Posts in Category: Nyheder

Nyt fra Bestyrelsen – marts 2020

For English version, see below.

! Nævnte fremtidige aktiviteter kan blive flyttet grundet Coronavirus / covid-19.

Mere lys i trapperum til cykelkælderen
I løbet af foråret vil bestyrelsen og funktionærerne arbejde på at få mere lys i trapperummene ned til cykelkældrene. Formålet med ændringen er at skabe mere tryghed og sikkerhed ved nedgangen til cykelkælderen om aftenen.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Forureningsundersøgelse i gården
Region Hovedstaden har kortlagt en del af Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41 som muligt forurenet (det lille grønne areal ved huset i gården). Der ligger en nedgravet lukket olietank, der er tømt og fyldt op med sand.

Bestyrelsen har besluttet pga. regionens kortlægning at få undersøgt arealet for forurening.

I marts vil der ske en bestigelse af et af regionen udpeget rådgivende ingeniørfirma med henblik på at tilrettelægge forureningsundersøgelse. I 2 kvartal vil der løbende blive taget prøver til analyser. I 3. kvartal 2020 vil bestyrelsen modtage en teknisk rapport og regionens vurdering af resultatet.

Da bestyrelsen i skrivende stund ikke ved, hvordan undersøgelse bliver foretaget, kan bestyrelsen heller ikke for indeværende fortælle om eventuelle påvirkninger for beboere mv. Hvis påvirkninger, vil bestyrelsen sørge for information.

Fastelavn d. 23. feb.
Koldt og blæsende, men igen et super hyggeligt arrangement med et godt fremmøde. Vi var omkring 40 beboere, og der blev gået til den – af både store og små. Det var skønt at se, hvor mange beboere der også mødte til en kop kaffe og en snak med naboerne. Tusind tak til Anni og Gurli for at bage kager til arrangementet.

Qvortrup Administration er flyttet
Vores administrationsselskab, Qvortrup Administration A/S, er flyttet til mere tidssvarende kontormiljø.

Administrationens nye adresse er: Lyngbyvej 28, 2. tv., 2100 København Ø.

Den nye adresse ligger i ca. 6 min. gåafstand fra Vibenshus Runddel, hvis metrostation ligger på den ny cityringlinje sammen med Aksel Møllers Have St.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 25. marts 2020.


News from The Board – March 2020

! Mentioned future activities may be moved due to Coronavirus / covid-19.

More light in the stairwell to the bicycle basement
During the spring, the Board and Caretakers will work to get more light in the stairwells to the bicycle basements. The purpose of the change is to create more security and safety in the stairwells to the bicycle basements in the evening.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

Pollution investigation in the yard
The Region Hovedstaden has mapped out part of Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41 as possible soil polluted (the small green area by the house in the courtyard). There is a buried closed oil tank that is emptied and filled with sand.

Due to the Region’s mapping, the Board has decided to investigate the area for pollution.

In March, an advisory engineering firm appointed by the Region will be commissioned to organize a pollution study. During the second quarter, samples will be taken continuously for analysis. In the third quarter of 2020, the Board will receive a technical report and the region’s assessment of the result.

At the time of writing, the Board does not know how the investigation is conduct, nor can the Board at present give info on any possible impact of the investigation on residents, etc. If influences, the board will provide information.

Fastelavn – February 23rd
Cold and windy, but again a super cozy arrangement with a good attendance. We were about 40 residents, and they went to it – both big and small. It was nice to see how many residents also showed for a cup of coffee and a chat with the neighbors. A thousand thanks to Anni and Gurli for baking cakes for the event.

Qvortrup Administration has moved
Our administration company, Qvortrup Administration A/S, has moved to a more modern office environment.

The administration’s new address is: Lyngbyvej 28, 2nd TV, 2100 Copenhagen Ø.

The new address is approx. 6 min. walking distance from Vibenshus Runddel, whose metro station is on the new city ring line along with Aksel Møllers Have St.

 

The next board meeting is scheduled for March 25, 2020.

Vi neddrosler aktiviteter grundet Coronavirus / covid-19

For English version, see below.

På baggrund af udmeldinger fra Statsministeriet og andre myndigheder neddrosles aktiviteter frem og til med uge 13.

Bestyrelsen giver her et overblik over konsekvenserne af situationen.

Funktionærerne
Al fysisk kontakt mellem funktionærer og beboere holdes til et absolut minimum af hensyn til begge parter.

Det betyder

 • at Ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde og holder ikke åbent kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.
 • at funktionærerne ikke kommer ind i lejlighederne.
 • at der er én funktionær på arbejdet ad gangen.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Funktionærerne kan fortsat kontaktes på telefon og e-mail.

Bestyrelsen
I lighed med funktionærerne holdes al fysisk kontakt bestyrelsesmedlemmerne i mellem og bestyrelsen og dets omverden til et absolut minimum af hensyn til alle parter.

Det betyder, at fysiske møder undgås, og i det omfang det er muligt, foregår møder via telefon eller skype.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Bestyrelsen kan fortsat træffes på sin e-mail adressen ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
Hos Qvortrup Administration vil medarbejderne primært arbejde hjemmefra. Betræk det som, at kontoret er lukket for fysisk fremmøde.

Det er fortsat muligt at kontakt administrationen via e-mail eller telefon.

Ordinær generalforsamling 2020
Bestyrelsen annoncerede i seneste nyhedsbrev, at den ordinære generalforsamling 2020 holdes onsdag den 29. april kl. 19.

I skrivende stund er opfordringen, at alle planlagte generalforsamlinger udskydes på ubestemt tid.

Bestyrelsen og vores administrator følger løbende situationen også på dette område.

Følg myndighedernes anvisninger
Bestyrelsen opfordrer alle til at følge myndighedernes anvisninger samt at udvise samfundssind og fornuft, men også hjælp til naboer, der ikke bør bevæge sig ud i det offentlige rum.

De danske myndigheders hjemmeside om coronavirus/covid-19.


We are scaling down activities due to Coronavirus / covid-19

Based on statements from the Prime Minister and other authorities, activities will be reduced until week 13.

Here, the Board provides an overview of the consequences of the situation.

The Caretakers
All physical contact between Caretakers and residents is kept to an absolute minimum for the benefit of both parties.

