Posts in Category: Nyheder fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2019

For English version, see below.

Møl
Der er via møldetektorer målt mølaktivitet i hele kælderen. Sprøjtning er igangsat.
For at undgå mølreder i kælderen, opfordrer bestyrelsen beboerne til at undersøge, om man i sit kælderrum opbevarer tekstiler, og enten fjerne tekstilerne eller opbevare tekstilerne i beholdere, der slutter tæt.

Beboere, som mener at have problemer med møl i lejligheden, bedes henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møllet, så funktionærerne kan konstateres, om der er tale om mel-eller klædemøl.
Oplever beboere gentagne gange klædemøl i lejligheden, kan beboere mod at forevise møllet få udleveret mølfælder. Bestyrelsen opfordrer til at have kolonialvarer i beholdere, der slutter tæt, for at undgå melmøl.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har via advokatfirmaet Molt Wengel begæret syn og skøn hos samt fremsendt skønstema til Voldgiftsnævnet, der har kvitteret for modtagelsen. Syn og skøn-processen er dermed sat i gang.
Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor partere er blevet uenige om et byggearbejde er ordentligt udført. Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet og ikke domstolene, da syn og skøn-arbejdet dér går hurtigere.

Bestyrelsen arbejder på en opsummering af faldstammeprojektet til medlemmerne, som aftalt på den ordinære generalforsamling den 4. april 2019.

Altanprojekt
Det hidtidige arbejde med altanprojektet er blevet overdraget til den nye opgaveansvarlige i bestyrelsen.
Der er medlemmer nok til, at et nyt arbejdsudvalg kan starte, hvilket forventes at ske i løbet af uge 26.

Hunde i gården
Vi oplever ind imellem, at der medbringes hunde i gården. Bestyrelsen vil i den forbindelse minde om foreningens regler for husdyrhold:

Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. (Husordenens stk. 9)

Bestyrelsen vil derfor venligst minde om at hunde kun er tilladt i gården, hvis de er på vej til og fra f.eks. cykler og biler, og at man har sikret sig, at hunden er luftet udenfor fællesområderne inden. Skal hunden ’på gaden’, opfordrer bestyrelsen til at forlade ejendommen via gadedøren og ikke via gården, for at undgå misforståelser og uheld.

Opmåling af altaner
Medlemmer har modtaget brev fra Frederiksberg Kommune, hvori de bliver bedt om at kontrollere om deres altaner korrekt registreret i BBR, hvis de har altan. Bestyrelsen har via vores advokat skrevet til Frederiksberg Kommune, da vores advokat mener, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve af lægfolk, at de skal opmåle deres altan, et mål kommunen i øvrigt kan finde i deres egen Tekniske forvaltning.

Parkeringsskinne til reservationslås
I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres reservationslås, når låsen ikke er i brug.

Styring til elevatorerne
Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til den eksisterende styring af elevatorerne. Når en elevator skal have ny styring, vil der derfor være tale om en større udskiftning. I den forbindelse vil en elevator derfor være ude af drift i ca. én måned. Skal en styring skiftes, vil der blive informeret i den berørte opgang.

Den store port – ekstra følere
For at undgå at lågen rammer f.eks. en bil, når portlågen lukker, vil der blive opsat ekstra følere.

Sommerfest
Bestyrelsen vil igen i år invitere beboere til sommerfest i vores grønne gård.
Sommerfesten er planlagt til lørdag d. 10. august. Sæt kryds i kalenderen og tag din nabo med.
Der kommer yderligere information i løbet af sommeren.

Forretningsordenen for bestyrelsen er opdateret
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden.
Du finder forretningsordenen på hjemmesiden under menupunktet ’Nyttig Info -> Dokumenter’.

Vedtægterne fastlægger de overordnede spilleregler for ejerforeningens virke og visse regler for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen er et supplement til vedtægterne og indeholder således ikke elementer allerede beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen har bemyndigelse til, i henhold til ejerforeningens vedtægt § 13 via en forretningsorden, at træffe nærmere bestemmelse om hvordan bestyrelsen vil udføre sit hverv.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 24. juni 2019.


English version

Moth
Through moth detectors, moth activity is registered throughout the basement. Spraying is started.
In order to avoid moth nests in the basement, the board encourages residents to investigate whether in their basement, textiles are stored and either remove the fabrics or store the fabrics in containers that close tightly.

Residents who consider having problems with moths in the apartment, should contact the caretakers with an example of the moth, so the caretakers can be ascertained whether it is flour or clothes moths.
If residents experience repeated clothes moths in the apartment, residents can show example of moth to the caretakers and get moth trap. The board calls for groceries in containers that close tightly to avoid flour moths.

Drainpipe project
The board has, through the law firm Molt Wengel, requested an expert appraisal via the Arbitration Board, which has acknowledged receipt. The expert appraisal process is thus initiated.
In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and / or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out. The Board has chosen to apply an expert appraisal via the Arbitration Board and not the courts, since the expert appraisal work goes there more quickly.

The Board is working on a summary of the drainpipe project for the members, as agreed at the Annual General Meeting on April 4th, 2019.

Balcony Project
The previous work on the balcony project has been entrusted to the new task manager on the board.
There are enough members for a new committee to start, which is expected to take place during week 26.

Dogs in the courtyard
We occasionally experience that dogs are brought along in the courtyard. In this connection, the Board will recall the association’s rules for pets:

Pets must be kept to a lesser extent and so that it does not interfere with the property or residents. The animals must not be aerated in the common areas of the department. Any leftovers must be removed immediately by the owner. (House Order Paragraph 9)

The board will therefore please remind you that dogs are only allowed in the courtyard if they are on their way to and from eg. bikes and cars, and that you have ensured that you have walked the dog the outside the common areas. Should the dog be walked, the board invites to leave the property via the door facing the street and not through the courtyard, to avoid misunderstandings and accidents.

Measuring balconies
Members have received letters from Frederiksberg Municipality, in which they are asked to check whether their balconies are correctly registered in the BBR if they have a balcony. Through our lawyer, the Board has written to Frederiksberg Municipality, as our lawyer believes that the municipality does not have the authority to require lay persons to measure their balcony, a dimension municipality can otherwise find in their own Technical Department.

Parking rail for reservation lock
In the laundries, a rail is set up on the reservation board, where residents can park their reservation lock when the lock is not in use.

