Posts in Category: Nyheder

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019, nr. 2

For English version, see below.

Cykeloprydning
I løbet af efteråret vil bestyrelsen og funktionærerne foretage en af oprydning i gården og cykelkældre for herreløse cykle. I den forbindelse vil der blive omdelt information og mærker i alle postkasser om, at cykler skal mærkes, inden funktionærerne indenfor en rimelig frist sætter umærkede cykler i et kælderrum. Umærkede cyklerne afhentes efterfølgende af Frederiksberg Kommune. Information om hvornår og hvordan følger.

Lynnedslag
Alle elektroniske låse kører igen online, og det er igen muligt at få lavet nøglebrikker hos funktionærerne.

Rensning af ventilationskanaler
Bestyrelsen har besluttet at få renset vores ventilationskanaler. Rensningen vil ske indefra i lejlighederne. Det betyder, at der skal være adgang til lejligheden, og der skal være adgang til ventilationskanalen i badeværelset.
Rensningen er planlagt til at ske primo næste år. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret informere yderligere om processen.

Opmåling af altaner
Medlemmer har igen modtaget brev fra Frederiksberg Kommune, hvori de bliver bedt om at kontrollere, om deres altaner er korrekt registreret i BBR, hvis de har altan. Bestyrelsen har via vores advokat skrevet til Frederiksberg Kommune, da vores advokat mener, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve af lægfolk, at de skal opmåle deres altan, et mål kommunen i øvrigt kan finde i deres egen Tekniske forvaltning.
Det er vores advokats opfattelse, at medlemmer ikke bør foretage sig noget som følge af brevet.

Faldstammeprojektet
Fastlæggelse af skønstema og -mand er fortsat til behandling i Voldgiftsnævnet. Bestyrelsen rykker for fremdrift.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget arbejder med projektet, og for indeværende er der ikke noget nyt at orientere om.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården. Derfor holdt bestyrelsen et brainstormingsmøde med beboere torsdag 26. september. Bestyrelsen fik et masser idéer fra mødet, men også fra e-mails beboere har sendt. Bestyrelsen vil gerne takker for deltagelsen og for idéerne. Bestyrelsen vil samle idéer og arbejder videre herfra.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 31. oktober 2019.


Bicycle Cleanup
During the fall, the Board and the caretakers will make a clean-up in the backyard and bicycle basements for unclaimed bicycles. Information and labels will be distributed in all mailboxes that bicycles must be labeled before the caretakers within a reasonable time place unmarked bicycles in a basement room. The unlabeled bikes are subsequently picked up by Frederiksberg Municipality. Information on when and how to follow.

Lightning strikes
All electronic locks are online again, and the caretakers can againg encode electronic keys.

Cleaning of ventilating duct
The Board has decided to clean the ventilating ducts. The cleaning will be done from the inside of the apartments. This means that there must be access to the apartment and access to the ventilating duct in the bathroom.
The cleaning is scheduled to take place early next year. During the autumn, the Board will provide further information on the process.

Measuring balconies
Members have received letters from Frederiksberg Municipality, in which they are asked to check whether their balconies are correctly registered in the BBR if they have a balcony. Through our lawyer, the Board has written to Frederiksberg Municipality, as our lawyer believes that the municipality does not have the authority to require lay persons to measure their balcony, a dimension municipality can otherwise find in their own Technical Department.
It is our lawyer’s opinion that members should do nothing as a result of the letter.

Drainpipe project
Determination of the questions to be answered by experts and of a expert is still in process at the Arbitration Board. The Board is pushing for progress at the Arbitration Board.

Balcony Project
The working committee is working on the project, and for now there is nothing new to inform about.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on layout of our courtyard. That’s why the Board held a brainstorming meeting with residents on Thursday, September 26. The Board got a lot of ideas from the meeting, but also from the e-mails residents sent. The Board would like to thank for the participation and for the ideas. The board will gather ideas and continue working from here.

 

The next board meeting is scheduled for October 31, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019

For English version, see below.

Ændrede opgaver for funktionærerne
For at fastholde og tiltrække kvalificerede arbejdskraft til jobbet som funktionær i ejerforeningen har bestyrelsen valgt ændre i opgaverne for funktionærerne.

Vagtordning uden for arbejdstid og tømning af affaldsskakter i weekenderne og på helligdage flyttes fra funktionærerne til to eksterne firmaer. Se videre nedenfor.

Funktionærernes tidsforbrug på ovennævnte opgaver flyttes til mandag til fredag til ejendomspasning.

Funktionærernes træffetid mandag til fredag er som følger:
Telefontid: kl. 7:00-14:00
Kontortid: kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.

Ændringen er trådt i kraft.

Ny vagtordning ved akut skade
Vagtselskabet BELFOR tager imod og visiterer opkald ved akut skade som f.eks. vandskade, strømafbrydelse. Listen over hvad akutte skader kan være, finder du vedlagt og på ejerforeningens hjemmeside enten
– via forsiden -> Kontakt ved akut skade, eller
– via Kontakt -> Akut skade.

Udenfor funktionærernes træffetid ved akut skade, skal du kontakte Belfor på tlf. 70 122 122:
Mandag til fredag: kl. 14:00 -07:00
Lør-/søn- og helligdage: Døgnet rundt

Ny ordning for tømning af affaldsskakter
Firmaet TipTop Ejendomsservice udskifter poserne i affaldsskaktene lørdag/søndag samt helligdage.
TipTop kender ejendommen i forvejen, da firmaet støvsuger og vasker vores hoved- og køkkentrapper.

Praktikant til ejendomspasning
Vores funktionær Martin får i den kommende tid hjælp af en voksenpraktikant, der hedder Gaba.
Gaba vil primært hjælpe til med pasning af fællesarealerne.
Tag godt imod Gaba.


English version

Changed duties for the caretakers
In order to retain and attract qualified workers to the job as a caretakker in the owners’ association, the Board has chosen to change the duties of the caretakers.

Damage management outside working hours and emptying of waste shafts on weekends and holidays are moved from the caretakers to two external companies. See below.

The caretaker’s time spent on the above tasks is shifted to Monday to Friday for premises care.

The office hours of the caretakers Monday to Friday are as follows:
Telephone hours: pm. 7: 00-14: 00
Office Hours: at. 7: 00-7: 15 p.m. 12: 00-12: 30th

The change has come into effect.

New arrangement in case of acute damage
The company BELFOR receives and visits calls in case of an acute damage, e.g. water damage, power failure. Please find the list of what acute damage can be attached and on the owners association’s website either
– via the homepage -> Kontakt ved akut skade, or
– via Kontakt -> Akut skade.

Outside office hours of the caretakers, contact Belfor on tel. 70 122 122:
Monday to Friday: 14 PM – 7 AM
Saturdays / Sundays and Holidays: Round-the-clock

New arrangement for emptying waste shafts
The company TipTop Ejendomsservice replaces the bags in the waste shelves Saturday / Sunday as well as holidays.
TipTop knows the premises all ready as the company vacuumes and washes our main and kitchen stairs.

Trainee for premises care
Our caretaker Martin will be assisted by an adult trainee named Gaba in the near future.
Gaba will primarily help with the care of the grounds.
Please welcome Gaba.

Nyt fra Bestyrelsen – september 2019, nr. 2

For English version, see below.