It means

 • that the Caretakers Office is closed for physical attendance and is not open at 7:00-7:15 AM and at 12:00-12:30 PM.
 • that the Caretakers do not enter the apartments.
 • that there is one Caretaker at work at a time.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the Caretakers by telephone and e-mail.

The Board
Like the Caretakers, all physical contact between the board members and the board and others is kept to an absolute minimum for the benefit of all parties.

This means that physical meetings are avoided and, as far as possible, meetings take place by telephone or skype.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the board through e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
At Qvortrup Administration, employees will primarily work from home. Consider it like the office is closed for physical attendance.

It is still possible to contact the administration via e-mail or telephone.

Annual General Meeting 2020
In its latest newsletter, the Board announced that the Annual General Meeting 2020 will be held on Wednesday, April 29, at 19 PM.

At the time of writing, the call is for all scheduled general meetings to be postponed indefinitely.

The Board and our administrator are constantly monitoring the situation in this area as well.

Follow authorities’ instructions
The board strongly encourages everyone to follow the instructions of the authorities and to show their sense of community and reason, but also to help neighbors who should not go outside.

The Danish authorities’ website about coronavirus / covid-19 in English.

Nyt fra Bestyrelsen – februar 2020, nr. 2

For English version, see below.

Vejbump på garagesiden forlænges
For at skabe bedre trafiksikkerhed ved legeområdet i gården forlænges vejbump på garagesiden mod hækken.

Fastelavn i gården den 23. februar
Alle børn og barnlige sjæle i alle aldre er velkomne, når vi slår katten af tønden søndag d. 23. feb. kl. 10 på tørrepladsen ved nr. 14. Kom gerne udklædt, både voksne og børn, men det er intet krav. Vi sørger for lidt kage, kaffe og saftevand. Hvis du ikke har lyst til at slå katten af tønden, men bare har lyst til en kop kaffe med dine naboer, skal du være meget velkommen.

Problemer med internetforbindelsen?
Abonnerer du på internetforbindelse via Fiberby og oplever problemer med forbindelsen, skal du altid kontakte Fiberbys kundeservice – Fiberby vil gerne hjælpe. Fra Fiberby har bestyrelsen modtaget et infoblad.

Fiberby vil holde åbent hus i varmekælderen, hvor brugere kan stille spørgsmål om deres internetforbindelse til Fiberby. Hold øje med opslag i opgangen for arrangementet.

Højvandslukke med spærrer etableres i kælderen
Vinterhalvårets mange regnskyl har flere gange givet vand i dele af kælderen. Derfor har valgt bestyrelsen valgt etablere højvandslukke med rottespærrer.

Et højvandslukke forhindrer, at vandet fra kloakken kan løbe baglæns i rørene og op igennem afløbet, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Brandsikring af installationsgennemføringer
En række gennemføringer af installationer i kælderen er ikke blevet brandlukket. Dette er nu sket.
Manglende brandlukninger kan medføre brand- og røgspredning mellem de brandmæssige enheder og flugtvejssystemet.

Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Ordinær generalforsamling den 29. april – medlemsforslag seneste den 1. marts
Til orientering holdes den ordinære generalforsamling i år onsdag den 29. april kl. 19. Indkaldelse følger.

Skriftlige medlemsforslag skal være indgivet senest 1. marts til bestyrelsens formand via ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Reetablering af beplantning mod Aksel Møllers Have
I den kommende tid vil beplantning mod Aksel Møllers Have blive genetableret, efter at metrobyggeriet er blevet færdigt. Vær med til at passe godt på vores nye planter.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. marts 2020.


Road bump on the garage side is extended
In order to improve traffic safety around the play area in the yard, road bumps on the garage side are extended towards the hedge.

Fastelavn in the yard on February 23rd
All children and childlike souls of all ages are welcome when we hit the barrel Sunday, Feb. 23rd at 10 AM on the drying area in front of no. 14. Please come dressed up, both adults and children, but it is no requirement. We provide some cake, coffee and juice. If you do not want to hit the barrel, but just want a cup of coffee with your neighbors, please fell free to join us.

Problems with the Internet connection?
If you subscribe to an Internet connection through Fiberby and experience connection problems, you should always contact Fiberby’s customer service – Fiberby would like to help. From Fiberby, the Board has received an information sheet (in Danish).

Fiberby will have an open door evening in the caretakers office where users can ask questions about their Internet connection to Fiberby. Look out for info for the event at the nentrance.

High water shutters with barriers are established in the basement
During the winter months, many rainfalls have several times provided water in parts of the basement. Therefore, the Board has chosen to establish high-water shutters with rat barriers.

A high-water drain prevents the water from the sewer from running backwards into the pipes and up through the drain when it is raining heavily, and the sewer cannot leed the rainwater away fast enough.

Fire protection of installation bushings
A number of bushings for basement installations have not been closed. This has now happened.
Failure to do so may cause fire and smoke to spread between the fire units and the escape route system.

The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Annual General Meeting on April 29th – Member’s proposal latest on March 1st
For information, the Annual General Meeting will be held this year on Wednesday, April 29th, at 19 PM. Notice follows.

Written membership proposals must be submitted by March 1st to the Chairman of the Board via ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the building in courtyard.

Re-establishment of planting towards Aksel Møllers Have
In the coming time, planting towards Aksel Møllers Have will be restored after the subway construction has been completed. Help take care of our new plants.

 

The next board meeting is scheduled for March 5, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – februar 2020

For English version, see below.

Oprydning af hængelåse til reservation af tørrerum
I løbet af de kommende måneder vil bestyrelsen og funktionærerne foretage en af oprydning af herreløse hængelåse til reservation af tørrerum. I den forbindelse vil der blive omdelt i postkasserne information om hvornår og hvordan.

Overholdelse af reservation til vaskemaskiner, tørrerum m.v.
Flere beboere oplever, at reservationer ikke respekteres. Bestyrelsen henstiller til at respektere andre beboeres reservationer. Vælger man at indgå i et fællesskab som ejerforeningen er, følger det at overholde fællesskabet regler.

Om reservationer, se ejerforeningens hjemmeside under Fælles faciliteter -> Vaskerier og tørrerum.

