Posts in Category: Nyheder

Nyt fra bestyrelsen – februar/marts 2024

For English version, see below.

Nyt fra bestyrelsen dækker denne gang ordinært bestyrelsesmøde 21. februar 2024, ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. februar 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. marts. 

Faldstammeprojektet
Siden påbegyndelse i 2016 er faldstammerenoveringen nu under endelig afslutning, og bestyrelsen ser frem til at koncentrere sig om fremadrettet arbejde med almindelig drift, vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Udestående er endeligt projektregnskab og afregninger ifølge aftalesedler, hvor opkrævninger er sendt ud til ejerne. Desværre er disse aftalesedler kommet som en overraskelse for nogle af de nuværende ejere. Bestyrelsen og administrator er ved at udarbejde svar på de modtaget skriftlige henvendelser, og vil i den forbindelse udsende fælles besvarelse til ejerne.

Ny funktionær
Vores dygtige funktionær Rasmus har desværre valgt at stoppe i foreningen pr. 31. marts. Årsagen er, at Rasmus har fået et mere attraktivt arbejde, som passer bedre i forhold til, at Rasmus bor et stykke vej fra København. Bestyrelsen arbejder i samarbejde med Martin på rekruttering af ny funktionær. Rasmus har sidste arbejdsdag er fredag d. 22. marts. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Rasmus for hans altid imødekommende væsen og samvittighedsfulde arbejde i foreningen.

Funktionærferie
Ejendomskontoret vil være ubemandet i uge 14. Det er ugen efter påske – 1. til 7. april, hvor Martin afholder ferie. Der er afløsere, som sørger for almindelig renovation. Hvis der skulle opstå akutte skader som for eksempel sprungne vandrør etc. kan BELFOR kontaktes. Kontaktnummer kan bl.a. findes på hjemmesiden og på opslag i elevatorerne.

Liste over akutte skader kan ses her: http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Hvert opkald koster foreningen 100 kr., hvorfor ikke-akutte telefonforespørgsler til funktionærerne skal vente, til Martin er tilbage fra ferie. Alternativt sendes pr. email.

Skadedyr
Foreningens forsikring mod skadedyr er nu trådt i kraft. Bestyrelsen påpeger, at det er vigtigt at man melder besøg af skadedyr som fx møl og væggelus omgående til funktionærerne, så udbrud af skadedyr kan slåes ned så hurtigt som muligt. Derved kan risikoen for spredning minimeres. Ved udbrud i ferieperioder kontaktes bestyrelsen.

Hjemmesiden er opdateret med info om skadedyr her:
http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/

Utæt nedløbsrør
Den gode arkitekt, Sigurd Tanggaard, som tegnede vores ejendom, gemte, som et led i arkitekturen, de fleste installationer væk i murværk og rørkasser, Det gælder også nogle af tagnedløbene, hvilket nu har givet problemer på facaden mod Godthåbsvej. Et skjult nedløbsrør har vist sig at være utæt, hvilket har medført fugtskader på både yder- og indermuren. Røret skal tilgås indefra, og derfor må beboerne af de berørte lejligheder desværre have ulejlighed med affugtere, huller i væggen og håndværkere. På den positive side dækkes skaden af vores forsikring. De berørte beboere er orienteret.

Altaner mod gården
Bestyrelsen arbejder på at få opdateret vedligeholdelsesplan, og sammen med et arkitektfirma arbejdes der videre på designmanualen for ejendommen. Bestyrelsen har besluttet at få arkitektfirmaet til også at vurdere projektet Altaner til gården i forhold til Frederiksberg Kommunes retningslinjer for altaner samt forudgående indledende drøftelse med kommunen. Resultatet af denne vurdering forventes at blive fremlagt ved generalforsamlingen.

Vaske og tørrerum
Tørrerummene er fælles område, som beboerne deles om. Derfor henstiller vi igen til, at man respekterer andres reservationer af tørrerum og tage tøjet ned, når ens reservation er udløbet.

Generalforsamling
Bestyrelsen minder om, at foreningens ordinære generalforsamling er den 17. april kl. 18. Her får ejerne indkaldelse og dagsorden direkte fra administrator.

 NEWS FROM THE BOARD – APRIL/MARCH

This time, news from the board covers the ordinary board meeting on February 21, 2024, extraordinary board meeting on February 28, 2024, and another extraordinary board meeting on March 6.

Downpipe project
Since its initiation in 2016, the downpipe renovation is now nearing completion, and the board looks forward to focusing on future work involving regular operations, maintenance, and property enhancement. Pending tasks include final project accounting and settlements according to agreements, with invoices already sent out to the owners. Unfortunately, these agreements have come as a surprise to some of the current owners. The board and the administrator are drafting responses to the received written inquiries and will subsequently issue a collective response to the owners.

New employee
Our talented employee, Rasmus, has unfortunately decided to leave the association by March 31. The reason is that Rasmus has found a more attractive job that better suits his living situation, as he resides quite a distance from Copenhagen. The board is collaborating with Martin on recruiting a new employee. Rasmus’s last working day is Friday, March 22. The board extends a big thank you to Rasmus for his always accommodating demeanor and conscientious work in the association.

Employee vacation
The property office will be unmanned in week 14. This is the week after Easter – April 1 to 7 – when Martin will be on vacation. There are substitutes who will ensure disposal renovation. In case of emergencies such as burst water pipes, etc., BELFOR can be contacted. Contact information can be found on the website and notices in the elevators. A list of emergency damages can be viewed here (in Danish):

http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Each call costs the association 100 DKK, so non-emergency phone inquiries to the employees should wait until Martin returns from vacation. Alternatively, contact via email.

Pest control
The association’s pest control insurance is now in effect. The board emphasizes the importance of promptly reporting visits by pests such as moths and bedbugs to the employees so that outbreaks can be addressed as quickly as possible. This helps minimize the risk of spreading. In case of outbreaks during holiday periods, the board should be contacted.

The website has been updated with information about pests here (in Danish): http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/ 

Leaky downspout
The talented architect, Sigurd Tanggaard, who designed our property, concealed most installations as part of the architecture, including some of the roof downspouts, which has now caused issues on the facade facing Godthåbsvej. A hidden downspout has proven to be leaky, resulting in moisture damage to both the exterior and interior walls. The pipe needs to be accessed from the inside, so unfortunately, residents of the affected apartments will have to deal with dehumidifiers, holes in the wall, and craftsmen. On the positive side, the damage is covered by our insurance. The affected residents have been informed.

Courtyard balconies
The board is working on updating the maintenance plan, and in collaboration with an architectural firm, they are continuing work on the design manual for the property. The board has decided to have the architectural firm also assess the Courtyard Balconies project in relation to Frederiksberg Municipality’s guidelines for balconies, along with preliminary discussions with the municipality. The results of this assessment are expected to be presented at the general meeting.

Laundry and drying rooms
The drying rooms are a communal area shared by the residents. Therefore, we once again urge everyone to respect others’ reservations of the drying rooms and to remove their laundry when their reservation has expired.

General meeting
The board reminds everyone that the association’s ordinary general meeting is on April 17 at 6 p.m. Owners will receive the invitation and agenda directly from the administrator.

The next board meeting is the ordinary board meeting on March 13.

Nyt fra bestyrelsen – januar 2024

For English version, see below.

Faldstammeprojektet:
Efter otte år er faldstamme-renoveringen færdig. Der arbejdes på afsluttende intern kontrol og ekstern revideret endelig byggeregnskab, som forventes at være færdigt og sendt ud til alle ejere inden ordinær generalforsamlingen 17. april 2024, jf. bestyrelsens udmeldte plan på ordinær generalforsamling i 2023. Tilbage er også et-års gennemgang, med skæringsdato i juli, hvor man kan indberette fejl og mangler ved renoveringen til entreprenøren. Mere information vil følge, når tiden nærmer sig.

Vedligeholdelsesplan for ejendommen:
Ejendommen er netop nu, ved at få udarbejdet en opdateret vedligeholdelsesplan, af ekstern rådgiver. Renovering af trapperne er allerede på bestyrelsens dagsorden, og vedligeholdelsesplanen vil vise, hvilke indsatser der ellers bør prioriteres. Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, bliver den tilgængelig for alle ejere.

Skadedyr – væggelus
Som tidligere meddelt har bestyrelsen tegnet en skadedyrsforsikring, som forventes igangsat fra 1. januar 2024. Når den er det, er vi forsikret mod nye besøg af fx væggelus. Desværre kæmpes der stadig med tidligere udbrud af væggelus. Der arbejdes på en opdatering af hjemmesiden med gode råd mod skadedyr.

Indtil da henvises der til disse gode råd mod væggelus:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Samtidig skal bestyrelsen indskærpe, at man har pligt til at meddele besøg af skadedyr som fx væggelus og møl til funktionærerne. Kun ved at funktionærerne kender til udbrud, kan vi få bekæmpet forekomsten og forsøge at forhindre, at det spreder sig til flere lejligheder.