Elevator control
It is no longer possible to buy spare parts for the existing control of the lifts. When an elevator has to have new control, there will therefore be a larger replacement. In this connection, an elevator will therefore be out of service for approx. one month. If a control is to be changed, the affected entrance will be informed.

The large gate – extra sensors
To prevent the gateawy to hit, for example. a car when the gateway closes, additional sensors will be set up.

Summer party
This year, the board will again invite residents for a summer party in our green yard.
The summer party is scheduled for Saturday, August 10th. Tick ​​the calendar and bring your neighbor.
Additional information will come during the summer.

The rules of procedure for the Board have been updated
The Board has updated its rules of procedure.
You find the Rules of Procedure on the website under the menu “Nyttig Info -> Dokumenter”.

The Articles of Association lay down the general rules for the Owner Association and certain rules for the work of the board . The Rules of Procedure are a supplement to the Articles of Association and thus do not contain elements already described in the Articles of Association. The Board is authorized, pursuant to section 13 of the Owners Association’s Articles of Association, to make further provisions on how the Board will perform its duties.

 

The next board meeting is scheduled for June 24th, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2019

For English version, see below.

Rullerum nu også som tørrerum
Ved vaskerirum 2 findes et strygerullerum, hvis eneste formål er at være et sted, hvor beboere kan rulle deres tøj. For at udnytte rummet mere og for at øge tørrerumskapaciteten, vil rummet nu også kunne bruges som tørrerum.

Rullerummet vil indgå ordningen for tørrerum, dvs. rummet

 • kan reserveres på den dertil indrettede tavle i vaskerirum 2 med reservationslåse (hængelåse),
 • kan reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00,
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn,
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

Rullerummet vil fortsat kunne benyttes som rullerum, da strygerullemaskine står, hvor den hele tiden har stået. Beboere, der ønsker at rulle sit tøj, kan fortsat dette, dog skal beboere være opmærksom på, at der kan være behov at reservere rummet, hvis beboere vil være sikker på at have adgang til rullerummet til rulning

Lokalet ligger ved vaskerirum 2 og ud mod Aksel Møllers Have, er ca. 24 m2 stort og har tørresnore.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har via advokatfirmaet Molt Wengel fremsendt reklamation og suspensionsaftale til vores totalrådgiver Rambøll og hovedentreprenør FLD ift. den ansvarsmæssige og økonomiske side af manglerne mv. i projektet. I skrivende stund har Rambøll og FLD ikke underskrevet suspensionsaftalen, som skulle udsætte forældelse, så alle parter kunne få tid til mindelig at komme videre, ej heller anerkendt deres ansvar, hvorfor bestyrelsen har valgt at iværksætte syn og skøn, som bl.a. suspenderer forældelsen, som vurderes til at træde i kraft i efteråret 2019.

Bestyrelsen arbejder på til medlemmerne en opsummering af faldstammeprojektet, som aftalt på den ordinære generalforsamling den 4. april 2019.

Brandsikkerhed – ABA-anlæg er udskiftet
Ejendommen har et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), der automatisk alarmerer brandvæsenet, hvis der opstår brand i ejendommen. Det er været tid til at udskiftet anlægget, hvilket nu er sket. I forbindelsen med udskiftningen er detektorerne på bagtrapperne udskiftet fra termiske detektorer til røgdetektorer. Det betyder, at ved enhver røgudvikling på bagtrappen vil brandvæsenet automatisk blive alarmeret. Dvs. røg fra f.eks. madlavning eller håndværkerarbejder kan aktivere røgdetektorerne. I sådanne tilfælde er der være tale om falsk/blind alarm, og brandvæsenet vil udskrive en regning til ejer for unødvendig udrykning.

Toilet i gården
Genetablering af toilet i gården er færdig, og toilettet er nu åbent. Brug det og hold det pænt.

Den gode sommer sidste år gjorde, at mange forrettede deres nødtørft i vores havanlæg til gene for andre. Derfor valgte bestyrelsen at genetablere toilettet i gårdhuset ved indgange til storskraldsrummet.

Toilettet er åbent frem til ultimo september.

Hjertestarter opsat
Bestyrelsen har indkøbt en hjertestarter, som er nu monteret under halvtaget på gårdhuset ved nedgangen til ejendomskontoret. Bestyrelsen vil udbyde et teoretisk kursus (45 min.), som vil foregå i ejendommen, til interesserede beboere efter først til mølle-princippet grundet maks. antal kursuspladser. Opslag i opgangene følger om dato, tidspunkt og sted samt åbning for tilmelding til det teoretiske kursus.

Læhegn reetableres
Enkelte stolper var rådne og enkelte læhegn var blevet beskadiget af stormvejr.
Stolper og læhegn vil blive reetableret i den kommende tid.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 6. juni 2019.


English version

Wringer room now also as a drying room
At laundry room 2 there is an wringer room whose sole purpose is to be a place where residents can put their clothes through the wringer. To utilize the room more and to increase the drying room capacity, the room can now also be used as a drying room.

The wringer room will include the drying room arrangement, ie. the room
• can be booked on the designated board in laundry room 2 with reservation locks (padlocks),
• can be booked for two days – either from 9:00 AM or from 6:00 PM
• must be available no later than 9:00 AM or from 6:00 PM after 2 days
• can be used by other residents after 9.30 AM / 6.30 PM, if the reservation is not used.

The wringer room will continue to be used as a wringer room, as the machine stands where it has been standing. Residents wishing to put their clothes through the wringer can continue to do so, however, residents should be aware that there may be a need to reserve the room if residents wish to be sure to have access to the wringer.

The room is located at laundry room 2 and out towards Aksel Møllers Have, is approx. 24 m2 large and has drying line.

Drainpipe project
The Board has, through the law firm Molt Wengel, submitted a claim because of defects and suspension agreement to our consultant Rambøll and the main contractor FLD in relation to the responsible and financial side of the deficiencies, etc. in the project. At the time of writing, Rambøll and FLD have not signed the suspension agreement, which was to to interrupt the term of limitation, so that all parties could have time to amicably move on, nor acknowledged their responsibility, which is why the Board has chosen to initiate a expert appraisal, which include interruption the term of limitation, which is considered to enter into force in the autumn of 2019.

The Board is working on the members’ summary of the drainpipe project, as agreed at the Annual General Meeting on 4 April 2019.

