Posts in Category: Nyheder fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen – februar/marts 2024

For English version, see below.

Nyt fra bestyrelsen dækker denne gang ordinært bestyrelsesmøde 21. februar 2024, ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. februar 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. marts. 

Faldstammeprojektet
Siden påbegyndelse i 2016 er faldstammerenoveringen nu under endelig afslutning, og bestyrelsen ser frem til at koncentrere sig om fremadrettet arbejde med almindelig drift, vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Udestående er endeligt projektregnskab og afregninger ifølge aftalesedler, hvor opkrævninger er sendt ud til ejerne. Desværre er disse aftalesedler kommet som en overraskelse for nogle af de nuværende ejere. Bestyrelsen og administrator er ved at udarbejde svar på de modtaget skriftlige henvendelser, og vil i den forbindelse udsende fælles besvarelse til ejerne.

Ny funktionær
Vores dygtige funktionær Rasmus har desværre valgt at stoppe i foreningen pr. 31. marts. Årsagen er, at Rasmus har fået et mere attraktivt arbejde, som passer bedre i forhold til, at Rasmus bor et stykke vej fra København. Bestyrelsen arbejder i samarbejde med Martin på rekruttering af ny funktionær. Rasmus har sidste arbejdsdag er fredag d. 22. marts. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Rasmus for hans altid imødekommende væsen og samvittighedsfulde arbejde i foreningen.

Funktionærferie
Ejendomskontoret vil være ubemandet i uge 14. Det er ugen efter påske – 1. til 7. april, hvor Martin afholder ferie. Der er afløsere, som sørger for almindelig renovation. Hvis der skulle opstå akutte skader som for eksempel sprungne vandrør etc. kan BELFOR kontaktes. Kontaktnummer kan bl.a. findes på hjemmesiden og på opslag i elevatorerne.

Liste over akutte skader kan ses her: http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Hvert opkald koster foreningen 100 kr., hvorfor ikke-akutte telefonforespørgsler til funktionærerne skal vente, til Martin er tilbage fra ferie. Alternativt sendes pr. email.

Skadedyr
Foreningens forsikring mod skadedyr er nu trådt i kraft. Bestyrelsen påpeger, at det er vigtigt at man melder besøg af skadedyr som fx møl og væggelus omgående til funktionærerne, så udbrud af skadedyr kan slåes ned så hurtigt som muligt. Derved kan risikoen for spredning minimeres. Ved udbrud i ferieperioder kontaktes bestyrelsen.

Hjemmesiden er opdateret med info om skadedyr her:
http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/

Utæt nedløbsrør
Den gode arkitekt, Sigurd Tanggaard, som tegnede vores ejendom, gemte, som et led i arkitekturen, de fleste installationer væk i murværk og rørkasser, Det gælder også nogle af tagnedløbene, hvilket nu har givet problemer på facaden mod Godthåbsvej. Et skjult nedløbsrør har vist sig at være utæt, hvilket har medført fugtskader på både yder- og indermuren. Røret skal tilgås indefra, og derfor må beboerne af de berørte lejligheder desværre have ulejlighed med affugtere, huller i væggen og håndværkere. På den positive side dækkes skaden af vores forsikring. De berørte beboere er orienteret.

Altaner mod gården
Bestyrelsen arbejder på at få opdateret vedligeholdelsesplan, og sammen med et arkitektfirma arbejdes der videre på designmanualen for ejendommen. Bestyrelsen har besluttet at få arkitektfirmaet til også at vurdere projektet Altaner til gården i forhold til Frederiksberg Kommunes retningslinjer for altaner samt forudgående indledende drøftelse med kommunen. Resultatet af denne vurdering forventes at blive fremlagt ved generalforsamlingen.

Vaske og tørrerum
Tørrerummene er fælles område, som beboerne deles om. Derfor henstiller vi igen til, at man respekterer andres reservationer af tørrerum og tage tøjet ned, når ens reservation er udløbet.

Generalforsamling
Bestyrelsen minder om, at foreningens ordinære generalforsamling er den 17. april kl. 18. Her får ejerne indkaldelse og dagsorden direkte fra administrator.

 NEWS FROM THE BOARD – APRIL/MARCH

This time, news from the board covers the ordinary board meeting on February 21, 2024, extraordinary board meeting on February 28, 2024, and another extraordinary board meeting on March 6.

Downpipe project
Since its initiation in 2016, the downpipe renovation is now nearing completion, and the board looks forward to focusing on future work involving regular operations, maintenance, and property enhancement. Pending tasks include final project accounting and settlements according to agreements, with invoices already sent out to the owners. Unfortunately, these agreements have come as a surprise to some of the current owners. The board and the administrator are drafting responses to the received written inquiries and will subsequently issue a collective response to the owners.

New employee
Our talented employee, Rasmus, has unfortunately decided to leave the association by March 31. The reason is that Rasmus has found a more attractive job that better suits his living situation, as he resides quite a distance from Copenhagen. The board is collaborating with Martin on recruiting a new employee. Rasmus’s last working day is Friday, March 22. The board extends a big thank you to Rasmus for his always accommodating demeanor and conscientious work in the association.

