Nyt fra Bestyrelsen – maj 2020, nr. 2

For English version, see below.

Sandkasse i legeområdet
Bestyrelsen har besluttet at opsætte en trekantet sandkasse i legeområdet for at indbyde til leg og liv i gården. Sandkassen forventes etableret i dette halvår.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

Parasoller
Efter gårdens store skyggedannende træer er beskåret eller fældet som led i at vedligeholde anlægget, mangler gården opholdsmuligheder i skyggen. Derfor har bestyrelsen besluttet at købe parasoller til de store borde-bænkesæt i gården.

Brugerne bedes slå parasoller ned efter brug, så parasollerne holder længere.

Husk regler for lejlighedsrenovering
Der sker en del renoveringer af lejligheder i ejendommen i øjeblikket. Det har desværre medført en del klager over manglende overholdelse af husorden for lejlighedsrenovering.

Bestyrelsen vil indskærpe, at husordenen skal overholdes, herunder at renoveringsarbejder kun må foretages i tidsrummet mandag-fredag 8.00-18.00 og lørdag mellem 10.00 og 13.00.

Husordenen er udtryk for medlemmernes vilje, der både giver medlemmet mulighed for at renovere sin lejlighed og tager hensyn til naboer under renoveringsarbejdet.

Klager bedes være opmærksom på, at lyd let transporteres gennem bygningen, hvorfor lyd kan komme fra andre steder i ejendommen end fra den lejlighed, der bliver renoveret.

Læs mere om lejlighedsrenovering på ejerforeningens hjemmeside.

Fiberby – åbent hus arrangement
Bestyrelsen har tidligere annonceret at holde åbent hus med Fiberby, hvor brugere kan stille spørgsmål om deres internetforbindelse til Fiberby. Grundet COVID-19 er arrangementet er udskudt.

Abonnerer du på internetforbindelse via Fiberby og oplever problemer med forbindelsen, er du altid være velkommen til at kontakte Fiberbys kundeservice – Fiberby vil gerne hjælpe.

Udskudt ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling 2020 er udskudt til efter april måned.
Myndighedernes anvisninger er betydende for, hvornår bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

1. Kan vi udskyde generalforsamlingen?
Regeringen har af flere omgange vedtaget forbud mod større forsamlinger. Gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt er ikke en ugyldighedsgrund – heller ikke i det tilfælde, hvor vedtægtens formelle frist for afholdelse overskrides. Det har Østre Landsret slået fast i dommen TBB1999.222. På baggrund af ovenstående har vi valgt at udskyde den planlagt ordinære generalforsamling 2020 på ubestemt tid, indtil forsamlingsforbud er ophørt, og smittefaren er mindsket betydeligt.

2. Kan vi holde en digital generalforsamling?
Det er ikke muligt at nægte ejerforeningens medlemmer fysisk fremmøde til en generalforsamling, med mindre der er klar hjemmel hertil i ejerforeningens vedtægt, og den hjemmel findes ikke i vores vedtægter. Det betyder, at uanset i hvilket format generalforsamlingen afholdes (om den afholdes digitalt eller fysisk), skal alle medlemmer have mulighed for at deltage fysisk i forsamlingen. Set i lyset af regeringens forsamlingsforbud kan det være svært at praktisere generalforsamlinger uanset formatet. Forsøges generalforsamlingen afholdt digitalt, men ønsker flere medlemmer at deltage fysisk, kan generalforsamlingen således ikke afvikles. På baggrund heraf indkalder bestyrelsen ikke til digital afholdelse af generalforsamling.

3. Hvordan er forholdet mellem bestyrelse og udskudt generalforsamling?
Bestyrelsen består imidlertid, indtil den ordinære generalforsamling bliver afholdt.

4. Hvordan drifter vi ejerforeningen, nu der ikke foreligger et gældende budget?
Med udskydelse af generalforsamlingen har bestyrelsen ikke et aktuelt og gældende budget, som bestyrelsen kan drifte ejerforeningen efter. Denne situation adskiller sig imidlertid ikke nævneværdigt fra det tidspunkt, hvor ejerforeningens regnskabs- og budgetår udløber, til generalforsamlingens afvikling under helt normale forhold. I den periode kan bestyrelsen fortsætte med sine aktiviteter, som den har gjort hidtil. Det samme gør sig gældende nu. Bestyrelsen må altså drifte ejerforeningen, men den skal holde sig inden for sit økonomiske råderum og føre en almindelig drift.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 28. maj 2020.


News from The Board – May 2020, # 2

Sand box in the playground area
The Board has decided to set up a triangular sand box in the playground area to invite play and life in the yard. The sandbox is expected to be established this quarter.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

Parasols
After the large shade-forming trees in the yard have been pruned or felled as part of maintaining the plant, the yard is lacking in shade. Therefore, the Board has decided to buy parasols for the large table-bench sets in the yard.

Users should turn down parasols after use, so that the parasols last longer.

Remember rules for apartment renovation
There are some renovations of apartments in the building. Unfortunately, this has led to some complaints about failure to comply with the house rules for renovation.

The Board will emphasize that the house rules must be complied with, including renovation work only during the period Monday-Friday 8.00-18.00 and Saturday between 10.00 and 13.00.

The house rules reflects the will of the members, which both allows the member to renovate its apartment and takes into consideration neighbors during the renovation work.

Complaints should be aware that sound is easily transported through the building, which is why sound can come from elsewhere in the building than from the apartment being renovated.

Read more about apartment renovation on the owners association’s website (in Danish).

Fiberby – open house arrangement
The board has previously announced an open house with Fiberby, where users can ask questions about their Internet connection via Fiberby. Due to COVID-19, the event has been postponed.

If you subscribe to an Internet connection via Fiberby and experience problems with the connection, you are always welcome to contact Fiberby’s customer service – Fiberby would like to help.

Deferred Annual General Meeting
The Annual General Meeting 2020 is postponed to after April.
The authorities’ instructions are important for when the Board convenes a general meeting.

1. Can we postpone the General Meeting?
The Government has on several occasions passed a ban on larger assemblies. Implementation of the General Meeting at a later date is not a ground of invalidity – even in cases where the formal deadline for holding the statute is exceeded. The Østre Landsret has ruled in the judgment TBB1999.222. In view of the above, we have chosen to postpone the scheduled Annual General Meeting 2020 indefinitely until the ban on assembly has ceased and the risk of infection has been significantly reduced.

2. Can we hold a digital general meeting?
It is not possible to deny the members of the owners ‘association physical attendance at a general meeting, unless there is clear justification for this in the articles of association of the owners’ association, and that authority is not found in our articles of association. This means that no matter what format the general meeting is held (whether digitally or physically), all members must have the opportunity to physically attend the meeting. In view of the government’s ban on assembly, it can be difficult to practice general meetings regardless of the format. If the general meeting is attempted to be held digitally, but wants more members to attend physically, the general meeting can thus not be held. On this ground, the Board does not call for digital meetings of the general meeting.

3. What is the relationship between the Board and the deferred Annual General Meeting?
The Board remains until the Annual General Meeting is held.

4. How do we operate the owners’ association when there is no existing budget?
With the postponement of the general meeting, the Board does not have a adopted budget that the Board can run the owners’ association. However, this situation does not differ significantly from the time when the owners’ association’s financial and budget years expire, to the resolution of the general meeting under normal conditions. During that period, the Board can continue with its activities, which it has done so far. The same is true now. The Board must therefore run the owners’ association, but it must stay within its financial discretion and conduct a normal operation.

 

The next board meeting is scheduled for May 28, 2020.

Comments are Disabled