Nyt fra Bestyrelsen – juni 2019

For English version, see below.

Møl
Der er via møldetektorer målt mølaktivitet i hele kælderen. Sprøjtning er igangsat.
For at undgå mølreder i kælderen, opfordrer bestyrelsen beboerne til at undersøge, om man i sit kælderrum opbevarer tekstiler, og enten fjerne tekstilerne eller opbevare tekstilerne i beholdere, der slutter tæt.

Beboere, som mener at have problemer med møl i lejligheden, bedes henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møllet, så funktionærerne kan konstateres, om der er tale om mel-eller klædemøl.
Oplever beboere gentagne gange klædemøl i lejligheden, kan beboere mod at forevise møllet få udleveret mølfælder. Bestyrelsen opfordrer til at have kolonialvarer i beholdere, der slutter tæt, for at undgå melmøl.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har via advokatfirmaet Molt Wengel begæret syn og skøn hos samt fremsendt skønstema til Voldgiftsnævnet, der har kvitteret for modtagelsen. Syn og skøn-processen er dermed sat i gang.
Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor partere er blevet uenige om et byggearbejde er ordentligt udført. Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet og ikke domstolene, da syn og skøn-arbejdet dér går hurtigere.

Bestyrelsen arbejder på en opsummering af faldstammeprojektet til medlemmerne, som aftalt på den ordinære generalforsamling den 4. april 2019.

Altanprojekt
Det hidtidige arbejde med altanprojektet er blevet overdraget til den nye opgaveansvarlige i bestyrelsen.
Der er medlemmer nok til, at et nyt arbejdsudvalg kan starte, hvilket forventes at ske i løbet af uge 26.

Hunde i gården
Vi oplever ind imellem, at der medbringes hunde i gården. Bestyrelsen vil i den forbindelse minde om foreningens regler for husdyrhold:

Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. (Husordenens stk. 9)

Bestyrelsen vil derfor venligst minde om at hunde kun er tilladt i gården, hvis de er på vej til og fra f.eks. cykler og biler, og at man har sikret sig, at hunden er luftet udenfor fællesområderne inden. Skal hunden ’på gaden’, opfordrer bestyrelsen til at forlade ejendommen via gadedøren og ikke via gården, for at undgå misforståelser og uheld.

Opmåling af altaner
Medlemmer har modtaget brev fra Frederiksberg Kommune, hvori de bliver bedt om at kontrollere om deres altaner korrekt registreret i BBR, hvis de har altan. Bestyrelsen har via vores advokat skrevet til Frederiksberg Kommune, da vores advokat mener, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve af lægfolk, at de skal opmåle deres altan, et mål kommunen i øvrigt kan finde i deres egen Tekniske forvaltning.

Parkeringsskinne til reservationslås
I vaskerierne er opsat en skinne på reservationstavlen, hvor beboere kan parkere deres reservationslås, når låsen ikke er i brug.

Styring til elevatorerne
Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til den eksisterende styring af elevatorerne. Når en elevator skal have ny styring, vil der derfor være tale om en større udskiftning. I den forbindelse vil en elevator derfor være ude af drift i ca. én måned. Skal en styring skiftes, vil der blive informeret i den berørte opgang.

Den store port – ekstra følere
For at undgå at lågen rammer f.eks. en bil, når portlågen lukker, vil der blive opsat ekstra følere.

Sommerfest
Bestyrelsen vil igen i år invitere beboere til sommerfest i vores grønne gård.
Sommerfesten er planlagt til lørdag d. 10. august. Sæt kryds i kalenderen og tag din nabo med.
Der kommer yderligere information i løbet af sommeren.

Forretningsordenen for bestyrelsen er opdateret
Bestyrelsen har opdateret sin forretningsorden.
Du finder forretningsordenen på hjemmesiden under menupunktet ’Nyttig Info -> Dokumenter’.

Vedtægterne fastlægger de overordnede spilleregler for ejerforeningens virke og visse regler for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen er et supplement til vedtægterne og indeholder således ikke elementer allerede beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen har bemyndigelse til, i henhold til ejerforeningens vedtægt § 13 via en forretningsorden, at træffe nærmere bestemmelse om hvordan bestyrelsen vil udføre sit hverv.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 24. juni 2019.


English version

Moth
Through moth detectors, moth activity is registered throughout the basement. Spraying is started.
In order to avoid moth nests in the basement, the board encourages residents to investigate whether in their basement, textiles are stored and either remove the fabrics or store the fabrics in containers that close tightly.

Residents who consider having problems with moths in the apartment, should contact the caretakers with an example of the moth, so the caretakers can be ascertained whether it is flour or clothes moths.
If residents experience repeated clothes moths in the apartment, residents can show example of moth to the caretakers and get moth trap. The board calls for groceries in containers that close tightly to avoid flour moths.

Drainpipe project
The board has, through the law firm Molt Wengel, requested an expert appraisal via the Arbitration Board, which has acknowledged receipt. The expert appraisal process is thus initiated.
In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and / or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out. The Board has chosen to apply an expert appraisal via the Arbitration Board and not the courts, since the expert appraisal work goes there more quickly.

The Board is working on a summary of the drainpipe project for the members, as agreed at the Annual General Meeting on April 4th, 2019.

Balcony Project
The previous work on the balcony project has been entrusted to the new task manager on the board.
There are enough members for a new committee to start, which is expected to take place during week 26.

Dogs in the courtyard
We occasionally experience that dogs are brought along in the courtyard. In this connection, the Board will recall the association’s rules for pets:

Pets must be kept to a lesser extent and so that it does not interfere with the property or residents. The animals must not be aerated in the common areas of the department. Any leftovers must be removed immediately by the owner. (House Order Paragraph 9)

The board will therefore please remind you that dogs are only allowed in the courtyard if they are on their way to and from eg. bikes and cars, and that you have ensured that you have walked the dog the outside the common areas. Should the dog be walked, the board invites to leave the property via the door facing the street and not through the courtyard, to avoid misunderstandings and accidents.

Measuring balconies
Members have received letters from Frederiksberg Municipality, in which they are asked to check whether their balconies are correctly registered in the BBR if they have a balcony. Through our lawyer, the Board has written to Frederiksberg Municipality, as our lawyer believes that the municipality does not have the authority to require lay persons to measure their balcony, a dimension municipality can otherwise find in their own Technical Department.

Parking rail for reservation lock
In the laundries, a rail is set up on the reservation board, where residents can park their reservation lock when the lock is not in use.

Elevator control
It is no longer possible to buy spare parts for the existing control of the lifts. When an elevator has to have new control, there will therefore be a larger replacement. In this connection, an elevator will therefore be out of service for approx. one month. If a control is to be changed, the affected entrance will be informed.

The large gate – extra sensors
To prevent the gateawy to hit, for example. a car when the gateway closes, additional sensors will be set up.

Summer party
This year, the board will again invite residents for a summer party in our green yard.
The summer party is scheduled for Saturday, August 10th. Tick ​​the calendar and bring your neighbor.
Additional information will come during the summer.

The rules of procedure for the Board have been updated
The Board has updated its rules of procedure.
You find the Rules of Procedure on the website under the menu “Nyttig Info -> Dokumenter”.

The Articles of Association lay down the general rules for the Owner Association and certain rules for the work of the board . The Rules of Procedure are a supplement to the Articles of Association and thus do not contain elements already described in the Articles of Association. The Board is authorized, pursuant to section 13 of the Owners Association’s Articles of Association, to make further provisions on how the Board will perform its duties.

 

The next board meeting is scheduled for June 24th, 2019.

Comments are Disabled