Nyt fra Bestyrelsen – april 2021

For English version, see below.

Fællesgrillen tændes 5 weekenddage over sommeren
Så går vi igen mod varmere tider, og bestyrelsen vil endnu engang byde velkommen til fælles grill.
Alle beboere i ejendommen er velkomne.

Datoer for arrangementerne 2021:

 • Søndag d. 6. juni kl. 17.30
 • Lørdag d. 26. juni kl. 17.30
 • Lørdag d. 10. juli kl. 17.30
 • Lørdag d. 7. august kl. 17.30
 • Lørdag d. 21. august kl. 12.30.

I tilfælde af regn, så aflyses arrangementet via ejerforeningens hjemmeside.

Konceptet er som følger:

 • Bestyrelsen sørger for, at der bliver tændt op i vores fællesgrill på de nævnte datoer og tidspunkter.
 • Der vil være grilltænger, håndsprit og skraldepose til rådighed, men man skal være velkommen til at medbringe sine egne grillredskaber i denne coronatid.
 • Beboerne kommer og griller deres egen mad.

Hele grillen bliver tændt op, så der er god varme på den fra det aftalte tidspunkt og i hvert fald 1,5 time efter arrangementets start, så du kommer bare, når du har lyst. Det står en frit for, om man vil blive i gården og spise sin mad eller om man vil tage det med hjem.

Da dette er et foreningsarrangement, forbeholder bestyrelsen os ret til at reservere fællesgrillen på de nævnte datoer 2 timer før arrangementets start samt at borde/bænke på den græsplæne, hvor fællesgrillen står, er forbeholdt de beboere, som deltager i dette arrangement. Egne beboerarrangementer, som kræver borde/bænke, må på disse tidspunkter rykke over på de andre græsplæner i gården.

Det er beboernes eget ansvar at følge de gældende coronaanvisninger, især forsamlingsforbud, på det givne tidspunkt. Det eneste fælles ved disse arrangementer er den varme grill. Resten er op til beboerne selv.

Der vil være mulighed for at hente ekstra borde og stole frem, hvis der er brug for det, så eventuelt afstandskrav kan overholdes.

Det er det eneste fællesarrangement, som vi har holdt fast ved i denne coronatid, og det gør vi også i år.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen vil rigtig gerne have gang i forligsmæssige drøftelser med projektets udførende parter.
Forsamlingsforbuddet har løbende spændt ben, da rene virtuelle møder ikke egner sig til forligsmæssige drøftelser. Der arbejdes nu på at få møde i stand med alle parter i maj måned.

Der er er to veje at gå – et forlig eller sag ved voldgiftsretten.

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor parterne er uenige om hvorvidt et byggearbejde er ordentligt udført.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Altanudvalget i dialog med Frederiksberg Kommune
Altanudvalget har haft et kort forhåndsdialogmøde med Frederiksberg Kommune ultimo marts.
Kommunen, der må vejlede, men ikke rådgive, havde to budskaber – at et evt. altanprojekt skal tage højde for ejendommens enestående arkitektur, samt at lysindfald i lejlighederne skal sikres.

Altanudvalget arbejder videre med ovennævnte budskaber i udvalgets videre konkretisering af et altanforprojekt.

Et endeligt projektforslag skal godkendes af 2/3 af medlemmerne ved en generalforsamling og herefter godkendes af Frederiksberg Kommune via en byggetilladelse.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. maj 2021.


News from The Board – April 2021

The big barbecue is lit 5 weekends during the summer
We go again towards warmer times, and the Board will once again welcome you to a big barbecue.
All residents of the property are welcome.

Dates for the events 2021:

 • Sunday 6 June at 17.30
 • Saturday 26 June at 17.30
 • Saturday, July 10 at 17.30
 • Saturday, August 7 at 17.30
 • Saturday 21 August at 12.30.

In case of rain, the event will be canceled via the owners’ association’s website.

The concept is as follows:

 • The Board makes sure that our big barbecue is lit up on the mentioned dates and times.
 • There will be barbecue tongs, rubbing alcohol and a garbage bag available, but you are welcome to bring your own barbecue utensils during this corona period.
 • Residents come and barbecue their own food.

The entire barbecue is lit up, so there is good heat on it from the agreed time and at least 1.5 hours after the start of the event, so you just come when you feel like it. It is up to you whether you want to stay in the yard and eat your food or whether you want to take it home.

As this is an association event, the Board reserves the right to reserve the big barbecue on the mentioned dates 2 hours before the start of the event and that tables / benches on the lawn where the big barbecue is located are reserved for the residents who participate in this event. Own residents’ events, which require tables / benches, may at these times move to the other lawns in the yard.

It is the residents’ own responsibility to follow the applicable corona instructions, especially assembly bans, at the given time. The only thing common to these events is the hot barbecue. The rest is up to the residents themselves.

It will be possible to pick up extra tables and chairs if needed, so that any distance requirements can be met.

It is the only joint event that we have stuck to in this corona time, and we will do so again this year.

The Drainpipe project
The Board would really like to start conciliation discussions with the project’s parties .
The assembly ban has been tense on an ongoing basis, as pure virtual meetings are not suitable for conciliation discussions. Work is now underway to meet with all parties in May.

There are two ways to go – a settlement or case before the arbitral tribunal.

In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

 The balcony committee in dialogue with Frederiksberg Municipality
The balcony committee has had a short pre-dialogue meeting with Frederiksberg Municipality at the end of March.
The municipality, which may guide but not advise, had two messages – tthat a possible balcony project must take into account the property’s unique architecture, and that light in the apartments must be ensured.

The balcony committee continues to work with the above-mentioned messages in the committee’s further specification of a balcony preliminary project.

A final project proposal must be approved by 2/3 of the members at a general meeting and then approved by Frederiksberg Municipality via a building permit.

 

The next board meeting is scheduled for May 5, 2021.

Comments are Disabled