Nyt fra Bestyrelsen – juni 2022

For English version, see below.

Faldstammeprojektet
Rammerne for udskiftning af faldstammerør tager form som dagene går.

Der bliver holdt informationsmøde for en blok af opgange ad gangen, ift. hvornår det er tid for arbejder i lejligheden. Opdeling på informationsmøder er følgende:

 • Aksel Møllers Have nr. 2-12 16. juni 2022
 • Aksel Møllers Have nr. 14-22 uge 33, 2022
 • Aksel Møllers Have nr. 24-30 uge 43, 2022
 • Godthåbshave 35-41 uge 49, 2022

Invitation til informationsmøde den 16. juni er formidlet.
Invitationen udsendes som medlemsudsendelse, omdeles i postkasserne og ved opslag i opgangene.

Bestyrelsen henstiller til at respektere denne opdeling, så der plads på mødet til dem, hvis lejlighed står for tur til at få udskiftet sine faldstammerør.

På informationsmødet vil entreprenøren give en generel information om hvad der sker før, under og efter udskiftningen samt hvornår det sker. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til den generelle information. På mødet vil det ikke være muligt at stille spørgsmål til lejlighedsspecifikke forhold. Disse spørgsmål kan stilles til entreprenørens beboerkoordinator fra dagen efter mødet.

Anden uge før arbejdet starter i den enkelte lejlighed, foretages en førregistrering af entreprenørens beboerkoordinator. Ved førregistrering

 • informeres evt. rydning i lejligheden til arbejdsområder og
 • fotodokumenteres lejligheden omkring arbejdsområder, f.eks. for ridser og andre skader på inventar og lignende for at sikre mod uoverensstemmelse mellem før og efter arbejdet.

Det vil også ved førregistreringen være muligt at stille spørgsmål til beboerkoordinatoren.

Der er afsat 4 uger til arbejder i lejligheden og efterfølgende to uger til mangelgennemgang og -afhjælpning.

Hovedtidsplan, dato for førregistrering samt eksempel på detailtidsplan for en lejlighed kan du se på ejerforeningens hjemmeside under menupunkt ’E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ og på Ejendomskontoret.

Sommerfest 2022
Bestyrelsen vil igen invitere beboerne til sommerfest i vores grønne gård efter en corona pause.

Sommerfesten holdes lørdag d. 27. august kl. 15:30, hvor der vil være sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Omkring kl. 18.00 vil der blive serveret mad og drikke.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Tilmeldingsfristen er den 13. august
Det koster 50 kr. pr. deltager over 15 år at deltage i sommerfesten. Tilmelding sker ved betaling via Mobilepay med angivelse af hvor mange på 15 år og derunder, der deltager (dvs. også dem uden betaling).

Tilmeldingsgebyret indebærer aftensmad samt vin, øl og sodavand.

Hvis ikke man har mulighed for MobilePay, kan tilmeldingen ske på ejendomskontoret, hvor der skal betales med kontanter. Husk at oplyse om, hvor mange I kommer.

Er du gangbesværet, kan vi assistere dig til og fra festen. Informer ved tilmelding, hvis du har brug for assistance.

Har du lyst til at hjælpe?
Vi søger personer som gerne vil være med til at udvikle aktiviteter og lege til eftermiddagen.
Vi søger også personer, der kan hjælpe med lidt praktisk, f.eks. sætte telt op, sætte borde op.
Tilmeld dig hos ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Der kommer yderligere information primo august ved opslag i opgangen.

Nyt betalings- og reservationssystem til vaskerierne
Vaskeriernes åbningstid er kl. 07:30-21:30.

Der har været udfordringer med at opsætte styringen af diverse tider til maskinerne og som er forsøgt løst løbende. Bestyrelsen beklager den for nogle oplevede forkortede åbningstid.

Forsøgsvis holdes Vaskeri 1 ved elevator til nr. 37 (Godthåbsvej) døgnåbent.

Aktuelle ledige tider i alle fire vaskerier kan ses på en gang via forsiden ejerforeningens hjemmeside under ’Nyttige links’.

Funktionærerne hjælper gerne med at lære at anvende det nye system. Oplever du fejl ved brug af det nye system, skal du kontakte funktionærerne.