Lynnedslag
Lørdag den. 31. august slog lyn ned, der satte flere elektroniske systemer i ejerdommen ud af drift, ligesom flere private elektroniske apparater stod af.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge, hvordan ejendommen bedst muligt at modstå lynnedslag og følgeskader.

På nuværende tidspunkt har vi kun to udfordringer tilbage efter lynnedslaget:

 1. Vi har 3 hoveddøre mod Godthåbsvej (nr. 37, 39 og 41), hvor den automatiske døråbning ikke fungerer. I disse opgange må hoveddøren åbnes og lukkes manuelt, indtil reservedelene kommer.
 2. Vi har været nødt til at tage vores låsesystem af serveren, da vi stadig har en udfordring med softwaren. Dvs. alle dørlåse nu kører offline, ligesom dørene mod gården har gjort fra starten. Det gør, at vi kan bruge vores nøglebrikker helt normalt igen, også til portene.
  Men det gør desværre, at funktionærerne ikke kan laves nøglebrikker, indtil det er løst. Der er bestilt reservedele, men det kan tage noget tid, før det er helt løst.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget er i kontakt med rådgivende arkitekter med henblik på dialogmøde om hjælp til altanudtryk, der kan imødegå Frederiksberg Kommunes politiker, retningslinjer og holdninger for altaner i byrummet.

Markiser
På den ordinære generalforsamling den 4. april 2019 blev foreslået, at det skulle være muligt for beboerne at opsætte markiser over lejlighedernes altaner. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev i stedet udtrykt ønske om, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at opsætte markiser.

Bestyrelsen har været i kontakt med de relevante myndigheder hos Frederiksberg Kommune, da det er Kommunen, der skal godkende evt. opsætning af markiser.

Da vores bygning er erklæret bevaringsværdig, skal bygningens oprindelige karakter og udtryk ifølge lokalplanen bibeholdes ved konstruktive ændringer og ændret facadeudformning. Derfor må opsatte markiser ikke bryde bygningens harmoniske udtryk. Dette gælder både den enkelte markises design, samt det ’mønster’ markiserne på bygningen samlet danner.

Bestyrelsen er p.t. i fuld sving med at udforme retningslinjer for de enkelte markisers design.

Bestyrelsen har gennem kontakten med Frederiksberg Kommune fået det indtryk, at en fælles ansøgning om opsætning af et større antal markiser vil have væsentlig større sandsynlighed for at blive godkendt end individuelle ansøgninger.

Hvis et tilstrækkeligt stort antal beboere ønsker at opsætte markiser, vil bestyrelsen behjælpelig med at koordinere de indledende trin ved en fælles ansøgning. Skriv en e-mail til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvis du ønsker markise over din altans, så bestyrelsen kan få et overblik over interessen.

Private grill i gården fjernes efter uge 42
Bestyrelsen henstiller til, at beboere fjerner deres grill fra fællesarealerne for vintersæsonen.
Private grill, der ikke er fjernet, vil blive bortskaffet af funktionærerne efter uge 42.

Udskiftning af sprinklerhovederne
Bestyrelsen har besluttet at udskifte sprinklerhovederne til vores sprinkleranlæg.
De eksisterende sprinklerhoveder er af ældre dato og har et langt højere smeltepunkt end nutidens. Med nye sprinklerhoveder vil vores sprinklerhoveder i tilfælde af brand blive aktiveret tidligere end de eksisterende.
Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Faldstammeprojektet
Fastlæggelse af skønstema og -mand er ved at være i mål.
Bestyrelsen håber syn og skønsforretning snart kan starte.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården

Bestyrelsen vil i den forbindelse holde et møde, hvor beboere kan komme med deres ideer og ønsker til gården – på kort og lang sigt. Ideen er at få et overblik, både over om der et ønske om omlægninger og om konkrete tiltag, som bestyrelsen kan tage med i sit arbejde

Mødet afholdes torsdag den 26. september kl. 19 i varmekælderen.
Bemærk, at der er begrænset plads i lokalerne i varmekælderen.

Du er også velkommen til at e-maile dine tanker til bestyrelsen på ejerforeningen@godthaabshave.dk om f.eks.
– hvad fungerer ikke i gården,
– hvad skal der til for, at du vil bruge gården mere, eller
– hvilken gård vil du ønske at stå og se på fra dit vindue eller måske kommende altan.

Det kunne være behov for mere cykelparkering eller idéer om den bedste anvendelse af bygningen i gården, som den ekstraordinære generalforsamling besluttede at købe. Derudover kan der også være ønsker til en større omlægning af gården og dens funktioner på længere sigt.

Bestyrelsen er af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) blevet anbefalet at flytte affaldscontainere længere væk fra facaden af brandsikkerhedsmæssige hensyn. Der kan også være andre problemstillinger i gården, som det giver mening, at vi fra bestyrelsens side forsøger at adressere på den korte bane, mens vi afventer færdiggørelse af sagen omkring faldstammerne.

Toilet i gården lukker for vintersæsonen
Toilettet i gårdhuset lukker mandag d. 30. september for sæsonen.
Toilettet åbner igen primo april.

Affaldskørsel i gården
Bestyrelsen har bedt Frederiksberg Kommune om at få kommunens renovationsbiler til at sænke hastigheden i forbindelse med afhentning af skrald i vores gård.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 3. oktober 2019.


English version

Lightning strikes
Saturday August 31, lightning struck, which put multiple electronic systems out of operation as did several private electronic appliances.

The board is investigating how the property can best withstand lightning and consequential damage.

At present we have only two challenges left after the lightning strike:

 1. We have 3 front doors towards Godthåbsvej (Nos. 37, 39 and 41) where the automatic doorway does not work. In these entrances, the front door must be opened and closed manually until the spare parts arrive.
 2. We have had to take our locking software off the server as we still have a challenge with the software. I.e. all door locks now run offline, just like the doors to the courtyard have done from the start. This means that we can use our electronic key quite normally again, also for the gates. Unfortunately, it means that the caretakers cannot encode electronic key until it is resolved. Spare parts have been ordered, but it may take some time before it is completely resolved.

Balcony project
The working committee is in contact with consulting architects for the purpose of a dialogue meeting on assistance for balcony expressions that can counter Frederiksberg Municipality’s politicians, guidelines and attitudes for balconies in the urban space.

Awnings
At the Annual General Meeting on April 4, 2019, it was proposed that residents should be able to set up awnings over the apartments’ balconies. The proposal was not adopted, but instead it was expressed that the board should investigate the possibilities to set up awnings.

The Board has been in contact with the relevant authorities at Frederiksberg Municipality, as it is the municipality that must approve any setting up awnings.

As our building is declared worthy of preservation, the original character and expression of the building must be maintained according to the urban area development plan by constructive changes and altered facade design. Therefore, mounting awnings must not change the harmonious expression of the building. This applies to both the design of the individual awning and the ‘pattern’ of the awnings on the building as a whole.

The Board is currently working on guidelines for the design of the individual awnings.

Through the contact with the Municipality of Frederiksberg, the Board has the impression that a joint application for the installation of a larger number of awnings will be significantly more likely to be approved than individual applications.

If a sufficient number of residents wish to set up awnings, the Board will assist in coordinating the initial steps in a joint application. Write an e-mail to the ejerforeningen@godthaabshave.dk if you want awning over your balcony so that the board can get an overview of the interest.

