Nyt fra Bestyrelsen – marts 2021

For English version, see below.

Altanudvalget i dialog med Frederiksberg Kommune
Altanudvalget har arrangeret et møde med Frederiksberg Kommune for en forhåndsdialog om vores altanprojektet, som holdes virtuelt her i marts måned. Mødet er et led i altanudvalgets arbejde med et forprojekt om at få monteret altaner mod gården.

Frederiksbergs kommune har udarbejdet vejledende anbefalinger ved opsætning af altaner på eksisterende etageejendomme med tillæg, som du kan læse på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Vejledning og tillæg giver et indblik i, hvad kommunen tænker angående altaner på etageejendomme.

Et endeligt projektforslag skal godkendes af 2/3 af medlemmerne ved en generalforsamling og herefter godkendes af Frederiksberg Kommune via en byggetilladelse.

Renovering af de store gårdhaver
De store gårdhaver ser noget medtaget ud. Sådan er det, når man renoverer. Der er p.t. bl.a. blevet plantet japanske kirsebærtræer, sommerfuglebuske samt hækplanter og blomstrende bunddækkeplanter er blevet flyttet. Beplantningen har fået et sted at bo og skal nu sætte sig og vokse. Låger til aflukke legeområdet bliver monteret som det sidste.

Ændringerne af gårdhaverne sker bl.a. på baggrund af brainstormingsmøde med beboere arrangeret af bestyrelsen samt en række e-mails fra beboere. Idéerne herfra er input til bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Bidrag gerne med at passe på vores nye beplantninger.

Gårdprojektet er, ligesom f.eks. brand- og klimasikring, projekter, bestyrelsen gennemfører parallelt med vedligeholdelsesopgaver, eller mens vi venter på at kunne komme videre med eller på at kunne komme i gang med andre opgaver.

Ildslukkere er nu sat op i opgange
Som led i bestyrelsens arbejde med brandsikkerhed er der sat 6 kg ildslukker op i hver opgang ved postkasserne. Opsætningen gør det muligt at have slukningsudstyr ved hånden, så beboer har mulighed for at slukke mindre brand, inden branden spreder sig.

Har det været nødvendigt at bruge ildslukkere til at slukke ild, giv venligst funktionærerne besked, så funktionærerne kan sikre, at der altid er en funktionsdygtig ildslukker.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. april 2021.


News from The Board – March 2021

The balcony committee in dialogue with Frederiksberg Municipality
The balcony committee has arranged a meeting with Frederiksberg Municipality for a preliminary dialogue about our balcony project, which will be held virtually here in March. The meeting is part of the balcony committee’s work with a preliminary project to have balconies installed facing the courtyard.

Frederiksberg Municipality has prepared guidelines for the installation of balconies on existing multi-storey properties with supplement, which you can read on Frederiksberg Municipality’s website. Guidance (in Danish) and supplement (in Danish) provide an insight into what the municipality thinks regarding balconies on multi-storey properties.

A final project proposal must be approved by 2/3 of the members at a General Assembly and then approved by Frederiksberg Municipality via a building permit.

Renovation of the large yards
The large yards look somewhat included. This is how it is when renovating. There are p.t. among other things, Japanese cherry trees, butterfly bushes as well as hedge plants and flowering ground cover plants have been moved. The planting has been given a place to live and must now settle down and grow. Gates to close the play area will be fitted as the last.

The changes to the yards take place i.a. on the basis of brainstorming meeting with residents arranged by the Board as well as a series of emails from residents. The ideas (in Danish) from here are input to the Board’s work with the design of the farm.

Feel free to help take care of our new plantings.

The courtyard project is, like e.g. fire and climate protection, projects that the Board carries out in parallel with maintenance tasks, or while we wait to be able to move forward with or to be able to get started with other tasks.

Fire extinguishers are now set up in stairwells
As part of the Board’s work with fire safety, 6 kg fire extinguishers have been installed in each stairwell by the mailboxes. The setup makes it possible to have extinguishing equipment on hand, so that the resident has the opportunity to extinguish a small fire before the fire spreads.

If it has been necessary to use fire extinguishers to put out the fire, please inform the Caretakers so that the Caretakers can ensure that there is always a functional fire extinguisher.

 

The next board meeting is scheduled for April 14, 2021.

Comments are Disabled