Toilet i gården åbnes
Bestyrelsen har valgt at åbne toiletten i gården, som du finder ved indgangen til storskraldsrummet i huset i gården. Brug det og hold det pænt.

Faldstammeprojektet
Voldgiftsnævnet har valgt at udpege to skønsmænd – én med en rådgiverprofil og én med en VVS-profil – til at foretage syns- og skønsforretning. Skønsmændene har modtaget skønstemaet og er nu i gang med deres arbejde. Når bestyrelsen kender resultatet af syn og skøn, vil bestyrelsen orientere medlemmerne.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Sprinkleranlægget trykprøvet
Bestyrelsen har valgt at få foretaget en trykningsprøvning af sprinkleranlægget for at få tjekket anlæggets funktionsdygtighed. Resultat viser, at der er tryk i anlægget fra start til slut. Under trykprøvningen bristede sprinklerrør i kælderen to steder. Røret er repareret.

Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Cykeloprydning efteråret 2019 – afslutning
Herreløse cykler og barnevogne blev fjernet fra fællesarealerne i efteråret 2019.
Disse bliver afhentet og bortskaffet i uge 8. Savner du din cykel eller din barnevogn, kan den være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Bestyrelsen henstiller til de beboere, der ikke benytter deres cykle ofte og har den stående i gården, om at sætte cyklen i cykelkælderen af hensyn til andre beboere.

Hjemmesiden er blevet revideret
Bestyrelsen har ændret menustrukturen på ejerforeningens hjemmeside med det formål lettere at kunne finde relevant information.

Lejlighed
Under menupunktet ”Lejlighed” har vi samlet informationer, om hvad du må og bør i lejligheden ift. ejerforeningen, f.eks. indeklima, støj.

Fælles faciliteter
Under menupunktet ”Fælles faciliteter” kan du læse, hvordan du kan og bør bruge ejerforeningens fælles faciliteter, f.eks. affaldshåndtering, vaskeri og tørrerum.

E/F projekter
Under menupunktet ”E/F projekter” finder du beskrivelser af ejerforeningens igangværende projekter.

Dokumenter
Under menupunktet ”Dokumenter” finder du væsentlige dokumenter om ejerforeningen.

Hjemmesiden indeholder mange informationer, hvorfra du kan finde svar på mange spørgsmål om at bo i ejerforeningen. F.eks. tjek hjemmesiden, inden du henvender dig til funktionærerne eller bestyrelsen.

For at finde en ønsket information, kan du også bruge søgefunktionen, som du finder i øverste højre hjørne af hjemmesiden.

Bestyrelsen håber, ejere og lejere vil tage godt imod ændringen og vil benytte lejligheden til fremadrettet oftere at orientere sig i informationen på vores hjemmeside.

Huset i gården er købt
På bestyrelsens forslag vedtog generalsamlingen i 2019, at ejerforeningen skulle købe huset i gården.
Huset er købt og betalt. Bygningen er overgået til ejerforeningen pr. 1/1 2020.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 6. februar 2020.


Cleanup of padlocks for booking drying room
Over the coming months, the Board and the caretakers will make a clean-up for unclaimed padlocks for the reservation of drying rooms. In this connection to actitivity, information will be distributed in the mailboxes on when and how.

Compliance about reservation for washing machines, drying rooms, etc.
Several residents find that reservations are not respected. The Board recommends to respect other residents’ reservations. When you choose to join a community as the owners’ association, it follows to respect the rules of the community.

For reservations, see the owners’ association’s website under Fælles faciliteter -> Vaskerier og tørrerum.

Toilet in the backyard opens
The Board has chosen to open the toilet in the backyard, which you will find at the entrance to the garbage room in the house in the backyard. Use it and keep it neat.

Drainpipe project
The Arbitration Board has chosen to appoint two appraisers – one with an adviser profile and one with a plumbing profile – to conduct an assessment. The appraisers have received the theme of appreciation and are now in the process of their work. When the Board knows the results of the assessment, the Board will inform the members.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Operating pressure at sprinkler system tested
The Board has chosen to test the pressure at sprinkler system to check the operation of the system. Results show that there is pressure at the system from start to finish. During the test, sprinkler tubes in the basement burst in two places. The tube is repaired.

The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Bicycle cleanup autumn 2019 – the finish
Unclaimed bicycles and prams were removed from the common areas in the fall of 2019.
These will be picked up and disposed of in week 8. If you miss your bike or your stroller, it may have been considered unclaimed. Contact the caretakers for clarification.

The Board recommends that residents who do not use their bicycles frequently and who have bicycles standing in the backyard, put the bicycle in the bicycle cellar for the sake of other residents.

The website has been revised
The Board has changed the menu structure on the owners’ association’s website with the aim of finding relevant information more easily.

Apartment
Under the menu item “Lejlighed” we have gathered information about what you can and should do in the apartment in relation to the owners’ association, e.g. indoor climate, noise.

Shared facilities
Under the menu item “Fælles faciliteter” you can read how you can and should use the shared facilities of the owners’ association, eg. waste management, laundry and drying room.

E/F projects
Under the menu item “E/F projekter” you will find descriptions of the owners’ association’s ongoing projects.

Documents
Under the menu item “Dokumenter” you will find important documents about the owners’ association.

The website contains many information from which you can find answers to many questions about living in the owners’ association. Eg. check the website before contacting the caretakers or the Board.

To find the information you want, you can also use the search function found in the upper right corner of the website.

The Board hopes that owners and tenants will welcome the change and will take this opportunity to orientate themselves more often in the information on our website.

The house in the yard has been purchased
On the proposal of the Board, the General Assembly in 2019 decided that the owners’ association should buy the house in the backyard.
The house is bought and paid for. The building has been transferred to the owners’ association as at 1/1 2020.

 

The next board meeting is scheduled for February 6, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – december 2019

For English version, see below.

Nyt tørrerum
Ved vaskerirum 3 er etableret et nyt tørrerum – 3B. Tørrerummet er klar til brug og kan allerede reserveres.