Private barbecue in the courtyard is removed after week 42
The Board recommends that residents remove their barbecue from the courtyard for the winter season.
Private barbecues that have not been removed will be disposed of by caretakers after week 42.

Replacement of the sprinkler
The Board has decided to replace the sprinklers for our sprinkler systems.
The existing sprinklers are of an older date and have a much higher melting point than sprinklers of today. With new sprinklers our sprinklers in case of fire will be activated earlier than the existing ones.
The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Drainpipe project
Determination of the questions to be answered by experts and of a expert is process.
The Board hopes that expert appraisal can begin soon.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on the layout of the courtyard.

The Board will hold a meeting in which residents can come up with their ideas and wishes for the courtyard – in the short and long term. The idea is to get an overview, both of whether there is a desire for restructuring and about specific actions that the Board can take in its work

The meeting will be held on Thursday, September 26 at 19 PM in the caretakers office.
Please note, that there is limited space in the basement.

You are also welcome to e-mail your thoughts to the board of directors at ownerforeningen@godthaabshave.dk about e.g.
– what doesn’t work in the courtyard,
– what does it take for you to use the courtyard more, or
– what kind of courtyard do you want to stand and watch from your window or maybe a future balcony.

More bicycle parking or ideas about the best use of the building in the courtyard could be needed, which the extraordinary general meeting decided to buy. In addition, there may also be a desire for a major restructuring of the courtyard and its functions in the longer term.

The Board has been recommended by the Danish Fire and Security Institute (DBI) to move waste containers further away from the facade for fire safety reasons. There may be other issues in the courtyard as well, which makes sense that we, on the part of the board, are trying to address the short course while we await the completion of the drainpipe project.

Toilet in the courtyard closes for the winter season
The toilet in the courtyard closes on Monday, September 30 for the season.
The toilet will open again in early April.

Refuse collection cars in the courtyard
The Board has asked the Municipality of Frederiksberg to get the municipality’s refuse collection cars to slow down the speed when collecting garbage in our courtyard.

 

The next board meeting is scheduled for October 3, 2019.

Lynnedslaget – opdatering

For English version, see below.

Denne information er den sidste opdatering om følgerne af lynnedslaget den 31. august.
Fremadrettet er det kun de berørte opgange, der vil få en opdatering på de forhold, som berør dem.

Internet
Vores internetudbyder Fiberby melder normal drift af internetforbindelsen i ejendommen.
Hvis du mener, du har problemer med din internetforbindelse, så ring til Fiberby’s Kundeservice:
Tlf.nr. 33 23 00 99 – man-fre kl. 10.00-18.00, lør kl. 10.00-14.00.

Fællesantennen
Fællesantennen virker igen.

Elevatorerne
Elevatoren i nr. 2 og nr. 6 er oppe at køre igen.
Elevatoren i nr. 35 er fortsat ude af drift. Der arbejdes på højtryk for at få den op at køre igen.

Låsesystemet inkl. den lille port
Låsesystemet til nr. 2, nr. 4 og Godthåbsvej virker desværre ikke endnu. Det hele hænger sammen – elektrikeren har afventet Fiberby, før de kunne gå i gang, og låsefirmaet kan ikke gå i gang, før elektrikeren er færdig. Fiberby er færdig, elektrikeren er i gang og bliver, hvis alt går vel, færdig fredag den 6. sept. og så kan låsefirmaet gå i gang. Vi satser på, at låsesystemet virker igen i begyndelsen af næste uge.

Nøglebrikker
Det er ikke muligt få lavet nøglebrikker hos funktionærerne, før låsesystemet virker igen.

Den store port
Portfirmaet kommer fredag den 6. sept. og tilse skaden på den store port. Afventer status.

 


English version

This information is the last update on the effects of the lightning strike on August 31.
Henceforth only affected entrances will receive an update.

Internet
Our internet service provider Fiberby reports normal operation of the Internet connection in the property.
If you believe, you have problems with your Internet connection, call Fiberby’s Customer Service:
Phone number. 33 23 00 99 – Mon.-Fri. 10 AM to 6 PM, Sat. 10 AM to 14 PM.

Community antenna
The community antenna works again.

Lifts
The elevator in no. 2 and no. 6 is up and running again.
The elevator in No. 35 remains out of service. A hard job is done to make the lift works again.

The locking system incl. the small gate
Unfortunately, the lock system for No. 2, No. 4 and Godthåbsvej does not work yet. It’s all connected – the electrician has been waiting for Fiberby before they could start, and the locking company can’t start until the electrician is done. Fiberby is finished, the electrician is working on the issue and, if all goes well, will be finished on Friday, September 6, and then the locking company can get started. We are aiming for the locking system to work again at the beginning of next week.

Electronic key
It is not possible to get electronic key by the caretakers until the locking system works again.

The big gate
The gate company will arrive on Friday, September 6, and inspect the damage on the large gate. Pending status.

Nyt fra Bestyrelsen – september 2019

For English version, see below.

Lynnedslaget – opdatering
Vi har fået et overblik over lynnedslaget, og håndværkere er tilkaldt til de ting, hvor det er nødvendigt.

Skade på elektroniske apparater
Vi har hørt om rigtig mange, som har mistet deres routere eller deres TV pga. lynnedslaget.’
Ejendommens forsikring dækker IKKE disse skader. Alle løsøre skal dækkes via egen indboforsikring.
Vi råder alle til at tjekke de apparater, som har siddet i en stikkontakt lørdag ved nedslaget. Det kan være lamper, TV, elektriske komfurer mv.

Internet
Vores internetudbyder Fiberby har været ude både søndag d. 1. sept. og mandag d. 2. sept. for at erstatte udbrændte krydsfelter i kælderen, så alle kunne få internet igen. Alle krydsfelter skulle være oppe og køre igen. Fiberby har koncentreret sig om området fra nr. 14 og ned til Godthåbsvej og selve Godthåbsvej, da det var der, at Fiberby kunne se, at der var skader. Fiberby har ikke kunne se nogle skader fra nr. 14 og op. MEN det betyder ikke, at der ikke kan være noget galt. Hvis der er det, så følg nedenstående:
Hvis dit internetforbindelse ikke virker, så skal du teste, om det er din internetforbindelse eller router, som det er galt med. Der er rigtig mange routere, som er stået af pga. lynnedslaget. Routeren kan sagtens lyse og se ud, som når de virkede, så derfor er du nødt til at teste det.
Det gøres ved at tage det kabel, som forbinder routeren med internetstikket, ud. Prøv nu at tilkoble din PC til kablet, som er forbundet med internetstikket. Hvis du kan komme på internettet via din Pc, så er der internetforbindelse, og så er det din router, der ikke virker. Hvis du ikke kan komme på internettet via din PC, så skal du ringe til Fiberby og fejlmelde din internetforbindelse – husk at sige, at du har testet med et kabel.

Fiberbys Kundeservice, tlf. 33 23 00 99 – man-fre kl. 10.00-18.00 og lør kl. 10.00-14.00.

Fællesantennen
Fællesantennen virker heller ikke. Dansk Kabel TV er kontaktet og kommer og ser på skaden tirsdag d. 3. sept. Status følger.

Elevatorerne
Elevatorerne i nr. 2, 6 og nr. 35 er stadig ude af drift. Elevatorfirmaet kommer tirsdag d. 3. sept. og ser, hvad de kan udbedre og få til at køre. Status følger.