Korttidsulejning
På foranledning skal bestyrelsen indskærpe reglerne for korttidsudlejning af lejligheder, som det fremgår at foreningens vedtægter, vedtaget af generalforsamlingen. Disse regler gælder også ved kortidsudlejning via portaler som fx airbnb: Husorden §24, pkt. 5: ”Korttidsudlejning begrænses op til 4 separate udlejninger og maksimalt for sammenlagt 30 dage i alt pr. kalenderår, Ejeren skal senest samtidig med hver udlejnings begyndelse underrette ejerforeningens bestyrelse om udlejningen, lejerens navn og kontaktoplysninger samt lejeperiodens længde.”

Næste bestyrelsesmøde er 22. januar.

 


NEWS FROM THE BOARD – JANUARY 2024

Downpipe Project:
After eight years, the downpipe renovation is complete. Work is being done on final internal control and an externally audited final construction account, which is expected to be completed and sent out to all owners before the ordinary general meeting on April 17, 2024, as per the board’s plan announced at the ordinary general meeting in 2023. What remains is also a one-year review, with a cut-off date in July, where you can report errors and omissions in the renovation to the contractor. More information will follow as the time approaches.

Maintenance Plan for the Property:
The property is currently having an updated maintenance plan prepared by an external advisor. Renovation of the stairs is already on the board’s agenda, and the maintenance plan will show which initiatives should be prioritized. Once the maintenance plan is prepared, it will be available to all owners.

Pest Control – Bed Bugs:
As previously announced, the board has taken out a pest control insurance, expected to start from January 1, 2024. Once it does, we will be insured against new infestations of, for example, bed bugs. Unfortunately, there is still an ongoing struggle with previous outbreaks of bed bugs. Work is being done on updating the website with advice on pest control.

Until then, please refer to these tips against bed bugs – in Danish:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Additionally, the board emphasizes the duty to report any pest infestations, such as bed bugs and moths, to the staff. Only by the staff being aware of outbreaks can we combat the spread and try to prevent it from reaching more apartments.

Short-term Rentals:
Following this, the board reiterates the rules for short-term rental of apartments, as stated in the association’s bylaws, adopted by the general assembly. These rules also apply to short-term rentals through portals like Airbnb: House Rules §24, item 5: “Short-term rentals are limited to 4 separate rentals and a maximum of 30 days in total per calendar year. The owner must notify the board of the owners’ association of the rental, the renter’s name and contact details, and the duration of the rental period at the same time as the rental begins.”

The next board meeting is on January 22.

 

 

Nyt fra bestyrelsen – Reparation af varmesystemet

For English version, see below.

Martin oplyser her tirsdag, at reparationsarbejdet med varmesystemet går efter planen. Hvis ikke der sker uforudsete hændelser under det videre arbejde, forventer han, at varmen gradvist vil vende tilbage i radiatorerne onsdag d. 13. december sidst på dagen/først på aftenen.

Beboerne anmodes om at skrue helt op for termostaterne på radiatorerne senest onsdag. Derved kan varmeforsyningen reetableres hurtigst muligt ved opstarten.

Hvis der skulle være radiatorer, som ikke virker efter genstarten af varmeforsyningen, kan det skyldes luft i systemet. Kontakt i givet fald venligst funktionærerne.

 

 NEWS FROM THE BOARD – Heating System Repair

Martin reports here on Tuesday that the repair work on the heating system is progressing as planned. If there are no unforeseen incidents during the ongoing work, he expects that the heat will gradually return to the radiators on Wednesday, December 13th, late in the day/early in the evening.

Residents are requested to turn the thermostats on the radiators all the way up by Wednesday at the latest. This will help to quickly reestablish the heating supply when it starts up again.

If there are radiators that do not work after the restart of the heating supply, it may be due to air in the system. In that case, please contact the staff.

Nyt fra bestyrelsen – november 2023

For English version, see below.

Akut reparation af varmerør – nedlukning af varme i flere dage:
Der er desværre opstået en akut skade på ejendommens varmeanlæg. Et centralt rør i varmekælderen er konstateret tæret i kritisk tilstand.
Derfor skal røret skiftes hurtigst muligt for at undgå, at varmeanlægget bryder sammen.

Desværre vil reparationsarbejdet medføre, at der lukkes for varmen i hele ejendommen i tre til fem dage. Arbejdet iværksættes senest mandag d. 18. december. En mandag for at undgå at arbejdet ligger stille hen over en weekend, og senest den 18. december for at vi kan være sikre på at arbejdet er færdigt inden juleferien.

Dette vil naturligvis medføre gener for alle beboere og erhvervslejemål. Men hvis vi venter på varmere vejr, er der en reel risiko for at røret springer i vinterperioden, og det vil tage endnu længere tid at genetablere varmeforsyningen.

Når reparationsarbejdet er færdigt, vil det tage forholdsvist kort tid at få varme tilbage i radiatorerne. Dog kan det komme de sædvanlige udfordringer med luft i systemet, som kan opleves hvert efterår. Der vil blive orienteret om dette, når reparationsarbejdet er udført.

Ud over orientering via Nyt fra bestyrelsen, vil der blive orienteret om arbejdet via opslag i opgangene og via mail fra administrator.

Reparationerne vil ikke påvirke forsyningen af varmt brugsvand.

Som alle andre beboere i ejendommen modtog bestyrelsen denne nyhed med meget lidt begejstring. Men den er nødvendig.

Hvis man vil afsøge muligheden for alternativ varmekilde i lejligheden i perioden, skal man være opmærksom på at en varmeovn med gas kan medføre risiko for dårligt indeklima – i værste fald kritisk og livsfarlig mangel på ilt i lejligheden. Derfor frarådes brug af gasvarmere til udendørs brug på det kraftigste.

Faldstammeprojektet:
Renoveringen af faldstammer er ved at være afsluttet. Det har været afholdt afleveringsforretning, og hovedentreprenør FLD og bestyrelsen har underskrevet afleveringsprotokol med kendte fejl/mangler til udbedring i andet halvår af 2023, og dette mål nås. Udbedringen har bestået af afventende leverance fra tredjepart til renovering af faldstammerør i tre 9. salslejligheder med udgangspunkt i vandret etageindstøbt rør.

Opgørelse over den enkelte ejers udgifter eller besparelse i sin lejlighed på projektet, f.eks. tilkøb af arbejde vedr. rørkasse, er blevet gennemgået og kontrolleret. Opgørelsen er planlagt til at blive sendt til orientering til ejerne fra Qvortrup Administration inden for ca. en måned med afregning pr. 1. april 2024 sammen med opkrævning af fællesudgifter m.v.

Intern afsluttende kontrol af byggeregnskabet hos Qvortrup og hos bestyrelsen er i gang.
Herefter overgår det endelig byggeregnskab til ekstern kontrol hos ejerforeningens generalforsamlingsvalgte statsautoriseret revisionsselskab.

Proces for afslutning af faldstammeprojektet følger således bestyrelsens udstykket plan som orienteret skriftligt og mundtligt på ejerforeningens ordinære generalforsamling i 2023.

Væggelus:
Flere lejligheder i to opgange på Godthåbsvej blev i efteråret angrebet af væggelus. De berørte ejere kontaktede skadedyrsfirmaer, som af flere omgange og med vekslende held foretog bekæmpelse af krybene. Da væggelusene imidlertid stadig bredte sig med alarmerende hast, besluttede bestyrelsen at træde til og undtagelsesvist iværksætte en samlet bekæmpelse af samtlige lejligheder i de to opgange og afholde udgiften hertil. Dette var nødvendigt for at angrebet kunne inddæmmes og ikke sprede sig til resten af foreningen.
Som ejer af en lejlighed er man forpligtet til straks at bekæmpe væggelus, hvis man støder på dem i sit hjem. Det samme gør sig gældende, hvis man lejer sin lejlighed ud. Udgiften påhviler den enkelte ejer, og det er vigtigt, at man reagerer hurtigt og tager problemet alvorligt.
Bestyrelsen har på baggrund af episoden besluttet at udvide foreningens forsikring til fremover at omfatte bekæmpelse af væggelus. Forsikringen forventes at træde i kraft 1. januar 2024, men skulle du som beboer støde på væggelus i din lejlighed, skal du straks kontakte ejendomsfunktionærerne, uanset om dette er før eller efter forsikringens ikrafttræden.

I øvrigt henstiller bestyrelsen til, at man i forbindelse med udlandsrejser iagttager sædvanlige forholdsregler omhandlende væggelus, og at man overholder foreningens regler om korttidsudlejning, da særligt turister er i risiko for at medbringe skadedyrene.

Internet aftale med Fiberby forlænges:
Foreningens aftale med internetleverandøren Fiberby forlænges til 31/12 2026. Prisen bliver i forbindelse med en genforhandling af aftalen sat ned pr.1/1 2024 fra 90 kr. pr. måned til 85 kr. pr måned for 1000/1000 MB, hvilket afregnes direkte med Fiberby kvartalsvist.

