Posts in Category: Nyheder

Ny vicevært

Bestyrelsen har ansat Allan Kristiansen som vicevært pr 1. august til erstatning for Henrik, der har valgt at stoppe.
Allan, der er 35 år, har en håndværkermæssig baggrund som murer og er i den egenskab kommet i ejendommen.
Tag godt imod Allan.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 28. juni 2018

Færre containere til papir og batterier
Frederiksberg Kommune har meddelt, at halvdelen af papircontainerne langs ejendommen og halvdelen af standerne til batteriaffald fjernes, fordi de ikke bliver fyldt. Hvis det viser sig, at der efterfølgende bliver mangel på containere og standere, henvender funktionærerne sig til kommunen og får justeret antallet.

Alarmopkald fra elevatorer
Flere beboere har gjort bestyrelsen opmærksom på, at der kommer støjende modem-lyde fra elevatorerne om natten. Det er den lovpligtige og automatiske test af alarmopkald, som vi skal foretages en gang i døgnet. Disse opkald er nu rykket til dagtimerne, så de forstyrrer beboerne mindst muligt.

Internet
Den 28. juni skiftede Fiberby en switch (fordeler) til opgangene nr. 6, 8 og 10 for at sikre høj driftsstabilitet. Vi har desuden opdateret vores fejlfindingsguide om oplevet dårlig internetforbindelse på hjemmesiden. Se guiden her.

Tag hensyn til hinanden
Vejret er dejligt, og den fælles have samt altanerne bliver nu flittigt brugt. Bestyrelsen har dog fået henvendelser om hundeluftning i gården i strid med vedtægterne. Hundeejere skal lufte hunden udenfor ejendommen.
Samtidig skal vi påpege den selvfølgelighed, at man ved hyggestunder i gården tager hensyn til sine medbeboere. Brug ikke haven som toilet, men benyt værtens. Tænk desuden over, at de fleste lejligheder har soveværelse ud mod gården.

Grill på altanerne
Flere beboere har henvendt sig til bestyrelsen, fordi de føler sig generet af grill-stegeos på altanen. Bestyrelsen skal derfor minde medlemmerne om, at det ifølge vedtægterne ikke er tilladt at grille på altanerne. Heller ikke med gas- eller elektrisk grill.
Få genopfrisket husordenen her.

Sommerfest
Invitationen er omdelt. Sommerfesten holdes lørdag d. 11. august kl. 17-23.
Tilmelding kan ske via linket her: https://goo.gl/forms/9rK93GzW1p89HT0F3

Møl i lejlighederne
10 ud af 19 opgange samt kælderen er nu sprøjtet mod møl i flere omgange. Der sprøjtes i forskellige etaper, da de enkelte opgange først er kommet på efter dokumenteret tilfælde af klæde- eller pelsmøl. Beboere til de berørte lejligheder har fået særskilt brev i deres postkasse. Beboere, som oplever møl – og endnu ikke har fået sprøjtet – skal henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møllet, så det kan konstateres, om der er tale om mel-, klæde- eller pelsmøl.

Der overvejes nu – i dialog med skadedyrsbekæmperen – om det er nødvendigt at sprøjte i de resterende lejligheder. Hvis det besluttes, vil beboerne i de relevante lejligheder få særskilt besked. Det kan i øvrigt oplyses, at en sprøjtning er uden nævneværdige gener for mennesker og kæledyr over mølstørrelse. En sprøjtning varer få minutter, og man kan vende tilbage til lejligheden efter 15 minutter.

Der er tale om en fælles indsats her, og derfor bør man prioritere at være hjemme, eller udlevere en nøgle til funktionærerne, så skadedyrsbekæmperen kan komme ind i hver lejlighed. Ellers får vi aldrig bugt med problemet.

Barnevognsskur
Der indkøbes kurve til barnevognskuret. Kurvene ophænges til opbevaring af legesager.
Ophængningen er planlagt til august. Hjælp jeres børn med at rydde op efter sig og holde orden.

Renoveringsprojektet
Der arbejdes videre med at få en løsning på kvalitetsproblemer med relining af faldstammer.