Låsesystemet, inkl. den lille port
Firmaet til låsesystemet har været på ejendommen mandag 2. sept. og tilset skaderne vedr. Godthåbsvej, AMH nr. 2 og nr. 4 samt den lille port. Reservedelene er bestilt. Hvis alt går vel, og der ikke er yderligere udfordringer, så skulle den del af systemet være oppe og køre igen onsdag d. 4. sept. eftermiddag. Status følger.

Den store port
Portfirmaet kommer tirsdag d. 3. sept. og ser på skaden. Status følger.

Funktionærerne
Husk, funktionærerne har rigtig meget at se til som følge af lynnedslaget. Hvis I har henvendelser udenfor åbningstid, som IKKE drejer sig om akutte ting, så send en e-mail til kontor@godthaabshave.dk eller læg en besked i ejendomskontorets postkasse, og funktionærerne vil kontakte jer hurtigst mulig.

Vores ejendomsfunktionær Allan stopper
Allan Kristiansen fratræder efter eget ønske og har sidste ordinær arbejdsdag i ejendommen mandag d. 30. sept.

Bestyrelsen takker Allan for godt samarbejde, god service overfor beboerne samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen og ønsker ham alt det bedste for fremtiden.

Bestyrelsen har iværksat proces som følge af Allans fratrædelse.

 


English version

Lightning strike – update
We have an overview of the lightning strike, and craftsmen are called to the things where it is needed.

Damage to electronic devices
We have heard of many people whosew routers or TVs are damage due to the lightning strike.
The property insurance does NOT cover these damages. All movable property must be covered via own home insurance.
We advise everyone to check the electronic devices that were plugged into a socket Saturday at the time of the lightning strik. These can be lamps, TVs, electric cookers, etc.

Internet
The internetprovider Fiberby has worked both Sunday, September 1 and Monday, September 2, to replace burnt-out cross-connects in the basement, so that everyone could have internet again. All cross-connects should be up and running again. They have concentrated on the area from AMH 14 to Godthåbsvej and Godthåbsvej itself, when it was there that Fiberby could see that cross-connects were damaged. Fiberby has not been able to see any damage AMH 14 and up. BUT that does not mean there can be nothing wrong. If so, follow these steps:
If your internet connection does not work, then test if it is your internet connection or router with which it is not working. There are a lot of routers that have been damaged due to the lightning strike. The router can easily like it works, but not necessarily does, so you have to test it.
This is done by unplugging the cable that connects the router to the Internet connector. Now try connecting your PC to the cable that is connected to the Internet connection. If you can access the Internet through your PC then there is an internet connection and then it is your router that does not work. If you cannot access the Internet via your PC, then call Fiberby and report your internet connection – remember to say that you have tested with a cable.
Fiberbys Customer Service, tel. 33 23 00 99 – Mon-Fri, 10 AM -6 PM and Sat. 10:00 AM to 14:00 PM.

Community antenna
The community antenna doesn’t work either. Dansk Kabel TV is contacted and comes and looks at the damage on Tuesday, September 3. Status follows.

The lifts
The elevators in # 2, 6 and # 35 are still out of service. The elevator company arrives on Tuesday, September 3, and sees what they can fix and get them running. Status follows.

The locking system, incl. the small gate
The company for the locking system was on the property on Monday, September 2, and inspected the damage relating to Godthåbsvej, AMH # 2 and # 4 as well as the small gate. Spare parts are ordered. If all goes well and there are no further challenges, then that part of the system should be up and running again on Wednesday, September 4th afternoon. Status follows.

The big gate
The port company comes Tuesday, September 3, and looks at the damage. Status follows.

Caretakers
Remember, the caretakers have a lot to look at as a result of the lightning strike. If you have out-of-hours inquiries that are NOT about urgent matters, please send an email to kontor@godthaabshave.dk or leave a note in mailbox at the caretakers’ office and the caretakers will contact you as soon as possible.

Our caretakers Allan resigns
Allan Kristiansen resigns at his own request and has the last ordinary working day Monday 30 September.

The board thanks Allan for good cooperation, good service to the residents and good and conscientious work done and wishes him all the best for the future.

The Board has initiated a process following Allan’s resignation.

Nyt fra Bestyrelsen – august 2019

For English version, see below.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården

Bestyrelsen vil i den forbindelse holde et møde, hvor beboere kan komme med deres ideer og ønsker til gården – på kort og lang sigt. Ideen er at få et overblik, både over om der et ønske om omlægninger og om konkrete tiltag, som bestyrelsen kan tage med i sit arbejde

Mødet afholdes torsdag den 26. september kl. 19 i varmekælderen.
Bemærk, at der er begrænset plads i lokalerne i varmekælderen.

Du er også velkommen til at e-maile dine tanker til bestyrelsen på ejerforeningen@godthaabshave.dk om f.eks.
– hvad fungerer ikke i gården,
– hvad skal der til for, at du vil bruge gården mere, eller
– hvilken gård vil du ønske at stå og se på fra dit vindue eller måske kommende altan.

Det kunne være behov for mere cykelparkering eller idéer om den bedste anvendelse af bygningen i gården, som den ekstraordinære generalforsamling besluttede at købe. Derudover kan der også være ønsker til en større omlægning af gården og dens funktioner på længere sigt.

Bestyrelsen er af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) blevet anbefalet at flytte affaldscontainere længere væk fra facaden af brandsikkerhedsmæssige hensyn. Der kan også være andre problemstillinger i gården, som det giver mening, at vi fra bestyrelsens side forsøger at adressere på den korte bane, mens vi afventer færdiggørelse af sagen omkring faldstammerne.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, og udpegning af skønsmand er i proces.
Bestyrelsens opsummerende redegørelse om renovering af afløbs- og vandinstallationer og foreløbig byggeregnskab pr. 1/8 er tilgået medlemmerne primo august.

Kørsel i gården
Der er desværre bilister, der kører for hurtigt i gården.
Gården er et opholds- og legeområde, hvor kørselshastigheden maks. må være 15 km.
Bestyrelsen henstiller til, at bilister respekterer færdselsreglen for gården.

Elevatorbrug
Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at elevatorerne er beregnet til persontransport, ikke godstransport som ved ind- og udflytninger.
Misbrug af elevatorerne kræver ofte serviceeftersyn + en regning.
Bestyrelsen vil sende regningen, der kan ligge i niveauet min. 2.000 kr., videre til lejlighedsejer.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget under bestyrelsen har holdt sit første møde, hvor opgaver og informationer blev delt.
Udvalget vil i denne kommende tid dykke mere ned i opgaver og informationer.

Gårdfesten var endnu engang en succes
Vi holder denne årlige gårdfest for at fremme naboskabet, og det må siges at lykkes. Vi var et sted mellem 105-115 personer til spisning og hygge. Flere udtrykte stor begejstring for de helstegte pattegrise, der var super saftige og lækre.

Som sædvanlig fik vi en omgang regn, men denne gang var vi forberedt med 2 nye store telte, så alle kunne sidde i tørvejr. De nye telte gør også, at der er plads til 20-30 flere deltagere næste år, så det ser vi frem til.

Bestyrelsen takker mange gange for den store opbakning til vores gårdfest, både i form af fremmødte deltagere, men også alle dem, som frivilligt stiller op til at hjælpe med telte, borde, stole, bager kager, pynte telte mv. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 12. september 2019.


English version

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on the layout of the courtyard.