Employee vacation
The property office will be unmanned in week 14. This is the week after Easter – April 1 to 7 – when Martin will be on vacation. There are substitutes who will ensure disposal renovation. In case of emergencies such as burst water pipes, etc., BELFOR can be contacted. Contact information can be found on the website and notices in the elevators. A list of emergency damages can be viewed here (in Danish):

http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Each call costs the association 100 DKK, so non-emergency phone inquiries to the employees should wait until Martin returns from vacation. Alternatively, contact via email.

Pest control
The association’s pest control insurance is now in effect. The board emphasizes the importance of promptly reporting visits by pests such as moths and bedbugs to the employees so that outbreaks can be addressed as quickly as possible. This helps minimize the risk of spreading. In case of outbreaks during holiday periods, the board should be contacted.

The website has been updated with information about pests here (in Danish): http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/ 

Leaky downspout
The talented architect, Sigurd Tanggaard, who designed our property, concealed most installations as part of the architecture, including some of the roof downspouts, which has now caused issues on the facade facing Godthåbsvej. A hidden downspout has proven to be leaky, resulting in moisture damage to both the exterior and interior walls. The pipe needs to be accessed from the inside, so unfortunately, residents of the affected apartments will have to deal with dehumidifiers, holes in the wall, and craftsmen. On the positive side, the damage is covered by our insurance. The affected residents have been informed.

Courtyard balconies
The board is working on updating the maintenance plan, and in collaboration with an architectural firm, they are continuing work on the design manual for the property. The board has decided to have the architectural firm also assess the Courtyard Balconies project in relation to Frederiksberg Municipality’s guidelines for balconies, along with preliminary discussions with the municipality. The results of this assessment are expected to be presented at the general meeting.

Laundry and drying rooms
The drying rooms are a communal area shared by the residents. Therefore, we once again urge everyone to respect others’ reservations of the drying rooms and to remove their laundry when their reservation has expired.

General meeting
The board reminds everyone that the association’s ordinary general meeting is on April 17 at 6 p.m. Owners will receive the invitation and agenda directly from the administrator.

The next board meeting is the ordinary board meeting on March 13.

Nyt fra bestyrelsen – januar 2024

For English version, see below.

Faldstammeprojektet:
Efter otte år er faldstamme-renoveringen færdig. Der arbejdes på afsluttende intern kontrol og ekstern revideret endelig byggeregnskab, som forventes at være færdigt og sendt ud til alle ejere inden ordinær generalforsamlingen 17. april 2024, jf. bestyrelsens udmeldte plan på ordinær generalforsamling i 2023. Tilbage er også et-års gennemgang, med skæringsdato i juli, hvor man kan indberette fejl og mangler ved renoveringen til entreprenøren. Mere information vil følge, når tiden nærmer sig.

Vedligeholdelsesplan for ejendommen:
Ejendommen er netop nu, ved at få udarbejdet en opdateret vedligeholdelsesplan, af ekstern rådgiver. Renovering af trapperne er allerede på bestyrelsens dagsorden, og vedligeholdelsesplanen vil vise, hvilke indsatser der ellers bør prioriteres. Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, bliver den tilgængelig for alle ejere.

Skadedyr – væggelus
Som tidligere meddelt har bestyrelsen tegnet en skadedyrsforsikring, som forventes igangsat fra 1. januar 2024. Når den er det, er vi forsikret mod nye besøg af fx væggelus. Desværre kæmpes der stadig med tidligere udbrud af væggelus. Der arbejdes på en opdatering af hjemmesiden med gode råd mod skadedyr.

Indtil da henvises der til disse gode råd mod væggelus:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Samtidig skal bestyrelsen indskærpe, at man har pligt til at meddele besøg af skadedyr som fx væggelus og møl til funktionærerne. Kun ved at funktionærerne kender til udbrud, kan vi få bekæmpet forekomsten og forsøge at forhindre, at det spreder sig til flere lejligheder.

Korttidsulejning
På foranledning skal bestyrelsen indskærpe reglerne for korttidsudlejning af lejligheder, som det fremgår at foreningens vedtægter, vedtaget af generalforsamlingen. Disse regler gælder også ved kortidsudlejning via portaler som fx airbnb: Husorden §24, pkt. 5: ”Korttidsudlejning begrænses op til 4 separate udlejninger og maksimalt for sammenlagt 30 dage i alt pr. kalenderår, Ejeren skal senest samtidig med hver udlejnings begyndelse underrette ejerforeningens bestyrelse om udlejningen, lejerens navn og kontaktoplysninger samt lejeperiodens længde.”

Næste bestyrelsesmøde er 22. januar.

 


NEWS FROM THE BOARD – JANUARY 2024

Downpipe Project:
After eight years, the downpipe renovation is complete. Work is being done on final internal control and an externally audited final construction account, which is expected to be completed and sent out to all owners before the ordinary general meeting on April 17, 2024, as per the board’s plan announced at the ordinary general meeting in 2023. What remains is also a one-year review, with a cut-off date in July, where you can report errors and omissions in the renovation to the contractor. More information will follow as the time approaches.

Maintenance Plan for the Property:
The property is currently having an updated maintenance plan prepared by an external advisor. Renovation of the stairs is already on the board’s agenda, and the maintenance plan will show which initiatives should be prioritized. Once the maintenance plan is prepared, it will be available to all owners.

Pest Control – Bed Bugs:
As previously announced, the board has taken out a pest control insurance, expected to start from January 1, 2024. Once it does, we will be insured against new infestations of, for example, bed bugs. Unfortunately, there is still an ongoing struggle with previous outbreaks of bed bugs. Work is being done on updating the website with advice on pest control.

