Nyt fra Bestyrelsen – september 2019, nr. 2

For English version, see below.

Lynnedslag
Lørdag den. 31. august slog lyn ned, der satte flere elektroniske systemer i ejerdommen ud af drift, ligesom flere private elektroniske apparater stod af.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge, hvordan ejendommen bedst muligt at modstå lynnedslag og følgeskader.

På nuværende tidspunkt har vi kun to udfordringer tilbage efter lynnedslaget:

  1. Vi har 3 hoveddøre mod Godthåbsvej (nr. 37, 39 og 41), hvor den automatiske døråbning ikke fungerer. I disse opgange må hoveddøren åbnes og lukkes manuelt, indtil reservedelene kommer.
  2. Vi har været nødt til at tage vores låsesystem af serveren, da vi stadig har en udfordring med softwaren. Dvs. alle dørlåse nu kører offline, ligesom dørene mod gården har gjort fra starten. Det gør, at vi kan bruge vores nøglebrikker helt normalt igen, også til portene.
    Men det gør desværre, at funktionærerne ikke kan laves nøglebrikker, indtil det er løst. Der er bestilt reservedele, men det kan tage noget tid, før det er helt løst.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget er i kontakt med rådgivende arkitekter med henblik på dialogmøde om hjælp til altanudtryk, der kan imødegå Frederiksberg Kommunes politiker, retningslinjer og holdninger for altaner i byrummet.

Markiser
På den ordinære generalforsamling den 4. april 2019 blev foreslået, at det skulle være muligt for beboerne at opsætte markiser over lejlighedernes altaner. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev i stedet udtrykt ønske om, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at opsætte markiser.

Bestyrelsen har været i kontakt med de relevante myndigheder hos Frederiksberg Kommune, da det er Kommunen, der skal godkende evt. opsætning af markiser.

Da vores bygning er erklæret bevaringsværdig, skal bygningens oprindelige karakter og udtryk ifølge lokalplanen bibeholdes ved konstruktive ændringer og ændret facadeudformning. Derfor må opsatte markiser ikke bryde bygningens harmoniske udtryk. Dette gælder både den enkelte markises design, samt det ’mønster’ markiserne på bygningen samlet danner.

Bestyrelsen er p.t. i fuld sving med at udforme retningslinjer for de enkelte markisers design.

Bestyrelsen har gennem kontakten med Frederiksberg Kommune fået det indtryk, at en fælles ansøgning om opsætning af et større antal markiser vil have væsentlig større sandsynlighed for at blive godkendt end individuelle ansøgninger.

Hvis et tilstrækkeligt stort antal beboere ønsker at opsætte markiser, vil bestyrelsen behjælpelig med at koordinere de indledende trin ved en fælles ansøgning. Skriv en e-mail til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvis du ønsker markise over din altans, så bestyrelsen kan få et overblik over interessen.

Private grill i gården fjernes efter uge 42
Bestyrelsen henstiller til, at beboere fjerner deres grill fra fællesarealerne for vintersæsonen.
Private grill, der ikke er fjernet, vil blive bortskaffet af funktionærerne efter uge 42.

Udskiftning af sprinklerhovederne
Bestyrelsen har besluttet at udskifte sprinklerhovederne til vores sprinkleranlæg.
De eksisterende sprinklerhoveder er af ældre dato og har et langt højere smeltepunkt end nutidens. Med nye sprinklerhoveder vil vores sprinklerhoveder i tilfælde af brand blive aktiveret tidligere end de eksisterende.
Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Faldstammeprojektet
Fastlæggelse af skønstema og -mand er ved at være i mål.
Bestyrelsen håber syn og skønsforretning snart kan starte.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården

Bestyrelsen vil i den forbindelse holde et møde, hvor beboere kan komme med deres ideer og ønsker til gården – på kort og lang sigt. Ideen er at få et overblik, både over om der et ønske om omlægninger og om konkrete tiltag, som bestyrelsen kan tage med i sit arbejde

Mødet afholdes torsdag den 26. september kl. 19 i varmekælderen.
Bemærk, at der er begrænset plads i lokalerne i varmekælderen.

Du er også velkommen til at e-maile dine tanker til bestyrelsen på ejerforeningen@godthaabshave.dk om f.eks.
– hvad fungerer ikke i gården,
– hvad skal der til for, at du vil bruge gården mere, eller
– hvilken gård vil du ønske at stå og se på fra dit vindue eller måske kommende altan.

Det kunne være behov for mere cykelparkering eller idéer om den bedste anvendelse af bygningen i gården, som den ekstraordinære generalforsamling besluttede at købe. Derudover kan der også være ønsker til en større omlægning af gården og dens funktioner på længere sigt.