The board will hold a meeting in which residents can come up with their ideas and wishes for the courtyard – in the short and long term. The idea is to get an overview, both of whether there is a desire for restructuring and about specific actions that the Board can take in its work

The meeting will be held on Thursday, September 26 at 19 PM in the caretakers office.
Please note, that there is limited space in the basement.

You are also welcome to e-mail your thoughts to the board of directors at ownerforeningen@godthaabshave.dk about e.g.
– what doesn’t work in the courtyard,
– what does it take for you to use the courtyard more, or
– what kind of courtyard do you want to stand and watch from your window or maybe a future balcony.

More bicycle parking or ideas about the best use of the building in the courtyard could be needed, which the extraordinary general meeting decided to buy. In addition, there may also be a desire for a major restructuring of the courtyard and its functions in the longer term.

The Board has been recommended by the Danish Fire and Security Institute (DBI) to move waste containers further away from the facade for fire safety reasons. There may be other issues in the courtyard as well, which makes sense that we, on the part of the board, are trying to address the short course while we await the completion of the drainpipe project.

Drainpipe project
The Board has chosen to apply an expert appraisal via the Arbitration Board, and the appointment of an expert is in process.
The Board’s summary statement on renovation of drainage and water installations and preliminary building accounts per 1/8 is sent to the members at the beginning of August.

Driving in the courtyard
Unfortunately, there are drivers driving too fast in the courtyard.
The courtyard is a living and play area where the driving speed must not exceed 15 km.
The board recommends that motorists respect the traffic rules of the courtyard.

Elevator use
The Supervisory Board will point out that the lifts are intended for passenger transport, not freight transport as in the case of removals.
Abuse of the lifts often requires servicing + a bill.
The board will send the bill which may be at minimum level DKK 2,000 on to the apartment owner.

Balcony project
The working committee under the board held its first meeting where tasks and information were shared.
In this coming time, the committee will delve more into tasks and information.

The joint party in courtyard was once again a success
We hold this annual joint party in our courtyard to foster the neighborhood and it must be said to succeed. We were somewhere between 105-115 people for dining and fun. Several expressed great enthusiasms for the single-roasted piglets, which were super juicy and delicious.

As usual, we got a game of rain, but this time we were prepared with 2 new big tents so everyone could sit in dry condition. The new tents also make room for 20-30 more participants next year, so we look forward to that.

The Board thanks many times for the great support for our joint party, both in terms of attendees, but also all those who volunteer to help with tents, tables, chairs, baking cakes, decorating tents, etc. Without you, it couldn’t be done.

 

The next board meeting is scheduled for September 12, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – juni 2019

For English version, see below.

Møl
Der er via møldetektorer målt mølaktivitet i hele kælderen. Sprøjtning er igangsat.
For at undgå mølreder i kælderen, opfordrer bestyrelsen beboerne til at undersøge, om man i sit kælderrum opbevarer tekstiler, og enten fjerne tekstilerne eller opbevare tekstilerne i beholdere, der slutter tæt.

Beboere, som mener at have problemer med møl i lejligheden, bedes henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møllet, så funktionærerne kan konstateres, om der er tale om mel-eller klædemøl.
Oplever beboere gentagne gange klædemøl i lejligheden, kan beboere mod at forevise møllet få udleveret mølfælder. Bestyrelsen opfordrer til at have kolonialvarer i beholdere, der slutter tæt, for at undgå melmøl.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har via advokatfirmaet Molt Wengel begæret syn og skøn hos samt fremsendt skønstema til Voldgiftsnævnet, der har kvitteret for modtagelsen. Syn og skøn-processen er dermed sat i gang.
Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor partere er blevet uenige om et byggearbejde er ordentligt udført. Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet og ikke domstolene, da syn og skøn-arbejdet dér går hurtigere.

Bestyrelsen arbejder på en opsummering af faldstammeprojektet til medlemmerne, som aftalt på den ordinære generalforsamling den 4. april 2019.

Altanprojekt
Det hidtidige arbejde med altanprojektet er blevet overdraget til den nye opgaveansvarlige i bestyrelsen.
Der er medlemmer nok til, at et nyt arbejdsudvalg kan starte, hvilket forventes at ske i løbet af uge 26.

Hunde i gården
Vi oplever ind imellem, at der medbringes hunde i gården. Bestyrelsen vil i den forbindelse minde om foreningens regler for husdyrhold:

Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. (Husordenens stk. 9)

Bestyrelsen vil derfor venligst minde om at hunde kun er tilladt i gården, hvis de er på vej til og fra f.eks. cykler og biler, og at man har sikret sig, at hunden er luftet udenfor fællesområderne inden. Skal hunden ’på gaden’, opfordrer bestyrelsen til at forlade ejendommen via gadedøren og ikke via gården, for at undgå misforståelser og uheld.

Opmåling af altaner
Medlemmer har modtaget brev fra Frederiksberg Kommune, hvori de bliver bedt om at kontrollere om deres altaner korrekt registreret i BBR, hvis de har altan. Bestyrelsen har via vores advokat skrevet til Frederiksberg Kommune, da vores advokat mener, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve af lægfolk, at de skal opmåle deres altan, et mål kommunen i øvrigt kan finde i deres egen Tekniske forvaltning.

Parkeringsskinne til reservationslås
I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres reservationslås, når låsen ikke er i brug.

Styring til elevatorerne
Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til den eksisterende styring af elevatorerne. Når en elevator skal have ny styring, vil der derfor være tale om en større udskiftning. I den forbindelse vil en elevator derfor være ude af drift i ca. én måned. Skal en styring skiftes, vil der blive informeret i den berørte opgang.

Den store port – ekstra følere
For at undgå at lågen rammer f.eks. en bil, når portlågen lukker, vil der blive opsat ekstra følere.

Sommerfest
Bestyrelsen vil igen i år invitere beboere til sommerfest i vores grønne gård.
Sommerfesten er planlagt til lørdag d. 10. august. Sæt kryds i kalenderen og tag din nabo med.
Der kommer yderligere information i løbet af sommeren.

Forretningsordenen for bestyrelsen er opdateret
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden.
Du finder forretningsordenen på hjemmesiden under menupunktet ’Nyttig Info -> Dokumenter’.

Vedtægterne fastlægger de overordnede spilleregler for ejerforeningens virke og visse regler for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen er et supplement til vedtægterne og indeholder således ikke elementer allerede beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen har bemyndigelse til, i henhold til ejerforeningens vedtægt § 13 via en forretningsorden, at træffe nærmere bestemmelse om hvordan bestyrelsen vil udføre sit hverv.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 24. juni 2019.


English version

Moth
Through moth detectors, moth activity is registered throughout the basement. Spraying is started.
In order to avoid moth nests in the basement, the board encourages residents to investigate whether in their basement, textiles are stored and either remove the fabrics or store the fabrics in containers that close tightly.

Residents who consider having problems with moths in the apartment, should contact the caretakers with an example of the moth, so the caretakers can be ascertained whether it is flour or clothes moths.
If residents experience repeated clothes moths in the apartment, residents can show example of moth to the caretakers and get moth trap. The board calls for groceries in containers that close tightly to avoid flour moths.

Drainpipe project
The board has, through the law firm Molt Wengel, requested an expert appraisal via the Arbitration Board, which has acknowledged receipt. The expert appraisal process is thus initiated.
In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and / or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out. The Board has chosen to apply an expert appraisal via the Arbitration Board and not the courts, since the expert appraisal work goes there more quickly.

