Nyt fra Bestyrelsen – september 2020

For English version, see below.

Undgå rotter og indbrud
Der er blevet fanget flere rotter i kælderen over sommeren. Vi skal undgå rotter, da rotter udgør en sundhedsrisiko.

  1. Hold vinduer i kælderen lukket eller i låst position
  2. Hold døre til kælderen lukket
  3. Sikre at døre – både til gaden og til gården – lukker.

Det er også vigtigt at holde dørene i og til fællesarealer lukket for minierne risikoen for indbrud og for at minimere evt. brand i at sprede sig.

Overhold husorden m.v.
De sidste halve års har bestyrelsen konstateret eller modtaget klager over manglende overholdelse af husordenen m.v. – alt lige fra lejlighedsrenovering, grill på altan, vaskerireservationer, hunde i gården, affaldssortering – flere brud end bestyrelsen plejer.

Derfor vil bestyrelsen rette opmærksomheden på, at det alle beboers pligt at udvise hensyn iht. husordenen m.v.

På ejerforeningens hjemmeside finder du anvisninger og vejledninger til forskellige situationer.

Bestyrelsen vedlægger dette nyhedsbrev husordenen til behagelig genopfriskning.

Skorstene vedligeholdes
En række skorstene på taget trænger til at blive repareret.
Arbejdet starter i uge 39 og løber til uge 43. Vedligeholdelsen vil ske via stilladser uden for ejendommen.
De “berørte” opgange vil blive yderligere informeret ved opslag i opgangene.

Faldstammeprojektet
Skønsforretningen blev endeligt afholdt, som planlagt den 2. juli, og alle partere deltog.
Skønsmanden er nu i gang med at besvare spørgsmål, foretage egne undersøgelser og skrive sin skønsrapport.

I skrivende stund forventer bestyrelsen at modtage skønsrapporten i dette kvartal.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 8. september 2020.


News from The Board – September 2020

Avoid rats and burglary
Several rats have been caught in the basement over the summer. We must avoid rats as rats pose a health risk.

1. Keep windows in the basement closed or in the locked position
2. Keep basement doors closed
3. Ensure that doors – both to the street and to the courtyard – close.

It is also necessary to keep the doors in and to common areas closed to the mines the risk of burglary and to minimize any fire in spreading.

Observe house rules etc.
In the last six months, the Board has found or received complaints about non-compliance with house rules etc. – everything from apartment renovation, barbecue on the balcony, laundry reservations, dogs in the yard, waste sorting – more violations than the Board usually see.

Therefore, the Board will draw attention to the fact that it is the duty of all residents to show consideration in accordance with the house rules etc.

On the owners’ association’s website, you will find instructions and guidelines for different situations.

The Board attaches to this newsletter house rules for pleasant refreshment.

Chimneys are maintained
A number of chimneys on the roof need to be repaired.
The work starts in week 39 and runs until week 43. The maintenance will take place via scaffolding outside the building.
The “affected” entrances will be further informed by notices in the entrances.

Drainpipe project
The appraisal business was finally held, as planned on July 2, and all parties participated.
The appraiser is now in the process of answering questions, predicting his own surveys and writing his appraisal report.

At the time of writing, the Board expects to receive the report in this quarter.

 

The next board meeting is scheduled for September 8, 2020.

Comments are Disabled