Fiberby har, udover vores aftale, en række produkter, som kan tilkøbes – så som internet betalt af arbejdsgiver, fast IP adresse mv.

Læs på foreningens hjemmeside her:
http://godthaabshave.dk/beboer/internet/ 

I forbindelse med aftalens fornyelse tilbyder Fiberby i perioden 1/12 2023 til 1. februar 2024 på 10 procent rabat ved køb af ny router på shop.fiberby.dk. Rabatkoden er ”Godthåbs”.

Desuden har Fiberby indgået i et samarbejde med Allente, en fusion af Viasat og Canal Digital. Her tilbydes foreningens beboere 90 – 130 kr. rabat på tv-pakkerne.

Dette er et tilbud mellem de enkelte beboere og Allente. Fiberby oplyser, at interesserede beboere skal ringe til Allente og oplyse, at de bor i en Fiberby forening – dvs. oplyse at de bor i E/F Godthåbs Have for at få rabatten.

For beboere, som har udfordringer med at få fx trådløst internet mv til at virke, kan man som noget nyt få gratis support med hjemmebesøg af en tekniker ved problemer med wi-fi. Man skal kontakte Fiberby’s telefonsupport. Lykkedes det ikke at få internettet til at virke via telefonsupport, tilbyder Fiberby foreningens beboere gratis besøg af servicetekniker.

Vandskader den 16. november:
I forbindelse med det kraftige regn- og blæsevejr fik vi desværre vandskader flere steder i ejendommen. Særligt lejligheder på ejendommens øverste etager (5. – 9. sal) fik vand ind omkring de store stuevinduer, og bestyrelsen er i samråd med vores funktionærer, håndværkere og byggesagkyndige i færd med at klarlægge årsagen. Noget tyder på, at en del af årsagen – udover de usædvanlige vejrforhold – skal findes i beskaffenheden af fugerne i ydermurene – især på de øverste etager, og ejendommens murer vil den kommende tid vurdere, om der er akut behov for reparation og iværksætte denne om nødvendigt.

Indgange i baggården:
Der udføres løbede en renovering af trappetrin ved indgangene til opgangene fra gården. Her vil trinnene løbende blive omdannet til rollatorvenlige ramper. Dette sker dog først, når funktionærerne skønner, at trappetrin er modne til renovering.
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at det ikke er tilladt at opbevare barne- og klapvogne i opgangen, men at det dertil indrettet barnevognsskur skal benyttes.

Den store port:
En beboer har fået skadet sin bil, da porten begyndte at lukke i forbindelse med gennemkørsel. Det er heldigvis første gang i de 6-8 år, porten har åbnet med den nuværende elektronik, at der er sket en skade, og porten opfylder således også alle krav til sikkerhed, nødstop og bevægelsessensorer
Der er ikke mulighed for at flytte sensorerne længere ud mod portåbningen, da man i så fald risikerer, at regn, slud og sne vil blive registreret som bevægelse, så porten under disse vejrforhold vil forblive åben, selv om der ikke er færdsel igennem.
Når man skal køre gennem porten, kan man eventuelt aktivere åbningsautomatikken en ekstra gang umiddelbart inden gennemkørsel, og så i øvrigt tilpasse sin fart til portens åbnings- og lukkehastighed.

Designmanual:
Den såkaldte værdisætning for ejendommen, som er den første leverance i projektet med udarbejdelse af en designmanual, er nu udarbejdet. Værdisætningen skal ses som et redskab til fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen, og vil danne grundlag for udarbejdelse af projekter, hvor bygningens værdier sikres og inddrages i en fremtidig anvendelse af bygningen.
Værdisætningen er et vigtigt arbejdsredskab for den til enhver tid siddende bestyrelse, da den er med til at sætte det korrekte fokus i beslutningerne og arbejdet med vedligeholdelse af vores ejendom.
Værdisætningen vil således få anvendelse i de kommende projekter med renovering af opgange og renovering af butiksfacader, men den vil også skulle anvendes i den daglige vedligeholdelse af vores ejendom fremadrettet.
Det er spændende læsning for alle, der har interesse i Godthåbs Haves historie og arkitektur. Værdisætningen kan ses under ejendommens dokumenter her:
http://godthaabshave.dk/dokumenter/ejendommen/

Luk kun op for folk, du kender
Foranlediget af en konkret episode, hvor en af vores opgange blev benyttet som varmestue af en flok unge mennesker, der røg og optrådte aggressivt, bør vi alle være opmærksomme på kun at lukke personer ind via dørtelefonen, som har et berettiget ærinde i ejendommen.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 10. januar.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.

 


News from The Board – November 2023

 

Emergency Repair of Heating Pipes – Heating Shutdown for Several Days:
Unfortunately, an acute damage to the property’s heating system has occurred. A central pipe in the heating basement has been found corroded in a critical condition.

Therefore, the pipe needs to be replaced as soon as possible to prevent a breakdown of the heating system.

Regrettably, the repair work will result in a shutdown of the heating throughout the entire property for three to five days. The work will commence no later than Monday, December 18th. Choosing a Monday aims to avoid the work being idle over a weekend, and by completing it by December 18th, we ensure it is finished before the Christmas holidays.

This will, of course, cause inconvenience for all residents and commercial leases. However, waiting for warmer weather poses a real risk of the pipe bursting during the winter, prolonging the time needed to restore the heating.

Once the repair work is completed, it will take a relatively short time to restore heat to the radiators. However, there may be the usual challenges with air in the system, as experienced every fall. Information about this will be provided after the repair work is finished.

In addition to updates via News from the Board, information about the work will be posted in the stairwells and sent via email from the administrator.

The repairs will not affect the supply of hot water.

Like all other residents in the property, the board received this news with very little enthusiasm. But it is necessary.

If anyone wishes to explore the possibility of alternative heating sources during this period, be aware that a gas heater in the apartment can pose a risk of poor indoor air quality – potentially leading to a critical and life-threatening lack of oxygen in the apartment. Therefore, the use of gas heaters for outdoor use is strongly discouraged.

Pipe Project:
The renovation of pipes is nearing completion. A final inspection has been conducted, and the main contractor FLD and the board have signed an acceptance protocol with known defects to be addressed in the second half of 2023, and this goal will be achieved. The rectification has involved awaiting delivery from a third party for the renovation of pipe systems in three 9th-floor apartments based on horizontally embedded pipes.

An account of each owner’s expenses or savings in their apartment for the project, such as additional work related to pipe encasement, has been reviewed and verified. The account is scheduled to be sent for information to the owners by Qvortrup Administration within approximately a month, with settlement as of April 1, 2024, along with the collection of common expenses, etc.

Internal final checks of the construction accounts at Qvortrup and the board are underway. Subsequently, the final construction accounts will be subjected to external scrutiny by the chartered auditing firm elected at the association’s general meeting.

The process for concluding the pipe project follows the board’s outlined plan as communicated in writing and verbally at the association’s ordinary general meeting in 2023.

Bedbugs:
Several apartments in two stairwells on Godthåbsvej were attacked by bedbugs in the fall. The affected owners contacted pest control companies, which, on multiple occasions and with varying success, attempted to combat the infestation. However, as bedbugs continued to spread rapidly, the board decided to intervene and, exceptionally, initiate a comprehensive treatment of all apartments in the two stairwells, covering the cost. This was necessary to contain the infestation and prevent it from spreading to the rest of the association.

As an apartment owner, it is mandatory to promptly combat bedbugs if encountered in your home. The same applies if you rent out your apartment. The cost is borne by each owner individually, and it is crucial to react quickly and take the problem seriously.

Based on this incident, the board has decided to expand the association’s insurance to include bedbug control in the future. The insurance is expected to take effect on January 1, 2024. However, if you, as a resident, come across bedbugs in your apartment, you should immediately contact the property caretakers, whether it is before or after the insurance comes into effect.

Additionally, the board recommends that individuals observe standard precautions regarding bedbugs during trips abroad and adhere to the association’s rules regarding short-term rentals, as tourists are particularly at risk of bringing these pests.

Internet Agreement with Fiberby Extended:
The association’s agreement with the internet provider Fiberby is extended until December 31, 2026. In connection with the renegotiation of the agreement, the price will be reduced from January 1, 2024, from 90 DKK per month to 85 DKK per month for 1000/1000 MB, billed quarterly directly by Fiberby.
Fiberby offers a range of additional products beyond our agreement, such as employer-paid internet, fixed IP address, etc.

Read more on the association’s website (in Danish) here: http://godthaabshave.dk/beboer/internet/

In connection with the agreement renewal, Fiberby offers a 10 percent discount on the purchase of a new router on shop.fiberby.dk from December 1, 2023, to February 1, 2024. The discount code is “Godthåbs.”

Furthermore, Fiberby has entered into a collaboration with Allente, a merger of Viasat and Canal Digital. Here, residents of the association are offered a discount of 90-130 DKK on TV packages. This offer is between individual residents and Allente. Fiberby states that interested residents should call Allente and state that they live in a Fiberby association – i.e., mention that they live in E/F Godthåbs Have to get the discount.