The Board is working on a summary of the drainpipe project for the members, as agreed at the Annual General Meeting on April 4th, 2019.

Balcony Project
The previous work on the balcony project has been entrusted to the new task manager on the board.
There are enough members for a new committee to start, which is expected to take place during week 26.

Dogs in the courtyard
We occasionally experience that dogs are brought along in the courtyard. In this connection, the Board will recall the association’s rules for pets:

Pets must be kept to a lesser extent and so that it does not interfere with the property or residents. The animals must not be aerated in the common areas of the department. Any leftovers must be removed immediately by the owner. (House Order Paragraph 9)

The board will therefore please remind you that dogs are only allowed in the courtyard if they are on their way to and from eg. bikes and cars, and that you have ensured that you have walked the dog the outside the common areas. Should the dog be walked, the board invites to leave the property via the door facing the street and not through the courtyard, to avoid misunderstandings and accidents.

Measuring balconies
Members have received letters from Frederiksberg Municipality, in which they are asked to check whether their balconies are correctly registered in the BBR if they have a balcony. Through our lawyer, the Board has written to Frederiksberg Municipality, as our lawyer believes that the municipality does not have the authority to require lay persons to measure their balcony, a dimension municipality can otherwise find in their own Technical Department.

Parking rail for reservation lock
In the laundries, a rail is set up on the reservation board, where residents can park their reservation lock when the lock is not in use.

Elevator control
It is no longer possible to buy spare parts for the existing control of the lifts. When an elevator has to have new control, there will therefore be a larger replacement. In this connection, an elevator will therefore be out of service for approx. one month. If a control is to be changed, the affected entrance will be informed.

The large gate – extra sensors
To prevent the gateawy to hit, for example. a car when the gateway closes, additional sensors will be set up.

Summer party
This year, the board will again invite residents for a summer party in our green yard.
The summer party is scheduled for Saturday, August 10th. Tick ​​the calendar and bring your neighbor.
Additional information will come during the summer.

The rules of procedure for the Board have been updated
The Board has updated its rules of procedure.
You find the Rules of Procedure on the website under the menu “Nyttig Info -> Dokumenter”.

The Articles of Association lay down the general rules for the Owner Association and certain rules for the work of the board . The Rules of Procedure are a supplement to the Articles of Association and thus do not contain elements already described in the Articles of Association. The Board is authorized, pursuant to section 13 of the Owners Association’s Articles of Association, to make further provisions on how the Board will perform its duties.

 

The next board meeting is scheduled for June 24th, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – maj 2019

For English version, see below.

Rullerum nu også som tørrerum
Ved vaskerirum 2 findes et strygerullerum, hvis eneste formål er at være et sted, hvor beboere kan rulle deres tøj. For at udnytte rummet mere og for at øge tørrerumskapaciteten, vil rummet nu også kunne bruges som tørrerum.

Rullerummet vil indgå ordningen for tørrerum, dvs. rummet

 • kan reserveres på den dertil indrettede tavle i vaskerirum 2 med reservationslåse (hængelåse),
 • kan reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00,
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn,
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

Rullerummet vil fortsat kunne benyttes som rullerum, da strygerullemaskine står, hvor den hele tiden har stået. Beboere, der ønsker at rulle sit tøj, kan fortsat dette, dog skal beboere være opmærksom på, at der kan være behov at reservere rummet, hvis beboere vil være sikker på at have adgang til rullerummet til rulning

Lokalet ligger ved vaskerirum 2 og ud mod Aksel Møllers Have, er ca. 24 m2 stort og har tørresnore.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har via advokatfirmaet Molt Wengel fremsendt reklamation og suspensionsaftale til vores totalrådgiver Rambøll og hovedentreprenør FLD ift. den ansvarsmæssige og økonomiske side af manglerne mv. i projektet. I skrivende stund har Rambøll og FLD ikke underskrevet suspensionsaftalen, som skulle udsætte forældelse, så alle parter kunne få tid til mindelig at komme videre, ej heller anerkendt deres ansvar, hvorfor bestyrelsen har valgt at iværksætte syn og skøn, som bl.a. suspenderer forældelsen, som vurderes til at træde i kraft i efteråret 2019.

Bestyrelsen arbejder på til medlemmerne en opsummering af faldstammeprojektet, som aftalt på den ordinære generalforsamling den 4. april 2019.

Brandsikkerhed – ABA-anlæg er udskiftet
Ejendommen har et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), der automatisk alarmerer brandvæsenet, hvis der opstår brand i ejendommen. Det er været tid til at udskiftet anlægget, hvilket nu er sket. I forbindelsen med udskiftningen er detektorerne på bagtrapperne udskiftet fra termiske detektorer til røgdetektorer. Det betyder, at ved enhver røgudvikling på bagtrappen vil brandvæsenet automatisk blive alarmeret. Dvs. røg fra f.eks. madlavning eller håndværkerarbejder kan aktivere røgdetektorerne. I sådanne tilfælde er der være tale om falsk/blind alarm, og brandvæsenet vil udskrive en regning til ejer for unødvendig udrykning.

Toilet i gården
Genetablering af toilet i gården er færdig, og toilettet er nu åbent. Brug det og hold det pænt.

Den gode sommer sidste år gjorde, at mange forrettede deres nødtørft i vores havanlæg til gene for andre. Derfor valgte bestyrelsen at genetablere toilettet i gårdhuset ved indgange til storskraldsrummet.

Toilettet er åbent frem til ultimo september.

Hjertestarter opsat
Bestyrelsen har indkøbt en hjertestarter, som er nu monteret under halvtaget på gårdhuset ved nedgangen til ejendomskontoret. Bestyrelsen vil udbyde et teoretisk kursus (45 min.), som vil foregå i ejendommen, til interesserede beboere efter først til mølle-princippet grundet maks. antal kursuspladser. Opslag i opgangene følger om dato, tidspunkt og sted samt åbning for tilmelding til det teoretiske kursus.

Læhegn reetableres
Enkelte stolper var rådne og enkelte læhegn var blevet beskadiget af stormvejr.
Stolper og læhegn vil blive reetableret i den kommende tid.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 6. juni 2019.


English version

Wringer room now also as a drying room
At laundry room 2 there is an wringer room whose sole purpose is to be a place where residents can put their clothes through the wringer. To utilize the room more and to increase the drying room capacity, the room can now also be used as a drying room.

The wringer room will include the drying room arrangement, ie. the room
• can be booked on the designated board in laundry room 2 with reservation locks (padlocks),
• can be booked for two days – either from 9:00 AM or from 6:00 PM
• must be available no later than 9:00 AM or from 6:00 PM after 2 days
• can be used by other residents after 9.30 AM / 6.30 PM, if the reservation is not used.

The wringer room will continue to be used as a wringer room, as the machine stands where it has been standing. Residents wishing to put their clothes through the wringer can continue to do so, however, residents should be aware that there may be a need to reserve the room if residents wish to be sure to have access to the wringer.

The room is located at laundry room 2 and out towards Aksel Møllers Have, is approx. 24 m2 large and has drying line.