Fire safety – ABA system has been replaced
The property has an automatic fire alarm system (ABA system) that automatically alerts the fire service if a fire occurs in the property. It has been time to replace the system, which has now happened. In connection with the replacement, the detectors in the kitchen stair tower have been replaced from thermal detectors to smoke detectors. This means that with any smoke development in the kitchen stair tower, the fire service will automatically be alerted, also if the smoke comes e.g. from cooking or workmanship. In such cases, there is a false / blind alarm and the fire department will bill the owner for unnecessary call.

Toilet in the courtyard
The reestablishment of the toilet in the courtyard is completed, and the toilet is now open. Use it and keep it nice.
The good summer last year made many people use the yard as toilet. Therefore, the board has decided to re-establish the toilet in the courtyard at entrance to the bulky waste room.

The toilet is open until the end of September.

Defibrillator is mounted
The board has purchased a defibrillator, which is now mounted on the building in courtyard near the stairs to the caretakers’ office. The board will offer a theoretical course (45 minutes), that will take place in the property, to interested residents according to the first-come, first-served principle due to the maximum number of course enrollments. Information in the entrances follow about date, time and place and opening for registration for the theoretical course.

Windbreaks re-establish
Some poles were rotten and some windbreaks had been damaged by storms.
Poles and windbreaks will be re-established in the near future.

 

The next board meeting is scheduled for June 6, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – april 2019

For English version, see below.

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har efter den ordinære generalforsamling i år konstitueret sig og består af følgende medlemmer:

René Tarby, formand, på valg i 2020
Alice Juhl, næstformand, på valg i 2021
Dorte Munk-Petersen, på valg i 2021
Nicolai Honoré, på valg i 2021
Niels Munkebo Christensen, på valg i 2020
Rasmus Boldsen, på valg i 2020

På Ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du også se oversigten over den nye bestyrelse.

Resultater af skriftlig afstemning på ordinær generalforsamling
Mens referatet fra den ordinære generalforsamling den. 4. april 2019 er ved at blive skrevet færdig, bringes her resultatet af de skriftlige afstemninger.

Forslag om beboerhøring ved brancheskift i erhvervslokaler:
For forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 3.173.
Imod forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 5.908.
Medlemmer, der stemte blankt, udgjorde et samlet fordelingstal på 439.
Forslaget blev således ikke vedtaget.

Forslag om at udpege repræsentant for ejerforeningen til at færdiggøre faldstammeprojektet:
For forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 1.004.
Imod forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 4.540.
Medlemmer, der stemte blankt, udgjorde et samlet fordelingstal på 3.666.
Forslaget blev således ikke vedtaget.

Bestyrelsen arbejder på, at referatet bliver leveret til medlemmerne i uge 17.

Ekstraordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling den. 4. april 2019 havde bestyrelsen en række forslag, der kræver, at mindst 50% af stemmerne efter fordelingstal var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor forslagene alene blev foreløbigt vedtaget og med overvældende flertal. Der skal iht. vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene endeligt kan vedtages med kvalificeret majoritet af de afgivne stemmer efter fordelingstal.

Derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. maj kl. 18.

Emner, der er sættes til afstemninger, er:

 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 • Forslag om frasalg af opgangsfællesareal til lejlighedssammenlægning.
 • Forslag om køb af huset i gården.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at gøre brug af fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, jf. vedtægternes § 13 stk. 1.
Efter generalforsamlingen den 4. april 2019 består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvorfor bestyrelsen gerne vil give medlemmerne mulighed for at vælge et 7. medlem og opfordrer til at stille op.

Indkaldelsen er sendt ud.

Børnedag den 25. maj
Der holdes børnedag 25. maj med leg, saft og kage samt kaffe til de voksne. Alle – børn som voksne – er velkomne.
Kontakt ejerforeningen@godthaabshave.dk eller Alice, tlf. 26 22 47 04, hvis du har lyst til at hjælpe med at arrangere en sådan dag. Foreløbige har ingen tilmeldt sig til at hjælpe. Hvis ingen melder sig senest 5. maj til at hjælpe, aflyses børnedagen.


English version

Installation of the Board
The Board has constituted itself after the Annual General Meeting this year and consists of the following members:

René Tarby, Chairman, up for election in 2020
Alice Juhl, Vice-chairman, up for election in 2021
Dorte Munk-Petersen, up for election in 2021
Nicolai Honoré, up for election in 2021
Niels Munkebo Christensen, up for election in 2020
Rasmus Boldsen, up for election in 2020

You can also see the new board on our website in the menu ’Kontakt -> Bestyrelsen‘.

Results of a written vote at the Annual General Meeting
While the minutes of the Annual General Meeting on April 4, 2019 is about to be completed, the result of the written votes is brought here.

Proposal for residential hearing for industry change in business premises:
For the proposal, members voted with a total distribution figure of 3.173.
Members voted against the proposal with a total distribution figure of 5.908.
Members who voted blank represented a total distribution figure of 439.
The proposal was therefore not adopted.

Proposal to appoint a representative of the association of owners to complete the drainpipe project:
For the proposal, members voted with a total distribution figure of 1.004.
Members voted against the proposal with a total allocation of 4.540.
Members who voted blank represented a total distribution of 3.666.
The proposal was therefore not adopted.

The Board is working to ensure that the minutes are delivered to the members in week 17.

Extraordinary General Meeting
At the Annual General Meeting on April 4, 2019, the Board had a number of proposals requiring that at least 50% of the votes after the distribution figures were represented at the general meeting, which was not the case, therefore the proposals were only provisionally adopted and with overwhelming majority. According to the articles of association, an extraordinary general meeting must be convened, where the proposals can finally be adopted by a qualified majority of the votes cast according to the distribution figures.

Therefore, the Board convenes an Extraordinary General Meeting on Monday, May 13, 18 PM.
Topics that are put to the vote are:
• The Board’s proposal for amendments to the Articles of Association
• Proposal for divestment of entry-level communal area for apartment building.
• Proposal to buy the house in the court yard.

The Board of encourages members to make use of proxy for the Extraordinary General Meeting.

The Board consists of up to 7 members according to Statute of the association of owners.
After the Annual General Meeting on April 4, 2019, the Board consists of six members, so the would like to give the members the opportunity to elect a 7th member and urge to run for election.

The convening of meeting has been distributed.

