Nyt fra bestyrelsen – februar/marts 2024

For English version, see below.

Nyt fra bestyrelsen dækker denne gang ordinært bestyrelsesmøde 21. februar 2024, ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. februar 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. marts. 

Faldstammeprojektet
Siden påbegyndelse i 2016 er faldstammerenoveringen nu under endelig afslutning, og bestyrelsen ser frem til at koncentrere sig om fremadrettet arbejde med almindelig drift, vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Udestående er endeligt projektregnskab og afregninger ifølge aftalesedler, hvor opkrævninger er sendt ud til ejerne. Desværre er disse aftalesedler kommet som en overraskelse for nogle af de nuværende ejere. Bestyrelsen og administrator er ved at udarbejde svar på de modtaget skriftlige henvendelser, og vil i den forbindelse udsende fælles besvarelse til ejerne.

Ny funktionær
Vores dygtige funktionær Rasmus har desværre valgt at stoppe i foreningen pr. 31. marts. Årsagen er, at Rasmus har fået et mere attraktivt arbejde, som passer bedre i forhold til, at Rasmus bor et stykke vej fra København. Bestyrelsen arbejder i samarbejde med Martin på rekruttering af ny funktionær. Rasmus har sidste arbejdsdag er fredag d. 22. marts. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Rasmus for hans altid imødekommende væsen og samvittighedsfulde arbejde i foreningen.

Funktionærferie
Ejendomskontoret vil være ubemandet i uge 14. Det er ugen efter påske – 1. til 7. april, hvor Martin afholder ferie. Der er afløsere, som sørger for almindelig renovation. Hvis der skulle opstå akutte skader som for eksempel sprungne vandrør etc. kan BELFOR kontaktes. Kontaktnummer kan bl.a. findes på hjemmesiden og på opslag i elevatorerne.

Liste over akutte skader kan ses her: http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Hvert opkald koster foreningen 100 kr., hvorfor ikke-akutte telefonforespørgsler til funktionærerne skal vente, til Martin er tilbage fra ferie. Alternativt sendes pr. email.

Skadedyr
Foreningens forsikring mod skadedyr er nu trådt i kraft. Bestyrelsen påpeger, at det er vigtigt at man melder besøg af skadedyr som fx møl og væggelus omgående til funktionærerne, så udbrud af skadedyr kan slåes ned så hurtigt som muligt. Derved kan risikoen for spredning minimeres. Ved udbrud i ferieperioder kontaktes bestyrelsen.

Hjemmesiden er opdateret med info om skadedyr her:
http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/

Utæt nedløbsrør
Den gode arkitekt, Sigurd Tanggaard, som tegnede vores ejendom, gemte, som et led i arkitekturen, de fleste installationer væk i murværk og rørkasser, Det gælder også nogle af tagnedløbene, hvilket nu har givet problemer på facaden mod Godthåbsvej. Et skjult nedløbsrør har vist sig at være utæt, hvilket har medført fugtskader på både yder- og indermuren. Røret skal tilgås indefra, og derfor må beboerne af de berørte lejligheder desværre have ulejlighed med affugtere, huller i væggen og håndværkere. På den positive side dækkes skaden af vores forsikring. De berørte beboere er orienteret.

Altaner mod gården
Bestyrelsen arbejder på at få opdateret vedligeholdelsesplan, og sammen med et arkitektfirma arbejdes der videre på designmanualen for ejendommen. Bestyrelsen har besluttet at få arkitektfirmaet til også at vurdere projektet Altaner til gården i forhold til Frederiksberg Kommunes retningslinjer for altaner samt forudgående indledende drøftelse med kommunen. Resultatet af denne vurdering forventes at blive fremlagt ved generalforsamlingen.

Vaske og tørrerum
Tørrerummene er fælles område, som beboerne deles om. Derfor henstiller vi igen til, at man respekterer andres reservationer af tørrerum og tage tøjet ned, når ens reservation er udløbet.

Generalforsamling
Bestyrelsen minder om, at foreningens ordinære generalforsamling er den 17. april kl. 18. Her får ejerne indkaldelse og dagsorden direkte fra administrator.

 NEWS FROM THE BOARD – APRIL/MARCH

This time, news from the board covers the ordinary board meeting on February 21, 2024, extraordinary board meeting on February 28, 2024, and another extraordinary board meeting on March 6.

Downpipe project
Since its initiation in 2016, the downpipe renovation is now nearing completion, and the board looks forward to focusing on future work involving regular operations, maintenance, and property enhancement. Pending tasks include final project accounting and settlements according to agreements, with invoices already sent out to the owners. Unfortunately, these agreements have come as a surprise to some of the current owners. The board and the administrator are drafting responses to the received written inquiries and will subsequently issue a collective response to the owners.

New employee
Our talented employee, Rasmus, has unfortunately decided to leave the association by March 31. The reason is that Rasmus has found a more attractive job that better suits his living situation, as he resides quite a distance from Copenhagen. The board is collaborating with Martin on recruiting a new employee. Rasmus’s last working day is Friday, March 22. The board extends a big thank you to Rasmus for his always accommodating demeanor and conscientious work in the association.

Employee vacation
The property office will be unmanned in week 14. This is the week after Easter – April 1 to 7 – when Martin will be on vacation. There are substitutes who will ensure disposal renovation. In case of emergencies such as burst water pipes, etc., BELFOR can be contacted. Contact information can be found on the website and notices in the elevators. A list of emergency damages can be viewed here (in Danish):

http://godthaabshave.dk/wp/wp-content/uploads/2023/09/Liste-over-hvad-akutte-skader-kan-vaere.pdf

Each call costs the association 100 DKK, so non-emergency phone inquiries to the employees should wait until Martin returns from vacation. Alternatively, contact via email.

Pest control
The association’s pest control insurance is now in effect. The board emphasizes the importance of promptly reporting visits by pests such as moths and bedbugs to the employees so that outbreaks can be addressed as quickly as possible. This helps minimize the risk of spreading. In case of outbreaks during holiday periods, the board should be contacted.

The website has been updated with information about pests here (in Danish): http://godthaabshave.dk/beboer/skadedyr-insekter/ 

Leaky downspout
The talented architect, Sigurd Tanggaard, who designed our property, concealed most installations as part of the architecture, including some of the roof downspouts, which has now caused issues on the facade facing Godthåbsvej. A hidden downspout has proven to be leaky, resulting in moisture damage to both the exterior and interior walls. The pipe needs to be accessed from the inside, so unfortunately, residents of the affected apartments will have to deal with dehumidifiers, holes in the wall, and craftsmen. On the positive side, the damage is covered by our insurance. The affected residents have been informed.

Courtyard balconies
The board is working on updating the maintenance plan, and in collaboration with an architectural firm, they are continuing work on the design manual for the property. The board has decided to have the architectural firm also assess the Courtyard Balconies project in relation to Frederiksberg Municipality’s guidelines for balconies, along with preliminary discussions with the municipality. The results of this assessment are expected to be presented at the general meeting.

Laundry and drying rooms
The drying rooms are a communal area shared by the residents. Therefore, we once again urge everyone to respect others’ reservations of the drying rooms and to remove their laundry when their reservation has expired.

General meeting
The board reminds everyone that the association’s ordinary general meeting is on April 17 at 6 p.m. Owners will receive the invitation and agenda directly from the administrator.

The next board meeting is the ordinary board meeting on March 13.

Comments are Disabled