Nyt fra Bestyrelsen – maj 2021

For English version, see below.

Gårdfest 2021 aflyses pga. coronasituationen
I denne coronatid er det svært at planlægge større organiseret arrangementer måneder frem. Hvordan udvikler pandemien sig? hvilke restriktioner gælder? Derfor har bestyrelsen valgt at aflyse årets gårdfest, der traditionelt ligger medio august. Bestyrelsen håber at kunne genoptage traditionen til næste år.

Fælles grillen tændes fortsat. Det eneste fælles ved disse arrangementer er den store varme grill. Resten er op til beboerne selv. Det er beboernes eget ansvar at følge de til en hver tid gældende coronaanvisninger.
Se forrige nyhedsbrev for mere konkret information om fælles grill-arrangementerne.

Faldstammeprojektet
Der er indkaldt til forligsmøde mellem parterne mandag den 21. juni.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden. Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor parterne er uenige om hvorvidt et byggearbejde er ordentligt udført.

Affaldshåndtering – ændret ordning
Frederiksberg Kommunen ændrer affaldsordningerne på baggrund af et nationalt krav.
Kommunen informerer alle ejere i etageejendomme direkte om den ændret ordning.

Den eneste ændring for 2021 er, at beboerne skal sortere mad- og drikkekartoner sammen med plast i rumopdelte plastcontainere. Det betyder alt andet lige det samme antal containere i vores gård.
Det er Frederiksberg Kommunen, der implementerer den ændret affaldsordning, hvorfor beboere bedes orientere sig, hvornår den ændret ordning reelt træder i kraft.

Renovering af de store gårdhaver – resterende arbejder
Der udestår det sidste renoveringsarbejder med af de store gårdhaver – græs og låger til legeområdet.
Rullegræs til de bare jordområder afventer leverandøren. Når rullegræsset er lagt, opsættes låger i åbningerne til legeområdet

Ordinær generalforsamling 2021 – udskydes pga. coronasitutiationen
Ordinær generalforsamling 2021 forventes p.t. at blive holdt i 3. kvartal 2021.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. juni 2021.


News from The Board – May 2021

Backyard party 2021 is canceled due to the corona situation
In this corona time, it is difficult to plan major organized events months ahead. How does the pandemic develop? what restrictions apply? Therefore, the Board has chosen to cancel this year’s backyard party, which traditionally takes place in mid-August. The Board hopes to be able to resume the tradition for next year.

The big barbecue will still be turned on. The only thing common to these events is the large hot barbecue. The rest is up to the residents themselves. It is the residents’ own responsibility to follow the corona instructions in force at any given time.
See the previous newsletter for more specific information about the joint barbecue events.

The Drainpipe project
A conciliation meeting has been convened between the parties on Monday 21 June.

The Board has chosen to make an inspection and assessment at the Arbitration Board, because the quality of the work performed has not been found to be in order. In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

Waste management – changed scheme
Frederiksberg Municipality changes the waste schemes on the basis of a national requirement.
The municipality informs all owners of multi-storey properties directly about the changed scheme.

The only change for 2021 is that residents will have to sort food and beverage cartons along with plastic in compartmentalized plastic containers. All other things being equal, this means the same number of containers in our courtyard.
It is Frederiksberg Municipality that implements the changed waste scheme, which is why residents are asked to find out when the changed scheme actually takes effect.

Renovation of the large yards – remaining works
The last renovation work of the large yards – grass and gates for the play area is outstanding.
Rolled turf for the bare solls awaits the supplier. When the rolled turf has been laid, gates are set up in the openings for the play area

Annual General Meeting 2021 – postponed due to corona situation
The Annual General Meeting 2021 is expected p.t. to be held in Q3 2021.

 

The next board meeting is scheduled for June 14, 2021.

Comments are Disabled