For residents facing challenges with, for example, wireless internet, Fiberby now offers free support with a home visit by a technician for issues with Wi-Fi. Residents should contact Fiberby’s phone support. If internet issues persist despite phone support, Fiberby offers association residents a free visit from a service technician.

Water Damage on November 16:
Unfortunately, due to heavy rain and wind, we experienced water damage in several places in the property. Especially apartments on the upper floors (5th – 9th floors) had water ingress around the large living room windows. The board, in consultation with our staff, craftsmen, and building experts, is working to determine the cause. It appears that, in addition to the unusual weather conditions, part of the cause may be found in the quality of the seals in the outer walls – especially on the upper floors. The property’s masons will assess whether there is an urgent need for repair and initiate it if necessary.

Entrances in the Courtyard:
A renovation of steps at the entrances to the stairwells from the courtyard is ongoing. The steps will gradually be converted into wheelchair-friendly ramps. However, this will only happen when the staff deems the steps ready for renovation. The board emphasizes that it is not allowed to store baby strollers and prams in the stairwell but that the designated stroller shed should be used.

The Large Gate:
A resident’s car was damaged when the gate began to close during passage. Fortunately, this is the first time in the 6-8 years since the current electronics were installed that damage has occurred. The gate also meets all safety, emergency stop, and motion sensor requirements. There is no option to move the sensors further out toward the gate opening, as doing so risks registering rain, hail, and snow as movement, causing the gate to remain open during these weather conditions. When driving through the gate, it may be helpful to activate the opening mechanism one extra time just before passage and adjust your speed to the opening and closing speed of the gate.

Design Manual:
The so-called valuation of the property, which is the first deliverable in the project to create a design manual, has now been prepared. The valuation should be seen as a tool for future refurbishment and maintenance of the property and will form the basis for the development of projects where the building’s values are ensured and incorporated into future use of the building. The valuation is an important tool for the sitting board at any given time, as it helps focus decisions and work on maintaining our property. The valuation will be applied in upcoming projects involving the renovation of stairwells and storefronts, but it will also be used in the daily maintenance of our property going forward. It is exciting reading for anyone interested in the history and architecture of Godthåbs Have. The valuation (in Danish) can be viewed under the property’s documents here:

Ejendommen

Only Open the Door for People You Know:
Prompted by a specific incident where one of our stairwells was used as a gathering place by a group of young people who smoked and acted aggressively, we should all be mindful to only admit individuals via the door intercom who have a legitimate reason to be in the property.

The next board meeting is scheduled for Wednesday, January 10th.

The board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

Nyt fra Bestyrelsen september 2023

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. september 2023

Høstfest:
Høstfesten blev med 98 tilmeldinger en succes. Bestyrelsen vurderer at leje af telt og ekstern pattegris-kok har sparet rigtigt arbejde. Derfor fastholdes det til næste beboerfest. Tak til de frivillige der mødte op til både borddækning lørdag og afrydning søndag.

Loppemarked:
Teltet til høstfesten lørdag var til rådighed til det beboerdrevene loppemarked søndag. Et hyggeligt arrangement med cirka ti stande. Hvis loppemarked gentages, kan der overvejes mere markedsføring af arrangementet næste gang.

Ny affaldscontainer:
Der er indkøbt ny affaldscontainer, som erstatning for den gamle, som efterhånden var slidt op. Beboerne henstilles til ved brug at lukke dørene til containerne uden at smække dem for at minimere støjen.

Kontakt til funktionærer og bestyrelse:
Bestyrelsen er ved at få styr på indbakken til bestyrelsesmailen, ejerforeningen@godthaabshave.dk.  Beboerne, som ønsker at henvende sig, bør overveje om eventuelle spørgsmål kan sendes til funktionærerne Martin og Rasmus på mailadressen kontor@godthaabshave.dk

Funktionærerne kan svare på praktiske ejendomsrelaterede spørgsmål. Hvis funktionærerne vurderer, at en mail til dem skal behandles af bestyrelsen, videresendes den pågældende mail.

Du skal kontakte ejerforeningens funktionærer, når det f.eks. drejer sig om: Vaskebrik, nøglebrik, poser til madaffald, navneskilte, radiatorer, dørtelefon, nøgle til barnevognsskur, parkeringskort, spørgsmål vedr. brug af fælles faciliteter og fejl og mangler ved fælles faciliteter.

Læs mere her:
http://godthaabshave.dk/kontakt/funktionaererne/

Bestyrelsen kontaktes fx ved forslag af ændringer af husordenen eller vedtægter, modernigserings-planer i lejligheden, udlejning af lejlighed, ansøgning om installation af vaskemaskine i badeværelse samt klager over bestyrelsesmedlemmer, funktionærer, administrator, eller aktører, entreret af bestyrelsen.
Læs mere her:
http://godthaabshave.dk/kontakt/bestyrelse/

Næste bestyrelsesmøde er 18. oktober.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


News from The Board – September 2023

Board Meeting on Wednesday, September 20, 2023

Harvest Festival:
The harvest festival was a success with 98 registrations. The Board believes that renting a tent and hiring an external pig roast chef saved a lot of work. Therefore, this will be maintained for the next resident event. Thanks to the volunteers who showed up for both tables setting on Saturday and cleanup on Sunday.

Flea Market:
The tent used for the harvest festival on Saturday was available for the resident-run flea market on Sunday. It was a pleasant event with approximately ten stalls. If the flea market is repeated, more promotion of the event may be considered next time.

New Waste Container:
A new waste container has been purchased to replace the old one, which was gradually wearing out. Residents are requested to close the doors to the containers without slamming them to minimize noise.

Contacting Caretakers and the Board:
The Board is working on organizing the inbox for the board’s email, ejerforeningen@godthaabshave.dk. Residents who wish to contact us should consider whether any questions can be sent to the caretakers Martin and Rasmus at the email address kontor@godthaabshave.dk.

The Caretakers can answer practical property-related questions. If they believe that an email should be handled by the board, the relevant email will be forwarded.

You should contact Martin and Rasmus when it concerns, for example: laundry cards, key cards, food waste bags, name tags, radiators, door phones, key to the stroller shed, parking permits, questions regarding the use of common facilities, and issues and defects in common facilities.

The Board can be contacted, for example, for proposals to change the house rules or statutes, modernization plans in the apartment, renting out an apartment, applying for the installation of a washing machine in the bathroom, and complaints about board members, employees, administrators, or actors contracted by the board.

The next board meeting is on October 18.

Best regards,

The Board

 

Weekend med Høstfest og loppemarked

For English version, see below.

Hjælp til Høstfesten
Nu nærmer Høstfesten sig. Teltet er kommet op og tilslutningen til festen har været helt fantastisk og vi er oppe på 93 tilmeldte.

Vi har derfor brug for lidt hjælp til diverse ting, såsom opsætning af borde og stole, pyntning af telt, dækning af bordene, nogen til at bage kager til festen mv.

Hvis der er nogle, som kan afsætte 1-2 time lørdag kl. 13.00 til opsætning af borde og stole samt andet praktisk, ville det være en kæmpe hjælp. Vi kommer både til at dække op indenfor, men også udenfor teltet, da vi er så mange tilmeldte.

Vi kunne også bruge et par morgenfriske personer til oprydningen søndag kl 10.00.

Hvis der er nogen, som har lyst til at bage en kage til festen, er det også meget velkommen. Hvis du gemmer din kvittering for indkøb, så skal den nok blive refunderet.

Det samme gælder, hvis der er nogen, som har lyst til at tage en kande kaffe med ned til festen. Vi har kun en kaffemaskine.

Pga. planlægning, så er vi nødt til at vide, hvem som har lyst til at give en hånd med samt bager kage. Skriv til Alice (ajuhla@yahoo.com) eller ring/sms på 26 22 47 04, hvis du ønsker at deltage eller komme med kage eller kaffe.

Alle er velkomne til at hjælpe – unge som gamle.

 

Loppemarked søndag eftermiddag
Søndag efter høstfesten er der beboerdrevet loppemarked i teltet. Har man noget, man vil afsætte, kan man i perioden kl. 14 til kl. 18 tage et bord i teltet og sælge til de forhåbentligt mange interesserede købere.

Hilsen

Bestyrelsen, E/F Godthåbs Have

 


Weekend with Harvest party and Flea Market

Help needed for the Harvest party

The Harvest party is approaching. The tent is up, and the response to the event has been absolutely fantastic, with 93 people signed up.

 

We could use some help with various tasks such as setting up tables and chairs, decorating the tent, preparing the tables, and having some volunteers bake cakes for the event, among other things.

 

If there are any volunteers available to spare 1-2 hours on Saturday at 1:00 PM to help set up tables and chairs and assist with other practical tasks, it would be a huge help. We’ll be setting up both indoors and outdoors, as we have so many participants.

We could also use a few early-morning people for the clean-up on Sunday at 10.00.