Faldstammeprojektet
Skønstemaet er nu fastlagt, og én skønsmand er nu udpeget af Voldgiftsnævnet, som har anmodet skønsmanden om at påbegynde sagsbehandlingen og besvare de stillede spørgsmål.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Gårdprojekt
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med at indretning af gården. Derfor har bestyrelsen holdt et brainstormingsmøde med beboere og på opfordring modtaget en række e-mails fra beboere, hvorfra bestyrelsen har fået en masser input. Bestyrelsen har samlet inputtene. Se venligst vedlagte bilag. Bestyrelsen vil med udgangspunkt i inputtene arbejde videre med indretning af gården.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget er fortsat i kontakt med rådgivende arkitekter med hjælp til altanudtryk, der kan imødegå Frederiksberg Kommunes politikker, retningslinjer og holdninger for altaner i byrummet, og for indeværende er der ikke noget nyt at orientere om.

Internetforbindelsen opgraderet
Internetforbindelsen i ejendommen leveret af firmaet Fiberby er blevet opgraderet fra 500/500 Mbit/s til 1000/1000 Mbit/s til en uændret pris. Abonnenter behøver alt andet lige ikke foretage sig noget efter opgraderingen.

Reetablering af beplantning mod Aksel Møllers Have
Inden for det næste halve år vil beplantning mod Aksel Møllers Have blive genetableret efter at metrobyggeriet er blevet færdigt.

Ændret menustruktur på hjemmesiden
Bestyrelsen har valgt at ændre menustrukturen på ejerforeningens hjemmeside.

Principperne for ændringen er at samle informationerne til ét emne ét sted, færre niveauer, mere sigende overskrifter. F.eks. vil det betyde

 • et menupunkt, der samler al information om hvad du må/bør samt ikke må/ikke bør i hhv. i lejligheden og på fællesarealerne
 • et menupunkt, der fortæller om ejerforeningens projekter
 • et menupunkt, der samler diverse dokumenter.

Ændringen vil ske mellem jul og nytår.

Bestyrelsen håber, ejere og lejere vil tage godt imod ændring og vil benytte lejligheden til fremadrettet oftere at orientere sig i informationen på vores hjemmeside.

Udskiftning af sprinklerhoveder
Sprinklerhovederne til vores sprinkleranlæg er udskiftet.
De tidligere sprinklerhoveder var af ældre dato og havde et langt højere smeltepunkt end nutidens. Med nye sprinklerhoveder vil vores sprinklerhoveder i tilfælde af brand blive aktiveret tidligere end de ældre sprinklerhoveder. Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Juleferie
Funktionærerne kan træffes på sædvanlige tidspunkter fredag og mandag mellem jul og nytår.

Juledagene er typisk højtid for indbrud. Derfor vil bestyrelsen opfordre til, at alle holder ekstra øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgange og øvrige fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 8. januar 2020.


New drying room
At Laundry Room no. 3 a new drying room – 3B – has been established. The drying room is ready for use and can already be reserved.

Drainpipe project
The theme of assessment has now been determined, and one expert has now been appointed by the Arbitration Board, which has requested the expert to commence proceedings and answer the questions asked.

The Board has chosen to apply assessment to the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on the layout of the courtyard. Therefore, the Board held a brainstorming meeting with residents and on request received a number of emails from residents, from which the Board received a lot of input. The Board of Directors has gathered the input. Please see enclosed appendices (in Danish). Based on the inputs, the Board will continue to work on the layout of the courtyard.

Balcony Project
The working committee remains in contact with consultant architects with the help of balcony expressions that can counter Frederiksberg Municipality’s policies, guidelines and attitudes for balconies in the urban space, and for now there is nothing new to inform about.

Internet connection upgraded
The Internet connection in the building provided by the company Fiberby has been upgraded from 500/500 Mbit/s to 1000/1000 Mbit/s at an unchanged price. Subscribers do not need to do anything else after the upgrade.

Re-establishment of planting towards Aksel Møllers Have
Within the next six months, planting towards Aksel Møllers Have will be re-established after the metro construction has been completed.

Changed menu structure on the website
The Board has chosen to change the menu structure on the owners’ association’s website.

The principles of the change are to gather the information into one topic in one place, fewer submenus, more telling headlines.

Eg. meaning
– a menu item that collects all information about what you should / should not do respectively in the apartment and in the common areas
– a menu item that tells about the owner association’s projects
– a menu item that collects various documents.

The change will happen between Christmas and New Year.

The Board hopes owners and tenants will welcome the change and will use the opportunity to orientate themselves more often in the information on our website.

Replacement of sprinkler heads
The sprinkler heads for our sprinkler systems have been replaced.
The former sprinkler heads were of older date and had a much higher melting point than today’s. With new sprinkler heads, in the case of a fire, our sprinkler heads will be activated earlier than the older sprinkler heads. The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Christmas Holidays
The caretakers will be at work on Friday and Monday between Christmas and New Year.

Christmas days are typically the time of break-in. Therefore, the Board will encourage everyone to pay extra attention to any irregularities in the entrances and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next board meeting is scheduled for January 8, 2020.

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019, nr. 2

For English version, see below.

Cykeloprydning
I løbet af efteråret vil bestyrelsen og funktionærerne foretage en af oprydning i gården og cykelkældre for herreløse cykle. I den forbindelse vil der blive omdelt information og mærker i alle postkasser om, at cykler skal mærkes, inden funktionærerne indenfor en rimelig frist sætter umærkede cykler i et kælderrum. Umærkede cyklerne afhentes efterfølgende af Frederiksberg Kommune. Information om hvornår og hvordan følger.

Lynnedslag
Alle elektroniske låse kører igen online, og det er igen muligt at få lavet nøglebrikker hos funktionærerne.

Rensning af ventilationskanaler
Bestyrelsen har besluttet at få renset vores ventilationskanaler. Rensningen vil ske indefra i lejlighederne. Det betyder, at der skal være adgang til lejligheden, og der skal være adgang til ventilationskanalen i badeværelset.
Rensningen er planlagt til at ske primo næste år. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret informere yderligere om processen.

Opmåling af altaner
Medlemmer har igen modtaget brev fra Frederiksberg Kommune, hvori de bliver bedt om at kontrollere, om deres altaner er korrekt registreret i BBR, hvis de har altan. Bestyrelsen har via vores advokat skrevet til Frederiksberg Kommune, da vores advokat mener, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve af lægfolk, at de skal opmåle deres altan, et mål kommunen i øvrigt kan finde i deres egen Tekniske forvaltning.
Det er vores advokats opfattelse, at medlemmer ikke bør foretage sig noget som følge af brevet.