Drainpipe project
The Board has, through the law firm Molt Wengel, submitted a claim because of defects and suspension agreement to our consultant Rambøll and the main contractor FLD in relation to the responsible and financial side of the deficiencies, etc. in the project. At the time of writing, Rambøll and FLD have not signed the suspension agreement, which was to to interrupt the term of limitation, so that all parties could have time to amicably move on, nor acknowledged their responsibility, which is why the Board has chosen to initiate a expert appraisal, which include interruption the term of limitation, which is considered to enter into force in the autumn of 2019.

The Board is working on the members’ summary of the drainpipe project, as agreed at the Annual General Meeting on 4 April 2019.

Fire safety – ABA system has been replaced
The property has an automatic fire alarm system (ABA system) that automatically alerts the fire service if a fire occurs in the property. It has been time to replace the system, which has now happened. In connection with the replacement, the detectors in the kitchen stair tower have been replaced from thermal detectors to smoke detectors. This means that with any smoke development in the kitchen stair tower, the fire service will automatically be alerted, also if the smoke comes e.g. from cooking or workmanship. In such cases, there is a false / blind alarm and the fire department will bill the owner for unnecessary call.

Toilet in the courtyard
The reestablishment of the toilet in the courtyard is completed, and the toilet is now open. Use it and keep it nice.
The good summer last year made many people use the yard as toilet. Therefore, the board has decided to re-establish the toilet in the courtyard at entrance to the bulky waste room.

The toilet is open until the end of September.

Defibrillator is mounted
The board has purchased a defibrillator, which is now mounted on the building in courtyard near the stairs to the caretakers’ office. The board will offer a theoretical course (45 minutes), that will take place in the property, to interested residents according to the first-come, first-served principle due to the maximum number of course enrollments. Information in the entrances follow about date, time and place and opening for registration for the theoretical course.

Windbreaks re-establish
Some poles were rotten and some windbreaks had been damaged by storms.
Poles and windbreaks will be re-established in the near future.

 

The next board meeting is scheduled for June 6, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – april 2019

For English version, see below.

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har efter den ordinære generalforsamling i år konstitueret sig og består af følgende medlemmer:

René Tarby, formand, på valg i 2020
Alice Juhl, næstformand, på valg i 2021
Dorte Munk-Petersen, på valg i 2021
Nicolai Honoré, på valg i 2021
Niels Munkebo Christensen, på valg i 2020
Rasmus Boldsen, på valg i 2020

På Ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Kontakt -> Bestyrelsen‘ kan du også se oversigten over den nye bestyrelse.

Resultater af skriftlig afstemning på ordinær generalforsamling
Mens referatet fra den ordinære generalforsamling den. 4. april 2019 er ved at blive skrevet færdig, bringes her resultatet af de skriftlige afstemninger.

Forslag om beboerhøring ved brancheskift i erhvervslokaler:
For forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 3.173.
Imod forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 5.908.
Medlemmer, der stemte blankt, udgjorde et samlet fordelingstal på 439.
Forslaget blev således ikke vedtaget.

Forslag om at udpege repræsentant for ejerforeningen til at færdiggøre faldstammeprojektet:
For forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 1.004.
Imod forslaget stemte medlemmer med et samlet fordelingstal på 4.540.
Medlemmer, der stemte blankt, udgjorde et samlet fordelingstal på 3.666.
Forslaget blev således ikke vedtaget.

Bestyrelsen arbejder på, at referatet bliver leveret til medlemmerne i uge 17.

Ekstraordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling den. 4. april 2019 havde bestyrelsen en række forslag, der kræver, at mindst 50% af stemmerne efter fordelingstal var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor forslagene alene blev foreløbigt vedtaget og med overvældende flertal. Der skal iht. vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene endeligt kan vedtages med kvalificeret majoritet af de afgivne stemmer efter fordelingstal.

Derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. maj kl. 18.

Emner, der er sættes til afstemninger, er:

 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 • Forslag om frasalg af opgangsfællesareal til lejlighedssammenlægning.
 • Forslag om køb af huset i gården.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at gøre brug af fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, jf. vedtægternes § 13 stk. 1.
Efter generalforsamlingen den 4. april 2019 består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvorfor bestyrelsen gerne vil give medlemmerne mulighed for at vælge et 7. medlem og opfordrer til at stille op.

Indkaldelsen er sendt ud.

Børnedag den 25. maj
Der holdes børnedag 25. maj med leg, saft og kage samt kaffe til de voksne. Alle – børn som voksne – er velkomne.
Kontakt ejerforeningen@godthaabshave.dk eller Alice, tlf. 26 22 47 04, hvis du har lyst til at hjælpe med at arrangere en sådan dag. Foreløbige har ingen tilmeldt sig til at hjælpe. Hvis ingen melder sig senest 5. maj til at hjælpe, aflyses børnedagen.


English version

Installation of the Board
The Board has constituted itself after the Annual General Meeting this year and consists of the following members:

René Tarby, Chairman, up for election in 2020
Alice Juhl, Vice-chairman, up for election in 2021
Dorte Munk-Petersen, up for election in 2021
Nicolai Honoré, up for election in 2021
Niels Munkebo Christensen, up for election in 2020
Rasmus Boldsen, up for election in 2020

You can also see the new board on our website in the menu ’Kontakt -> Bestyrelsen‘.

Results of a written vote at the Annual General Meeting
While the minutes of the Annual General Meeting on April 4, 2019 is about to be completed, the result of the written votes is brought here.

Proposal for residential hearing for industry change in business premises:
For the proposal, members voted with a total distribution figure of 3.173.
Members voted against the proposal with a total distribution figure of 5.908.
Members who voted blank represented a total distribution figure of 439.
The proposal was therefore not adopted.

Proposal to appoint a representative of the association of owners to complete the drainpipe project:
For the proposal, members voted with a total distribution figure of 1.004.
Members voted against the proposal with a total allocation of 4.540.
Members who voted blank represented a total distribution of 3.666.
The proposal was therefore not adopted.

The Board is working to ensure that the minutes are delivered to the members in week 17.

Extraordinary General Meeting
At the Annual General Meeting on April 4, 2019, the Board had a number of proposals requiring that at least 50% of the votes after the distribution figures were represented at the general meeting, which was not the case, therefore the proposals were only provisionally adopted and with overwhelming majority. According to the articles of association, an extraordinary general meeting must be convened, where the proposals can finally be adopted by a qualified majority of the votes cast according to the distribution figures.

Therefore, the Board convenes an Extraordinary General Meeting on Monday, May 13, 18 PM.
Topics that are put to the vote are:
• The Board’s proposal for amendments to the Articles of Association
• Proposal for divestment of entry-level communal area for apartment building.
• Proposal to buy the house in the court yard.

The Board of encourages members to make use of proxy for the Extraordinary General Meeting.

The Board consists of up to 7 members according to Statute of the association of owners.
After the Annual General Meeting on April 4, 2019, the Board consists of six members, so the would like to give the members the opportunity to elect a 7th member and urge to run for election.

The convening of meeting has been distributed.

Children’s Day, May 25
Children’s Day, May 25 is held with play, juice and cake as well as coffee for the adults. Everyone – children as adults – are welcome. Contact ejerforeningen@godthaabshave.dk or Alice, tel. +45 26 22 47 04, if you would like to help arrange such a day. For now, no one has signed up to help. If no one announces no later than May 5 to help, the Children’s Day is canceled.

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2019

For English version, see below.