Altaner mod gården
En arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejder videre med altanprojektet, der udformes i forhold til bygningens konstruktion, æstetik og myndighedskrav om sikkerhed og udseende. Altanprojekt skal vedtages af et kvalificeret flertal på en generalforsamling, hvorefter projektet skal vurderes og godkendes af Frederiksberg Kommune, inden det evt. kan igangsættes. Uanset hvor hurtigt projektet forelægges medlemmerne, så vil det tidligst kunne realiseres i 2020.

Funktionær Henrik stopper
Funktionær Henrik Gøtje fratræder efter eget ønske. Bestyrelsen vil i den anledning takke Henrik for godt samarbejde, godt serviceniveau overfor beboerne, samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen. Henrik har sidste ordinære arbejdsdag i ejendommen fredag d. 27. juli.
Bestyrelsen har iværksat en ansættelsesproces til en afløser for Henrik.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 22. august.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

STATUS OPRYDNING

Vi har som varslet fjernet cykler mm. uden mærkat fra fællesarealerne. Det blev til 49 cykler fra gården, 53 cykler fra cykelkældre og enkelte ting fra barnevognskuret.

BEMÆRK – vi har bedt funktionærerne klippe låse på fastlåste cykler og barnevogne, som ikke er markeret. Det vil ske i morgen! (Dog senest fredag)

HVOR ER MIN CYKEL?

Har du glemt at sætte mærke på og er din cykel væk, så tjek cykelkælderen. Du skal selv afhente cyklen.

– Cykler placeret langs bygningen er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i venstre side).

– Cykler placeret ved varmecentralen er er samlet i cykelkælderen over for nr 6.

– Cykler fra kælderrum er samlet i kælderrummet bagerst

– Effekter fra barnevognsskuret er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i højre side).

Der er en del pæne cykler imellem, så vi forventer at en del af jer ikke har fået sat mærkat på. Bemærk at I nu har 3 mdr til at afhente cyklen, før den overdrages til kommunen.

Omvendt er der sat mærkater på gamle, rustne cykler, som næppe nogensinde bliver køreklare igen… vi minder derfor om, at fællesarealer ikke er til opmagasinering. Disse cykler bør opbevares i eget kælderrum – eller bortskaffes.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Billede 1: Godt 100 cykler var uden mærkat efter varslet deadline og står 3 mdr før afhentning fra kommunen.

Billede 2: Fastlåste cykler, ladcykler og barnevogne uden mærkater vil få låsen klippet og sættes ligeledes til afhentning.

Billede 3: Effekter fra barnevognsskur sat i kælderen. Autostole og løsdele til barnevogn bedes opbevaret i eget kælderrum.

Cykeloprydning

Kære beboer

Efter at have talt +40 punkterede cykler i gården og fundet diverse skrald, herunder cykelvrag, i cykelkælderen, har vi besluttet at rydde op.
Vi har derfor netop omdelt manila-mærker i alle postkasser med nedenstående skrivelse. Bemærk at alle ejendele på fællesarealer skal mærkes.
———————————————————–

VIGTIGT: Oprydning i gården, cykelkældere og barnevognsskuret

Der skal ryddes op i gamle cykler, barnevogne, børnecykler, knallerter mv. på ejendommens arealer.

Der er omdelt manila-mærker i postkasserne. Hvis du har en cykel, barnevogn, børnecykel mv., som du ønsker at beholde, skal du skrive navn, husnr og etage, f.eks. ”Alice, 12, 1.tv.”, og sætte den på den cykel mv., som du ønsker at beholde.

Du skal mærke din cykel mv.:
senest den 2. juli 2018

Efter denne dato vil ikke-mærkede cykler mv. blive fjernet og anbragt i en af vores kælder, indtil kommunens folk om nogle måneder afhenter dem, efter aftale med politiet.

Bemærk:

 • Alle tidligere manila-mærker er fjernet fra cykler og barnevogne både i gård og kældrene
 • Punkterede cykler eller cykler, som ikke bruges jævnligt skal sættes i cykelkælderen
 • Cykelkælderen skal ikke bruges som opmagasinering af reservedele, cykelvrag, gamle barnevogne mv. Disse skal opbevares i eget kælderrum eller afskaffes.
 • Barnevognsskuret skal ikke bruges til opmagasinering af barne-/klapvogne, som ikke bruges eller autostole. Skuret bruges til barnevogne, løbecykler og fælles legetøj.

