Nyt fra bestyrelsen – januar 2024

For English version, see below.

Faldstammeprojektet:
Efter otte år er faldstamme-renoveringen færdig. Der arbejdes på afsluttende intern kontrol og ekstern revideret endelig byggeregnskab, som forventes at være færdigt og sendt ud til alle ejere inden ordinær generalforsamlingen 17. april 2024, jf. bestyrelsens udmeldte plan på ordinær generalforsamling i 2023. Tilbage er også et-års gennemgang, med skæringsdato i juli, hvor man kan indberette fejl og mangler ved renoveringen til entreprenøren. Mere information vil følge, når tiden nærmer sig.

Vedligeholdelsesplan for ejendommen:
Ejendommen er netop nu, ved at få udarbejdet en opdateret vedligeholdelsesplan, af ekstern rådgiver. Renovering af trapperne er allerede på bestyrelsens dagsorden, og vedligeholdelsesplanen vil vise, hvilke indsatser der ellers bør prioriteres. Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, bliver den tilgængelig for alle ejere.

Skadedyr – væggelus
Som tidligere meddelt har bestyrelsen tegnet en skadedyrsforsikring, som forventes igangsat fra 1. januar 2024. Når den er det, er vi forsikret mod nye besøg af fx væggelus. Desværre kæmpes der stadig med tidligere udbrud af væggelus. Der arbejdes på en opdatering af hjemmesiden med gode råd mod skadedyr.

Indtil da henvises der til disse gode råd mod væggelus:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Samtidig skal bestyrelsen indskærpe, at man har pligt til at meddele besøg af skadedyr som fx væggelus og møl til funktionærerne. Kun ved at funktionærerne kender til udbrud, kan vi få bekæmpet forekomsten og forsøge at forhindre, at det spreder sig til flere lejligheder.

Korttidsulejning
På foranledning skal bestyrelsen indskærpe reglerne for korttidsudlejning af lejligheder, som det fremgår at foreningens vedtægter, vedtaget af generalforsamlingen. Disse regler gælder også ved kortidsudlejning via portaler som fx airbnb: Husorden §24, pkt. 5: ”Korttidsudlejning begrænses op til 4 separate udlejninger og maksimalt for sammenlagt 30 dage i alt pr. kalenderår, Ejeren skal senest samtidig med hver udlejnings begyndelse underrette ejerforeningens bestyrelse om udlejningen, lejerens navn og kontaktoplysninger samt lejeperiodens længde.”

Næste bestyrelsesmøde er 22. januar.

 


NEWS FROM THE BOARD – JANUARY 2024

Downpipe Project:
After eight years, the downpipe renovation is complete. Work is being done on final internal control and an externally audited final construction account, which is expected to be completed and sent out to all owners before the ordinary general meeting on April 17, 2024, as per the board’s plan announced at the ordinary general meeting in 2023. What remains is also a one-year review, with a cut-off date in July, where you can report errors and omissions in the renovation to the contractor. More information will follow as the time approaches.

Maintenance Plan for the Property:
The property is currently having an updated maintenance plan prepared by an external advisor. Renovation of the stairs is already on the board’s agenda, and the maintenance plan will show which initiatives should be prioritized. Once the maintenance plan is prepared, it will be available to all owners.

Pest Control – Bed Bugs:
As previously announced, the board has taken out a pest control insurance, expected to start from January 1, 2024. Once it does, we will be insured against new infestations of, for example, bed bugs. Unfortunately, there is still an ongoing struggle with previous outbreaks of bed bugs. Work is being done on updating the website with advice on pest control.

Until then, please refer to these tips against bed bugs – in Danish:
https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-af-med-vaeggelus-efter-ferien-28638

Additionally, the board emphasizes the duty to report any pest infestations, such as bed bugs and moths, to the staff. Only by the staff being aware of outbreaks can we combat the spread and try to prevent it from reaching more apartments.

Short-term Rentals:
Following this, the board reiterates the rules for short-term rental of apartments, as stated in the association’s bylaws, adopted by the general assembly. These rules also apply to short-term rentals through portals like Airbnb: House Rules §24, item 5: “Short-term rentals are limited to 4 separate rentals and a maximum of 30 days in total per calendar year. The owner must notify the board of the owners’ association of the rental, the renter’s name and contact details, and the duration of the rental period at the same time as the rental begins.”

The next board meeting is on January 22.

 

 

Comments are Disabled