Fællesgrillen tændes 3 søndage over sommeren
For at skabe samvær og hygge blandt beboerne, tænder bestyrelsen op i den store grill i den midterste gårdhave:

• Søndag d. 03. juli kl.17.00
• Søndag d. 17. juli kl. 17.00
• Lørdag d. 13. August kl. 17.00

Du/I medbringer selv maden – det du vil grille, og evt. andet du vil spiser til. Du er også velkommen til at deltage, selvom du ikke har mad, der skal grilles. Om du bliver i gårdhaven og spiser med de andre, eller tager din grillede mad med ind i lejligheden, er helt op til dig.

I tilfælde af regn, aflyses arrangementet. Aflysning meddeles via ejerforeningens hjemmeside.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 16. august 2022.


News from The Board – June 2022


The Drainpipe project

The framework for replacing drainpipes takes shape as the days go by.

An information meeting is held for a block of stairwells at a time, in relation to when it is time for work in the apartment. The division into information meetings is as follows:

 • Aksel Møllers Have no. 2-12 16 June 2022
 • Aksel Møllers Have no. 14-22 week 33, 2022
 • Aksel Møllers Have no. 24-30 week 43, 2022
 • Godthåbshave 35-41 week 49, 2022

Invitation to information meeting on June 16th has been communicated.
The invitation is sent out as a member mailing, distributed in the mailboxes and by notice in the stairwells.

The Board recommends respecting this division so that there is room at the meeting for those whose apartment is next to have their drainpipes replaced.

At the information meeting, the contractor will provide general information about what happens before, during and after the replacement as well as when it happens. There will be an opportunity to ask questions about the general information. At the meeting, it will not be possible to ask questions about apartment-specific matters. These questions can be asked to the contractor’s resident coordinator from the day after the meeting.

The second week before the work starts in the individual apartment, a pre-registration is made by the contractor’s resident coordinator. By pre-registration

 • be informed, if necessary, making rooms in the apartment for work areas and
 • photo-documented the apartment around work areas, e.g. for scratches and other damage to furniture and the like to protect against discrepancies between before and after work.

It will also be possible to ask questions to the resident coordinator at the pre-registration.

4 weeks are set aside for work in the apartment and subsequently two weeks for defect review and remediation.

The main schedule, date for pre-registration and an example of a detailed schedule for an apartment can be seen on the owners’ association’s website under menu item ‘E/F projekter -> Faldstammeprojekt’ and at the Caretakers Office.

Summer party 2022
The Board will once again invite residents to a summer party in our green yard after a corona break.

The summer party will be held on Saturday 27th of August at 15:30 PM, where there will be fun activities for children and childish souls. Food and drink will be served about 18:00 PM.

Put a mark in the calendar right now.

The registration deadline is August 13th
It costs DKK 50 per participates over 15 years to attend the summer party. Registration is by payment via Mobilepay with an indication of how many people aged 15 and under participate (ie. also those without payment).

The registration fee includes dinner as well as wine, beer and soft drinks.

If you do not have the option of MobilePay, the registration can be done at the Caretakers Office, where payment must be made in cash. Remember to state how many of you are coming.

If you have difficulty walking, we can assist you to and from the party. Inform when registering if you need assistance.

Do you want to help?
We are looking for people who would like to help develop activities and games for the afternoon.
We are also looking for people who can help with something practical, e.g. set up tents, set up tables.
Sign up at ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Further information will be available at the beginning of August by posting in the stairwell.

New payment and reservation system for the laundries
The laundries’ opening hours are at 07:30 AM -21:30 PM.

There have been challenges in setting up the control of various times for the machines and which have been tried to solve on an ongoing basis. The Board regrets the shortened opening hours experienced by some.

Experimentally, Laundry 1 nearby by elevator to no. 37 (Godthåbsvej) is open 24 hours a day.

Current available times in all four laundries can be seen at once via the front page of the owners’ association’s website under ’Nyttige links’.

The Caretakers are happy to help learn how to use the new system. If you experience errors when using the new system, you must contact the Caretakers.

The communal grill is lit 3 Sundays over the summer
To create togetherness and coziness among the residents, the Board lights up the large grill in the middle courtyard:

 • Sunday 03 July at 17.00 PM
 • Sunday 17 July at 17.00 PM
 • Saturday 13 August at 17.00 PM

You bring your own food – what you want to grill, and anything else you want to eat. You are also welcome to attend, even if you do not have food to grill. Whether you stay in the courtyard and eat with the others, or take your grilled food into the apartment, is entirely up to you.

In case of rain, the event will be canceled. Cancellation is announced via the owners’ association’s website.

 

The next board meeting is scheduled for August 16, 2022.

Comments are Disabled