Ekstra manilamærker kan afhentes hos funktionærerne. Spørgsmål til ovenstående kan stilles på ejerforeningen@godthaabshave.dk.


Opslaget (dansk/engelsk) kan ses her:
2018-06-05 Cykeloprydning i gården med Manilamærker

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 31. maj 2018

Klædemøl
Der er konstateret klædemøl i kælderen, og flere beboere har henvendt sig til funktionærerne vedr. møl i deres lejligheder. I første omgang vil der ske bekæmpelse i kælderen samt enkelte opgange, hvor der er konstateret klædemøl i en del af lejlighederne. Beboerne i de relevante opgange er orienteret.
Beboere, som i øvrigt mener at have problemer med klædemøl, bedes henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møl’et, så det kan konstateres, om der er tale om klæde- eller melmøl. Ud fra dette kan funktionærerne konstatere problemets omfang, og i samarbejde med skadedyrsbekæmpere vurdere om der er behov for yderligere sprøjtning.

Affaldsskakte
En funktionær har måttet behandles akut på skadestuen efter uheld med ituslået ølglas ifm. tømning af affaldsskakten i en opgang. Det anmeldes til Arbejdstilsynet. Bestyrelsen indskærper igen, at fødevarer af sundhedsmæssige årsager skal være emballeret, og at der ikke må smides metal, flasker og skarpe genstande i affaldsskakterne. I yderste konsekvens vil en overtrædelse af dette føre til, at Arbejdstilsynet kommer med påbud om, at funktionærerne ikke må fjerne affaldet, og skakterne lukkes.

Oprydning i gård, barnevognsrum og cykelkældre
Der er planlagt oprydning i gården og cykelkældre for herreløse cykler, herreløse barnevogne og andet hittegods. I den forbindelse er der omdelt info og mærker i alle postkasser om, at cykler og barnevogne skal mærkes, inden funktionærerne indenfor en rimelig frist sætter umærkede cykler og barnevogne i et aflåst kælderrum. De afhentes efterfølgende af Frederiksberg Kommune. 

Affaldsbeholdere til glas i gården
Der vil blive stillet 3 glascontainere op i gården – én i hver ende af gården og én ved barnevognsskuret.

Renoveringsprojektet vedr. faldstammer
Der arbejdes på en plan for den resterende del af projektet. Der orienteres særskilt om renoveringsprojektet i et nyhedsbrev.

Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen blev evalueret, hvor der blev påpeget, at lyden ikke var god nok, og at der skal være bedre organisering af uddeling af stemmesedler. Bestyrelsen var enig om at fastholde den nuværende lokation i 2019. Desuden skal referatet udsendes tidligere.

Forretningsorden for bestyrelsen
Bestyrelsen har besluttet at publicere sin forretningsorden på ejerforeningens hjemmeside.
Forretningsordenen beskriver de regler, som bestyrelsen arbejder under. Jvf. ejerforeningens vedtægter §13.
Du finder forretningsordenen under menupunktet ’Nyttig Info -> Dokumenter’ eller her.

Udtrædelse af bestyrelsen
Anne Rhode har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet ændrede jobaktiviteter.

Ny kontaktinfo
Der er oprettet nye e-mailadresser. Det betyder, at bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: ejerforeningen@godthaabshave.dk, mens funktionærerne kan kontaktes via kontor@godthaabshave.dk. De nye e-mailadresser vil løbende blive opdateret på div. informationer.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag d. 28. juni.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sammendrag fra konstituerende bestyrelsesmøde 2/5-2018

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig, og består af følgende medlemmer:

 • René Tarby, formand
 • Alice Juhl, næstformand
 • Anne Rohde
 • Jeppe Holst
 • Michael Graae
 • Niels Munkebo Christensen
 • Niels Tradsfeldt

På Ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Kontakt -> Bestyrelsen’ kan du se den nye bestyrelsen. Det er nu også muligt at kontakte bestyrelsen direkte via mail på: ejerforeningen@godthaabshave.dk– Vi forsøger at svare indenfor 1 uge.

Da halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden, er nye i bestyrelsesmedlemmer, gennemgår vi en overgangsproces på det formelle og praktiske område. Bestyrelsens første prioritet er, at komme op i gear og håndtere de mest nødvendige og presserende sager.