Faldstammeprojektet
Fastlæggelse af skønstema og -mand er fortsat til behandling i Voldgiftsnævnet. Bestyrelsen rykker for fremdrift.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget arbejder med projektet, og for indeværende er der ikke noget nyt at orientere om.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården. Derfor holdt bestyrelsen et brainstormingsmøde med beboere torsdag 26. september. Bestyrelsen fik et masser idéer fra mødet, men også fra e-mails beboere har sendt. Bestyrelsen vil gerne takker for deltagelsen og for idéerne. Bestyrelsen vil samle idéer og arbejder videre herfra.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 31. oktober 2019.


Bicycle Cleanup
During the fall, the Board and the caretakers will make a clean-up in the backyard and bicycle basements for unclaimed bicycles. Information and labels will be distributed in all mailboxes that bicycles must be labeled before the caretakers within a reasonable time place unmarked bicycles in a basement room. The unlabeled bikes are subsequently picked up by Frederiksberg Municipality. Information on when and how to follow.

Lightning strikes
All electronic locks are online again, and the caretakers can againg encode electronic keys.

Cleaning of ventilating duct
The Board has decided to clean the ventilating ducts. The cleaning will be done from the inside of the apartments. This means that there must be access to the apartment and access to the ventilating duct in the bathroom.
The cleaning is scheduled to take place early next year. During the autumn, the Board will provide further information on the process.

Measuring balconies
Members have received letters from Frederiksberg Municipality, in which they are asked to check whether their balconies are correctly registered in the BBR if they have a balcony. Through our lawyer, the Board has written to Frederiksberg Municipality, as our lawyer believes that the municipality does not have the authority to require lay persons to measure their balcony, a dimension municipality can otherwise find in their own Technical Department.
It is our lawyer’s opinion that members should do nothing as a result of the letter.

Drainpipe project
Determination of the questions to be answered by experts and of a expert is still in process at the Arbitration Board. The Board is pushing for progress at the Arbitration Board.

Balcony Project
The working committee is working on the project, and for now there is nothing new to inform about.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on layout of our courtyard. That’s why the Board held a brainstorming meeting with residents on Thursday, September 26. The Board got a lot of ideas from the meeting, but also from the e-mails residents sent. The Board would like to thank for the participation and for the ideas. The board will gather ideas and continue working from here.

 

The next board meeting is scheduled for October 31, 2019.

Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019

For English version, see below.

Ændrede opgaver for funktionærerne
For at fastholde og tiltrække kvalificerede arbejdskraft til jobbet som funktionær i ejerforeningen har bestyrelsen valgt ændre i opgaverne for funktionærerne.

Vagtordning uden for arbejdstid og tømning af affaldsskakter i weekenderne og på helligdage flyttes fra funktionærerne til to eksterne firmaer. Se videre nedenfor.

Funktionærernes tidsforbrug på ovennævnte opgaver flyttes til mandag til fredag til ejendomspasning.

Funktionærernes træffetid mandag til fredag er som følger:
Telefontid: kl. 7:00-14:00
Kontortid: kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.

Ændringen er trådt i kraft.

Ny vagtordning ved akut skade
Vagtselskabet BELFOR tager imod og visiterer opkald ved akut skade som f.eks. vandskade, strømafbrydelse. Listen over hvad akutte skader kan være, finder du vedlagt og på ejerforeningens hjemmeside enten
– via forsiden -> Kontakt ved akut skade, eller
– via Kontakt -> Akut skade.

Udenfor funktionærernes træffetid ved akut skade, skal du kontakte Belfor på tlf. 70 122 122:
Mandag til fredag: kl. 14:00 -07:00
Lør-/søn- og helligdage: Døgnet rundt

Ny ordning for tømning af affaldsskakter
Firmaet TipTop Ejendomsservice udskifter poserne i affaldsskaktene lørdag/søndag samt helligdage.
TipTop kender ejendommen i forvejen, da firmaet støvsuger og vasker vores hoved- og køkkentrapper.

Praktikant til ejendomspasning
Vores funktionær Martin får i den kommende tid hjælp af en voksenpraktikant, der hedder Gaba.
Gaba vil primært hjælpe til med pasning af fællesarealerne.
Tag godt imod Gaba.


English version

Changed duties for the caretakers
In order to retain and attract qualified workers to the job as a caretakker in the owners’ association, the Board has chosen to change the duties of the caretakers.

Damage management outside working hours and emptying of waste shafts on weekends and holidays are moved from the caretakers to two external companies. See below.

The caretaker’s time spent on the above tasks is shifted to Monday to Friday for premises care.

The office hours of the caretakers Monday to Friday are as follows:
Telephone hours: pm. 7: 00-14: 00
Office Hours: at. 7: 00-7: 15 p.m. 12: 00-12: 30th

The change has come into effect.

New arrangement in case of acute damage
The company BELFOR receives and visits calls in case of an acute damage, e.g. water damage, power failure. Please find the list of what acute damage can be attached and on the owners association’s website either
– via the homepage -> Kontakt ved akut skade, or
– via Kontakt -> Akut skade.

Outside office hours of the caretakers, contact Belfor on tel. 70 122 122:
Monday to Friday: 14 PM – 7 AM
Saturdays / Sundays and Holidays: Round-the-clock

New arrangement for emptying waste shafts
The company TipTop Ejendomsservice replaces the bags in the waste shelves Saturday / Sunday as well as holidays.
TipTop knows the premises all ready as the company vacuumes and washes our main and kitchen stairs.

Trainee for premises care
Our caretaker Martin will be assisted by an adult trainee named Gaba in the near future.
Gaba will primarily help with the care of the grounds.
Please welcome Gaba.

Nyt fra Bestyrelsen – september 2019, nr. 2

For English version, see below.

Lynnedslag
Lørdag den. 31. august slog lyn ned, der satte flere elektroniske systemer i ejerdommen ud af drift, ligesom flere private elektroniske apparater stod af.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge, hvordan ejendommen bedst muligt at modstå lynnedslag og følgeskader.