Until then, please refer to these tips against bed bugs – in Danish:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Additionally, the board emphasizes the duty to report any pest infestations, such as bed bugs and moths, to the staff. Only by the staff being aware of outbreaks can we combat the spread and try to prevent it from reaching more apartments.

Short-term Rentals:
Following this, the board reiterates the rules for short-term rental of apartments, as stated in the association’s bylaws, adopted by the general assembly. These rules also apply to short-term rentals through portals like Airbnb: House Rules §24, item 5: “Short-term rentals are limited to 4 separate rentals and a maximum of 30 days in total per calendar year. The owner must notify the board of the owners’ association of the rental, the renter’s name and contact details, and the duration of the rental period at the same time as the rental begins.”

The next board meeting is on January 22.

 

 

Nyt fra bestyrelsen – Reparation af varmesystemet

For English version, see below.

Martin oplyser her tirsdag, at reparationsarbejdet med varmesystemet går efter planen. Hvis ikke der sker uforudsete hændelser under det videre arbejde, forventer han, at varmen gradvist vil vende tilbage i radiatorerne onsdag d. 13. december sidst på dagen/først på aftenen.

Beboerne anmodes om at skrue helt op for termostaterne på radiatorerne senest onsdag. Derved kan varmeforsyningen reetableres hurtigst muligt ved opstarten.

Hvis der skulle være radiatorer, som ikke virker efter genstarten af varmeforsyningen, kan det skyldes luft i systemet. Kontakt i givet fald venligst funktionærerne.

 

 NEWS FROM THE BOARD – Heating System Repair

Martin reports here on Tuesday that the repair work on the heating system is progressing as planned. If there are no unforeseen incidents during the ongoing work, he expects that the heat will gradually return to the radiators on Wednesday, December 13th, late in the day/early in the evening.

Residents are requested to turn the thermostats on the radiators all the way up by Wednesday at the latest. This will help to quickly reestablish the heating supply when it starts up again.

If there are radiators that do not work after the restart of the heating supply, it may be due to air in the system. In that case, please contact the staff.

Nyt fra bestyrelsen – november 2023

For English version, see below.

Akut reparation af varmerør – nedlukning af varme i flere dage:
Der er desværre opstået en akut skade på ejendommens varmeanlæg. Et centralt rør i varmekælderen er konstateret tæret i kritisk tilstand.
Derfor skal røret skiftes hurtigst muligt for at undgå, at varmeanlægget bryder sammen.

Desværre vil reparationsarbejdet medføre, at der lukkes for varmen i hele ejendommen i tre til fem dage. Arbejdet iværksættes senest mandag d. 18. december. En mandag for at undgå at arbejdet ligger stille hen over en weekend, og senest den 18. december for at vi kan være sikre på at arbejdet er færdigt inden juleferien.

Dette vil naturligvis medføre gener for alle beboere og erhvervslejemål. Men hvis vi venter på varmere vejr, er der en reel risiko for at røret springer i vinterperioden, og det vil tage endnu længere tid at genetablere varmeforsyningen.

Når reparationsarbejdet er færdigt, vil det tage forholdsvist kort tid at få varme tilbage i radiatorerne. Dog kan det komme de sædvanlige udfordringer med luft i systemet, som kan opleves hvert efterår. Der vil blive orienteret om dette, når reparationsarbejdet er udført.

Ud over orientering via Nyt fra bestyrelsen, vil der blive orienteret om arbejdet via opslag i opgangene og via mail fra administrator.

Reparationerne vil ikke påvirke forsyningen af varmt brugsvand.

Som alle andre beboere i ejendommen modtog bestyrelsen denne nyhed med meget lidt begejstring. Men den er nødvendig.

Hvis man vil afsøge muligheden for alternativ varmekilde i lejligheden i perioden, skal man være opmærksom på at en varmeovn med gas kan medføre risiko for dårligt indeklima – i værste fald kritisk og livsfarlig mangel på ilt i lejligheden. Derfor frarådes brug af gasvarmere til udendørs brug på det kraftigste.

Faldstammeprojektet:
Renoveringen af faldstammer er ved at være afsluttet. Det har været afholdt afleveringsforretning, og hovedentreprenør FLD og bestyrelsen har underskrevet afleveringsprotokol med kendte fejl/mangler til udbedring i andet halvår af 2023, og dette mål nås. Udbedringen har bestået af afventende leverance fra tredjepart til renovering af faldstammerør i tre 9. salslejligheder med udgangspunkt i vandret etageindstøbt rør.

Opgørelse over den enkelte ejers udgifter eller besparelse i sin lejlighed på projektet, f.eks. tilkøb af arbejde vedr. rørkasse, er blevet gennemgået og kontrolleret. Opgørelsen er planlagt til at blive sendt til orientering til ejerne fra Qvortrup Administration inden for ca. en måned med afregning pr. 1. april 2024 sammen med opkrævning af fællesudgifter m.v.

Intern afsluttende kontrol af byggeregnskabet hos Qvortrup og hos bestyrelsen er i gang.
Herefter overgår det endelig byggeregnskab til ekstern kontrol hos ejerforeningens generalforsamlingsvalgte statsautoriseret revisionsselskab.