Children’s Day, May 25
Children’s Day, May 25 is held with play, juice and cake as well as coffee for the adults. Everyone – children as adults – are welcome. Contact ejerforeningen@godthaabshave.dk or Alice, tel. +45 26 22 47 04, if you would like to help arrange such a day. For now, no one has signed up to help. If no one announces no later than May 5 to help, the Children’s Day is canceled.

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2019

For English version, see below.

Genetablering af toilet i gården
Den gode sommer sidste år gjorde, at mange forrettede deres nødtørft i vores havanlæg til gene for andre. Derfor har bestyrelsen valgt at genetablere toilettet i gårdhuset ved indgange til storskraldsrummet.
Toilettet åbner i starten af april og lukker ultimo september og vil løbende blive rengjort.

Affaldshåndtering – sortér bedre
Der er affaldssortering i gården af hensyn til miljøet og til ressourceudnyttelse, og vi beboere kan blive bedre til det. Sådan gør du:

 • Metal i metalcontaineren
 • Glas, rent, i glascontaineren
 • Batterier i batteribeholderen
 • Plast, hård som blød, i plastcontaineren
 • Pap, rent – dvs. ikke pizzabakker, i papcontaineren
 • Madaffald i lukket grøn pose i madaffaldsbeholderen
 • Aviser, magasiner, reklamer, bøger, breve, bonner og lignende i papircontaineren.

Affaldsskaktene er kun til køkkenaffald i lukket pose. Ovenstående må ikke smides affaldsskaktene.

Er du tvivl om, hvordan du skal affaldssortere, spørg gerne vores funktionærer eller besøg Frederiksberg kommune site om affaldssortering – Sorteringsvejledning til beboerne eller Sorteringsguide.

Den store port mod gården
Den automatiske store port til gården har et stykke tid haft problemer med at åbne. Problemerne løses løbende. Oplever du, at portåbningen ikke virker, lad være med sparke til eller køre ind porten. Det kan gøre problemløsningen dyrere. Nødstopknappen åbner ikke porten. Nødstopknappen afbryder strømmen til porten, så porten standser åbning eller lukning. Formålet med nødstopknappen er at sikre, at ingen bliver fastklemt. Nødstopknappen skal kun bruges ved farer.
Åbner porten ikke med nøglebrik, kontakt funktionærerne.

Faldstammerenovering
Bestyrelsen har valgt at entrere med advokatfirmaet Molt Wengel, som er specialister i entrepriseret, til udarbejdelse af et notat om den ansvarsmæssige og økonomiske side af manglerne i projektet, herunder vurdering af ejerforeningens erstatningskrav på afholdte merudgifter samt  berettigelsen af Rambøll´s krav for ekstrabetaling mv. Notatet vil for bestyrelsen danne grundlag i den videre dialog med vores totalrådgiver, Rambøll, og vores hovedentreprenør, Finn L. & Davidsen, i arbejdet med at komme videre med færdiggørelse af den resterende del af faldstammerenovering.

Hjertestarter
Bestyrelsen har valgt at indkøbe en hjertestarter, som vil blive monteret under halvtaget på gårdhuset ved nedgangen til ejendomskontoret. Vores funktionærer vil inden for nærmeste fremtid komme på et teoretisk og praktisk kursus i brugen af den. Det teoretisk kursus (45 min.) udbydes også til interesserede beboere efter først til mølle-princippet grundet maks. antal kursuspladser. Bestyrelsen vender tilbage med dato, tidspunkt og sted samt åbning for tilmelding på det teoretiske kursus.

Branddøre til vaskerierne
Bestyrelsen og funktionærerne har arbejdet videre i forhold til undertryk i vaskerierne, efter branddørene er sat op. Undertrykket skabes, når tørretumblerne kører, og gør bl.a., at branddørene ikke lukker til, som de skal, og giver træklyd. Spjældløsningen i Vaskeri 2 og 3 løste desværre ikke dette til fulde. Nu er der fundet en ny løsning, som er monteret i Vaskeri 2, og som er afprøvet med succes. Da vi mener, at den løser problemet, monteres samme løsning i Vaskeri 3. Vaskeri 1 og 4 er anderledes udformet, og derfor arbejdes der videre på den rette løsning til disse rum.

Nye dørhåndtag i døre mod gården
Et længe ventet ønske er endelig blevet opfyldt. Nye dørhåndtag med greb, som kan betjenes med én hånd, til vores elektroniske nøglesystem er nu monteret på alle døre til gården på nær til dørene til køkkentrapperne.
Håndtagene blev skiftet i februar måned i år.


English version

Reestablishment of toilet in the courtyard
The good summer last year made many people use the yard as toilet. Therefore, the board has decided to re-establish the toilet in the courtyard at entrance to the bulky waste room.
The toilet opens in early April and closes at the end of September and will be cleaned regularly.

Child day 25 May
Child day 25 May is held with play, juice and cake as well as coffee for the adults. Everyone – children as adults – are welcome. The board seeks creative / childlike souls who want to help arrange such a day. Contact ejerforeningen@godthaabshave.dk or Alice, tel. +45 26 22 47 04 if you want to help.

Waste – sort better
There is waste sorting in the courtyard for the sake of the environment and for resource utilization, and we residents can do better. Here’s how you do it:

 • Metal in the metal container
 • Glass and jars, clean, in the glass and jars container
 • Batteries in the battery container
 • Plastic, hard as soft, in the plastic container
 • Cardboard, clean – i.e. not pizza boxes, in the cardboard container
 • Bio waste in closed green bag in the Bio waste container
 • Newspapers, magazines, advertisements, books, letters and the like in the paper container.

The garbage chute is for kitchen waste only and in a closed bag. The above must not be thrown in the garbage chute.

If you are unsure about how to sort waste, please contact our caretakers.

The large gate to the courtyard
The automatic large gate to the courtyard has been having trouble opening for a while. The problems are solved continuously. Do you find that the gate opening does not work, do not kick or drive into the gate. This can make problem solving more expensive. The emergency stop button does not open the door. The emergency stop button switches off the power to the door so that the door stops opening or closing. The purpose of the emergency stop button is to ensure that no one is jammed. The emergency stop button should only be used for hazards.
If the door does not open with the electronic key, please contact our caretakers.