På nuværende tidspunkt har vi kun to udfordringer tilbage efter lynnedslaget:

 1. Vi har 3 hoveddøre mod Godthåbsvej (nr. 37, 39 og 41), hvor den automatiske døråbning ikke fungerer. I disse opgange må hoveddøren åbnes og lukkes manuelt, indtil reservedelene kommer.
 2. Vi har været nødt til at tage vores låsesystem af serveren, da vi stadig har en udfordring med softwaren. Dvs. alle dørlåse nu kører offline, ligesom dørene mod gården har gjort fra starten. Det gør, at vi kan bruge vores nøglebrikker helt normalt igen, også til portene.
  Men det gør desværre, at funktionærerne ikke kan laves nøglebrikker, indtil det er løst. Der er bestilt reservedele, men det kan tage noget tid, før det er helt løst.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget er i kontakt med rådgivende arkitekter med henblik på dialogmøde om hjælp til altanudtryk, der kan imødegå Frederiksberg Kommunes politiker, retningslinjer og holdninger for altaner i byrummet.

Markiser
På den ordinære generalforsamling den 4. april 2019 blev foreslået, at det skulle være muligt for beboerne at opsætte markiser over lejlighedernes altaner. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev i stedet udtrykt ønske om, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at opsætte markiser.

Bestyrelsen har været i kontakt med de relevante myndigheder hos Frederiksberg Kommune, da det er Kommunen, der skal godkende evt. opsætning af markiser.

Da vores bygning er erklæret bevaringsværdig, skal bygningens oprindelige karakter og udtryk ifølge lokalplanen bibeholdes ved konstruktive ændringer og ændret facadeudformning. Derfor må opsatte markiser ikke bryde bygningens harmoniske udtryk. Dette gælder både den enkelte markises design, samt det ’mønster’ markiserne på bygningen samlet danner.

Bestyrelsen er p.t. i fuld sving med at udforme retningslinjer for de enkelte markisers design.

Bestyrelsen har gennem kontakten med Frederiksberg Kommune fået det indtryk, at en fælles ansøgning om opsætning af et større antal markiser vil have væsentlig større sandsynlighed for at blive godkendt end individuelle ansøgninger.

Hvis et tilstrækkeligt stort antal beboere ønsker at opsætte markiser, vil bestyrelsen behjælpelig med at koordinere de indledende trin ved en fælles ansøgning. Skriv en e-mail til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvis du ønsker markise over din altans, så bestyrelsen kan få et overblik over interessen.

Private grill i gården fjernes efter uge 42
Bestyrelsen henstiller til, at beboere fjerner deres grill fra fællesarealerne for vintersæsonen.
Private grill, der ikke er fjernet, vil blive bortskaffet af funktionærerne efter uge 42.

Udskiftning af sprinklerhovederne
Bestyrelsen har besluttet at udskifte sprinklerhovederne til vores sprinkleranlæg.
De eksisterende sprinklerhoveder er af ældre dato og har et langt højere smeltepunkt end nutidens. Med nye sprinklerhoveder vil vores sprinklerhoveder i tilfælde af brand blive aktiveret tidligere end de eksisterende.
Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Faldstammeprojektet
Fastlæggelse af skønstema og -mand er ved at være i mål.
Bestyrelsen håber syn og skønsforretning snart kan starte.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården

Bestyrelsen vil i den forbindelse holde et møde, hvor beboere kan komme med deres ideer og ønsker til gården – på kort og lang sigt. Ideen er at få et overblik, både over om der et ønske om omlægninger og om konkrete tiltag, som bestyrelsen kan tage med i sit arbejde

Mødet afholdes torsdag den 26. september kl. 19 i varmekælderen.
Bemærk, at der er begrænset plads i lokalerne i varmekælderen.

Du er også velkommen til at e-maile dine tanker til bestyrelsen på ejerforeningen@godthaabshave.dk om f.eks.
– hvad fungerer ikke i gården,
– hvad skal der til for, at du vil bruge gården mere, eller
– hvilken gård vil du ønske at stå og se på fra dit vindue eller måske kommende altan.

Det kunne være behov for mere cykelparkering eller idéer om den bedste anvendelse af bygningen i gården, som den ekstraordinære generalforsamling besluttede at købe. Derudover kan der også være ønsker til en større omlægning af gården og dens funktioner på længere sigt.

Bestyrelsen er af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) blevet anbefalet at flytte affaldscontainere længere væk fra facaden af brandsikkerhedsmæssige hensyn. Der kan også være andre problemstillinger i gården, som det giver mening, at vi fra bestyrelsens side forsøger at adressere på den korte bane, mens vi afventer færdiggørelse af sagen omkring faldstammerne.

Toilet i gården lukker for vintersæsonen
Toilettet i gårdhuset lukker mandag d. 30. september for sæsonen.
Toilettet åbner igen primo april.

Affaldskørsel i gården
Bestyrelsen har bedt Frederiksberg Kommune om at få kommunens renovationsbiler til at sænke hastigheden i forbindelse med afhentning af skrald i vores gård.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 3. oktober 2019.


English version

Lightning strikes
Saturday August 31, lightning struck, which put multiple electronic systems out of operation as did several private electronic appliances.

The board is investigating how the property can best withstand lightning and consequential damage.

At present we have only two challenges left after the lightning strike:

 1. We have 3 front doors towards Godthåbsvej (Nos. 37, 39 and 41) where the automatic doorway does not work. In these entrances, the front door must be opened and closed manually until the spare parts arrive.
 2. We have had to take our locking software off the server as we still have a challenge with the software. I.e. all door locks now run offline, just like the doors to the courtyard have done from the start. This means that we can use our electronic key quite normally again, also for the gates. Unfortunately, it means that the caretakers cannot encode electronic key until it is resolved. Spare parts have been ordered, but it may take some time before it is completely resolved.

Balcony project
The working committee is in contact with consulting architects for the purpose of a dialogue meeting on assistance for balcony expressions that can counter Frederiksberg Municipality’s politicians, guidelines and attitudes for balconies in the urban space.

Awnings
At the Annual General Meeting on April 4, 2019, it was proposed that residents should be able to set up awnings over the apartments’ balconies. The proposal was not adopted, but instead it was expressed that the board should investigate the possibilities to set up awnings.

