Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har udsendt en orientering om projektet til ejerne, hvor vi samler op på de senere ugers forløb.
Orientering kan findes på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’.

Som bestyrelsen skrev i ovennævnte orientering, arbejder entreprenøren FLD på at få gjort de er forsinkede arbejder færdig, dvs. AMH 2, st.th & 1.-9. tv., AMH 4, st.tv. & 1.-9. th, AMH 6, begge sider og AMH 8, st. th. & 1.-9. tv. Status pr. 14. oktober 2022 på det arbejde, der er startet efter den justerede tidsplan, dvs. fra uge 39, er, at arbejderne følger planen.

Bestyrelsen har besluttet, at vi fremadrettet vil udsende en orientering en gang om måned om faldstammeprojektet. Dette sker uafhængig af ’Nyt fra bestyrelsen’. Det betyder, at orientering om faldstammeprojektet udgår af ’Nyt fra bestyrelsen’.

Bemærk venligst, at varslinger og anden information fra entreprenøren FLD lægges i din postkasse.
Er du ikke hjemme i perioder under processen for udskiftning af faldstammer, opfordrer bestyrelsen til, at du sikrer dig adgang til informationen på anden vis.

Toilet- og badevogne samt ejerforeningens toilet i huset i gården benyttes af mange, derfor bliver faciliteterne også rengjort flere gange om ugen. For at bidrage yderligere til renlighed og høj hygiejne, opfordrer bestyrelsen til, at du efterlader faciliteterne med omtanke for, at andre skal bruge faciliteterne efter dig.

Der er planlagt yderligere to informationsmøder. De er for hhv.
• Aksel Møllers Have nr. 24-30 24. oktober 2022
• Godthåbsvej nr. 35-41 uge 49, 2022

Invitationen formidles direkte til ejere/beboere på de berørte adresser
Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet deres faldstamme.

Hovedtidsplan, dato for før-registrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’, i udhængsskabet ved Ejendomskontoret og på selve Ejendomskontoret.

Kontaktoplysninger på beboerkoordinator til faldstammeprojektet findes på ejerforeningens hjemmeside med link fra forsiden og under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’.

Nye vaskemaskiner
Som bestyrelsen orienterede om i forrige nyhedsbrev, forventes udskiftningen at ske i løbet af dette år – og det sker nu.

Tidsplan for udskiftning af alle vaskemaskiner og tilslutning til eksisterende betalingssystem er følgende:

Vaskeri 1: tirsdag og onsdag d. 18. og 19. oktober i uge 42
Vaskeri 2: torsdag og fredag d. 20. og 21. oktober i uge 42
Vaskeri 3: mandag og tirsdag d. 24. og 25. oktober i uge 43
Vaskeri 4: torsdag og fredag d. 27. og 28. oktober i uge 43

Planen finder du også ejerforeningens hjemmeside under Driftsinformation og som opslag på dørene til vaskerierne.

Funktionærerne hjælper gerne med at lære at anvende de nye vaskemaskiner.
Oplever du fejl ved brug af de vaskemaskiner, skal du kontakte funktionærerne.

Renovering af butiksfacader
Butiksfacaden langs Godthåbsvej trænger til renovering, og bestyrelsen ønsker at føre facadens udtryk tilbage, så den i højere grad harmonerer med ejendommens arkitektur og oprindelige udseende. Bestyrelsen har i den anledning nedsat en arbejdsgruppe, som med assistance fra et arkitektfirma med speciale i bygningsbevaring, vil udarbejde en designmanual, som både kan danne grundlag for de aktuelle renoveringsplaner og ved fremtidige projekter – f.eks. altanprojektet, renovering af opgange mv.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 16. november 2022.


News from The Board – October 2022

The Drainpipe project
The Board has sent out an information about the project to the owners, where we summarize the progress of the last few weeks.
Orientation can be found on the owner association’s website under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish).

As the Board wrote in the above briefing, the contractor FLD is working to complete the delayed works, i.e. AMH 2, st.th & 1.-9. tv., AMH 4, st.tv. & 1.-9. th, AMH 6, both sides and AMH 8, st. th. & 1.-9. television. Status as of 14 October 2022 on the work that has started according to the adjusted schedule, i.e. from week 39, is that the workers follow the plan.

The Board has decided that going forward we will send out an information notice once a month about the drainpipe project. This happens independently of ‘News from the Board’. This means that information on the drainpipe project is issued from ‘News from the Board’.

Please note that notices and other information from the contractor FLD are placed in your mailbox.
If you are not at home for periods during the process of replacing fall logs, the Board encourages you to secure access to the information in another way.

Toilet and bathing trolleys as well as the owner’s association’s toilet in the house in the yard are used by many, therefore the facilities are also cleaned several times a week. To further contribute to cleanliness and high hygiene, the Board encourages you to leave the facilities with consideration for others to use the facilities after you.

Two more information meetings are planned. They are for respectively:
• Aksel Møllers Garden no. 24-30 24 October 2022
• Godthåbsvej no. 35-41 week 49, 2022

The invitation is conveyed directly to owners/residents at the affected addresses
The Board recommends respecting this division, so that there is room at the meeting for those whose apartment is due to have their fall trunk replaced.

You can see the main timetable, date for pre-registration as well as an example of the detailed timetable for an apartment on the owner association’s website under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish), in the window cupboard at the Caretakers Office and at the Caretakers Office itself.

Contact information for the resident coordinator for the fallen trunk project can be found on the owner association’s website with a link from the front page and under the menu item ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ (in Danish).

New washing machines
As the Board informed in the previous newsletter (in Danish), the replacement is expected to take place during this year – and it is happening now.

The timetable for replacing all washing machines and connecting to the existing payment system is as follows:

Laundry 1: Tuesday and Wednesday 18 and 19 October in week 42
Laundry 2: Thursday and Friday 20 and 21 October in week 42
Laundry 3: Monday and Tuesday 24 and 25 October in week 43
Laundry 4: Thursday and Friday 27 and 28 October in week 43

You will also find the plan on the owner association’s website under Driftsinformation (in Danish) and as a notice on the doors of the laundries (in Danish).

The Caretakers are happy to help you learn how to use the new washing machines.
If you experience errors when using the washing machines, you must contact the Caretakers.

Renovation of shop fronts
The shop front along Godthåbsvej needs renovation, and the Board wants to restore the look of the front so that it harmonizes to a greater extent with the property’s architecture and original appearance. On this occasion, the Board has set up a working group which, with the assistance of an architectural firm specializing in building conservation, will prepare a design manual which can form the basis for both the current renovation plans and for future projects – e.g. the balcony project, renovation of staircases, etc.

 

The next Bard meeting is scheduled for 16 November 2022.

Comments are Disabled