Proces for afslutning af faldstammeprojektet følger således bestyrelsens udstykket plan som orienteret skriftligt og mundtligt på ejerforeningens ordinære generalforsamling i 2023.

Væggelus:
Flere lejligheder i to opgange på Godthåbsvej blev i efteråret angrebet af væggelus. De berørte ejere kontaktede skadedyrsfirmaer, som af flere omgange og med vekslende held foretog bekæmpelse af krybene. Da væggelusene imidlertid stadig bredte sig med alarmerende hast, besluttede bestyrelsen at træde til og undtagelsesvist iværksætte en samlet bekæmpelse af samtlige lejligheder i de to opgange og afholde udgiften hertil. Dette var nødvendigt for at angrebet kunne inddæmmes og ikke sprede sig til resten af foreningen.
Som ejer af en lejlighed er man forpligtet til straks at bekæmpe væggelus, hvis man støder på dem i sit hjem. Det samme gør sig gældende, hvis man lejer sin lejlighed ud. Udgiften påhviler den enkelte ejer, og det er vigtigt, at man reagerer hurtigt og tager problemet alvorligt.
Bestyrelsen har på baggrund af episoden besluttet at udvide foreningens forsikring til fremover at omfatte bekæmpelse af væggelus. Forsikringen forventes at træde i kraft 1. januar 2024, men skulle du som beboer støde på væggelus i din lejlighed, skal du straks kontakte ejendomsfunktionærerne, uanset om dette er før eller efter forsikringens ikrafttræden.

I øvrigt henstiller bestyrelsen til, at man i forbindelse med udlandsrejser iagttager sædvanlige forholdsregler omhandlende væggelus, og at man overholder foreningens regler om korttidsudlejning, da særligt turister er i risiko for at medbringe skadedyrene.

Internet aftale med Fiberby forlænges:
Foreningens aftale med internetleverandøren Fiberby forlænges til 31/12 2026. Prisen bliver i forbindelse med en genforhandling af aftalen sat ned pr.1/1 2024 fra 90 kr. pr. måned til 85 kr. pr måned for 1000/1000 MB, hvilket afregnes direkte med Fiberby kvartalsvist.

Fiberby har, udover vores aftale, en række produkter, som kan tilkøbes – så som internet betalt af arbejdsgiver, fast IP adresse mv.

Læs på foreningens hjemmeside her:
http://godthaabshave.dk/beboer/internet/ 

I forbindelse med aftalens fornyelse tilbyder Fiberby i perioden 1/12 2023 til 1. februar 2024 på 10 procent rabat ved køb af ny router på shop.fiberby.dk. Rabatkoden er ”Godthåbs”.

Desuden har Fiberby indgået i et samarbejde med Allente, en fusion af Viasat og Canal Digital. Her tilbydes foreningens beboere 90 – 130 kr. rabat på tv-pakkerne.

Dette er et tilbud mellem de enkelte beboere og Allente. Fiberby oplyser, at interesserede beboere skal ringe til Allente og oplyse, at de bor i en Fiberby forening – dvs. oplyse at de bor i E/F Godthåbs Have for at få rabatten.

For beboere, som har udfordringer med at få fx trådløst internet mv til at virke, kan man som noget nyt få gratis support med hjemmebesøg af en tekniker ved problemer med wi-fi. Man skal kontakte Fiberby’s telefonsupport. Lykkedes det ikke at få internettet til at virke via telefonsupport, tilbyder Fiberby foreningens beboere gratis besøg af servicetekniker.

Vandskader den 16. november:
I forbindelse med det kraftige regn- og blæsevejr fik vi desværre vandskader flere steder i ejendommen. Særligt lejligheder på ejendommens øverste etager (5. – 9. sal) fik vand ind omkring de store stuevinduer, og bestyrelsen er i samråd med vores funktionærer, håndværkere og byggesagkyndige i færd med at klarlægge årsagen. Noget tyder på, at en del af årsagen – udover de usædvanlige vejrforhold – skal findes i beskaffenheden af fugerne i ydermurene – især på de øverste etager, og ejendommens murer vil den kommende tid vurdere, om der er akut behov for reparation og iværksætte denne om nødvendigt.

Indgange i baggården:
Der udføres løbede en renovering af trappetrin ved indgangene til opgangene fra gården. Her vil trinnene løbende blive omdannet til rollatorvenlige ramper. Dette sker dog først, når funktionærerne skønner, at trappetrin er modne til renovering.
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at det ikke er tilladt at opbevare barne- og klapvogne i opgangen, men at det dertil indrettet barnevognsskur skal benyttes.

Den store port:
En beboer har fået skadet sin bil, da porten begyndte at lukke i forbindelse med gennemkørsel. Det er heldigvis første gang i de 6-8 år, porten har åbnet med den nuværende elektronik, at der er sket en skade, og porten opfylder således også alle krav til sikkerhed, nødstop og bevægelsessensorer
Der er ikke mulighed for at flytte sensorerne længere ud mod portåbningen, da man i så fald risikerer, at regn, slud og sne vil blive registreret som bevægelse, så porten under disse vejrforhold vil forblive åben, selv om der ikke er færdsel igennem.
Når man skal køre gennem porten, kan man eventuelt aktivere åbningsautomatikken en ekstra gang umiddelbart inden gennemkørsel, og så i øvrigt tilpasse sin fart til portens åbnings- og lukkehastighed.