Drainpipe project
The Board has decided to ask the law firm Molt Wengel, who are specialists in contract law, to prepare a memorandum on the responsible and financial side of the deficiencies in the project, including assessment of the owner’s claim for compensation for additional expenses incurred, as well as the justification for Ramboll’s requirements for extra payments etc. The memorandum will form the basis for the Board in the further dialogue with our consultant, Rambøll, and our main contractor, Finn L. & Davidsen, in the work of moving forward with the completion of the remaining part of the drainpipe renovation.

Defibrillator
The board has decided to buy a defibrillator, which will be mounted on the building in courtyard near the stairs to the caretakers’ office. Our caretakers will soon attend a theoretical and practical course in its use. The theoretical course (45 min.) Is also offered to interested residents according to the first-come, first-served principle due to the maximum number of course enrollments. The board will return with the date, time and place and the opening for registration on the theoretical course.

Fire doors to the laundries
The board and the caretakers have worked further in relation to partial vacuum in the laundries after the fire doors have been installed. The vacuum is created when the tumble dryers are running, which means that the fire doors do not close, as they should, and provide draft sound. The damper solution in Laundry 2 and 3 unfortunately did not fully solve this. Now a new solution has been found, which is mounted in Laundry 2 and which has been tested successfully. Since we believe that it solves the problem, the same solution is installed in Laundry 3. Laundry 1 and 4 are designed differently, and therefore the right solution for these rooms is being worked on.

New door handles for doors facing the courtyard
A long-awaited desire has finally been fulfilled. New door handles that can be operated with one hand for our electronic key system are now mounted on all doors to the courtyard except the doors to the kitchen stairs.
The handles were changed in February this year.

Nyt fra bestyrelsen – februar 2019

Fastelavn
Der afholdes fastelavn for børn og barnlige sjæle i alle aldre søndag d. 3. marts kl. 14 i gården. Her vil slås katten af tønden og vi hygger med lidt kage, kaffe og saftevand. Ingen tilmelding, bare mød op. Vi efterlyser frivillige, som vil give en hånd med – bage en kage, hjælpe med at sætte tønder op mv. Kontakt: ejerforeningen@godthaabshave.dkeller Alice, tlf. 26 22 47 04, hvis du har lyst til at hjælpe.

Branddøre til vaskerummene i kælderen
Bestyrelsen minder om, at det nymonterede spjæld i vinduerne i vaskerummene skal åbnes, når tørretumblerne benyttes. Et åbent spjæld skal forebygge undertryk i vaskerummene, efter der er kommet nye branddøre i vaskerummene. Bestyrelsen er opmærksom på, at de åbne spjæld gør, at der p.t. er koldt i vaskerummene. Funktionærerne er derfor i gang med at undersøge en løsning, som kan lave automatisk trykudligning af vaskerummene uden åbne spjæld.

Nye dørhåndtag i døre mod gården
Nye dørhåndtag med låse til nøglebrik til dørene ud mod gården er bestilt, og de er under produktion. De nye håndtag skal gøre det lettere at åbne dørene udefra. Håndtagene forventes at blive udskiftet i løbet af 1. kvartal af 2019.

Den store port mod gården
Den automatiske store port til gården har været ramt af tekniske problemer, og derfor har porten fx. stået åbent i juleferien. Porten er blevet repareret, så den fungerer igen. Funktionærerne er opmærksomme på problemet. Der arbejdes på en løsning, så eventuelle fejl, som blokerer porten, kan blive udbedret hurtigere.

Faldstammerenovering
Bestyrelsen har i samråd med vores advokat valgt at få advokatfirmaet Molt Wengel, som er specialister i entrepriseret, til at udarbejde et oplæg om den ansvarsmæssige og økonomiske side af manglerne i projektet.

Bestyrelsen arbejder derudover på at få lavet en aftale med vores hovedentreprenør i forbindelse med nye forsøg for at udbedre fejl og mangler ved renovering af faldstammerne i ejendommen.

Altaner mod garden
Bestyrelsen vil ved den førstkommende generalforsamling præsentere rammeforslag for altaner mod gården. Forslaget vil give indtryk af den tekniske udførelse, pris og hvilke krav Frederiksberg Kommune kræver for at give byggetilladelse. Hvis et flertal udtrykker ønske for at gå videre med arbejdet, nedsættes en ny arbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe skal arbejde videre med et konkret forslag, som præsenteres for medlemmerne ved ny generalforsamling.

Ejerforeningens faste VVS-firma
John F. Rosenstrøm, ejer af I B J VVS ApS, er gået på pension. Tidl. medejer og ansat Allan Thomsen, der gennem mange år har udført VVS-arbejder for ejerforeningen og beboere, har startet sit eget vvs-firma og er nu ejerforeningen faste vvs-håndværker.

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Allan og har tilkendegivet forventning om fortsat godt VVS-arbejde og påpeget at kommunikation med de beboere, som bestiller VVS arbejde, skal blive bedre, Det er blevet lovet. Opslag i elevatorerne om kontakt til VVS-firmaet er blevet opdateret.

Kontakt til bestyrelse og funktionærer
Bestyrelsen og funktionærerne er ikke på Facebook – Selv om flere bestyrelsesmedlemmer også er til stede i Facebookgruppen Godthåbs Have Beboere, så er det som beboere.

Henvendelser til bestyrelsen skal altid ske via e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk

Funktionærernes træffetid er…
Hverdage på kontoret i varmekælderen 7:00 – 7:15 og 12:00 – 12:30.

Telefonisk henvendelse i samme tidsrum på telefon 38 34 21 18.

E-mail: kontor@godthaabshave.dk

Udenfor træffetiden viderestilles telefonen til vagthavende funktionær. Udenfor træffetiderne må telefonen kun benyttes ved problemer af akut karakter som fx. vandskade, blokeret port eller lignende akutte forhold, som ikke kan vente til næste arbejdsdag. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne om at respektere funktionærenes arbejdsforhold, så de ikke bliver forstyrret unødigt udenfor deres normale arbejdstid.

Ved fejl på internet
Se www.fiberby.dk, hvor Fiberby melder om uregelmæssigheder, og hvor der er kontaktinfo til Fiberby’s support. Fiberbys support er åben mandag til torsdag 8.30 – 18.00, fredag 8.30 til 17.00. Weekend lukket.

Fiberby overvåger driften hele døgnet, og de udbedrer erfaringsmæssigt eventuelle problemer, så hurtigt de kan.

