Sammendrag fra bestyrelsesmøde (konstituerende) tirsdag d. 2. maj 2017

Bestyrelsen er nu konstitueret, således at Tais Brüniche-Olsen forsætter som formand og Henrik Wang forsætter som næstformand. Derudover består bestyrelsen af Jeppe Holst, Michael Graae, Peter Siegumfeldt, Alice Juhl og Niels Tradsfeldt.

Bestyrelsen gennemgik i overskriftform de opgaver, som kommer til at være i fokus det kommende år:

Afslutning af byggesagen.
Der skal foretages en række efterjusteringer, heraf nogle som er til gene for beboerne. Byggeudvalget følger afslutningen nøje og bestræber sig på at sagen afsluttes både så teknisk forsvarligt og smertefrit som muligt. Yderligere oplysninger i nyhedsbrev.
Ansvarlig: Tais, Henrik

Altaner mod gården
Teknisk og æstetisk gennemgang af indhentede tilbud af altaner mod gården. Det valgte forslag til projekt vil blive præsenteret ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens medlemmer skal beslutte, om der skal gås videre med udarbejdelse af detailprojekt. Det enkelte medlem skal individuelt beslutte, om man vil tilkøbe altaner. Derefter søges om byggetilladelse hos Frederiksberg Kommune.
Ansvarlig: Niels, Tais

Sikkerhedsdøre
Bestyrelsen har indhentet tilbud på sikkerhedsdøre, som ud over sikring mod indbrud vil dæmpe støj og træk fra opgangen. Tilbuddet vil snarest blive udsendt til medlemmerne.
Ansvarlig: Tais

Skift af internetleverandør
28. juni skifter foreningen internetudbyder. Der er forhandlet en ny løsning til højhastighedsinternet, hvor der tilbydes 500/500 MB internet til 85 kr. pr.måned. Den nye udbyder, Fiberby, vil være til stede på skiftedagen for at kunne hjælpe med eventuelle overgangsudfordringer. Der udsendes særskilt information med gratis tilslutning i 14 dage. Alle beboere kan desuden gratis teste Fiberby forbindelse de første 14 dage uden tilmelding. Vedrørende IP telefoni flyttes dette til Viptel. Særskilt info er på vej til de beboere som benytter ip telefoni.
Ansvarlig: Jeppe

Skift til Techem / ny måling af forbrug af varme og vand
Varmemålere på radiatorerne er nu udskiftet. I løbet af foråret/sommeren vil systemet blive endeligt indkørt. Derefter vil alle beboere blive afregnet af konkret forbrug af såvel varme som brug af koldt og varmt vand. Samtidig kan man løbende følge sit eget forbrug via en app til smartphone.
Ansvarlig: Jeppe

Evt. skift af fællesantenne
Bestyrelsen overvejer, at foreningens fællesantenne udskiftes til en anden form for kabel TV løsning, hvor det er muligt at tilkøbe forskellige tilvalgskanaler. Fordelen vil være, at foreningen kan spare en relativ høj fælles antenneafgift, som efterfølgende kun skal betales af de konkrete brugerne på anlægget. Der vil stadig være mulighed for at modtage TV via en stueantenne. Evt. skift skal forelægges og uddybes på en generalforsamling.
Ansvarlig: Jeppe, Niels

Gårdprojekt / indkøb til haven / affaldshåndtering
Bestyrelsen er i dialog med en landskabsarkitekt, hvor der pt. udarbejdes forskellige forslag til en mere hensigtsmæssig indretning af gården. Fokusområderne er forbedring af cykelparkering og placering af containere til genbrug. Endeligt forslag vil blive forelagt næste ordinære generalforsamling. Desuden ses på indkøb af nyt legehus og sandkasse til haven
Ansvarlig: Peter, Michael, Jeppe

Sociale arrangementer
Den store fællesgril vil blive tændt op 4 gange hen over sommeren, lørdag d. 3. juni, fredag d. 16. juni, lørdag d. 1. juli og søndag d. 16. juli og grillen er tændt fra kl. 18. Alle beboere er velkomne og skal blot selv medbringe mad, drikke og godt humør. Ældre kan få hjælp på grillen!
Børnedag afholdes søndag d. 18. juni kl. 14. Alle børn er velkomne til leg, saft og kage, samt kaffe til de voksne.
Der er planlagt sommerfest med telt, helstegt pattegris og tilbehør lørdag d. 5. august. Sommerfesten er for alle beboere i ejendommen. Der kommer yderligere information i løbet af juli måned.
Ansvarlig: Alice, Jeppe, Peter, Niels

Gennemgang af regnskab og gennemgang af leverandører.
To medlemmer af bestyrelsen gennemgår regnskabet for 2016, samt aftaler med faste leverandører for at undersøge om pris og/eller aftale skal genforhandles til bedre service, lavere pris eller begge dele.
Ansvarlig: Alice, Jeppe

Forbedret kommunikation fra bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker at give beboerne indblik i de emner, der behandles i løbet af året og vil derfor skrive et sammendrag, der udsendes som nyhedsbrev ca. 1 uge efter bestyrelsesmøderne. Efter dette bestyrelsesåret vil vi så evaluere indsatsen, baseret på responsen fra beboerne.
Ansvarlig: Niels 

Derudover drøftede bestyrelsen henvendelser fra medlemmerne:

Hundeluftning i gården
Der er blevet konstateret, at der luftes hunde i gården med dertilhørende efterladenskaber til gene for de øvrige beboere. Bestyrelsen minder om, at hundeluftning i gården er i strid med vedtægterne. I stedet henvises til offentlig gade og vej samt parken ud for ejendommen.

Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. Fodring af fugle, katte og andre dyr må ikke finde sted fra ejendommens altaner eller på fællesarealerne.

Ombygningsstøj i lejligheder
Bestyrelsen minder om, at der i husordenen er forbud mod støjende arbejde i lejlighederne på bestemte tidspunkter:

Moderniseringsarbejder, hamren, banken, støj fra maskiner i bygningsdele, gulvslibning etc. må kun finde sted mandag – fredag kl. 08.00 og 18.00 samt lørdag mellem 10 og 13. Der må ikke finde moderniseringsarbejder sted søndag og på helligdage.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 31. maj. Hovedpunkt er gennemgang af tilbud på altaner mod gården.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are Disabled