 

If anyone is interested in baking a cake for the party, that would be greatly appreciated too. Please keep your receipts for purchases, and we will ensure they are reimbursed.

The same goes for anyone willing to bring a pot of coffee to the event, as we only have one coffee machine.

Due to planning, we need to know who is willing to lend a hand and who will be baking cakes. Please contact Alice at ajuhla@yahoo.com or call/send an SMS to 26 22 47 04 if you wish to participate or contribute cake or coffee.

Everyone is welcome to help – young and old.

 

Flea Market on Sunday Afternoon
On Sunday, following the Harvest party, there will be a resident-run flea market in the tent. If you have any items you’d like to sell, you can grab a table in the tent from 2:00 PM to 6:00 PM and sell to the hopefully many interested buyers.

 

Best regards,

The Board, E/F Godthåbs Have

Nyhedsbrev – sensommer 2023

For English version, see below.

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig og består af følgende medlemmer:
– Jacob Hegstrup, formand
– Natasja Aastrand Jørgensen, næstformand
– Christian Schlegel
– Dorte Munk-Petersen
– Kasper Husted Oeverdick
– Niels Tradsfeldt
– Alice Juhl

På Ejerforeningens hjemmeside under ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du snarest se oversigt over den nye bestyrelse. Det er muligt at kontakte bestyrelsen via e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden i forbindelsen med sin konstituering.
Forretningsorden kan ses på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Grill
Der er indkøbt grill til alle tre græsplæner, så det er muligt at grille på andet end den store grill.
Vi opfordrer stadig alle til at huske at rense grillen og tømme for aske efter brug. Når den vel at mærke er brændt helt ud. Så er den klar til brug for den næste.

Høstfest 2023:
Som bemærket, har vi lavet en smule om på traditionerne; denne gang er sommerfesten omdannet til en høstfest. Vi satser derfor også på, at flere kan deltage.
Høstfesten afholdes lørdag d. 16. september kl. 17.30 med spisning kl. 18.00
Tilmeldingsfristen er søndag d. 10. september.
Der vil igen i år være en mindre betaling ved tilmelding. Det koster 50 kr. pr. deltager over 15 år at deltage i høstfesten, dog max 150 kr. for en hel familie. Tilmelding sker ved betaling via Mobilepay med angivelse af hvor mange, der deltager (også dem uden betaling). Se opslag i opgangene med QR-kode til tilmelding. Menuen bliver helstegt pattegris med diverse salater. Der er et alternativ i form af laks, hvis man ikke ønsker pattegris.

Beboerdrevet aktivitet:
I år afholdes høstfesten i et lejet telt, som først tages ned mandag d. 18. september. Derfor tilbyder bestyrelsen, at der kan afholdes en beboerdrevet aktivitet i teltet f.eks. loppemarked, strikkeklub, bridge turnering eller lignende aktivitet søndag d. 17. september fra kl. 14 til 18. Aktiviteten skal koordineres med bestyrelsesmedlem Alice Juhl, som er ansvarlig for teltet og aktiviteten skal være beboerdrevet. Det vil sige, at beboeren eller beboerne selv står for planlægning og afholdelse af aktiviteten samt efterfølgende oprydning.
Hvis du er interesseret i at planlægge en aktivitet, så skriv til ejerforeningen@godthaabshave.dk

Opslag i opgangene:
Bestyrelsen og funktionærerne benytter bl.a. opslag i opgangene til at kommunikere med beboerne. Derfor bedes man lade opslagene blive hængende til de fjernes af funktionærerne. Der har desværre været tilfælde, hvor disse opslag fjernes så snart de er hængt op. Hvis det fortsætter, vil bestyrelsen gennemgå videoovervågningen, så dette kan kommunikeres direkte til den eller de medbeboere, som fjerne opslagene.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 20. september 2023.

Vh Bestyrelsen

 


News from The Board – Late Summer 2023

Constitution:

The Board has constituted itself and consists of the following members:

– Jacob Hegstrup, Chairman

– Natasja Aastrand Jørgensen, Vice Chairman

– Christian Schlegel

– Dorte Munk-Petersen

– Kasper Husted Oeverdick

– Niels Tradsfeldt

– Alice Juhl

On E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Contact -> Board,’ you can also soon find an overview of the new board. It is possible to contact the board via this email: ejerforeningen@godthaabshave.dk

The Board has updated its code of conduct in connection with its constitution.

The code of conduct can be viewed on E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Documents -> Code of Conduct for the Board.’

Grill:

Grills have been purchased for all three lawns, so it’s possible to grill on something other than the large grill.

We still encourage everyone to remember to clean the grill and remove the ashes once it has completely burned out. So, the grill will be ready for the next person to use it.

“Høstfest” or Harvest party 2023:

As noted, we’ve made a slight change to the traditions; this time, the summer party has been transformed into a harvest party. Therefore, we’re also aiming for more people to participate.

The Harvest party will take place on Saturday, September 16th, at 5:30 PM, with dinner at 6:00 PM.

The registration deadline is Sunday, September 10th.

Once again, there will be a small fee upon registration. It costs 50 DKK per participant over 15 years to participate in the Harvest party, with a maximum of 150 DKK per family. Registration is done by payment via MobilePay, indicating the total number of participants (including those without payment). Look for the notice in the stairwells with the QR code for registration. The menu is whole roasted suckling pig with various salads. An alternative option is salmon for those who do not eat pork.

Resident-Driven Activity:

This year, the harvest party will be held in a rented tent, which will be taken down on Monday, September 18th. Therefore, the board offers the possibility of hosting a resident-driven activity in the tent, such as a flea market, knitting club, bridge tournament, or a similar activity, on Sunday, September 17th, from 2:00 PM to 6:00 PM. The activity should be coordinated with board member Alice Juhl, who is responsible for the tent, and it should be resident-driven. This means that the resident or residents themselves are responsible for planning and organizing the activity, as well as subsequent cleanup.

If you are interested in planning an activity, please email ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Notes on the rail in the stairwells:

The board and staff use the rail opposite the mailboxes in the stairwells to places notes to communicate with the residents. These notes should remain until they are removed by the staff. Unfortunately, there have been cases where these notes are taken down as soon as they are put up. If this continues, the board will review the video surveillance footage to see who does this, so that this can be handled directly between the resident or residents who are removing the notes and the board.

The next board meeting is scheduled for September 20th, 2023.

Best regards,

The Board

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2023

For English version, see below.

Oprydning af låse på reservationstavler og til tørrerum
Der ryddes op i hængelåse til tørrerum samt i hængelåse på reservationstavlerne i vaskerierne. Her vil hængelåse, som ikke tydeligt er markeret med lejlighedsnummer blive fjernet. Oprydning vil ske i uge 17.

Baggrunden er, at en del hængelåse på såvel reservationstavlerne som til tørrerum er anonyme, og derved kan man ikke komme i kontakt med eventuelle glemsomme brugere, som optager et tørrerum ud over egen reservationstid på to dage.

Bestyrelsen repeterer nedenfor reglerne for brug af tørrerum, som også findes på ejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen opfordrer til, at man også skriver mobilnummer på hængelås til tørrerum.

Tørrerum

 • reserveres ved at sætte en hængelås med tydelig adresseoplysning på reservationstavlen i vaskeriet for den pågældende månedsdag, du ønsker at begynde at bruge tørrerummet. Hængelåsen skal sidde til og med reservationens udløb. Ønsker du tørresummet aflåst under tørringen, skal du bruge endnu en hængelås med tydelig adresseoplysning, de døgn du har tørrerummet.
  Er tørrerummet ikke ledigt til din reservation, henvend dig til pågældende lejlighed, der blokerer din adgang til dit reserveret tørrerum.
 • reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00.
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn.
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres hængelås, når låsen ikke er i brug.

Ledige kælderrum til leje
I forrige nyhedsbrev blev der desværre meldt en forkert pris for leje af to mulige kælderrum, hvorfor bestyrelsen har valgt at lade udbuddet gå om.

Der er nu 2 ledige kælderrum à 1 m2. Prisen er 250 kr. pr. år og betales forud via opkrævning af fællesbidrag. Det er muligt at besigtige rummene inden lodtrækningen ved at henvende sig til funktionærerne.

Valg af lejer sker ved lodtrækning blandt de interesserede. Deltagelsen i lodtrækningen er forpligtende.
Det er muligt at deltage i lodtrækning til begge kælderrum. Bliver man udtrukket i den første lodtrækning, udgår man i lodtrækningen til det andet kælderrum. Lejer man allerede et kælderrum, kan man også deltage, dog udtrækkes man i lodtrækningen, opsiges automatisk lejeaftalen på det allerede lejede kælderrum.

Den kommende lejer og kun denne får besked om resultatet. Lodtrækningen foretages af vores administrationsselskab Qvortrup Administration.

Frist for at deltage i lodtrækningen er søndag den 16. april. Lodtrækningen foretages i uge 16, hvor kommende lejere også får besked. Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. maj. Nøgle til kælderrum kan hentes på ejendomskontoret fra den 24. april.

