Nyt fra Bestyrelsen – efter bestyrelsesmøde mandag d. 6. maj

For English version, see below.

Konstituering af Bestyrelsen
Jacob Hegstrup blev genvalgt som forperson ved den seneste generalforsamling, og den øvrige bestyrelse blev genvalgt. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev Natasja Aastrand Jørgensen genvalgt som næstforperson. Den øvrige bestyrelse består af disse medlemmer: Kasper Husted Oeverdick, Dorte Munk-Petersen, Alice Juhl, Christian Schlegel og Niels Tradsfeldt.

Generalforsamling:
Desværre er beslutningsreferatet fra generalforsamlingen forsinket. Vi forventer, at det udsendes til medlemmerne snarest – dvs. i starten af juni.

Ny funktionær:
Vi er glade for at byde Michael Wennike velkommen som vores nye funktionær i Godthåbs Have som afløser for Rasmus. Michael begynder hos os mandag den 3. juni og bringer en bred vifte af erfaringer inden for ejendomsvedligeholdelse og facilitetsstyring. Ejendommens funktionærer, Martin og Michael, kan træffes i ejendomskontoret på hverdage 7.00 – 7.15 samt 12.00 – 12.30.

Arbejdsudvalg
For at effektivisere vores arbejde og engagement i forskellige aspekter af ejendommens vedligeholdelse og samvær, har bestyrelsen nedsat følgende udvalg:

  • Vedligeholdelsesudvalg: Fokuserer på identifikation og udbedring af svage punkter i ejendommen.
  • Renoveringsudvalg: Ansvarlig for æstetiske opgraderinger, herunder renovering af trappeopgangene og designmanualen.
  • Hjemmeside: Arbejder på fornyelse af vores online tilstedeværelse og sikrer opdateret kommunikation til beboerne.
  • Sociale aktiviteter: Planlægger og koordinerer sociale begivenheder som høstfesten og andre sammenkomster, som fx grillaftener hen over sommeren.

Fællesantenne
Efter generalforsamlingens beslutning om at nedlægge fællesantennen,har bestyrelsen besluttet at fortsætte aftalen med CopyDan/Verdens TV frem til årets udgang, hvorefter antennes frakobles i december. Det er dog vigtigt at bemærke, at eventuelle nedbrud i antenneanlægget ikke vil blive repareret, hvorfor det anbefales at beboerne, som vil forsætte med antenne-TV, anskaffer sig en stueantenne. Paraboler og udendørs antenner er ikke tilladt – både jf vores vedtægter og jf Frederiksberg Kommune. Hjemmesiden er opdateret med gode råd til valg af stueantenne og gode råd om streaming af TV.

Link: https://godthaabshave.dk/faellesfaciliteter/faellesantenne/

Gårdhave
Med sommerens komme kan gårdhaven igen bruges. Der står to små grill samt den store grill til rådighed for ejendommens beboere. Hverken borde eller grill kan reserveres. Vi minder alle om, at man skal huske at rengøre grill efter brug samt sætte borde, stole og bænke på plads. Samt selvfølgelig at bruge toiletten i fælleshuset i gården. Fordi vi bor tæt og mange nyder sommeren med åbne vinduer, skal både beboere og deres gæster være opmærksomme på, at husordenen også gælder for gårdhaven: Rettet 6/6 til Husordenens pkt. 4B om lejligheder: ”Beboere må ikke generes af støjende adfærd navnlig efter kl. 18.00 søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag og lørdag.” til Husordenen pkt. 14: “Sammenkomster på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre senest kl. 23”.

Høstfest
Vi ser frem til at samles til årets høstfest lørdag den 14. september kl. 17:30 i gårdhaven. Det vil være efter samme koncept som sidste år med telte, grill og øl, vin og sodavand. Det vil være en fantastisk mulighed for at nyde godt selskab og fejre sæsonen sammen. Yderligere information om arrangementet og tilmelding vil følge snarest.

Vandhanen i gården
For at minimere vandspild er vandhanen i gården blevet udstyret med en lås. Har man brug for vand i gården, henvises til håndvasken i det fælles toilet i gården.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. juni.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i E/F Godthåbs Have

 


News from the Board – after the board meeting on Monday, May 6th

 Constitution of the Board
Jacob Hegstrup was re-elected as chairperson at the recent general assembly, and the rest of the board was re-elected. At the constitutive board meeting, Natasja Aastrand Jørgensen was re-elected as vice-chairperson. The remaining board members are: Kasper Husted Oeverdick, Dorte Munk-Petersen, Alice Juhl, Christian Schlegel, and Niels Tradsfeldt.

General Assembly:
Unfortunately, the minutes from the general assembly are delayed. We expect it to be sent out to the members as soon as possible – that is, at the beginning of June.

New Employee:
We are pleased to welcome Michael Wennike as our new employee at Godthåbs Have, replacing Rasmus. Michael will start with us on Monday, June 3rd, and brings a wide range of experiences in property maintenance and facility management. The property’s employees, Martin and Michael, can be reached at the property office on weekdays from 7:00 – 7:15 and 12:00 – 12:30.

Working Committees
To streamline our work and engagement in various aspects of the property’s maintenance and social interaction, the board has established the following committees:

  • Maintenance Committee: Focuses on identifying and rectifying weak points in the property.
  • Renovation Committee: Responsible for aesthetic upgrades, including the renovation of the stairwells and the design manual.
  • Website: Working on renewing our online presence and ensuring updated communication to the residents.
  • Social Activities: Plans and coordinates social events such as the harvest festival and other gatherings, such as barbecues over the summer.

Common TV Antenna
Following the general assembly’s decision to decommission the common antenna, the board has decided to continue the agreement with CopyDan/World TV until the end of the year, after which the antenna will be disconnected in December. However, it is important to note that any breakdowns in the antenna system will not be repaired, which is why residents who want to continue with antenna TV are advised to acquire an indoor antenna. Satellite dishes and outdoor antennas are not allowed – both according to our bylaws and according to Frederiksberg Municipality. The website has been updated with good advice on choosing an indoor antenna and good advice on streaming TV.

Link: https://godthaabshave.dk/faellesfaciliteter/faellesantenne/

Courtyard
With the arrival of summer, the courtyard can be used again. There are two small grills and the large grill available for the property’s residents. Neither tables nor grills can be reserved. We remind everyone to remember to clean the grill after use and to put tables, chairs, and benches back in place. And of course, to use the toilet in the common house in the yard. Because we live close and many enjoy the summer with open windows, both residents and their guests should be aware that the house rules also apply to the courtyard: “Residents must not be disturbed by noisy behavior especially after 6:00 PM Sunday to Thursday and after midnight Friday and Saturday.”

Harvest Festival
We look forward to gathering for this year’s harvest festival on Saturday, September 14th at 5:30 PM in the courtyard. It will be after the same concept as last year with tents, grills, and beer, wine, and soda. It will be a fantastic opportunity to enjoy good company and celebrate the season together. Further information about the event and registration will follow shortly.

The Tap in the Courtyard
To minimize water wastage, the tap in the courtyard has been equipped with a lock. If you need water in the courtyard, please refer to the sink in the common toilet in the courtyard.

The next board meeting is on Monday, June 3rd.

Kind regards,

The Board of E/F Godthåbs Have

Comments are Disabled