Nyt fra Bestyrelsen – september 2019

For English version, see below.

Lynnedslaget – opdatering
Vi har fået et overblik over lynnedslaget, og håndværkere er tilkaldt til de ting, hvor det er nødvendigt.

Skade på elektroniske apparater
Vi har hørt om rigtig mange, som har mistet deres routere eller deres TV pga. lynnedslaget.’
Ejendommens forsikring dækker IKKE disse skader. Alle løsøre skal dækkes via egen indboforsikring.
Vi råder alle til at tjekke de apparater, som har siddet i en stikkontakt lørdag ved nedslaget. Det kan være lamper, TV, elektriske komfurer mv.

Internet
Vores internetudbyder Fiberby har været ude både søndag d. 1. sept. og mandag d. 2. sept. for at erstatte udbrændte krydsfelter i kælderen, så alle kunne få internet igen. Alle krydsfelter skulle være oppe og køre igen. Fiberby har koncentreret sig om området fra nr. 14 og ned til Godthåbsvej og selve Godthåbsvej, da det var der, at Fiberby kunne se, at der var skader. Fiberby har ikke kunne se nogle skader fra nr. 14 og op. MEN det betyder ikke, at der ikke kan være noget galt. Hvis der er det, så følg nedenstående:
Hvis dit internetforbindelse ikke virker, så skal du teste, om det er din internetforbindelse eller router, som det er galt med. Der er rigtig mange routere, som er stået af pga. lynnedslaget. Routeren kan sagtens lyse og se ud, som når de virkede, så derfor er du nødt til at teste det.
Det gøres ved at tage det kabel, som forbinder routeren med internetstikket, ud. Prøv nu at tilkoble din PC til kablet, som er forbundet med internetstikket. Hvis du kan komme på internettet via din Pc, så er der internetforbindelse, og så er det din router, der ikke virker. Hvis du ikke kan komme på internettet via din PC, så skal du ringe til Fiberby og fejlmelde din internetforbindelse – husk at sige, at du har testet med et kabel.

Fiberbys Kundeservice, tlf. 33 23 00 99 – man-fre kl. 10.00-18.00 og lør kl. 10.00-14.00.

Fællesantennen
Fællesantennen virker heller ikke. Dansk Kabel TV er kontaktet og kommer og ser på skaden tirsdag d. 3. sept. Status følger.

Elevatorerne
Elevatorerne i nr. 2, 6 og nr. 35 er stadig ude af drift. Elevatorfirmaet kommer tirsdag d. 3. sept. og ser, hvad de kan udbedre og få til at køre. Status følger.

Låsesystemet, inkl. den lille port
Firmaet til låsesystemet har været på ejendommen mandag 2. sept. og tilset skaderne vedr. Godthåbsvej, AMH nr. 2 og nr. 4 samt den lille port. Reservedelene er bestilt. Hvis alt går vel, og der ikke er yderligere udfordringer, så skulle den del af systemet være oppe og køre igen onsdag d. 4. sept. eftermiddag. Status følger.

Den store port
Portfirmaet kommer tirsdag d. 3. sept. og ser på skaden. Status følger.

Funktionærerne
Husk, funktionærerne har rigtig meget at se til som følge af lynnedslaget. Hvis I har henvendelser udenfor åbningstid, som IKKE drejer sig om akutte ting, så send en e-mail til kontor@godthaabshave.dk eller læg en besked i ejendomskontorets postkasse, og funktionærerne vil kontakte jer hurtigst mulig.

Vores ejendomsfunktionær Allan stopper
Allan Kristiansen fratræder efter eget ønske og har sidste ordinær arbejdsdag i ejendommen mandag d. 30. sept.

Bestyrelsen takker Allan for godt samarbejde, god service overfor beboerne samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen og ønsker ham alt det bedste for fremtiden.

Bestyrelsen har iværksat proces som følge af Allans fratrædelse.

 


English version

Lightning strike – update
We have an overview of the lightning strike, and craftsmen are called to the things where it is needed.

Damage to electronic devices
We have heard of many people whosew routers or TVs are damage due to the lightning strike.
The property insurance does NOT cover these damages. All movable property must be covered via own home insurance.
We advise everyone to check the electronic devices that were plugged into a socket Saturday at the time of the lightning strik. These can be lamps, TVs, electric cookers, etc.

Internet
The internetprovider Fiberby has worked both Sunday, September 1 and Monday, September 2, to replace burnt-out cross-connects in the basement, so that everyone could have internet again. All cross-connects should be up and running again. They have concentrated on the area from AMH 14 to Godthåbsvej and Godthåbsvej itself, when it was there that Fiberby could see that cross-connects were damaged. Fiberby has not been able to see any damage AMH 14 and up. BUT that does not mean there can be nothing wrong. If so, follow these steps:
If your internet connection does not work, then test if it is your internet connection or router with which it is not working. There are a lot of routers that have been damaged due to the lightning strike. The router can easily like it works, but not necessarily does, so you have to test it.
This is done by unplugging the cable that connects the router to the Internet connector. Now try connecting your PC to the cable that is connected to the Internet connection. If you can access the Internet through your PC then there is an internet connection and then it is your router that does not work. If you cannot access the Internet via your PC, then call Fiberby and report your internet connection – remember to say that you have tested with a cable.
Fiberbys Customer Service, tel. 33 23 00 99 – Mon-Fri, 10 AM -6 PM and Sat. 10:00 AM to 14:00 PM.

Community antenna
The community antenna doesn’t work either. Dansk Kabel TV is contacted and comes and looks at the damage on Tuesday, September 3. Status follows.

The lifts
The elevators in # 2, 6 and # 35 are still out of service. The elevator company arrives on Tuesday, September 3, and sees what they can fix and get them running. Status follows.

The locking system, incl. the small gate
The company for the locking system was on the property on Monday, September 2, and inspected the damage relating to Godthåbsvej, AMH # 2 and # 4 as well as the small gate. Spare parts are ordered. If all goes well and there are no further challenges, then that part of the system should be up and running again on Wednesday, September 4th afternoon. Status follows.

The big gate
The port company comes Tuesday, September 3, and looks at the damage. Status follows.

Caretakers
Remember, the caretakers have a lot to look at as a result of the lightning strike. If you have out-of-hours inquiries that are NOT about urgent matters, please send an email to kontor@godthaabshave.dk or leave a note in mailbox at the caretakers’ office and the caretakers will contact you as soon as possible.

Our caretakers Allan resigns
Allan Kristiansen resigns at his own request and has the last ordinary working day Monday 30 September.

The board thanks Allan for good cooperation, good service to the residents and good and conscientious work done and wishes him all the best for the future.

The Board has initiated a process following Allan’s resignation.

Comments are Disabled