Nyt fra Bestyrelsen – marts 2023

For English version, see below.

Oprydning af låse på reservationstavler og til tørrerum
Der ryddes op i hængelåse til tørrerum samt i hængelåse på reservationstavlerne i vaskerierne. Her vil hængelåse, som ikke tydeligt er markeret med lejlighedsnummer blive fjernet. Oprydning vil ske i uge 17.

Baggrunden er, at en del hængelåse på såvel reservationstavlerne som til tørrerum er anonyme, og derved kan man ikke komme i kontakt med eventuelle glemsomme brugere, som optager et tørrerum ud over egen reservationstid på to dage.

Bestyrelsen repeterer nedenfor reglerne for brug af tørrerum, som også findes på ejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen opfordrer til, at man også skriver mobilnummer på hængelås til tørrerum.

Tørrerum

 • reserveres ved at sætte en hængelås med tydelig adresseoplysning på reservationstavlen i vaskeriet for den pågældende månedsdag, du ønsker at begynde at bruge tørrerummet. Hængelåsen skal sidde til og med reservationens udløb. Ønsker du tørresummet aflåst under tørringen, skal du bruge endnu en hængelås med tydelig adresseoplysning, de døgn du har tørrerummet.
  Er tørrerummet ikke ledigt til din reservation, henvend dig til pågældende lejlighed, der blokerer din adgang til dit reserveret tørrerum.
 • reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00.
 • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn.
 • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres hængelås, når låsen ikke er i brug.

Ledige kælderrum til leje
I forrige nyhedsbrev blev der desværre meldt en forkert pris for leje af to mulige kælderrum, hvorfor bestyrelsen har valgt at lade udbuddet gå om.

Der er nu 2 ledige kælderrum à 1 m2. Prisen er 250 kr. pr. år og betales forud via opkrævning af fællesbidrag. Det er muligt at besigtige rummene inden lodtrækningen ved at henvende sig til funktionærerne.

Valg af lejer sker ved lodtrækning blandt de interesserede. Deltagelsen i lodtrækningen er forpligtende.
Det er muligt at deltage i lodtrækning til begge kælderrum. Bliver man udtrukket i den første lodtrækning, udgår man i lodtrækningen til det andet kælderrum. Lejer man allerede et kælderrum, kan man også deltage, dog udtrækkes man i lodtrækningen, opsiges automatisk lejeaftalen på det allerede lejede kælderrum.

Den kommende lejer og kun denne får besked om resultatet. Lodtrækningen foretages af vores administrationsselskab Qvortrup Administration.

Frist for at deltage i lodtrækningen er søndag den 16. april. Lodtrækningen foretages i uge 16, hvor kommende lejere også får besked. Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. maj. Nøgle til kælderrum kan hentes på ejendomskontoret fra den 24. april.

Ønsker man at lægge billet ind på leje af kælderrum, skriver man til ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvilket/hvilke kælderrum man ønsker at deltage i lodtrækning i samt ejers/ejeres navn samt dennes/deres ledighedsadresse i ejerforeningen. Har du tidligere lagt billet ind på et af de to kælderrum, skal du forny interessen ved at gennemføre førnævnte proces.

Der føres ikke venteliste til kælderrum til leje.

Nedlæggelse af gårdprojektet
Bestyrelsen har valgt at nedlægge gårdprojektet, da de bestyrelsesmedlemmer, der startede og drev projektet, er stoppet eller stopper på den ordinære generalforsamling 2023.

Projektets output blev:

 • omrokering af affaldscontainere – der bl.a. kom en affaldsstation i midten af gården og affaldscontainere blev flyttet længere væk fra bygningsfacaden af hensyn til brandsikkerhed.
 • Renovering af de store gårdhaver, bl.a. med plantning af japanske kirsebærtræer, sommerfuglebuske, erantis.
 • Sandkasse i legeområdet.
 • Opsætning af insekthoteller.
 • Bedre lysning i trapperum til cykelkælderen.

På hjemmesiden er menupunktet om gårdprojektet fjernet. Informationen opbevares i ejerforeningen.

 


News from The Board – March 2023

Removal of locks on reservation boards and for drying rooms
Padlocks for drying rooms and padlocks on the reservation boards in the laundries will be removed. Here, padlocks that are not clearly marked with an apartment number will be removed. Removal will take place in week 17.

The background is that a number of padlocks on the reservation boards as well as for drying rooms are anonymous, and thereby you cannot come into contact with any forgetful users who occupy a drying room beyond their own reservation time of two days.

The Board repeats below the rules for use of drying rooms, which can also be found on the owner association’s website (in Danish). The Board encourages that you also write the mobile number on the padlock for the drying room.

Drying room

 • reserved by putting a padlock with clear address information on the reservation board in the laundry for the day of the month you want to start using the drying room. The padlock must be in place until and including the end of the reservation. If you want the drying room locked during drying, you must use another padlock with clear address information, the days you have the drying room.
  If the drying room is not available for your reservation, contact the relevant apartment that is blocking your access to your reserved drying room.
 • reserved for two days – either from 9.00 or from 18.00.
 • must be available no later than 9.00 or at 18.00 after 2 days.
 • can be used by other residents after 9.30/18.30 if the reservation has not been used.

In the laundries, a rail is set up on the reservation board, where residents can park their padlock when the lock is not in use.

Available basement rooms for rent
In the previous newsletter, unfortunately, an incorrect price was stated for the rent of two possible basement rooms, which is why the Board has chosen to let the tender go through.

There are now 2 available basement rooms of 1 m2 each. The price is DKK 250 per year and is paid in advance via the collection of joint contributions. It is possible to inspect the rooms before the draw by contacting the officials.

The tenant is chosen by lottery among those interested. Participation in the draw is mandatory.
It is possible to participate in a draw for both basement rooms. If you are drawn in the first draw, you go out in the draw to the second basement room. If you already rent a basement room, you can also participate, however, if you are drawn in the lottery, the rental agreement for the already rented basement room is automatically terminated.

The future tenant and only this tenant will be notified of the result. The draw is carried out by our administration company Qvortrup Administration.

The deadline to participate in the draw is Sunday, April 16. The draw will take place in week 16, when future tenants will also be notified. The rental agreement comes into force as of May 1. The key to the basement room can be collected from the Caretakers Office from April 24.

If you want to put in a ticket for renting a basement room, you write to ejerforeningen@godthaabshave.dk, which basement room(s) you want to participate in the draw, as well as the name of the owner(s) and his/her apartment address in the owner’s association. If you have previously entered a ticket for one of the two basement rooms, you must renew your interest by completing the aforementioned process.

There is no waiting list for basement rooms for rent.

Closure of the courtyard project
The Board has chosen to shut down the courtyard project, as the board members who started and ran the project have stopped or will stop at the Annual General Assembly 2023.

The project output was:

 • relocation of waste containers – which i.a. a waste station was added in the middle of the courtyard and waste containers were moved further away from the building facade for reasons of fire safety.
 • renovation of the large yards, i.a. with planting of Japanese cherry trees, butterfly bushes, erantis.
 • sandbox in the play area.
 • setting up insect hotels.
 • better lighting in the stairwell to the bicycle cellar.

On the website, the menu item about the courtyard project has been removed. The information is stored in the owner’s association.

Comments are Disabled