Designmanual:
Den såkaldte værdisætning for ejendommen, som er den første leverance i projektet med udarbejdelse af en designmanual, er nu udarbejdet. Værdisætningen skal ses som et redskab til fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen, og vil danne grundlag for udarbejdelse af projekter, hvor bygningens værdier sikres og inddrages i en fremtidig anvendelse af bygningen.
Værdisætningen er et vigtigt arbejdsredskab for den til enhver tid siddende bestyrelse, da den er med til at sætte det korrekte fokus i beslutningerne og arbejdet med vedligeholdelse af vores ejendom.
Værdisætningen vil således få anvendelse i de kommende projekter med renovering af opgange og renovering af butiksfacader, men den vil også skulle anvendes i den daglige vedligeholdelse af vores ejendom fremadrettet.
Det er spændende læsning for alle, der har interesse i Godthåbs Haves historie og arkitektur. Værdisætningen kan ses under ejendommens dokumenter her:
http://godthaabshave.dk/dokumenter/ejendommen/

Luk kun op for folk, du kender
Foranlediget af en konkret episode, hvor en af vores opgange blev benyttet som varmestue af en flok unge mennesker, der røg og optrådte aggressivt, bør vi alle være opmærksomme på kun at lukke personer ind via dørtelefonen, som har et berettiget ærinde i ejendommen.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 10. januar.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.

 


News from The Board – November 2023

 

Emergency Repair of Heating Pipes – Heating Shutdown for Several Days:
Unfortunately, an acute damage to the property’s heating system has occurred. A central pipe in the heating basement has been found corroded in a critical condition.

Therefore, the pipe needs to be replaced as soon as possible to prevent a breakdown of the heating system.

Regrettably, the repair work will result in a shutdown of the heating throughout the entire property for three to five days. The work will commence no later than Monday, December 18th. Choosing a Monday aims to avoid the work being idle over a weekend, and by completing it by December 18th, we ensure it is finished before the Christmas holidays.

This will, of course, cause inconvenience for all residents and commercial leases. However, waiting for warmer weather poses a real risk of the pipe bursting during the winter, prolonging the time needed to restore the heating.

Once the repair work is completed, it will take a relatively short time to restore heat to the radiators. However, there may be the usual challenges with air in the system, as experienced every fall. Information about this will be provided after the repair work is finished.

In addition to updates via News from the Board, information about the work will be posted in the stairwells and sent via email from the administrator.

The repairs will not affect the supply of hot water.

Like all other residents in the property, the board received this news with very little enthusiasm. But it is necessary.

If anyone wishes to explore the possibility of alternative heating sources during this period, be aware that a gas heater in the apartment can pose a risk of poor indoor air quality – potentially leading to a critical and life-threatening lack of oxygen in the apartment. Therefore, the use of gas heaters for outdoor use is strongly discouraged.

Pipe Project:
The renovation of pipes is nearing completion. A final inspection has been conducted, and the main contractor FLD and the board have signed an acceptance protocol with known defects to be addressed in the second half of 2023, and this goal will be achieved. The rectification has involved awaiting delivery from a third party for the renovation of pipe systems in three 9th-floor apartments based on horizontally embedded pipes.

An account of each owner’s expenses or savings in their apartment for the project, such as additional work related to pipe encasement, has been reviewed and verified. The account is scheduled to be sent for information to the owners by Qvortrup Administration within approximately a month, with settlement as of April 1, 2024, along with the collection of common expenses, etc.

Internal final checks of the construction accounts at Qvortrup and the board are underway. Subsequently, the final construction accounts will be subjected to external scrutiny by the chartered auditing firm elected at the association’s general meeting.

The process for concluding the pipe project follows the board’s outlined plan as communicated in writing and verbally at the association’s ordinary general meeting in 2023.

Bedbugs:
Several apartments in two stairwells on Godthåbsvej were attacked by bedbugs in the fall. The affected owners contacted pest control companies, which, on multiple occasions and with varying success, attempted to combat the infestation. However, as bedbugs continued to spread rapidly, the board decided to intervene and, exceptionally, initiate a comprehensive treatment of all apartments in the two stairwells, covering the cost. This was necessary to contain the infestation and prevent it from spreading to the rest of the association.

As an apartment owner, it is mandatory to promptly combat bedbugs if encountered in your home. The same applies if you rent out your apartment. The cost is borne by each owner individually, and it is crucial to react quickly and take the problem seriously.

Based on this incident, the board has decided to expand the association’s insurance to include bedbug control in the future. The insurance is expected to take effect on January 1, 2024. However, if you, as a resident, come across bedbugs in your apartment, you should immediately contact the property caretakers, whether it is before or after the insurance comes into effect.

Additionally, the board recommends that individuals observe standard precautions regarding bedbugs during trips abroad and adhere to the association’s rules regarding short-term rentals, as tourists are particularly at risk of bringing these pests.

Internet Agreement with Fiberby Extended:
The association’s agreement with the internet provider Fiberby is extended until December 31, 2026. In connection with the renegotiation of the agreement, the price will be reduced from January 1, 2024, from 90 DKK per month to 85 DKK per month for 1000/1000 MB, billed quarterly directly by Fiberby.
Fiberby offers a range of additional products beyond our agreement, such as employer-paid internet, fixed IP address, etc.