Sommerfest
Også i år vil bestyrelsen arrangere en sommerfest i vores grønne gård for beboerne.
Sommerfesten er planlagt til lørdag d. 11. august.
Sæt kryds i kalenderen og tag din nabo med.
Der kommer yderligere information i løbet af sommeren.

Fællesgrillen
Fællesgrillen bliver tændt op over sommeren.
Det gode majvejr har betydet, at grillen allerede er taget i brug.
Alle beboere, ejere som lejere, er velkomne og skal blot selv medbringe mad, drikke og godt humør. Ældre kan få hjælp til grillen. Bestyrelsen informerer, når næste fællesgrill arrangement finder sted.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 31. maj.

Der arbejdes på referat fra Generalforsamlingen. Desuden arbejdes der videre i forhold til renoveringssagen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 24/1-2018

Renoveringsprojektet
Det er besluttet, at der skal udføres yderligere kvalitetskontrol, og der ventes en afklaring om resultaterne af denne kontrol i uge 7 – dvs. medio februar. Først herefter kan byggeudvalget vurdere, hvordan når der kommer en endelig afslutning af faldstammeprojektet. Bestyrelsen er bevist om, at beboerne afventer det endelige regnskab. Men samtidig er det vigtigt, at projektet først afsluttes, når det er sikret, at arbejdet lever op til gældende standarder. Bestyrelsen udsender et særskilt nyhedsbrev, når resultaterne af kvalitetskontrollen foreligger.

Antallet af ansatte funktionærer er tilbage på to, idet Niels er stoppet som planlagt. Martin varetager sit normale arbejde, samtidig med at han koordinerer det afsluttende forløb på renoveringsarbejdet.

Altaner mod gåden
Arbejdet med forslag om altaner mod gården er udskudt til renoveringsprojektet er endeligt afsluttet. Bestyrelsen håber at kunne præsentere et forslag ved en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien.

Montering af sikkerhedsdøre
Monteringen er i fuld gang, med tilfredse og mindre tilfredse kunder til de nye sikkerhedsdøre. Ejerforeningen har alene forhandlet en mængerabat hjem, og montering af dør og en håndværksmæssig tilfredsstillende afslutning er en sag mellem de enkelte beboere og Bagger Låse & Alarm. Derfor opfordrer bestyrelsen køberne af sikkerhedsdøre til at kontrollere, at dørene er leveret i henhold til aftale og Bagger Låse & Alarm opmærksom på eventuelle fejl og/eller mangler.

Dørkarme skal males
Dørkarmene er som aftalt leveret i hvid – og ikke i grøn, som de skal være i Aksel Møllers Have eller brun, som de skal være på Godthåbsvej. Maling til dørkarmene kan afhentes hos funktionærerne. Ejendommens maler kan male karmene udvendig for 400 kr. inkl. moms. Malerarbejdet skal bestilles inden 15. marts hos funktionærerne.

Ekstra sikkerhedsnøgler
I forbindelse med udskiftning til sikkerhedsdøre opfordrer bestyrelsen beboerne til at deponere en nøgle hos funktionærerne. Nøglerne opbevares i et forsikringsgodkendt pengeskab. Derved sikres mulighed for adgang til lejlighederne ved akut brug for dette – fx i forbindelse med vandskade.
I tilfælde af glemt nøgle kan funktionærerne kun træffes indenfor normal træffetid. Derfor opfordrer bestyrelsen, at man deponerer en ekstranøgle hos fx en nabo eller lignende. Ekstra nøgler kan bestilles hos Bagger Låse her:
http://bestil.bagger-laase.dk/

Dørskilte på nye døre
Bestyrelsen har ingen holdning til design af nyt dørskilt. Men for at sikre en vis ensartethed, foreslår bestyrelsen at man bestiller et nyt dørskilt her:

http://www.mitnavneskilt.dk/produkter/33-moderne-skilte/408-sort-skilt-med-hvid-tekst-aflangt-/
(Sort skilt (45 mm x 220 mm) med hvid skrift. Skiltet monteres et par centimeter under dørspionen).

Status fra internet leverandør
Netværket, leveret af Fiberby, har en oppetid på 99,9% til serveren i kælderen. Der er 188 lejligheder tilsluttet netværket. Det svarer til 55 %, hvilket er lavere end andre foreninger, som er tilsluttet Fiberby. Derfor vil Fiberby lave en kampagne med bl.a. mulighed for praktisk hjælp til tilslutning, dvs. support på ejendommen. Der vil blive udsendt information i forbindelse med generalforsamlingen.

