Nyt fra Bestyrelsen – marts 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Efter forliget om tvisten på projektet er indgået, har bestyrelsen indgået tillægsaftale til entreprisekontrakt vedr. udbedring/afhjælpning af faldstammeinstallationen med firmaet Finn L. & Davidsen (FDL). Tillægsaftalen danner rammerne for færdiggørelsen af projektet. DLF er allerede gået i gang med forberedelserne til det udførende arbejde. Bestyrelsen har derudover valgt at fortsætte med rådgivningsfirmaet Peter Jahn & Partnere som bygherrerådgiver.

Tidsplanen er p.t. således:

Planlægning og projektering af sagen                                 uge 6-17, 2022
Gennemgang m. Ejerforeningen og bygherrerådgiver           uge 18-20, 2022
Planlægning og mobilisering ift. udførelse                            uge 21-31, 2022
Opstart på byggearbejde                                                    uge 32, 2022
Udførelsesperiode                                                              uge 33, 2022 – 25, 2023
Tekniske førgennemgang og aflevering                                uge 26-27, 2023

Varsling af ejendommens ejere og lejere for adgangskrævende arbejder sker iht. Lejelovens § 55 (6 uger).
Orientering af beboerne kort før opstart (ca. 3 uger) med skriftlig orientering postkasseomdelt.
Advisering om adgang til boliger sker 14 dage og 3 dage før opstart i boliger.

Altanprojektet
Arbejdet med altanprojektet har været hårdt ramt af corona både før som efter nytår.
Det betyder, at planen med arbejdet er skudt, og at der ikke bliver holdt medlemsmøde om altaner i marts 2022. Altanudvalget vil nu genoptage arbejdet og vil vende tilbage, når der er tilstrækkelig med konkret nyt i arbejdet.

Flytning af batteriholdere
Batteribeholderne i gården er flyttet fra opgangene til vores 3 affaldsstationer.
Dette er sket efter krav fra Frederiksberg Kommune.

Driftsinformation på hjemmesiden
Bestyrelsen vil erindre

  • om muligheden for at orientere sig om driftsændringer via ’Driftsinformation’ på ejerforeningens hjemmeside.
  • om ved fejl og mangler ved fælles faciliteter skal man kontakte vores funktionærer.

Fastelavn 2022
Søndag den 27. februar havde bestyrelsen arrangeret fastelavn i gården. Vejret var skønt og der var masser af udklædte børn og voksne til stede – omkring 50-60 personer, da vi var flest. Efter en navneleg for børnene gik vi videre til at slå katten af tønden. Der blev gået til den og med lidt hjælp fra et af de større “børn”, gav tønden endelig efter og blev slået ned af Hannah, som både blev kattekonge og kattedronning.

Bagefter var der hygge med kaffe, saftevand, kager, slik og lidt frugt.

Det var skønt igen at kunne samles og hygge med sine naboer.

Tusind tak for det flotte fremmøde og tusind tak til dem, som kom med kage og kaffe mm.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 30. marts 2022.


News from The Board – March 2022

The Drainpipe project
Following the settlement of the dispute on the project, the Board has entered into a supplementary agreement to the construction contract regarding repair / remediation of the drainpipe installation with the company Finn L. & Davidsen (FDL). The supplementary agreement forms the framework for the completion of the project. DLF has already started preparations for the execution work. In addition, the Board has chosen to continue with the consulting firm Peter Jahn & Partnere as client advisor.

The schedule is p.t.
Planning and planning of the case                                    week 6-17, 2022
Review with the Owners’ Association and client advisor      week 18-20, 2022
Planning and mobilization in relation to execution              week 21-31, 2022
Start-up of construction work                                           week 32, 2022
Execution period                                                             week 33, 2022 – 25, 2023
Technical review and submission                                      week 26-27, 2023

Notification of the property’s owners and tenants for work requiring access takes place in accordance with section 55 of the Tenancy Act (6 weeks).
Orientation of the residents shortly before start-up (approx. 3 weeks) with written information in their mailbox.
Notification of access to housing takes place 14 days and 3 days before start-up in housing.

The balcony project
Work on the balcony project has been hit hard by the corona both before and after the New Year.
This means that the plan for the work has been postponed and that no member meeting will be held on balconies in March 2022. The balcony committee will now resume their work and will return when there is sufficient concrete new work.

Battery holders moveed
The battery containers in the courtyard have been moved from the stairwells to our 3 waste stations.
This has happened at the request of Frederiksberg Municipality.

Operational information on the website
The Board will recall
• about the possibility to be informed about operational changes via ‘Driftsinformation’ on the owners’ association’s website,
• in the event of faults and deficiencies in common facilities, please contact our Caretakers.

Fastelavn 2022
On Sunday, February 27, the Board had arranged Fastelavn in the courtyard. The weather was great and there were lots of dressed up children and adults present – about 50-60 people when we were most. After a name game for the kids, we proceeded to knock the cat off the barrel. It was approached and with a little help from one of the older “children”, the barrel finally gave in and was knocked down by Hannah, who became both cat king and cat queen.
Afterwards, there was fun with coffee, juice, cakes, sweets and some fruit.

It was great to be able to gather and have fun with its neighbors again.

Thank you very much for the great attendance and thank you very much to those who came with cake and coffee etc.

 

The next board meeting is scheduled for March 30, 2022.

Comments are Disabled