Bestyrelsen er af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) blevet anbefalet at flytte affaldscontainere længere væk fra facaden af brandsikkerhedsmæssige hensyn. Der kan også være andre problemstillinger i gården, som det giver mening, at vi fra bestyrelsens side forsøger at adressere på den korte bane, mens vi afventer færdiggørelse af sagen omkring faldstammerne.

Toilet i gården lukker for vintersæsonen
Toilettet i gårdhuset lukker mandag d. 30. september for sæsonen.
Toilettet åbner igen primo april.

Affaldskørsel i gården
Bestyrelsen har bedt Frederiksberg Kommune om at få kommunens renovationsbiler til at sænke hastigheden i forbindelse med afhentning af skrald i vores gård.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 3. oktober 2019.


English version

Lightning strikes
Saturday August 31, lightning struck, which put multiple electronic systems out of operation as did several private electronic appliances.

The board is investigating how the property can best withstand lightning and consequential damage.

At present we have only two challenges left after the lightning strike:

  1. We have 3 front doors towards Godthåbsvej (Nos. 37, 39 and 41) where the automatic doorway does not work. In these entrances, the front door must be opened and closed manually until the spare parts arrive.
  2. We have had to take our locking software off the server as we still have a challenge with the software. I.e. all door locks now run offline, just like the doors to the courtyard have done from the start. This means that we can use our electronic key quite normally again, also for the gates. Unfortunately, it means that the caretakers cannot encode electronic key until it is resolved. Spare parts have been ordered, but it may take some time before it is completely resolved.

Balcony project
The working committee is in contact with consulting architects for the purpose of a dialogue meeting on assistance for balcony expressions that can counter Frederiksberg Municipality’s politicians, guidelines and attitudes for balconies in the urban space.

Awnings
At the Annual General Meeting on April 4, 2019, it was proposed that residents should be able to set up awnings over the apartments’ balconies. The proposal was not adopted, but instead it was expressed that the board should investigate the possibilities to set up awnings.

The Board has been in contact with the relevant authorities at Frederiksberg Municipality, as it is the municipality that must approve any setting up awnings.

As our building is declared worthy of preservation, the original character and expression of the building must be maintained according to the urban area development plan by constructive changes and altered facade design. Therefore, mounting awnings must not change the harmonious expression of the building. This applies to both the design of the individual awning and the ‘pattern’ of the awnings on the building as a whole.

The Board is currently working on guidelines for the design of the individual awnings.

Through the contact with the Municipality of Frederiksberg, the Board has the impression that a joint application for the installation of a larger number of awnings will be significantly more likely to be approved than individual applications.

If a sufficient number of residents wish to set up awnings, the Board will assist in coordinating the initial steps in a joint application. Write an e-mail to the ejerforeningen@godthaabshave.dk if you want awning over your balcony so that the board can get an overview of the interest.

Private barbecue in the courtyard is removed after week 42
The Board recommends that residents remove their barbecue from the courtyard for the winter season.
Private barbecues that have not been removed will be disposed of by caretakers after week 42.

Replacement of the sprinkler
The Board has decided to replace the sprinklers for our sprinkler systems.
The existing sprinklers are of an older date and have a much higher melting point than sprinklers of today. With new sprinklers our sprinklers in case of fire will be activated earlier than the existing ones.
The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Drainpipe project
Determination of the questions to be answered by experts and of a expert is process.
The Board hopes that expert appraisal can begin soon.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on the layout of the courtyard.

The Board will hold a meeting in which residents can come up with their ideas and wishes for the courtyard – in the short and long term. The idea is to get an overview, both of whether there is a desire for restructuring and about specific actions that the Board can take in its work

The meeting will be held on Thursday, September 26 at 19 PM in the caretakers office.
Please note, that there is limited space in the basement.

You are also welcome to e-mail your thoughts to the board of directors at ownerforeningen@godthaabshave.dk about e.g.
– what doesn’t work in the courtyard,
– what does it take for you to use the courtyard more, or
– what kind of courtyard do you want to stand and watch from your window or maybe a future balcony.

More bicycle parking or ideas about the best use of the building in the courtyard could be needed, which the extraordinary general meeting decided to buy. In addition, there may also be a desire for a major restructuring of the courtyard and its functions in the longer term.

The Board has been recommended by the Danish Fire and Security Institute (DBI) to move waste containers further away from the facade for fire safety reasons. There may be other issues in the courtyard as well, which makes sense that we, on the part of the board, are trying to address the short course while we await the completion of the drainpipe project.

Toilet in the courtyard closes for the winter season
The toilet in the courtyard closes on Monday, September 30 for the season.
The toilet will open again in early April.

Refuse collection cars in the courtyard
The Board has asked the Municipality of Frederiksberg to get the municipality’s refuse collection cars to slow down the speed when collecting garbage in our courtyard.

 

The next board meeting is scheduled for October 3, 2019.

Comments are Disabled