Genetablering af toilet i gården
Den gode sommer sidste år gjorde, at mange forrettede deres nødtørft i vores havanlæg til gene for andre. Derfor har bestyrelsen valgt at genetablere toilettet i gårdhuset ved indgange til storskraldsrummet.
Toilettet åbner i starten af april og lukker ultimo september og vil løbende blive rengjort.

Affaldshåndtering – sortér bedre
Der er affaldssortering i gården af hensyn til miljøet og til ressourceudnyttelse, og vi beboere kan blive bedre til det. Sådan gør du:

 • Metal i metalcontaineren
 • Glas, rent, i glascontaineren
 • Batterier i batteribeholderen
 • Plast, hård som blød, i plastcontaineren
 • Pap, rent – dvs. ikke pizzabakker, i papcontaineren
 • Madaffald i lukket grøn pose i madaffaldsbeholderen
 • Aviser, magasiner, reklamer, bøger, breve, bonner og lignende i papircontaineren.

Affaldsskaktene er kun til køkkenaffald i lukket pose. Ovenstående må ikke smides affaldsskaktene.

Er du tvivl om, hvordan du skal affaldssortere, spørg gerne vores funktionærer eller besøg Frederiksberg kommune site om affaldssortering – Sorteringsvejledning til beboerne eller Sorteringsguide.

Den store port mod gården
Den automatiske store port til gården har et stykke tid haft problemer med at åbne. Problemerne løses løbende. Oplever du, at portåbningen ikke virker, lad være med sparke til eller køre ind porten. Det kan gøre problemløsningen dyrere. Nødstopknappen åbner ikke porten. Nødstopknappen afbryder strømmen til porten, så porten standser åbning eller lukning. Formålet med nødstopknappen er at sikre, at ingen bliver fastklemt. Nødstopknappen skal kun bruges ved farer.
Åbner porten ikke med nøglebrik, kontakt funktionærerne.

Faldstammerenovering
Bestyrelsen har valgt at entrere med advokatfirmaet Molt Wengel, som er specialister i entrepriseret, til udarbejdelse af et notat om den ansvarsmæssige og økonomiske side af manglerne i projektet, herunder vurdering af ejerforeningens erstatningskrav på afholdte merudgifter samt  berettigelsen af Rambøll´s krav for ekstrabetaling mv. Notatet vil for bestyrelsen danne grundlag i den videre dialog med vores totalrådgiver, Rambøll, og vores hovedentreprenør, Finn L. & Davidsen, i arbejdet med at komme videre med færdiggørelse af den resterende del af faldstammerenovering.

Hjertestarter
Bestyrelsen har valgt at indkøbe en hjertestarter, som vil blive monteret under halvtaget på gårdhuset ved nedgangen til ejendomskontoret. Vores funktionærer vil inden for nærmeste fremtid komme på et teoretisk og praktisk kursus i brugen af den. Det teoretisk kursus (45 min.) udbydes også til interesserede beboere efter først til mølle-princippet grundet maks. antal kursuspladser. Bestyrelsen vender tilbage med dato, tidspunkt og sted samt åbning for tilmelding på det teoretiske kursus.

Branddøre til vaskerierne
Bestyrelsen og funktionærerne har arbejdet videre i forhold til undertryk i vaskerierne, efter branddørene er sat op. Undertrykket skabes, når tørretumblerne kører, og gør bl.a., at branddørene ikke lukker til, som de skal, og giver træklyd. Spjældløsningen i Vaskeri 2 og 3 løste desværre ikke dette til fulde. Nu er der fundet en ny løsning, som er monteret i Vaskeri 2, og som er afprøvet med succes. Da vi mener, at den løser problemet, monteres samme løsning i Vaskeri 3. Vaskeri 1 og 4 er anderledes udformet, og derfor arbejdes der videre på den rette løsning til disse rum.

Nye dørhåndtag i døre mod gården
Et længe ventet ønske er endelig blevet opfyldt. Nye dørhåndtag med greb, som kan betjenes med én hånd, til vores elektroniske nøglesystem er nu monteret på alle døre til gården på nær til dørene til køkkentrapperne.
Håndtagene blev skiftet i februar måned i år.


English version

Reestablishment of toilet in the courtyard
The good summer last year made many people use the yard as toilet. Therefore, the board has decided to re-establish the toilet in the courtyard at entrance to the bulky waste room.
The toilet opens in early April and closes at the end of September and will be cleaned regularly.

Child day 25 May
Child day 25 May is held with play, juice and cake as well as coffee for the adults. Everyone – children as adults – are welcome. The board seeks creative / childlike souls who want to help arrange such a day. Contact ejerforeningen@godthaabshave.dk or Alice, tel. +45 26 22 47 04 if you want to help.

Waste – sort better
There is waste sorting in the courtyard for the sake of the environment and for resource utilization, and we residents can do better. Here’s how you do it:

 • Metal in the metal container
 • Glass and jars, clean, in the glass and jars container
 • Batteries in the battery container
 • Plastic, hard as soft, in the plastic container
 • Cardboard, clean – i.e. not pizza boxes, in the cardboard container
 • Bio waste in closed green bag in the Bio waste container
 • Newspapers, magazines, advertisements, books, letters and the like in the paper container.

The garbage chute is for kitchen waste only and in a closed bag. The above must not be thrown in the garbage chute.

If you are unsure about how to sort waste, please contact our caretakers.

The large gate to the courtyard
The automatic large gate to the courtyard has been having trouble opening for a while. The problems are solved continuously. Do you find that the gate opening does not work, do not kick or drive into the gate. This can make problem solving more expensive. The emergency stop button does not open the door. The emergency stop button switches off the power to the door so that the door stops opening or closing. The purpose of the emergency stop button is to ensure that no one is jammed. The emergency stop button should only be used for hazards.
If the door does not open with the electronic key, please contact our caretakers.

Drainpipe project
The Board has decided to ask the law firm Molt Wengel, who are specialists in contract law, to prepare a memorandum on the responsible and financial side of the deficiencies in the project, including assessment of the owner’s claim for compensation for additional expenses incurred, as well as the justification for Ramboll’s requirements for extra payments etc. The memorandum will form the basis for the Board in the further dialogue with our consultant, Rambøll, and our main contractor, Finn L. & Davidsen, in the work of moving forward with the completion of the remaining part of the drainpipe renovation.

Defibrillator
The board has decided to buy a defibrillator, which will be mounted on the building in courtyard near the stairs to the caretakers’ office. Our caretakers will soon attend a theoretical and practical course in its use. The theoretical course (45 min.) Is also offered to interested residents according to the first-come, first-served principle due to the maximum number of course enrollments. The board will return with the date, time and place and the opening for registration on the theoretical course.

Fire doors to the laundries
The board and the caretakers have worked further in relation to partial vacuum in the laundries after the fire doors have been installed. The vacuum is created when the tumble dryers are running, which means that the fire doors do not close, as they should, and provide draft sound. The damper solution in Laundry 2 and 3 unfortunately did not fully solve this. Now a new solution has been found, which is mounted in Laundry 2 and which has been tested successfully. Since we believe that it solves the problem, the same solution is installed in Laundry 3. Laundry 1 and 4 are designed differently, and therefore the right solution for these rooms is being worked on.

New door handles for doors facing the courtyard
A long-awaited desire has finally been fulfilled. New door handles that can be operated with one hand for our electronic key system are now mounted on all doors to the courtyard except the doors to the kitchen stairs.
The handles were changed in February this year.