Read more on the association’s website (in Danish) here: http://godthaabshave.dk/beboer/internet/

In connection with the agreement renewal, Fiberby offers a 10 percent discount on the purchase of a new router on shop.fiberby.dk from December 1, 2023, to February 1, 2024. The discount code is “Godthåbs.”

Furthermore, Fiberby has entered into a collaboration with Allente, a merger of Viasat and Canal Digital. Here, residents of the association are offered a discount of 90-130 DKK on TV packages. This offer is between individual residents and Allente. Fiberby states that interested residents should call Allente and state that they live in a Fiberby association – i.e., mention that they live in E/F Godthåbs Have to get the discount.

For residents facing challenges with, for example, wireless internet, Fiberby now offers free support with a home visit by a technician for issues with Wi-Fi. Residents should contact Fiberby’s phone support. If internet issues persist despite phone support, Fiberby offers association residents a free visit from a service technician.

Water Damage on November 16:
Unfortunately, due to heavy rain and wind, we experienced water damage in several places in the property. Especially apartments on the upper floors (5th – 9th floors) had water ingress around the large living room windows. The board, in consultation with our staff, craftsmen, and building experts, is working to determine the cause. It appears that, in addition to the unusual weather conditions, part of the cause may be found in the quality of the seals in the outer walls – especially on the upper floors. The property’s masons will assess whether there is an urgent need for repair and initiate it if necessary.

Entrances in the Courtyard:
A renovation of steps at the entrances to the stairwells from the courtyard is ongoing. The steps will gradually be converted into wheelchair-friendly ramps. However, this will only happen when the staff deems the steps ready for renovation. The board emphasizes that it is not allowed to store baby strollers and prams in the stairwell but that the designated stroller shed should be used.

The Large Gate:
A resident’s car was damaged when the gate began to close during passage. Fortunately, this is the first time in the 6-8 years since the current electronics were installed that damage has occurred. The gate also meets all safety, emergency stop, and motion sensor requirements. There is no option to move the sensors further out toward the gate opening, as doing so risks registering rain, hail, and snow as movement, causing the gate to remain open during these weather conditions. When driving through the gate, it may be helpful to activate the opening mechanism one extra time just before passage and adjust your speed to the opening and closing speed of the gate.

Design Manual:
The so-called valuation of the property, which is the first deliverable in the project to create a design manual, has now been prepared. The valuation should be seen as a tool for future refurbishment and maintenance of the property and will form the basis for the development of projects where the building’s values are ensured and incorporated into future use of the building. The valuation is an important tool for the sitting board at any given time, as it helps focus decisions and work on maintaining our property. The valuation will be applied in upcoming projects involving the renovation of stairwells and storefronts, but it will also be used in the daily maintenance of our property going forward. It is exciting reading for anyone interested in the history and architecture of Godthåbs Have. The valuation (in Danish) can be viewed under the property’s documents here:

Ejendommen

Only Open the Door for People You Know:
Prompted by a specific incident where one of our stairwells was used as a gathering place by a group of young people who smoked and acted aggressively, we should all be mindful to only admit individuals via the door intercom who have a legitimate reason to be in the property.

The next board meeting is scheduled for Wednesday, January 10th.

The board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

Nyt fra Bestyrelsen september 2023

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. september 2023

Høstfest:
Høstfesten blev med 98 tilmeldinger en succes. Bestyrelsen vurderer at leje af telt og ekstern pattegris-kok har sparet rigtigt arbejde. Derfor fastholdes det til næste beboerfest. Tak til de frivillige der mødte op til både borddækning lørdag og afrydning søndag.

Loppemarked:
Teltet til høstfesten lørdag var til rådighed til det beboerdrevene loppemarked søndag. Et hyggeligt arrangement med cirka ti stande. Hvis loppemarked gentages, kan der overvejes mere markedsføring af arrangementet næste gang.

Ny affaldscontainer:
Der er indkøbt ny affaldscontainer, som erstatning for den gamle, som efterhånden var slidt op. Beboerne henstilles til ved brug at lukke dørene til containerne uden at smække dem for at minimere støjen.

Kontakt til funktionærer og bestyrelse:
Bestyrelsen er ved at få styr på indbakken til bestyrelsesmailen, ejerforeningen@godthaabshave.dk.  Beboerne, som ønsker at henvende sig, bør overveje om eventuelle spørgsmål kan sendes til funktionærerne Martin og Rasmus på mailadressen kontor@godthaabshave.dk

Funktionærerne kan svare på praktiske ejendomsrelaterede spørgsmål. Hvis funktionærerne vurderer, at en mail til dem skal behandles af bestyrelsen, videresendes den pågældende mail.

Du skal kontakte ejerforeningens funktionærer, når det f.eks. drejer sig om: Vaskebrik, nøglebrik, poser til madaffald, navneskilte, radiatorer, dørtelefon, nøgle til barnevognsskur, parkeringskort, spørgsmål vedr. brug af fælles faciliteter og fejl og mangler ved fælles faciliteter.

Læs mere her:
http://godthaabshave.dk/kontakt/funktionaererne/

Bestyrelsen kontaktes fx ved forslag af ændringer af husordenen eller vedtægter, modernigserings-planer i lejligheden, udlejning af lejlighed, ansøgning om installation af vaskemaskine i badeværelse samt klager over bestyrelsesmedlemmer, funktionærer, administrator, eller aktører, entreret af bestyrelsen.
Læs mere her:
http://godthaabshave.dk/kontakt/bestyrelse/

Næste bestyrelsesmøde er 18. oktober.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


News from The Board – September 2023

Board Meeting on Wednesday, September 20, 2023

Harvest Festival:
The harvest festival was a success with 98 registrations. The Board believes that renting a tent and hiring an external pig roast chef saved a lot of work. Therefore, this will be maintained for the next resident event. Thanks to the volunteers who showed up for both tables setting on Saturday and cleanup on Sunday.