Hvis der er ingen melding om uregelmæssigheder udenfor supportens åbningstid, kan manglende internet i store dele af foreningen meldes til bestyrelsen pr. e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk. Der kan e-mailes via mobilnetværk.

Pap i genbrugscontainere
Bestyrelsen opfordrer til, at man husker at kvase papkasser, inden de smides i containerne i gården.

Generalforsamling
Der holdes ordinære generalforsamling torsdag den 4. april kl.19 på Professionshøjskolen på Krps. Sofies Vej. Formel indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne. Emner eller forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand, f.eks. via bestyrelsens e-mailadresse ejerforeningen@godthaabshave.dkeller via postkassen ved nedgangen til funktionærernes kontor, senest den 15. marts.

Bestyrelsen opfordrer folk, som er interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet, til at stille op – vi kommer til at skulle bruge 4 nye medlemmer.

Næste planlagte bestyrelsesmøde er 7. marts 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fastelavn i gården søndag d. 3. marts kl. 14.00

 

Alle børn og barnlige sjæle i alle aldre er velkomne, når vi slår katten af tønden søndag d. 3/3 kl. 14.00 på tørrepladsen ved nr. 14.

Som sædvanlig sætter vi to tønder op – en tønde i pap for de små 0-3 år og en tønde i træ til resten. Måske er de tomme eller måske er de fyldte, som de plejer at være ;o)

Kom gerne udklædt, både voksne og børn, men det er intet krav.

Vi sørger for lidt kage, kaffe og saftevand. Hvis du ikke har lyst til at slå katten af tønden, men bare har lyst til en kop kaffe med dine naboer, så skal du være meget velkommen.

Der er ingen tilmelding – bare mød op med godt humør.

Vel mødt!

Hilsen Bestyrelsen

Ved spørgsmål – kontakt Alice Juhl, tlf. 26 22 47 04 eller ejerforeningen@godthaabshave.dk

 

 

 

Nyt fra Bestyrelsen – december 2018

Kildesortering af pap
Efter Black Friday og her i juletiden opfordrer bestyrelsen beboerne til at huske at slå papkasser og -æsker sammen, inden de smides i containerne til genbrugspap, så der også er plads til naboens papaffald.

Affaldsposer til bioaffald
Poser til de udleverede grønne spande til bioaffald kan hentes hos funktionærerne i træffetiden.

Nye branddøre i vaskerummene
I forbindelse med at der er sat branddøre i alle vaskerum, har det vist sig, at der kan komme undertryk i vaskerummet, når tørretumbleren bliver brugt. Derfor er der blevet monteret lemme ved vinduerne, så trykket i rummet kan blive udlignet. Lemmene ved vinduerne skal åbnes, når man bruger tørretumbleren. Desuden er der blevet flyttet kontakter til lyset.

Renoveringsprojekt / faldstammer
Arbejdsgruppen for faldstammeprojektet og vores bygherrerådgiver, rådgivningsfirmaet Peter Jahn & Partners samt hovedentreprenør Finn L. & Davidsen har holdt indledende møde om rammebetingelser for hovedentreprenørens forsøg med at udbedre fejl og mangler.

Aktiviteter om rammebetingelserne fortsætter den kommende tid.

Sideløbende er der fortsat dialog med Rambøll vedrørende vores økonomiske mellemværende.

Klager over nabostøj
Bestyrelsen har på det seneste fået en del henvendelser om nabostøj. Her vil vi minde om, at ejendommen er en ældre ejendom, hvor det kan være lydt mellem lejlighederne. Oftest er naboer, der opleves som støjende ikke klar over, hvor lydt her af. En venlig hilsen kan ofte mindske problemerne. Desuden minder bestyrelsen om husordenen, som – af hensyn til alle beboere – ikke tillader f.eks. håndværksarbejde i weekenden (dog lørdage mellem kl. 10 sig kl. 13.00) og på helligdage.

Dørhåndtag med greb til gårddøre
Dørhåndtag med greb er blevet monteret på opgangsdør til gården til nr. 12 til beboernes test. Bestyrelsen og funktionærerne har kun modtaget positive tilbagemeldinger. Bestyrelsen har derfor valgt at skifte til denne type dørhåndtag. Grundet leveringstid forventes udskiftningen at ske i første kvartal af 2019.

Vedligeholdelse af anlæg i gården
Bestyrelsen har indgået aftale med en anlægsgartner som en del af vedligeholdelsen af anlægget i gården for at sikre at beplantningen i gården vedligeholdes, så træer og buske har de bedst mulige vækstbetingelser. På anbefalingen fra anlægsgartneren har bestyrelsen valgt, at enkelte træer må fældes – bl.a. på grund af problemer med rødderne. Bestyrelsen ser i 2019 nærmere på behovet for at plante nyt.

Altaner mod gården
Arbejdsgruppen for altanprojektet arbejder på et forslag, som foreningens medlemmer skal tage stilling til ved den kommende ordinære generalforsamling. For det første kræver en beslutning om at ansøge om byggetilladelse til altaner mod gården ⅔ flertal fra medlemmerne. Altanudvalget har ved et møde med Frederiksberg Kommune her i efteråret desuden fået oplyst, at en ansøgning om byggetilladelse med altaner mod gården ikke må forringe ejendommens æstetiske udtryk. Det er bestyrelsens holdning, at det er det enkelte medlem, som beslutter, om han eller hun måtte ønske en ekstra altan – og at et eventuelt altanbyggeri alene skal betales af de medlemmer, som selv vil have en altan mod gården.

Lysudsmykning i gården
I den mørke tid bliver der tænkt lys på gader, stræder og pladser for at skabe en hyggelig stemning. I vores egen gård har bestyrelsen valgt at lægge et net af LED lys på taget i skuret i gården. Lyset er tændt om morgen og eftermiddag/aften

Juleferien
Funktionærerne kan træffes på sædvanlige tidspunkter torsdag og fredag mellem jul og nytår.

Juledagene er højtid for indbrud, og derfor opfordres der til, at man holder øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgangene.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 24. januar 2019.

