Nyt fra Bestyrelsen – juni 2020, nr. 2

For English version, see below.

Fællesgrillen tændes 4 weekenddage over sommeren
For at skabe samvær og hygge blandt beboerne, tænder bestyrelsen op i den store grill:

Lørdag d. 27. juni kl. 17.30
Lørdag d. 25. juli kl. 18.00
Søndag d. 16. august kl. 13
Lørdag d. 5. september kl. 17.30.

Du/I medbringer selv kød og tilbehør mv. Om du bliver i gårdhaven og spiser med os andre, eller tager dine grillpølser med ind, er helt op til dig.

Det er deltagernes eget ansvar at følge myndighedernes Corona-retningslinjer, som god håndhygiejne, behørig afstand mv.

I tilfælde af regn, aflyses arrangementet. Aflysning sker via vores hjemmeside.

Havestole i gårdhaven
Bestyrelsen har valgt at købe havestole som et supplement til bord-bænke-sættene for at skabe varierede siddemuligheder i gårdhaven. Samtidig fjerner bestyrelsen diverse havemøbler, der er kommet til af andre, primo juli.

Sammenkomster i gårdhaven
For sammenkomster i gårdhaven vil bestyrelsen præcisere, at det ikke er tilladt beboere at reservere hele eller dele af gårdhaven og/eller gårdhaveinventar. Gårdhaven, -møbler mv. skal være tilgængelig for alle beboere.

Retningslinjer for sammenkomster i gårdhaven på ejerforeningens hjemmeside opdateres med denne information.

Sommerfesten 2020
Grundet Corona med de tilhørende retningslinjer har bestyrelsen valgt at aflyse sommerfesten i gårdhaven, der traditionelt ligger medio august. Bestyrelsen håber at kunne genoptage traditionen til næste år.

Faldstammeprojektet
Skønsforretningen er planlagt til den 2. juli.
Skønsmanden har opfordret parterne til at sikre deltagelse for at kunne gennemføre skønsforretningen inden sommerferieperioden. I skrivende stund har alle parter meddelt deres deltagelse.

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor parterne er uenige om hvorvidt et byggearbejde er ordentligt udført.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Grill ikke tilladt på altanerne – brug gerne gårdhaven
Bestyrelsen minder om, at det ikke er tilladt at grille på altanerne, for ikke at genere andre beboere med røg og lugt.

Grill gerne på de flisebelagte områder i gårdhaven.
Bemærk, at private grill, der ikke er fjernet i løbet af sensommeren, vil blive bortskaffet af funktionærerne efter uge 42.

COVID-19-restriktioner fastsat af bestyrelsen er ophævet
De sidste COVID-19-restriktioner fastsat af bestyrelsen er nu ophævet.
Bestyrelsen henstiller fortsat til at følge myndighedernes retningslinjer om Corona.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 26. august 2020.


News from The Board – June 2020, # 2

The large barbecue lights 4 weekend days over the summer
In order to create contact and enjoyment among the residents, the Board lights up the large grill:

Saturday, June 27, 5:30 PM
Saturday, July 25  6 PM
Sunday, August 16, 1 PM
Saturday, September 5, 5:30 PM.

You bring your own meat and accessories, etc. Whether you stay in the courtyard and join others, or bring your grilled meeat with you, it’s entirely up to you.

It is the participant’s own responsibility to follow the authorities’ Corona guidelines, such as good hand hygiene, proper distance, etc.

In the case of rain, the event is canceled. Cancellation is announced on website.

Garden chairs in the courtyard
The board has chosen to buy garden chairs as a supplement to the table-bench sets to create varied seating options in the courtyard. At the same time, the Board removes various garden furnitures that has been added by others in early July.

Gatherings in the courtyard
For gatherings in the courtyard, the Board will specify that residents are not allowed to reserve all or part of the courtyard and / or garden furnitures. The courtyard, furnitures, etc. must be accessible to all residents.

Guidelines for gatherings in the courtyard on the owners’ association’s website are updated with this information.

Summer Party 2020
Due to Corona and the accompanying guidelines, the Board has chosen to cancel this year’s the summer party in the courtyard, which is traditionally mid-August. The Board hopes to be able to resume tradition next year.

Drainpipe project
The Expert appraisal is scheduled for July 2.
The expert has urged the parties to secure participation in order to be able to complete the expert appraisal before the summer holiday period. At the time of writing, all parties have announced their participation.

In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Grill not allowed on the balconies – please use the courtyard
The Board recalls that it is not allowed to grill on the balconies, so as not to bother other residents with smoke and odors.

Grill on the tiled areas in the courtyard.
Please note that private barbecues not removed during the late summer will be disposed of by the caretakers after week 42.

COVID-19 restrictions set by the Board have been lifted
The last COVID-19 restrictions set by the Board have now been lifted.

The Board still recommends to follow the authorities Corona’s guidelines.

 

The Board wishes everyone a good summer.

 

The next board meeting is scheduled for August 26, 2020.

Comments are Disabled