Flea Market:
The tent used for the harvest festival on Saturday was available for the resident-run flea market on Sunday. It was a pleasant event with approximately ten stalls. If the flea market is repeated, more promotion of the event may be considered next time.

New Waste Container:
A new waste container has been purchased to replace the old one, which was gradually wearing out. Residents are requested to close the doors to the containers without slamming them to minimize noise.

Contacting Caretakers and the Board:
The Board is working on organizing the inbox for the board’s email, ejerforeningen@godthaabshave.dk. Residents who wish to contact us should consider whether any questions can be sent to the caretakers Martin and Rasmus at the email address kontor@godthaabshave.dk.

The Caretakers can answer practical property-related questions. If they believe that an email should be handled by the board, the relevant email will be forwarded.

You should contact Martin and Rasmus when it concerns, for example: laundry cards, key cards, food waste bags, name tags, radiators, door phones, key to the stroller shed, parking permits, questions regarding the use of common facilities, and issues and defects in common facilities.

The Board can be contacted, for example, for proposals to change the house rules or statutes, modernization plans in the apartment, renting out an apartment, applying for the installation of a washing machine in the bathroom, and complaints about board members, employees, administrators, or actors contracted by the board.

The next board meeting is on October 18.

Best regards,

The Board

 

Weekend med Høstfest og loppemarked

For English version, see below.

Hjælp til Høstfesten
Nu nærmer Høstfesten sig. Teltet er kommet op og tilslutningen til festen har været helt fantastisk og vi er oppe på 93 tilmeldte.

Vi har derfor brug for lidt hjælp til diverse ting, såsom opsætning af borde og stole, pyntning af telt, dækning af bordene, nogen til at bage kager til festen mv.

Hvis der er nogle, som kan afsætte 1-2 time lørdag kl. 13.00 til opsætning af borde og stole samt andet praktisk, ville det være en kæmpe hjælp. Vi kommer både til at dække op indenfor, men også udenfor teltet, da vi er så mange tilmeldte.

Vi kunne også bruge et par morgenfriske personer til oprydningen søndag kl 10.00.

Hvis der er nogen, som har lyst til at bage en kage til festen, er det også meget velkommen. Hvis du gemmer din kvittering for indkøb, så skal den nok blive refunderet.

Det samme gælder, hvis der er nogen, som har lyst til at tage en kande kaffe med ned til festen. Vi har kun en kaffemaskine.

Pga. planlægning, så er vi nødt til at vide, hvem som har lyst til at give en hånd med samt bager kage. Skriv til Alice (ajuhla@yahoo.com) eller ring/sms på 26 22 47 04, hvis du ønsker at deltage eller komme med kage eller kaffe.

Alle er velkomne til at hjælpe – unge som gamle.

 

Loppemarked søndag eftermiddag
Søndag efter høstfesten er der beboerdrevet loppemarked i teltet. Har man noget, man vil afsætte, kan man i perioden kl. 14 til kl. 18 tage et bord i teltet og sælge til de forhåbentligt mange interesserede købere.

Hilsen

Bestyrelsen, E/F Godthåbs Have

 


Weekend with Harvest party and Flea Market

Help needed for the Harvest party

The Harvest party is approaching. The tent is up, and the response to the event has been absolutely fantastic, with 93 people signed up.

 

We could use some help with various tasks such as setting up tables and chairs, decorating the tent, preparing the tables, and having some volunteers bake cakes for the event, among other things.

 

If there are any volunteers available to spare 1-2 hours on Saturday at 1:00 PM to help set up tables and chairs and assist with other practical tasks, it would be a huge help. We’ll be setting up both indoors and outdoors, as we have so many participants.

We could also use a few early-morning people for the clean-up on Sunday at 10.00.

 

If anyone is interested in baking a cake for the party, that would be greatly appreciated too. Please keep your receipts for purchases, and we will ensure they are reimbursed.

The same goes for anyone willing to bring a pot of coffee to the event, as we only have one coffee machine.

Due to planning, we need to know who is willing to lend a hand and who will be baking cakes. Please contact Alice at ajuhla@yahoo.com or call/send an SMS to 26 22 47 04 if you wish to participate or contribute cake or coffee.

Everyone is welcome to help – young and old.

 

Flea Market on Sunday Afternoon
On Sunday, following the Harvest party, there will be a resident-run flea market in the tent. If you have any items you’d like to sell, you can grab a table in the tent from 2:00 PM to 6:00 PM and sell to the hopefully many interested buyers.

 

Best regards,

The Board, E/F Godthåbs Have

Nyhedsbrev – sensommer 2023

For English version, see below.

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig og består af følgende medlemmer:
– Jacob Hegstrup, formand
– Natasja Aastrand Jørgensen, næstformand
– Christian Schlegel
– Dorte Munk-Petersen
– Kasper Husted Oeverdick
– Niels Tradsfeldt
– Alice Juhl

På Ejerforeningens hjemmeside under ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du snarest se oversigt over den nye bestyrelse. Det er muligt at kontakte bestyrelsen via e-mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden i forbindelsen med sin konstituering.
Forretningsorden kan ses på ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Dokumenter -> Forretningsorden for bestyrelsen’.