Rengøringsaftale
Bestyrelsen ser på en genforhandling af kontrakten til en mindre reduktion af prisen – uden kvaliteten af rengøringen falder. Rengøringsarbejdet synliggøres ved at ophænge sedler i opgangene.

Tørrerum
Bestyrelsen opfordrer til at reglerne for brug af tørrerum respekteres, og at man kun aflåser et tørrerum, man har reserveret. Bestyrelsen indskærper, at hængelåse uden adresse fjernes af funktionærerne. Der skal fremgå adresse på både lås på reservationstavle og lås til selve vaskerummet.

Nye erhverv i ejendommen
Efter fotohandleren ud mod Godthåbsvej er lukket, overtages lokalerne af pr. 1. februar af Loop Food. Konceptet er salg af såkaldt kvalitets take-away mad. En forudsætning er, at der ikke kommer lugtgener for ejendommens beboere. Maden forventes ikke at blive tilberedt i forretningen, hvorfor der heller ikke er tænkt at installere udsugning som f.eks. pizzeriaet har. Det Rene Brød ventes i øvrigt at tage lokalerne på hjørnet af Aksel Mølles Have og Godthåbsvej i brug i marts.

Ny indretning af gården
Et udvalg under bestyrelsen arbejder sammen med et arkitektfirma om forslag til ny indretning af gården. Forslag til ændret indretning af gården skyldes et tydeligt behov for yderligere cykelparkering, samt et ønske om at flytte papircontainerne længere væk fra husmuren pga. brandsikkerhed. Yderligere cykelparkering kræver at fordelingen af pladsen i gården ændres.

Endeligt forslag præsenteres for medlemmerne ved den kommende generalforsamling.

Forslag til generalforsamling 2018
Skal være sendt til bestyrelsen seneste 15. marts. Generelforsamlingen ventes afholdt i slutningen af april. Indkaldelse fremsendes snarest.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 21. marts.

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 7/11-2017

Renoveringsprojektet:
Projektet er ikke afsluttet endnu. Der er bl.a. udtaget et antal destruktive prøver i forbindelse med en uafhængig kvalitetskontrol iværksat af byggeudvalget. Resultatet af disse prøver foreligger ikke endnu. Bestyrelsen er fuldt ud klar medlemmernes ønske om at projektet og byggeregnskabet bliver afsluttet snarest muligt. Dette er et forståeligt ønske, dog håber bestyrelsen på forståelse for at den ekstra kvalitetskontrol anses som nødvendig. Der forventes at blive udsendt et nyhedsbrev når der er nyt vedrørende byggesagen.

Altaner mod gården:
Da renoveringsprojektet ikke er afsluttet, har bestyrelsen valgt at udskyde den ekstraordinære generalforsamling vedrørende altaner mod gården til 2018.

Sikkerhedsdøre:
Tilslutningen til fællesindkøbet var væsentligt større end forventet, og leverandøren er ved at sikre montører nok til at klare monteringen af de 111 døre.

Indretning af gården:
Der er et tydeligt behov for yderligere cykelparkering i gården, samt, pga. brandsikkerheden, et ønske om at flytte papircontainerne længere væk fra husmuren. Dette vil kræve en omprioritering gårdens nuværende indretning. Bestyrelsen har gennemgået det første udkast fra en landskabsarkitekt. På baggrund af yderligere input fra bestyrelsen, er det tanken at landskabsarkitekten skal udarbejde to egentlige forslag, som kan blive bragt til afstemning på en generalforsamling.

