed from the yard and bike cellars. The bikes are put in the bike cellar at garage 33 on the left. The stray bikes will be picked up and disposed of from week 13, 2023. If you miss your bike, the bike may have been considered stray. Contact the Caretakers for clarification.

Photos are requested
As previously stated, the Board has asked an architectural firm specializing in building conservation to prepare a report that can form the basis for future maintenance work – initially the renovation of the commercial facade and the main staircases towards Godthåbsvej.

If anyone in this connection has old photos (10 years or older) where you can see the facade towards Godthåbsvej, the kiosk facade towards Aksel Møllers Have/Bjarkesvej, old signage and the like, please send them to ejerforeningen@godthaabshave.dk or include paper photos clear indication of name and address in the mailbox to the Caretakers office. Your photos will then be included in the architectural firm’s work to gather documentation about our property. All paper photos are of course delivered back to the owner’s own mailbox once they have been scanned.
The motif itself is secondary, as long as our property can be seen in the background, so it’s fine with photos from birthdays and the like.

Pests – silverfish vs. firebrat
Firebrat have been found in an apartment. We must all be aware of these and report to the Caretakers when found. It can be difficult to tell the difference between a silverfish and a firebrat, so here is a small list to remember:
• Silverfish are most often 12-14 mm long, while firebrats are somewhat larger and can be up to 2 cm.
• You can also see the difference in colour: Silverfish are metallic in colour, while firebrats are more brownish/dark grey.
• Firebrats are equipped with three long tail wires and two long antennae extending from the head.
• Silverfish have a glossy, shiny surface, while bearded fish are more matte and hairy. They have small ‘beards’ on their bodies, hence the name bearded cattle.
• Firebrats thrive not only in moist environments, but also in dry and warm ones, and are therefore often seen in the bedroom, living room and kitchen.
• Silverfish almost only crawl on the floor and cannot crawl vertically, while firebrats are more all over the place and crawl both on floors, walls, ceilings and other vertical surfaces.

Charging stations for electric cars in garages and in the courtyard
The Board has decided to postpone a decision to establish charging stations for electric cars in the parking areas in the courtyard and the house in the courtyard, belonging to the owner’s association. The position is that there must be a closer discussion among the members about how the common areas should be utilized in the future.

It is different with the garages, which are independent units that are member-owned.
According to the owner’s association’s lawyer, the costs of establishing and operating charging stations for electric cars are solely a matter for the owners of the garages, and therefore the owner’s association is not involved.

The Board offers to facilitate the formation of an owners guild / storage guild for the garage owners, which – after probing the interest among the owners of the garages – must decide whether the garage owners will jointly enter with a single operator, or whether the garage owners will jointly be responsible for preparing the capacity to the sufficient electrical voltage for the garages and then the garage owners can decide on individual connection.

To probe whether there is a basis for establishing an owners’ guild for the garages, the Board calls the owners of the garages to a meeting in the heating cellar on the property. The garage owners will receive the summons directly.

 

The next board meeting is scheduled for February 22nd, 2023.

Comments are Disabled