Ønsker man at lægge billet ind på leje af kælderrum, skriver man til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvilket/hvilke kælderrum man ønsker at deltage i lodtrækning i samt ejers/ejeres navn samt dennes/deres ledighedsadresse i ejerforeningen. Har du tidligere lagt billet ind på et af de to kælderrum, skal du forny interessen ved at gennemføre førnævnte proces.

Der føres ikke venteliste til kælderrum til leje.

Nedlæggelse af gårdprojektet
Bestyrelsen har valgt at nedlægge gårdprojektet, da de bestyrelsesmedlemmer, der startede og drev projektet, er stoppet eller stopper på den ordinære generalforsamling 2023.

Projektets output blev:

 • omrokering af affaldscontainere – der bl.a. kom en affaldsstation i midten af gården og affaldscontainere blev flyttet længere væk fra bygningsfacaden af hensyn til brandsikkerhed.
 • Renovering af de store gårdhaver, bl.a. med plantning af japanske kirsebærtræer, sommerfuglebuske, erantis.
 • Sandkasse i legeområdet.
 • Opsætning af insekthoteller.
 • Bedre lysning i trapperum til cykelkælderen.

På hjemmesiden er menupunktet om gårdprojektet fjernet. Informationen opbevares i ejerforeningen.

 


News from The Board – March 2023

Removal of locks on reservation boards and for drying rooms
Padlocks for drying rooms and padlocks on the reservation boards in the laundries will be removed. Here, padlocks that are not clearly marked with an apartment number will be removed. Removal will take place in week 17.

The background is that a number of padlocks on the reservation boards as well as for drying rooms are anonymous, and thereby you cannot come into contact with any forgetful users who occupy a drying room beyond their own reservation time of two days.

The Board repeats below the rules for use of drying rooms, which can also be found on the owner association’s website (in Danish). The Board encourages that you also write the mobile number on the padlock for the drying room.

Drying room

 • reserved by putting a padlock with clear address information on the reservation board in the laundry for the day of the month you want to start using the drying room. The padlock must be in place until and including the end of the reservation. If you want the drying room locked during drying, you must use another padlock with clear address information, the days you have the drying room.
  If the drying room is not available for your reservation, contact the relevant apartment that is blocking your access to your reserved drying room.
 • reserved for two days – either from 9.00 or from 18.00.
 • must be available no later than 9.00 or at 18.00 after 2 days.
 • can be used by other residents after 9.30/18.30 if the reservation has not been used.

In the laundries, a rail is set up on the reservation board, where residents can park their padlock when the lock is not in use.

Available basement rooms for rent
In the previous newsletter, unfortunately, an incorrect price was stated for the rent of two possible basement rooms, which is why the Board has chosen to let the tender go through.

There are now 2 available basement rooms of 1 m2 each. The price is DKK 250 per year and is paid in advance via the collection of joint contributions. It is possible to inspect the rooms before the draw by contacting the officials.

The tenant is chosen by lottery among those interested. Participation in the draw is mandatory.
It is possible to participate in a draw for both basement rooms. If you are drawn in the first draw, you go out in the draw to the second basement room. If you already rent a basement room, you can also participate, however, if you are drawn in the lottery, the rental agreement for the already rented basement room is automatically terminated.

The future tenant and only this tenant will be notified of the result. The draw is carried out by our administration company Qvortrup Administration.

The deadline to participate in the draw is Sunday, April 16. The draw will take place in week 16, when future tenants will also be notified. The rental agreement comes into force as of May 1. The key to the basement room can be collected from the Caretakers Office from April 24.

If you want to put in a ticket for renting a basement room, you write to ejerforeningen@godthaabshave.dk, which basement room(s) you want to participate in the draw, as well as the name of the owner(s) and his/her apartment address in the owner’s association. If you have previously entered a ticket for one of the two basement rooms, you must renew your interest by completing the aforementioned process.

There is no waiting list for basement rooms for rent.

Closure of the courtyard project
The Board has chosen to shut down the courtyard project, as the board members who started and ran the project have stopped or will stop at the Annual General Assembly 2023.

The project output was:

 • relocation of waste containers – which i.a. a waste station was added in the middle of the courtyard and waste containers were moved further away from the building facade for reasons of fire safety.
 • renovation of the large yards, i.a. with planting of Japanese cherry trees, butterfly bushes, erantis.
 • sandbox in the play area.
 • setting up insect hotels.
 • better lighting in the stairwell to the bicycle cellar.

On the website, the menu item about the courtyard project has been removed. The information is stored in the owner’s association.

Nyt fra Bestyrelsen – januar 2023

For English version, see below.

Ledige kælderrum til leje
Ejerforeningen råder over en række kælderrum, der udlejes til tinglyste ejere, der i forvejen ikke lejer et kælderrum.

Der er nu 2 ledige kælderrum à 1 m2. Prisen er 250 kr. pr. måned og betales forud via opkrævning af fællesbidrag. Det er muligt at besigtige rummene inden lodtrækningen ved at henvende sig til funktionærerne.

Valg af lejer sker ved lodtrækning blandt de interesserede. Deltagelsen i lodtrækningen er forpligtende.

Det er muligt at deltage i lodtrækning til begge kælderrum. Bliver man udtrukket i den første lodtrækning, udgår man i lodtrækningen til det andet kælderrum. Lejer man allerede et kælderrum, kan man også deltage, dog udtrækkes man i lodtrækningen, opsiges automatisk lejeaftalen på det allerede lejede kælderrum.

Den kommende lejer og kun denne får besked om resultatet. Lodtrækningen foretages af lykkens gudinde i form af næstformanden.

Frist for at deltage i lodtrækningen er tirsdag den 21. februar. Lodtrækningen foretages den 22. februar om aftenen. Den kommende lejer får sked i løbet af den 23. februar. Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. marts, og rummet kan overdrages fra samme dato ved henvendelse til ejendomskontoret.

Ønsker man at lægge billet ind på leje af kælderrum, skriver man til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvilket/hvilke kælderrum man ønsker at deltage i lodtrækning i samt ejers/ejeres navn samt dennes/deres ledighedsadresse i ejerforeningen.

Der føres ikke venteliste til kælderrum til leje.

Misbrug af affaldsskakte over jul og nytår
Affaldsskaktene er kun til køkkenaffald i lukket pose, hvilke nogle beboere ikke har forstået.

Der er blevet smidt knive og glas i affaldsskakten, hvilket risikerer at sprætte de lukkede poser i og selve affaldsposen i kælderen op. Det giver en ineffektiv affaldstømning ligesom affaldstømmerne kan skære sig på de skarpe genstande, hvilket er sket med en efterfølgende tur på skadestuen.

Det er blevet smidt uindpakket mad og bleer i affaldsskakten. Det giver en masse ekstra arbejde for funktionærerne og store udgifter til rensning af skakterne – desuden tiltrækker det rotter.

Misbrug af affaldsskakte er ikke i orden.

Ejendomskontoret tager imod MobilePay betaling
Ejendomskontoret tager nu imod betaling med MobilePay for

 • Vaskebrik
 • Nøglebrik
 • Nøgle til barnevognsskur
 • Fjernbetjening til stor port
 • Parkeringskort til fast parkeringsplads.

Bestyrelsen opfordrer til at benytte MobilePay frem for kontanter til ovennævnte.

Generalforsamling den 20. april
Til orientering holdes ordinære generalforsamling torsdag den 20. april 2023 kl. 18:00 på Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne.

Frist for medlemsforslag til ordinær generalforsamling er 1. marts, jf. vedtægterne.
Medlemsforslag skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand via e-mailadressen ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Formanden, René Tarby, har meddelt bestyrelsen, at han træder tilbage ved generalforsamlingen, da Renés formål med at stille op bestyrelsen i 2018 var at få ”faldstammeprojektet på sporet igen”. Dette er er sket med et forlig, som ejerforeningen kan være tilfreds med og har vedtaget, samt med en færdiggørelse af projektet i horisonten med overordnede god kvalitet og med en for indeværende realistisk afleveringsfrist af projektet den 7/7-2023.

Der er således valg til formandsposten samt ved enhver ordinær generalforsamling valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægterne.

Om arbejdet i bestyrelsen, kan henvises til Vedtægterne og Forretningsordenen for rammerne for bestyrelsesarbejdet samt ’Nyt fra bestyrelsen’ på ejerforeningens hjemmeside, for hvilke emner bestyrelsen arbejder med.

Cykeloprydning i gård og cykelkældre
Det er tid til oprydning af cykler i gård og cykelkældre.