Grill
Der er indkøbt grill til alle tre græsplæner, så det er muligt at grille på andet end den store grill.
Vi opfordrer stadig alle til at huske at rense grillen og tømme for aske efter brug. Når den vel at mærke er brændt helt ud. Så er den klar til brug for den næste.

Høstfest 2023:
Som bemærket, har vi lavet en smule om på traditionerne; denne gang er sommerfesten omdannet til en høstfest. Vi satser derfor også på, at flere kan deltage.
Høstfesten afholdes lørdag d. 16. september kl. 17.30 med spisning kl. 18.00
Tilmeldingsfristen er søndag d. 10. september.
Der vil igen i år være en mindre betaling ved tilmelding. Det koster 50 kr. pr. deltager over 15 år at deltage i høstfesten, dog max 150 kr. for en hel familie. Tilmelding sker ved betaling via Mobilepay med angivelse af hvor mange, der deltager (også dem uden betaling). Se opslag i opgangene med QR-kode til tilmelding. Menuen bliver helstegt pattegris med diverse salater. Der er et alternativ i form af laks, hvis man ikke ønsker pattegris.

Beboerdrevet aktivitet:
I år afholdes høstfesten i et lejet telt, som først tages ned mandag d. 18. september. Derfor tilbyder bestyrelsen, at der kan afholdes en beboerdrevet aktivitet i teltet f.eks. loppemarked, strikkeklub, bridge turnering eller lignende aktivitet søndag d. 17. september fra kl. 14 til 18. Aktiviteten skal koordineres med bestyrelsesmedlem Alice Juhl, som er ansvarlig for teltet og aktiviteten skal være beboerdrevet. Det vil sige, at beboeren eller beboerne selv står for planlægning og afholdelse af aktiviteten samt efterfølgende oprydning.
Hvis du er interesseret i at planlægge en aktivitet, så skriv til ejerforeningen@godthaabshave.dk

Opslag i opgangene:
Bestyrelsen og funktionærerne benytter bl.a. opslag i opgangene til at kommunikere med beboerne. Derfor bedes man lade opslagene blive hængende til de fjernes af funktionærerne. Der har desværre været tilfælde, hvor disse opslag fjernes så snart de er hængt op. Hvis det fortsætter, vil bestyrelsen gennemgå videoovervågningen, så dette kan kommunikeres direkte til den eller de medbeboere, som fjerne opslagene.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 20. september 2023.

Vh Bestyrelsen

 


News from The Board – Late Summer 2023

Constitution:

The Board has constituted itself and consists of the following members:

– Jacob Hegstrup, Chairman

– Natasja Aastrand Jørgensen, Vice Chairman

– Christian Schlegel

– Dorte Munk-Petersen

– Kasper Husted Oeverdick

– Niels Tradsfeldt

– Alice Juhl

On E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Contact -> Board,’ you can also soon find an overview of the new board. It is possible to contact the board via this email: ejerforeningen@godthaabshave.dk

The Board has updated its code of conduct in connection with its constitution.

The code of conduct can be viewed on E/F Godthåbs Have’s homepage under ‘Documents -> Code of Conduct for the Board.’

Grill:

Grills have been purchased for all three lawns, so it’s possible to grill on something other than the large grill.

We still encourage everyone to remember to clean the grill and remove the ashes once it has completely burned out. So, the grill will be ready for the next person to use it.

“Høstfest” or Harvest party 2023:

As noted, we’ve made a slight change to the traditions; this time, the summer party has been transformed into a harvest party. Therefore, we’re also aiming for more people to participate.

The Harvest party will take place on Saturday, September 16th, at 5:30 PM, with dinner at 6:00 PM.

The registration deadline is Sunday, September 10th.

Once again, there will be a small fee upon registration. It costs 50 DKK per participant over 15 years to participate in the Harvest party, with a maximum of 150 DKK per family. Registration is done by payment via MobilePay, indicating the total number of participants (including those without payment). Look for the notice in the stairwells with the QR code for registration. The menu is whole roasted suckling pig with various salads. An alternative option is salmon for those who do not eat pork.

Resident-Driven Activity:

This year, the harvest party will be held in a rented tent, which will be taken down on Monday, September 18th. Therefore, the board offers the possibility of hosting a resident-driven activity in the tent, such as a flea market, knitting club, bridge tournament, or a similar activity, on Sunday, September 17th, from 2:00 PM to 6:00 PM. The activity should be coordinated with board member Alice Juhl, who is responsible for the tent, and it should be resident-driven. This means that the resident or residents themselves are responsible for planning and organizing the activity, as well as subsequent cleanup.

If you are interested in planning an activity, please email ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Notes on the rail in the stairwells:

The board and staff use the rail opposite the mailboxes in the stairwells to places notes to communicate with the residents. These notes should remain until they are removed by the staff. Unfortunately, there have been cases where these notes are taken down as soon as they are put up. If this continues, the board will review the video surveillance footage to see who does this, so that this can be handled directly between the resident or residents who are removing the notes and the board.

The next board meeting is scheduled for September 20th, 2023.

Best regards,

The Board