Nyt fra bestyrelsen

Faldstammeprojektet
I vores projekt med renovering af faldstammer er vi nået til, at der holdes møde mellem bestyrelsens arbejdsgruppe for faldstammeprojektet og vores bygherrerådgiver, rådgivningsfirmaet Peter Jahn & Partners, om rammebetingelser – før, under og efter – for hovedentreprenørens forsøg med at udbedre fejl og mangler. Efterfølgende holdes møde mellem Arbejdsgruppen, Bygherrerådgiveren og Hovedentreprenør Finn L. & Davidsen om rammebetingelserne.

Når bestyrelsen kender udfaldet af møderne, vil bestyrelsen vende tilbage med yderligere information.

Sideløbende er der fortsat dialog med Rambøll vedrørende vores økonomiske mellemværende.

Dørhåndtag med greb til gårddøre
Leverandøren havde lovet levering af greb til prøve. Desværre havde leverandøren leveret et forkert greb, hvorfor vi afventer nyt dørhåndtag med greb til gårddør. Vi vender tilbage med opslag, når prøvegreb er monteret og kan testes.

Brandsikkerhed – branddøre til vaskerierne
I bestyrelsens igangværende arbejde med brandsikkerhed er arbejde med branddøre til vaskerierne i gang.
Dørene er isat. Justering af dørluk og fjernelse af træklyde samt afslutning ved dørpaneler forestår.

Altanprojekt
Arbejdsgruppen for altanprojektet arbejdere videre, og der ikke noget væsentlig nyt ift. arbejdet.

Udtrædelse af bestyrelsen
Jeppe Holst er udtrådt af bestyrelsen pr. ultimo oktober, da Jeppe er fraflyttet ejendommen.

Der er for indeværende to ledige poster i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen gerne vil opfordre medlemmer til at melde sig som kandidater til bestyrelsen.

Næste ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj 2019.

Om arbejdet i bestyrelsen, kan henvises til Vedtægterne og Forretningsordenen for rammerne for bestyrelsesarbejdet, samt ’Nyheder fra bestyrelsen’ på vores hjemmeside for hvilke emner bestyrelsen arbejder med.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 29. november 2018.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

English version

Drainpipe project
For our drainpipe project we have ahead a meeting between the board’s work group for the drainpipe project and our consultancy, Peter Jahn & Partners, on conditions – before, during and after – for the main contractor’s attempt to correct errors and deficiencies. Subsequently, a meeting is scheduled between the Working Group, the Client consultancy and the Main Contractor Finn L. & Davidsen on the conditions.

When the Board knows the outcome of the meetings, the Board will return with further information.

At the same time, there is continued dialogue with Rambøll regarding our financial intermediation.

Handle for door facing courtyard
The supplier had promised delivery a door handle for test. Unfortunately, the supplier had delivered a wrong door handle why we await a new handle for door facing courtyard. We will return with notice when the door handle is mounted and can be tested.

Fire safety – fire doors for the laundries
The board’s ongoing work with fire safety, installation of fire doors for the laundries is in progress
The doors are set. Adjustment of door closure and removal of draft sound and joint wall and door panels.

Balcony project
The working group for the balcony project is working on the project and there is no significant news.

Resignation of the board
Jeppe Holst has resigned from the board end of October as Jeppe has vacated the property.

There are currently two vacant posts in the Board, so the Board would like to invite members to sign up as candidates for the Board.

Next Annual General Meeting will be held before the end of May 2019.

On the work of the Board, reference can be made to the Articles of Association and the Rules of Procedure, as well as’ News from the Board’ on our website for which topics the Board works with.

 

The next board meeting is scheduled for November 29, 2018.

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 22. august 2018.

Møl
Kælderen og lejligheder i over halvdelen af alle opgangene har nu gennemgået flere sprøjtninger mod klædemøl. Der kan stadig være nogle få tilbage, men giften, som der er sprøjtet med, skulle virke op til 6 uger. Ellers anbefales det, at man sætter nogle mølfælder op.Hvis problemet drejer sig om mere end et par stykker klædemøl, eller de vedbliver med at komme, så skal du kontakte funktionærerne med et eksemplar af møllet. Hvis ABSOLUT A/S Skadedyrsservice vurderer, at der skal en ekstra sprøjtning til, så kommer de ud og ordner det.Derudover vil vi indgå en 1-årig kontrakt med ABSOLUT A/S Skadedyrsservice om at få sat detektorer i hele vores kælderen, så vi kan følge udviklingen i kælderen.

Der vil blive sat 40 detektorer op, hvor giften udskiftes hver 6.-8. uge og der bliver løbende kontrolleret, om der kommer møl igen og i så fald behandles problemet.

For at få en hurtig løsning i kælderen, har vi ikke været inde i hvert kælderrum, men der er stukket en rør ind i hvert rum for at få giften derind. Hvis det viser sig, at der er en del af kælderen, hvor møllene kommer igen og igen, så er det tegn på en rede et sted og så er vi nødt til at sende alle – indenfor denne bestemte del af kælderen – ned og tjekke deres kælderrum. Desuden er ABSOLUT A/S Skadedyrsservice nødt til at komme ind i hver enkelt rum og sprøjte.

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt beboerne til at undersøge, om man i sit kælderrum opbevarer tekstiler, som møl kan trives i. Så vi undgår mølreder.

Faldstammeprojektet
Vi har fået foretaget endnu en vurdering af kvaliteten af renoveringen af badeværelsesfaldstammer. 

Ud fra udtagne prøvestykker lyder vurderingen, at kvaliteten af afrensning af de gamle faldstammeralt andet lige ikke ville kunne give en vellykket coating. Dermed har vi igen fået bekræftet, at coatingen ikke vil kunne medføre den foreskrevne forventede levetidsforlængelse på de eksisterende badeværelsesfaldstammer mv.

I den videre proces med Hovedentreprenør Finn L. & Davidsen om afhjælpning af de pågældende mangler ved faldstammerenoveringen har bestyrelsen indgået aftale med rådgivningsfirmaet Peter Jahn og Partners om indhentelse af supplerende bygherrerådgivning til bestyrelsen.

Sideløbende er en dialog med Rambøll vedrørende vort økonomiske mellemværende i gang.

Vi ved desværre endnu ikke, hvor længe forløbet vil vare, inden projektet er afsluttet tilfredsstillende. Når vi ved mere om, hvad der konkret skal gøres, vil der blive orienteret om det i et særskilt nyhedsbrev.