The Board has been in contact with the relevant authorities at Frederiksberg Municipality, as it is the municipality that must approve any setting up awnings.

As our building is declared worthy of preservation, the original character and expression of the building must be maintained according to the urban area development plan by constructive changes and altered facade design. Therefore, mounting awnings must not change the harmonious expression of the building. This applies to both the design of the individual awning and the ‘pattern’ of the awnings on the building as a whole.

The Board is currently working on guidelines for the design of the individual awnings.

Through the contact with the Municipality of Frederiksberg, the Board has the impression that a joint application for the installation of a larger number of awnings will be significantly more likely to be approved than individual applications.

If a sufficient number of residents wish to set up awnings, the Board will assist in coordinating the initial steps in a joint application. Write an e-mail to the ejerforeningen@godthaabshave.dk if you want awning over your balcony so that the board can get an overview of the interest.

Private barbecue in the courtyard is removed after week 42
The Board recommends that residents remove their barbecue from the courtyard for the winter season.
Private barbecues that have not been removed will be disposed of by caretakers after week 42.

Replacement of the sprinkler
The Board has decided to replace the sprinklers for our sprinkler systems.
The existing sprinklers are of an older date and have a much higher melting point than sprinklers of today. With new sprinklers our sprinklers in case of fire will be activated earlier than the existing ones.
The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Drainpipe project
Determination of the questions to be answered by experts and of a expert is process.
The Board hopes that expert appraisal can begin soon.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on the layout of the courtyard.

The Board will hold a meeting in which residents can come up with their ideas and wishes for the courtyard – in the short and long term. The idea is to get an overview, both of whether there is a desire for restructuring and about specific actions that the Board can take in its work

The meeting will be held on Thursday, September 26 at 19 PM in the caretakers office.
Please note, that there is limited space in the basement.

You are also welcome to e-mail your thoughts to the board of directors at ownerforeningen@godthaabshave.dk about e.g.
– what doesn’t work in the courtyard,
– what does it take for you to use the courtyard more, or
– what kind of courtyard do you want to stand and watch from your window or maybe a future balcony.

More bicycle parking or ideas about the best use of the building in the courtyard could be needed, which the extraordinary general meeting decided to buy. In addition, there may also be a desire for a major restructuring of the courtyard and its functions in the longer term.

The Board has been recommended by the Danish Fire and Security Institute (DBI) to move waste containers further away from the facade for fire safety reasons. There may be other issues in the courtyard as well, which makes sense that we, on the part of the board, are trying to address the short course while we await the completion of the drainpipe project.

Toilet in the courtyard closes for the winter season
The toilet in the courtyard closes on Monday, September 30 for the season.
The toilet will open again in early April.

Refuse collection cars in the courtyard
The Board has asked the Municipality of Frederiksberg to get the municipality’s refuse collection cars to slow down the speed when collecting garbage in our courtyard.

 

The next board meeting is scheduled for October 3, 2019.

Lynnedslaget – opdatering

For English version, see below.

Denne information er den sidste opdatering om følgerne af lynnedslaget den 31. august.
Fremadrettet er det kun de berørte opgange, der vil få en opdatering på de forhold, som berør dem.

Internet
Vores internetudbyder Fiberby melder normal drift af internetforbindelsen i ejendommen.
Hvis du mener, du har problemer med din internetforbindelse, så ring til Fiberby’s Kundeservice:
Tlf.nr. 33 23 00 99 – man-fre kl. 10.00-18.00, lør kl. 10.00-14.00.

Fællesantennen
Fællesantennen virker igen.

Elevatorerne
Elevatoren i nr. 2 og nr. 6 er oppe at køre igen.
Elevatoren i nr. 35 er fortsat ude af drift. Der arbejdes på højtryk for at få den op at køre igen.

Låsesystemet inkl. den lille port
Låsesystemet til nr. 2, nr. 4 og Godthåbsvej virker desværre ikke endnu. Det hele hænger sammen – elektrikeren har afventet Fiberby, før de kunne gå i gang, og låsefirmaet kan ikke gå i gang, før elektrikeren er færdig. Fiberby er færdig, elektrikeren er i gang og bliver, hvis alt går vel, færdig fredag den 6. sept. og så kan låsefirmaet gå i gang. Vi satser på, at låsesystemet virker igen i begyndelsen af næste uge.

Nøglebrikker
Det er ikke muligt få lavet nøglebrikker hos funktionærerne, før låsesystemet virker igen.

Den store port
Portfirmaet kommer fredag den 6. sept. og tilse skaden på den store port. Afventer status.

 


English version

This information is the last update on the effects of the lightning strike on August 31.
Henceforth only affected entrances will receive an update.

Internet
Our internet service provider Fiberby reports normal operation of the Internet connection in the property.
If you believe, you have problems with your Internet connection, call Fiberby’s Customer Service:
Phone number. 33 23 00 99 – Mon.-Fri. 10 AM to 6 PM, Sat. 10 AM to 14 PM.

Community antenna
The community antenna works again.

Lifts
The elevator in no. 2 and no. 6 is up and running again.
The elevator in No. 35 remains out of service. A hard job is done to make the lift works again.

The locking system incl. the small gate
Unfortunately, the lock system for No. 2, No. 4 and Godthåbsvej does not work yet. It’s all connected – the electrician has been waiting for Fiberby before they could start, and the locking company can’t start until the electrician is done. Fiberby is finished, the electrician is working on the issue and, if all goes well, will be finished on Friday, September 6, and then the locking company can get started. We are aiming for the locking system to work again at the beginning of next week.

Electronic key
It is not possible to get electronic key by the caretakers until the locking system works again.

The big gate
The gate company will arrive on Friday, September 6, and inspect the damage on the large gate. Pending status.

Nyt fra Bestyrelsen – september 2019

For English version, see below.

Lynnedslaget – opdatering
Vi har fået et overblik over lynnedslaget, og håndværkere er tilkaldt til de ting, hvor det er nødvendigt.

Skade på elektroniske apparater
Vi har hørt om rigtig mange, som har mistet deres routere eller deres TV pga. lynnedslaget.’
Ejendommens forsikring dækker IKKE disse skader. Alle løsøre skal dækkes via egen indboforsikring.
Vi råder alle til at tjekke de apparater, som har siddet i en stikkontakt lørdag ved nedslaget. Det kan være lamper, TV, elektriske komfurer mv.