Cykler, der vurderes til

 • ikke at kunne bruges som cykel (mangler styr, saddel, dæk, eller har flade dæk)
 • at henstå ulåste eller
 • at henstå ubrugt (f.eks. har støvede overflader)

betragtes som herreløse og vil blive markeret med tape. I uge 8, 2023 vil de kandiderende cykler, hvor tapen ikke er brudt, blive fjernet fra gården og cykelkældre. Cyklerne sættes i cykelkælderen ved garage 33 til venstre. De herreløse cykler bliver afhentet og bortskaffet fra uge 13, 2023. Savner du din cykel, kan cyklen være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Fotos efterlyses
Som tidligere oplyst, har bestyrelsen bedt et arkitektfirma med speciale i bygningsbevaring om at udarbejde en rapport, der kan danne grundlag for kommende vedligeholdelsesarbejder – i første omgang renoveringen af erhvervsfacaden og hovedtrappeopgangene mod Godthåbsvej.

Hvis nogen i den forbindelse har gamle fotos (10 år eller ældre), hvor man kan se facaden mod Godthåbsvej, kioskfacaden mod Aksel Møllers Have/Bjarkesvej, gammel skiltning og lignende, så send dem gerne til ejerforeningen@godthaabshave.dk eller læg papirfotos med tydelig angivelse af navn og adresse i postkassen til ejendomskontoret. Så vil ens fotos indgå i arkitektfirmaets arbejde med at samle dokumentation om vores ejendom. Alle papirfotos leveres naturligvis tilbage til ejerens egen postkasse, når de er scannet.

Selve motivet er underordnet, når blot vores ejendom kan ses i baggrunden, så det er fint med fotos fra fødselsdage og lignende.

Skadedyr – sølvfisk vs. Skægkræ
Der har været fundet skægkræ i en lejlighed. Vi skal alle være opmærksom på disse og melde til funktionærerne ved fund. Det kan være svært at se forskel på sølvfisk og skægkræ, så her er en lille huskeliste:

 • Sølvfisk er oftest 12-14 mm lange, mens skægkræ er noget større og kan blive op til 2 cm.
 • Du kan også se forskel på farven: Sølvfisk er metalfarvede, mens skægkræ er mere brunlige/mørkegrå.
 • Skægkræ er udstyret med tre lange haletråde og to lange antenner ud fra hovedet.
 • Sølvfisk har en blank, skinnende overflade, så er skægkræ mere matte og behårede. De har små ’skæg’ på kroppen, deraf navnet skægkræ.
 • Skægkræ trives ikke kun i fugtige omgivelser, men også i tørre og varme, og ses derfor ofte i soveværelset, stuen og køkkenet.
 • Sølvfisk kravler næsten kun på gulvet og kan ikke kravle lodret, mens skægkræ er mere over det hele og kravler både på gulv, vægge, lofter og andre lodrette flader.

Ladestandere til elbiler i garager og gårdanlæg
Bestyrelsen har besluttet at udskyde en beslutning om at etablere af ladestandere til elbiler på parkeringsarealerne i gården og huset i gården, tilhørende ejerforeningen. Holdningen er, at der skal være en nærmere drøftelse blandt medlemmerne om, hvordan de fælles arealer bør udnyttes i fremtiden.

Anderledes er det med garagerne, som er selvstændige enheder, der er medlemsejet.

Ifølge ejerforeningens advokat er udgifterne til etablering og drift af ladestandere til elbiler alene et anliggende for ejerne af garagerne, og derfor ejerforeningen uvedkommende.

Bestyrelsen tilbyder at facilitere dannelsen af et ejerlaug / ladelaug for garageejerne, som – efter at have sonderet interessen blandt ejerne af garagerne – skal beslutte, om garageejerne i fællesskab vil entrere med en enkelt operatør, eller om garageejerne i fællesskab vil stå for forberedelse af kapaciteten til den tilstrækkelige el spænding til garagerne og derefter kan garageejerne beslutte individuel tilslutning.

Til at sondere om der er basis for etablering af et ejerlaug for garagerne indkalder bestyrelsen ejerne af garagerne til et møde i varmekælderen på ejendommen. Garageejerne vil modtage indkaldelsen direkte.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 22. februar 2023.


News from The Board – January 2023

Available basement rooms for rent
The owners’ association has a number of basement rooms that are rented out to registered owners who do not already rent a basement room.

There are now 2 available basement rooms of 1 m2 each. The price is DKK 250 per month and is paid in advance via the collection of a joint contribution. It is possible to inspect the rooms before the draw by contacting the officials.

The tenant is chosen by lottery among those interested. Participation in the draw is mandatory.
It is possible to participate in a draw for both basement rooms. If you are drawn in the first draw, you go out in the draw to the second basement room. If you already rent a basement room, you can also participate, however, if you are drawn in the lottery, the rental agreement for the already rented basement room is automatically terminated.

The future tenant and only this tenant will be notified of the result. The draw is made by the goddess of luck in the form of the deputy chairman.

The deadline to participate in the draw is Tuesday, February 21st. The draw will take place on February 22nd in the evening. The future tenant will receive the spoon during February 23th. The rental agreement comes into force as of March 1st , and the room can be transferred from the same date by contacting the Caretakers office.

If you want to put in a ticket for renting a basement room, you write to ejerforeningen@godthaabshave.dk, which basement room(s) you want to participate in the draw, as well as the name of the owner(s) and his/her apartment address in the owner’s association.

There is no waiting list for basement rooms for rent.

Abuse of waste chute over Christmas and New Year
The waste chutes are only for kitchen waste in closed bags, which some residents have not understood.

Knives and glass have been thrown into the waste chute, which risks popping up the closed bags in and the waste bag itself in the basement. This results in inefficient waste emptying, just as the waste removers can cut themselves on the sharp objects, which has happened with a subsequent trip to the emergency room.

Unwrapped food and diapers have been thrown into the waste chute. This creates a lot of extra work for the Caretakers and large costs for cleaning the shafts – it also attracts rats.

Abuse of waste chutes is not okay.

The Caretakers office accepts MobilePay payments
The property office now accepts payment with MobilePay for

• Tags for the laundries
• Key fob
• Key for pram shed
• Remote control for large gate
• Parking card for fixed parking space.

The Board encourages the use of MobilePay rather than cash for the above.

General meeting on 20 April
For information, the ordinary general meeting will be held on Thursday 20 April 2023 at 18:00 on Copenhagen University of Applied Sciences, Crown Princess Sofies Vej 35, auditorium A112, 2000 Frederiksberg.

Notice with agenda is sent out, cf. the articles of association.

The deadline for member proposals for the ordinary general meeting is March 1st, cf. the articles of association.
Membership proposals must be submitted in writing to the chairman of the Board via the e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the Caretakers office.

The chairman, René Tarby, has informed the Board that he will step down at the general meeting, as René’s purpose in appointing the Board in 2018 was to get the “Drainpipe project back on track”. This has happened with a settlement that the owners’ association can be satisfied with and has adopted, as well as a completion of the project on the horizon with overall good quality and with a currently realistic delivery deadline for the project of 7/7-2023.

There are thus elections for the post of chairman and at every ordinary general meeting elections for board members, cf. the articles of association.

Regarding the work of the board, reference can be made to the Articles of Association (in Danish) and the Rules of Procedure (in Danish) for the framework for the board’s work, as well as ‘News from the Board‘ on the owner association’s website, which topics the board works on.

Bicycle cleaning in yard and bicycle cellars
It is time to clean up bicycles in the yard and bicycle cellars.

Bikes rated for
• not being able to be used as a bicycle (missing handlebars, saddle, tyres, or has flat tyres)
• to remain unlocked or
• to remain unused (e.g. have dusty surfaces)

are considered strays and will be marked with tape. In week 8, 2023 the candidate bikes where the tape is not broken will be removed from the yard and bike cellars. The bikes are put in the bike cellar at garage 33 on the left. The stray bikes will be picked up and disposed of from week 13, 2023. If you miss your bike, the bike may have been considered stray. Contact the Caretakers for clarification.

Photos are requested
As previously stated, the Board has asked an architectural firm specializing in building conservation to prepare a report that can form the basis for future maintenance work – initially the renovation of the commercial facade and the main staircases towards Godthåbsvej.

If anyone in this connection has old photos (10 years or older) where you can see the facade towards Godthåbsvej, the kiosk facade towards Aksel Møllers Have/Bjarkesvej, old signage and the like, please send them to ejerforeningen@godthaabshave.dk or include paper photos clear indication of name and address in the mailbox to the Caretakers office. Your photos will then be included in the architectural firm’s work to gather documentation about our property. All paper photos are of course delivered back to the owner’s own mailbox once they have been scanned.
The motif itself is secondary, as long as our property can be seen in the background, so it’s fine with photos from birthdays and the like.

Pests – silverfish vs. firebrat
Firebrat have been found in an apartment. We must all be aware of these and report to the Caretakers when found. It can be difficult to tell the difference between a silverfish and a firebrat, so here is a small list to remember:
• Silverfish are most often 12-14 mm long, while firebrats are somewhat larger and can be up to 2 cm.
• You can also see the difference in colour: Silverfish are metallic in colour, while firebrats are more brownish/dark grey.
• Firebrats are equipped with three long tail wires and two long antennae extending from the head.
• Silverfish have a glossy, shiny surface, while bearded fish are more matte and hairy. They have small ‘beards’ on their bodies, hence the name bearded cattle.
• Firebrats thrive not only in moist environments, but also in dry and warm ones, and are therefore often seen in the bedroom, living room and kitchen.
• Silverfish almost only crawl on the floor and cannot crawl vertically, while firebrats are more all over the place and crawl both on floors, walls, ceilings and other vertical surfaces.