Vedligeholdelsesplan
Som led i vedligeholdelsesplanen for ejendommen gennemgås brandsikringen og dens tilstand i ejendommen. I første omgang sættes der branddøre med dørpumpe op ved vaskerummene i kælderen. Branddørene er bestilt.

Altaner mod gården
Arbejdsgruppen for altanprojektet arbejder videre med at få udarbejdet så konkret et projekt som muligt, der kan præsenteres for medlemmerne ved en generalforsamling.

Sommerfesten
Vi kan endnu engang konstatere, at bestyrelsen er ikke har mistet taget på det – det lykkes os endnu engang at finde en regnvejrsdag at holde festen på, trods 69 sommerdage inden da :o) Og det er endda 4. år i træk!

Men vi er efterhånden gode i at både storm- og regnsikre vores telt. Det samme var desværre ikke tilfældet med vores pavilloner. Så på trods af 110 fremmødte, så sluttede festen lidt tidligere end beregnet, da lidt under halvdelen af gæsterne var særdeles våde. Vi er allerede gået i gang med at se på et ekstra telt til næste års fest, så alle kan forblive tørre trods regnvejret.

Men maden var rigtig lækker og der blev spist godt. Vi benyttede os af KA Catering for første gang og det bliver ikke sidste gang, at vi gør det.

Stor tak til de fremmødte gæster og til de hjælpsomme beboere, som var med til at sætte telt op, pynte op, rydde ned igen mv. Skønt med så stor opbakning.

Børnedagen rykkes
Børnedagen, som er blevet annonceret til d. 9/9, vil blive rykket 2 uger til d. 23/9.

Bestyrelsen søger kreative / barnlige sjæle, som har lyst til at være med til at arrangere en sådan dag. Kontakt venligst Alice tlf. 26 22 47 04 / mail: ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvis du er interesseret i at give en hånd med.

Beplantning
Vores funktionærer Martin og Allan er i fuld gang med at få klippet hæk mv.

Bestyrelsen overvejer at nedlægge de to bed midt på græsplænen overfor nr. 6 – 12. Vi drøfter dette af flere grunde – bl.a. mangler vi plads til et ekstra telt til vores årlige sommerfest, bedene er mere eller mindre gået ud, placering af bedene er bare ikke god og ved at fjerne bedene, kan vi åbne vi op for mere plads på denne plæne.

Træer i haveanlægget vil blive beskåret i løbet af de næste måneder.

Bestyrelsen er opmærksom på, at buskene mod gaden ikke er helt så kønne mere flere steder.

Inden åbning af metroen gennemgås beplantning foran ejendommen for at få et overblik over eventuelle skader, forårsaget af metrobygget. Bestyrelsen afventer overblik og dialog med Metroselskabet.

Cykelpumpe i gården
Der findes en cykelpumpe i gården ved skuret. Der er nu markeret plads til, at cyklister kan pumpe deres cykel. Respektér venligst markeringen.

Vores hjemmeside – Godthaabshave.dk
I den kommende tid vil vi gå i gang med at oversætte vores info på hjemmesiden til engelsk, så den både står på dansk og på engelsk. Vi gør dette, da flere ikke-dansksprogede flytter ind i ejendommen. Hvis du i øvrigt har kommentarer eller konkrete forslag til tilføjelser til hjemmesiden, er du velkommen til at sende dem til ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Oprydning i barnevognsskuret
Der er sat 5 kurve op i barnevognsskuret. Det skulle gerne hjælpe med at få alt det væk fra gulvet, som ikke er barnevogne.

Der er sat en kurv op indenfor til venstre til grill ting – optændingsbrikker mv., så det er væk for små hænder. Kurven er sat højt på væggen.

Så er der sat 4 kurve op lige frem for indgangen. Disse kurve er til legetøj, sandting mv. Det er meningen at man kan tage kurven ned fra væggen, tage den med ud og lege med tingene, for bagefter at hænge den tilbage på plads.

Da der er begrænset plads i barnevognsskuret, er skuret først og fremmest til parkering af barne- og klapvogne, så må vi henstille til, at der ikke står gåvogne og andet legetøj derned. Der er simpelt hen ikke plads – 1. prioritering er plads til barne-og klapvogne.

Plast og glas containere i gården.
Der har været en del utilfredshed fra beboerne over, at plast containerne lugter af madrester og at det larmer rigtigt meget, når der smides glas i glascontainerne sent om aftenen / om natten.

Så husk at tage hensyn til dine naboer – skyl altid dit plast af, inden du smider det ud. Og vær sød ikke, at smide glas i containerne ml. kl. 23 – 06.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 25. oktober.*

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

*Rettet fra 3. oktober, som tidligere skrevet ved en fejl.

Hjælp til sommerfesten lørdag d. 11/8

I forbindelse med sommerfesten har vi brug for hjælp til følgende ting:

 • Samling/opsætning af telt, pavilloner, borde og stole / lørdag d. 11/8 kl. 9-11 – jo flere vi er, jo hurtigere går det. Der plejer at være god underholdningsværdi i at samle teltet ;o)
 • Pynt af telt, borde mv. / lørdag d. 11/8 kl. 15-16
 • Nedtagning af telt, borde og stole samt oprydning / søndag d. 12/8 kl. 9.30-11.00
 • Derudover har vi allerede 2 personer, som har meldt sig til at bage kager til festen. Vi kunne godt bruge et par stykker mere.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt til Alice Juhl – ring eller send sms på tlf. 26 22 47 04 eller skriv en mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Vel mødt – vi er næsten 100 tilmeldte til festen :o)

Hilsen Bestyrelsen

——————————————————————————-

Help wanted for the summer party Saturday Aug. 11th

We need help with the following things for the summer party:

 • Building / setup of the tent, tables, and chairs / Saturday, 11/8 at. 9-11 – the more we are, the faster it goes. There is always a good laugh when building the tent – so many parts ;o)
 • Decoration of tent, tables etc. / Saturday, 11/8 at. 15-16
 • Talking the tent down again, tables and chairs down in the basement / Sunday, 12/8 at. 9:30 to 11:00
 • In addition, we already have 2 people who have signed up to bake cakes for the party. We could use a few more on the baking team.

Registration must be made to Alice Juhl as soon as possible – call or text on tel. 26 22 47 04 or write an email: ejerforeningen@godthaabshave.dk.

See you at the party – we are almost 100 registered for the party: o)

Regards the Board