Tilstandsrapport

Bestyrelsen har fået udarbejdet en tilstandsrapport og en tilhørende vedligeholdelsesplan på huset af rådgivende ingeniørfirma Peter Jahn & Partnere.

Det er et omfattende dokument, som du kan læse i sine helhed her: Tilstandsrapport & vedligeholdelsesplan

Der bliver efter sommerferien arbejdet videre med at få et mere nuanceret billede af, hvad der skal laves og hvordan.
Specielt med fokus på afløbs- og vandinstallationer.

Når dette arbejde er afsluttet, vil der i efteråret 2014 blive afholdt informationsmøder for beboerne.

Siden her vil blive opdateret i takt med, at vi får mere klarhed over omfanget af arbejdet der skal udføres, samt de økonomiske konsekvenser for beboerne.

Konklusion
Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, murede skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v.

Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen noget mere svingende. Tagbeklædningen af bølgeeternit med tilhørende inddækninger er i middel stand. Vinduerne mod gård- og gadesiden er træ-/aluminiumsvinduer og fremstår generelt i god stand. Hvad angår overflader er  hovedtrapper generelt i middel stand, mens køkkentrappernes overflader er nedslidt.

De tekniske installationer er hovedsageligt de oprindelige og forsyning af varme, vand og afløbsfunktion fungerer i boligerne. Installationerne er dog gamle og for vand og  afløbsinstallationernes vedkommende nedslidte.

Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager dens alder, den tids byggeskik og materialevalg i betragtning.

For at bevare denne standard, bør der dog snarest iværksættes følgende arbejder:
– Udskiftning af afløbsinstallation
– Evt. samtidig udskiftning af vandinstallation
– Udbedring af fejl/defekter på installationer på tag og retablere isolering.

Udgifterne til de vedligeholdelsesarbejde der anbefales udført i 2014 og 2015 beløber sig til ca. 43 mio. kr. inkl. moms.