Internet
Vores internetudbyder Fiberby har været ude både søndag d. 1. sept. og mandag d. 2. sept. for at erstatte udbrændte krydsfelter i kælderen, så alle kunne få internet igen. Alle krydsfelter skulle være oppe og køre igen. Fiberby har koncentreret sig om området fra nr. 14 og ned til Godthåbsvej og selve Godthåbsvej, da det var der, at Fiberby kunne se, at der var skader. Fiberby har ikke kunne se nogle skader fra nr. 14 og op. MEN det betyder ikke, at der ikke kan være noget galt. Hvis der er det, så følg nedenstående:
Hvis dit internetforbindelse ikke virker, så skal du teste, om det er din internetforbindelse eller router, som det er galt med. Der er rigtig mange routere, som er stået af pga. lynnedslaget. Routeren kan sagtens lyse og se ud, som når de virkede, så derfor er du nødt til at teste det.
Det gøres ved at tage det kabel, som forbinder routeren med internetstikket, ud. Prøv nu at tilkoble din PC til kablet, som er forbundet med internetstikket. Hvis du kan komme på internettet via din Pc, så er der internetforbindelse, og så er det din router, der ikke virker. Hvis du ikke kan komme på internettet via din PC, så skal du ringe til Fiberby og fejlmelde din internetforbindelse – husk at sige, at du har testet med et kabel.

Fiberbys Kundeservice, tlf. 33 23 00 99 – man-fre kl. 10.00-18.00 og lør kl. 10.00-14.00.

Fællesantennen
Fællesantennen virker heller ikke. Dansk Kabel TV er kontaktet og kommer og ser på skaden tirsdag d. 3. sept. Status følger.

Elevatorerne
Elevatorerne i nr. 2, 6 og nr. 35 er stadig ude af drift. Elevatorfirmaet kommer tirsdag d. 3. sept. og ser, hvad de kan udbedre og få til at køre. Status følger.

Låsesystemet, inkl. den lille port
Firmaet til låsesystemet har været på ejendommen mandag 2. sept. og tilset skaderne vedr. Godthåbsvej, AMH nr. 2 og nr. 4 samt den lille port. Reservedelene er bestilt. Hvis alt går vel, og der ikke er yderligere udfordringer, så skulle den del af systemet være oppe og køre igen onsdag d. 4. sept. eftermiddag. Status følger.

Den store port
Portfirmaet kommer tirsdag d. 3. sept. og ser på skaden. Status følger.

Funktionærerne
Husk, funktionærerne har rigtig meget at se til som følge af lynnedslaget. Hvis I har henvendelser udenfor åbningstid, som IKKE drejer sig om akutte ting, så send en e-mail til kontor@godthaabshave.dk eller læg en besked i ejendomskontorets postkasse, og funktionærerne vil kontakte jer hurtigst mulig.

Vores ejendomsfunktionær Allan stopper
Allan Kristiansen fratræder efter eget ønske og har sidste ordinær arbejdsdag i ejendommen mandag d. 30. sept.

Bestyrelsen takker Allan for godt samarbejde, god service overfor beboerne samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen og ønsker ham alt det bedste for fremtiden.

Bestyrelsen har iværksat proces som følge af Allans fratrædelse.

 


English version

Lightning strike – update
We have an overview of the lightning strike, and craftsmen are called to the things where it is needed.

Damage to electronic devices
We have heard of many people whosew routers or TVs are damage due to the lightning strike.
The property insurance does NOT cover these damages. All movable property must be covered via own home insurance.
We advise everyone to check the electronic devices that were plugged into a socket Saturday at the time of the lightning strik. These can be lamps, TVs, electric cookers, etc.

Internet
The internetprovider Fiberby has worked both Sunday, September 1 and Monday, September 2, to replace burnt-out cross-connects in the basement, so that everyone could have internet again. All cross-connects should be up and running again. They have concentrated on the area from AMH 14 to Godthåbsvej and Godthåbsvej itself, when it was there that Fiberby could see that cross-connects were damaged. Fiberby has not been able to see any damage AMH 14 and up. BUT that does not mean there can be nothing wrong. If so, follow these steps:
If your internet connection does not work, then test if it is your internet connection or router with which it is not working. There are a lot of routers that have been damaged due to the lightning strike. The router can easily like it works, but not necessarily does, so you have to test it.
This is done by unplugging the cable that connects the router to the Internet connector. Now try connecting your PC to the cable that is connected to the Internet connection. If you can access the Internet through your PC then there is an internet connection and then it is your router that does not work. If you cannot access the Internet via your PC, then call Fiberby and report your internet connection – remember to say that you have tested with a cable.
Fiberbys Customer Service, tel. 33 23 00 99 – Mon-Fri, 10 AM -6 PM and Sat. 10:00 AM to 14:00 PM.

Community antenna
The community antenna doesn’t work either. Dansk Kabel TV is contacted and comes and looks at the damage on Tuesday, September 3. Status follows.

The lifts
The elevators in # 2, 6 and # 35 are still out of service. The elevator company arrives on Tuesday, September 3, and sees what they can fix and get them running. Status follows.

The locking system, incl. the small gate
The company for the locking system was on the property on Monday, September 2, and inspected the damage relating to Godthåbsvej, AMH # 2 and # 4 as well as the small gate. Spare parts are ordered. If all goes well and there are no further challenges, then that part of the system should be up and running again on Wednesday, September 4th afternoon. Status follows.

The big gate
The port company comes Tuesday, September 3, and looks at the damage. Status follows.

Caretakers
Remember, the caretakers have a lot to look at as a result of the lightning strike. If you have out-of-hours inquiries that are NOT about urgent matters, please send an email to kontor@godthaabshave.dk or leave a note in mailbox at the caretakers’ office and the caretakers will contact you as soon as possible.

Our caretakers Allan resigns
Allan Kristiansen resigns at his own request and has the last ordinary working day Monday 30 September.

The board thanks Allan for good cooperation, good service to the residents and good and conscientious work done and wishes him all the best for the future.

The Board has initiated a process following Allan’s resignation.