Nyt fra Bestyrelsen – august 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Udskiftning af faldstammer er begyndt.

Det er vigtigt, at håndværkerne har adgang til lejligheden fra dag 1 i byggeperioden. Manglende adgang kan betyde forsinkelse i hele tidsplanen. Hvis entreprenøren ikke har adgang til boligen og ikke kan udføre de planlagte arbejder pga. manglende adgang, vil det kunne medføre ekstra omkostninger for den enkelte ejer/bygherre. I varslingsskrivelserne vil man kunne læse, hvordan man skal forholde sig til at give adgang.

Der er blevet holdt informationsmøder for ejere/lejere i AMH 2-22. Der forestår to yderligere informationsmøder for hhv.

– Aksel Møllers Have nr. 24-30 uge 43, 2022
– Godthåbsvej nr. 35-41 uge 49, 2022

Invitationen formidles som medlemsudsendelse og ved opslag i opgangene.
Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet deres faldstamme.

Hovedtidsplan, dato for før-registrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’, i udhængsskabet ved Ejendomskontoret og på selve Ejendomskontoret.

Kontaktoplysninger på beboerkoordinator til faldstammeprojektet findes på ejerforeningens hjemmeside med link fra forsiden og under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’.
Muligheden for at kontakte beboerkoordinatoren er udvidet med kontortid.
Det er nu mulig at kontakte beboerkoordinatoren pr. telefon, sms, e-mail og fysisk.

Beboerkoordinatorens kontaktoplysninger er:
Tlf./sms: 54 58 50 10
E-mail: godthaabs-have@fld.dk
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08:00-12:00
Kontortid: Tirsdage kl. 7:00-10:00 i vognen på det gult skraverede område mod den store port.

Pizzabakker og flamingo skal i den store container til restaffald
Bestyrelsen vil erindre om, at pizzabakker og flamingo skal i den store blå/hvide container til restaffald, der står i gården mod Godthåbsvej.

Storskraldsrummet er beregnet til farligt affald, elektronikaffald eller ting, som er for store til at være i ejendommens containere til restaffald/genanvendeligt affald
Brug venligst storskraldsrummet efter dets formål:
• større restaffald som f.eks. indbo, pvc, imprægneret træ
• elektronik, som f.eks. ledninger, køkkenmaskiner, opladere, pærer, tv-apparater, hårde hvidevarer

Bemærk, at affaldscontainerne i gården kun er til affald produceret i ejendommen.

Er du i tvivl om hvordan dit affald skal sorteres, kan du læse mere her:
https://www.frederiksberg.dk/sorteringsguide
https://frederiksberg.affaldscms.dk/guide/etage

Cykelkælder udvides
Cykelkælder nummer 2 fra den store port udvides med et bagvedliggende tilsvarende rum og vil blive indrettet som de andre cykelkælderrum. Arbejdet forventes færdigt i løbet af dette år.

Nye vaskemaskiner
Som bestyrelsen orienterede om i den skriftlige årsberetning på seneste generalforsamling, har vaskemaskinerne i vores vaskerier nået en alder, hvor de er udskiftningsmodne. Udskiftningen forventes at ske i løbet af dette år.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 4. oktober 2022.


News from The Board – August 2022


The Drainpipe project

Replacement of drainpipes has begun.

It is important that the tradesmen have access to the apartment from day 1 of the construction period. Lack of access can mean a delay in the entire schedule. If the contractor does not have access to the home and cannot carry out the planned works due to lack of access, this could result in extra costs for the individual owner/project owner. In the warning letters, you will be able to read how to approach granting access.

Information meetings have been held for owners/tenants in AMH 2-22. There are additional information meeting for

• Aksel Møllers Have no. 24-30 week 43, 2022
• Godthåbsvej no. 35-41 week 49, 2022

The invitation is disseminated as a member broadcast and by notices in the entrances.
The Board recommends respecting this division, so that there is room at the meeting for those whose apartment is due to have their drainpipe replaced.

You can see the main timetable, date for pre-registration as well as an example of the detailed timetable for an apartment on the owner association’s website under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish), in the window cupboard at the Caretakers Office and at the Caretakers Office itself.

Contact information for the resident coordinator for the drainpipe project can be found on the owner association’s website with a link from the front page and under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish).
The possibility to contact the resident coordinator has been extended with office hours.
It is now possible to contact the resident coordinator per telephone, text, email and physically.

The resident coordinator’s contact details are:
Phone/text: 54 58 50 10
Email: godthaabs-have@fld.dk
Telephone hours: Monday to Friday at 08:00-12:00 AM
Office hours: Tuesdays at 7:00-10:00 AM in the carriage in the yellow shaded area towards the big gate.

Pizza trays and flamingos must be placed in the large container for residual waste
The Board would like to remind you that pizza trays and flamingos must be put in the large blue/white container for residual waste, which is in the yard facing Godthåbsvej.

The large waste room is intended for hazardous waste, electronic waste or items that are too large to be in the property’s containers for residual waste/recyclable waste
Please use the large waste room according to its purpose:
• larger residual waste such as interior, pvc, impregnated wood
• electronics, such as cables, kitchen appliances, chargers, light bulbs, TV sets, white goods

Please note that the waste containers in the yard are only for waste produced on the property.

If you are in doubt about how your waste should be sorted, you can read more here:
https://www.frederiksberg.dk/sorteringsguide (in Danish)
https://frederiksberg.affaldscms.dk/guide/etage (in Danish)

The bicycle cellar is being expanded
Bicycle cellar number 2 from the large gate will be expanded with a corresponding room behind it and will be equipped like the other bicycle cellar rooms. The work is expected to be completed during this year.

New washing machines
As the Board informed in the written annual report at the last general assembly, the washing machines in our laundries have reached an age where they are ripe for replacement. The replacement is expected to take place during this year.

 

The next board meeting is scheduled for 4 October 2022.

Comments are Disabled