Varme- og brugsvandmålere
Bestyrelsen og administrator har haft et opfølgende møde med leverandøren Techem vedrørende installationen af målere. Af de 330 lejemål, er der enkelte lejligheder hvortil vi stadig mangler adgang. De beboere vil modtage en varsling fra advokaten og hvis Techem ved sidste (og 4.) forsøg ikke får adgang til lejligheden, vil der blive sendt en stævning. Det er vigtigt for foreningens forbrugsregnskab, at der monteres målere i alle lejligheder.
Ved sammenligning af Brunatas liste over målere med Techems opsatte målere, har vi registreret 6 lejligheder hvor antallet af målere er lavere end før montering. Dette skyldes ofte nedtagne radiatorer i køkken, men beboerkoordinatoren vil kontakte disse 6 lejligheder herom.
Sidst, men ikke mindst, er der ved kvalitetstjek konstateret at flere forbrugsmålere ikke er plomberet, hvilket viser sig at skyldes usikkerhed om hvem der skulle foretage denne, da målerne blev opsat ifm renoveringsarbejdet og ikke af Techems teknikere. Techem fortæller dog at systemet, som overvåger alle målere, kan fortælle hvis der pilles ved en måler. Bestyrelsen har derfor valgt ikke at forstyrre samtlige beboere med en tekniker før batterierne skal udskiftes om 7 år.

Elforsyning til garagerne
Af sikkerhedsmæssige årsager har vi fået elektrikeren til at udskifte elkabler på fællesinstallationen i garagerne. Dette arbejde er nu udført. Vi valgte at holde dette arbejde seperat fra beboernes lokale installation for at sikre kortest mulig tid til installation. Ønsker den enkelte garageejer at få udskiftet egne ledninger for egen regning, anbefaler vi, at kontakte husets elektriker Tuegaard El på telefon 2244 9810.

Ny lejer i erhvervslokale
Da fotohandleren lukker, har udlejer orienteret bestyrelsen om at der ved at blive fundet en ny lejer. Det ser vi frem til.

Genetablering efter Metrobyggeri
Metroen er ved at genetablere byrummet efter byggeriet og vi er i den forbindelse opmærksomme på at ejendommen ligeledes skal have rettet op for eventuelle skader. Et bestyrelsesmedlem har påtalt at fliserne ligger ujævnt og hækken har set bedre dage. Punktet her blev bragt op under Eventuelt og vi sørger for på næste bestyrelsesmøde til januar at klarlægge processen for udbedring af skader i samarbejde med metroselskabet.

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 7. sep. 2017

Sikkerhedsdøre:
Der har været stor tilslutning til køb af sikkerhedsdøre med mængderabat for foreningens medlemmer. I alt er der bestilt 111 sikkerhedsdøre, som forventes monteret i løbet af november/december. Bagger Låse vil orientere de enkelte kunder om forløbet med deres bestilte sikkerhedsdør.

Altaner mod gården:
Bestyrelsen har valgt altan.dk som samarbejdspartner til en evt. beslutning om opførsel af altaner mod gården. Beslutningen er truffet ud fra en sammenligning mellem tilbud fra henholdsvis Kontech og altan.dk, hvor der er blevet vurderet at altan.dk er den mest professionelle og pålidelige samarbejdspartner.

altan.dk er ved at forberede et detaljeret forslag til altanprojektet, som så bliver præsenteret for bestyrelsen.

Vi forventer herefter at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal besluttes om der skal arbejdes videre mod altaner mod gården. altan.dk fremlægger projektforslag for medlemmerne.

Indkaldelse med detaljeret projektforslag sendes ud inden den ekstraordinære generalforsamling. Her vil der blive lagt vægt på, at hvert enkelt medlem af foreningen konkret kan se potentiel størrelse på altan, samt pris for netop deres lejlighed.

Vi regner desværre først med at kunne stemme om altaner til starten af 2018, da bestyrelsen pt. stadig bruger en del ressourcer på renoveringsprojektet.

Kvalitetstjek: Techem forbrugsmålere

Kære beboere

Techem har installeret både radiatormålere og forbrugsmålere (koldt og varmt) i næsten alle lejligheder. Der er enkelte beboere som har ikke har givet adgang for teknikeren og de vil modtage en estimeret regning.

Jeg har fået grønt lys fra Techem på selve installationen skulle være i orden, men vil gerne vil lave en stikprøve og vil derfor gerne bede dig tjekke 2 ting.

 1. Er der påsat nye digitale målere på alle dine radiatorer?
 2. Er forbrugsmålerne påsat og plomberet på alle dine indgående vandrør?

Send en mail din adresse og svar på ovenstående to spørgsmål til jeppe@godthaabshave.dk. Så kvitterer jeg med en adgangskode til Techems forbrugsapp, hvor du kan følge dit forbrug. Øvrige beboere modtager denne adgang inden generalforsamlingen i 2018.

Venlig hilsen
Jeppe, bestyrelsen