Charging stations for electric cars in garages and in the courtyard
The Board has decided to postpone a decision to establish charging stations for electric cars in the parking areas in the courtyard and the house in the courtyard, belonging to the owner’s association. The position is that there must be a closer discussion among the members about how the common areas should be utilized in the future.

It is different with the garages, which are independent units that are member-owned.
According to the owner’s association’s lawyer, the costs of establishing and operating charging stations for electric cars are solely a matter for the owners of the garages, and therefore the owner’s association is not involved.

The Board offers to facilitate the formation of an owners guild / storage guild for the garage owners, which – after probing the interest among the owners of the garages – must decide whether the garage owners will jointly enter with a single operator, or whether the garage owners will jointly be responsible for preparing the capacity to the sufficient electrical voltage for the garages and then the garage owners can decide on individual connection.

To probe whether there is a basis for establishing an owners’ guild for the garages, the Board calls the owners of the garages to a meeting in the heating cellar on the property. The garage owners will receive the summons directly.

 

The next board meeting is scheduled for February 22nd, 2023.

Nyt fra Bestyrelsen – november 2022

For English version, see below.

Regulering af aconto varmebeløb
Prisen på fjernvarme stiger på Frederiksberg fra 1. januar 2023. Det betyder, at aconto varmebeløbet også stiger fra samme tidspunkt. Stigning vil kunne ses fra og med opkrævning primo jan. 2023. Aconto varmebeløbet opkræves sammen med bl.a. fællesudgiften.

Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen orienterede medlemmerne i sin skriftlige beretning til generalforsamlingen i 2019, at planen er at få udarbejdet et nyt forslag til vedligeholdelsesplan fra et rådgivende ingeniørfirma, når faldstammerenoveringen er færdig. Da forlig og tillægskontrakt blev indgået og dermed rammerne for færdiggørelse af faldstammeprojektet sat, orienterede bestyrelsen medlemmerne i sin skriftlige beretning til generalforsamlingen i 2022, at bestyrelsen påtænker at igangsætte arbejdet med at få en opdateret forslag til vedligeholdelsesplan. Med faldstammeprojektet i gang og med en afleveringsfrist 7/7-2023, så har bestyrelsen igangsat proces med at få et nyt forslag til vedligeholdelsesplan fra et rådgivende ingeniørfirma.

Brandsikring
Som orienteret via Nyt fra bestyrelsen af 08/04/2022 fik ejerforeningen ved bestyrelsen i 2016 foretaget en brandteknisk vurdering af fællesarealer af DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Bestyrelser har siden 2016 arbejdet med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen med følgende udkomme indtil nu:

• Etablering af branddøre til vaskerierne
• Etablering af branddøre til bagtrapperne på Godthåbsvej
• Udskiftning af detektorerne på bagtrapperne
• Udskiftning af sprinklerhovederne
• Trykprøvning af sprinkleranlægget
• Brandsikring af installationsgennemføringer i kælderen
• Affaldscontainerne flyttet længere væk fra beboelsesbygningen
• Opsætning af ildslukkere i opgangene.

I følge DBI er der ikke sket ændringer ift. lovmæssige krav og dermed heller ikke de anbefalinger DBI vil komme med. Ifølge Bolig- og Planstyrelsen så giver årsagen til brandens forløb i Vanløse i marts 2022 ikke anledning til ændring af gældende brandsikkerhedsmæssige regler.

Det betyder, at bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde med brandsikkerhed med udgangspunkt i brandteknisk vurdering af fællesarealer fra DBI.

Black Friday og jul giver mere pap
Bestyrelsen opfordrer beboerne i forbindelse med Black Friday og jul til at have ekstra fokus på at folde papemballage sammen, inden det placeres i papcontainerne, så der også er plads til naboens papaffald.

Tør dug på inderside af vinduer mv.
Den kolde årstid er over os. Det kan betyde, at der sætter sig kondens på vinduer, ved tætningslister mv., når fugtig rumluft møder en kold overflade, f.eks. vindue i køkken eller i soveværelse. Derfor opfordrer bestyrelsen til at tørre inderside af vinduer mv. for dug efterfulgt af udluftning – for at mindske risiko for råd og svamp af hensyn til din og boligens sundhed.

Her et par konkrete råd:
• Tænde emhætten, når du laver mad
• låg på gryderne, når gryderne på blus
• Luk døren til badeværelset, når du bader
• Skrab vand væk efter badning samt tørre vægge og gulv af efter badning.
• Luft ud, luft ud, luft ud.

Du finder flere gode råd på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Lejligheden -> Indeklima’.

Ejendomskontoret er på halv kraft
Vores funktionær Martin skal opereres i sit ene knæ. Operationen er p.t. planlagt til ultimo december.
Martin vil efterfølgende være sygemeldt 4 uger. Vores funktionær Rasmus vil passe ejendomskontoret alene i Martins sygefravær.

Opdateret forretningsorden
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden. Den gældende forretningsorden du kan se på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’ (in Danish).

Juleferien 2022
Ejendomskontorets træffetider er de sædvanlige tirsdag til fredag mellem jul og nytår.

Juledagene er højtid for indbrud, og derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle holder øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgangene og på andre fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 18. januar 2023.


News from The Board – November 2022

Regulation of advance heating amounts
The price of district heating will increase in Frederiksberg from 1 January 2023. This means that the prepayment heating amount will also increase from the same time. An increase will be visible from and including collection at the beginning of January, 2023.
The advance heating amount is charged together with i.a. the common expense.

Maintenance plan
The Board informed the members in its written report to the general meeting in 2019 that the plan is to have a new proposal for a maintenance plan drawn up from a consulting engineering firm when the drainpipe renovation is complete. When the settlement and additional contract were concluded and thus the framework for completing the drainpipe project was set, the Board informed the members in its written report to the general meeting in 2022 that the Board intends to start work on getting an updated proposal for the maintenance plan. With the drainpipe project underway and with a delivery deadline of 7/7-2023, the Board has started the process of getting a new proposal for a maintenance plan from a consulting engineering company.

Fire protection
As informed via News from the Board of 08/04/2022, the owner’s association had a fire technical assessment of common areas carried out by the Board in 2016 by DBI – Danish Fire and Security Institute.

Boards have worked since 2016 to improve fire safety in the property with the following results so far:

• Establishment of fire doors for the laundries
• Establishment of fire doors for the back stairs on Godthåbsvej
• Replacement of the detectors on the back stairs
• Replacing the sprinkler heads
• Pressure testing of the sprinkler system
• Fire protection of installation penetrations in the basement
• The waste containers moved further away from the residential building
• Installation of fire extinguishers in the corridors.

According to DBI, there have been no changes in relation to legal requirements and thus neither the recommendations DBI will make. According to the Housing and Planning Agency, the reason for the course of the fire in Vanløse in March 2022 does not give rise to a change in the applicable fire safety regulations.

This means that the Board will continue its work with fire safety based on the fire technical assessment of common areas from DBI.

Black Friday and Christmas bring more cardboard
The Board encourages residents in connection with Black Friday and Christmas to have extra focus on folding cardboard packaging before placing it in the cardboard containers, so that there is also room for the neighbour’s cardboard waste.

Dry cloth on the inside of windows etc.
The cold season is upon us. This can mean that condensation forms on windows, on sealing strips, etc., when moist room air meets a cold surface, e.g. window in the kitchen or in the bedroom. Therefore, the Board encourages you to dry the inside of windows etc. for dew followed by ventilation – to reduce the risk of rot and fungus for the sake of your and the home’s health.

Here are a few concrete tips:
• Turn on the hood when cooking
• cover the pots when the pots are on the heat
• Close the bathroom door when bathing
• Scrape away water after bathing and dry walls and floor after bathing.
• ventilate, ventilate, ventilate.

You will find more good advice on the owners’ association’s website under the menu item ’Lejligheden -> Indeklima’ (in Danish).

The property office is at half capacity
Our Caretaker Martin has to have an operation on one of his knees. The operation is currently scheduled for the end of December.
Martin will subsequently be on sick leave for 4 weeks. Our Caretaker Rasmus will look after the Caretakers office alone during Martin’s sick leave.

Updated rules of procedure
The Board has updated its rules of procedure. You can see the applicable rules of procedure on the owner association’s website under the menu item ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Christmas holiday 2022
The Caretakers office’s office hours are the usual Tuesday to Friday between Christmas and New Year.

Christmas is a high time for break-ins, and therefore the Board encourages everyone to keep an eye out for any irregularities in the hallways and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next Board meeting is scheduled for 18 January 2023.