Nyt fra Bestyrelsen – januar 2022

For English version, see below.

Nyt betalings- og reservationssystem til vaskerierne
Firmaet Miele, der står for betalings- og reservationssystemet til vaskerierne, har meddelt, at de udfaser deres service med kodning af chipkort. Derfor har bestyrelsen valgt, at det er et godt tidspunkt at få opgraderet systemet. Bestyrelsen har derfor valgt at skifte til et system fra ServiceCentralen, der kan give os flere muligheder i betalings- og reservationssystemet, og som betyder, at vi skifter fra chipkort til en brikløsning, svarende til vores låsebrikker.

Betaling vil ske på samme måde som i dag, men udover betalingsregistrering med brik, vil det fremover også blive muligt at betale med mobilepay.

I det nye system bliver det muligt
• at få en sms, når ens vask er færdig,
• at tilgå reservationssystemet via en app og
• at vælge om man ønsker teksten i reservationssystemet på dansk eller engelsk.

Den sorte kasse i vaskerierne bliver udskiftet og skærmbillederne bliver lidt anderledes, men det bliver fortsat enkelt, så reservationssystemet er nemt at bruge.

Hver lejlighed får én brik med mulighed for at tilkøbe flere brikker pr. lejlighed.

Udlevering af brikker sker på ejendomskontoret.

Udskiftningen sker i to bølger – betalings- og reservationssystemet skiftes først i vaskeri 1 og 2 og dernæst i vaskeri 3 og 4. Efter den første udskiftning, vil det fortsat være muligt at bruge sit chipkort til vaskeri 3 og 4 indtil betalings- og reservationssystemet skiftes i disse vaskerier.

Udskiftningen sker ultimo første kvartal 2022.

Yderligere informationer kommer bl.a. i vaskerierne og på ejerforeningens hjemmeside.

Undersøgelse af mulighed for at etablere ladestandere til elbiler i garager og gårdanlæg
Bestyrelsen er i gang med de indledende undersøgelser af muligheden for at imødekomme eventuelle ønsker om at kunne oplade elbiler i garager og ved p-pladser i gårdanlæg. Eventuel etablering først vil kunne blive planlagt efter renoveringen af faldstammer, er afsluttet, og at etablering af ladestandere i gården åbner for en bredere diskussion i ejerforeningen af den fremtidige anvendelse af gården, som vil skulle afklares på en generalforsamling. I mellemtiden vil et udvalg under bestyrelsen få undersøgt de elforsyningsmæssige muligheder, eventuelle tekniske begrænsninger, og få undersøgt hvordan de forskellige finansieringsmuligheder kan være.

Faldstammeprojektet
Generalforsamling af 15. dec. 2021 tiltrådte forliget om tvisten på projektet, hvorfor bestyrelsen har underskrevet forliget. Alle parter har nu underskrevet forliget. Bestyrelsen arbejder på tillægsaftale med FLD, der skal færdiggøre projektet. Tillægsaftalen danner rammerne for færdiggørelsen af projektet.

Vore ejendomsfunktionær Martin har tjent os i 25 år
Den 1. januar var det 25 år siden, at vores ejendomsfunktionær Martin blev ansat.

På Martins første arbejdsdag i det nye år, blev Martin mødt af æresport, pyntet ejendomskontor, blomster og morgenbrød. Gennem dagen og de efterfølgende dage fik Martin mange hilser fra beboere og samarbejdspartnere. På årets første bestyrelsesmødet fik Martin sin jubilæumsgave af bestyrelsen på ejerforeningens vegne.

25 års ansættelse er en begivenhed – også fordi der i dag ikke er nær så mange, der opnår ansættelsesjubilæer. Med 25 års ansættelse har Martin oparbejdet en viden om ejendommen, som kun få har, men som mange har draget og drager nytte af. Nogle formænd, flere bestyrelsesmedlemmer og mange beboere er kommet og gået, men Martin er blevet på sin post. Bestyrelsen håber, Martin bliver hos os i mange år endnu og vedbliver med at udføre sit job ansvarsfuldt og engageret.

Grundet corona har festligholdelsen været nedtonet.

Ordinær generalforsamling 2022
Til orientering holdes ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2022.

Formel indkaldelse med dagsorden udsendes jf. vedtægterne.

Frist for medlemsforslag til ordinær generalforsamling er 1. marts, jf. vedtægterne.
Medlemsforslag skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand via e-mailadressen ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 3. marts 2022.


News from The Board – January 2022

New payment and reservation system for the laundries
The company Miele, which is responsible for the payment and reservation system for the laundries, has announced that they are phasing out their service with coding of chip cards. Therefore, the Board has chosen that it is a good time to upgrade the system. The Board has therefore chosen to switch to a system from ServiceCentralen, which can give us more options in the payment and reservation system, and which means that we switch from chip card to a chip solution, corresponding to our lock chips.

Payment will be made in the same way as today, but in addition to payment registration with a chip, it will in future also be possible to pay with mobilepay.

In the new system it will be possible
• to receive an SMS when your washing is finished,
• to access the reservation system via an app and
• to choose whether you want the text in the reservation system in Danish or English.

The black box in the laundries will be replaced and the screens will be a little different, but it will still be simple, so the reservation system is easy to use.

Each apartment gets one piece with the option to purchase several pieces per. apartment.
Delivery of pieces takes place at the caretakers office.

The replacement takes place in two waves – the payment and reservation system is changed first in laundry 1 and 2 and then in laundry 3 and 4. After the first replacement, it will still be possible to use your chip card for laundry 3 and 4 until the payment and reservation system is changed in these laundries.

The replacement will take place at the end of the first quarter of 2022.

Further information will include in the laundries and on the owners’ association’s website.

Investigation of the possibility of establishing charging stations for electric cars in garages and courtyards
The Board is in the process of initial investigations into the possibility of meeting any wishes to be able to charge electric cars in garages and at parking lots in courtyards. Any establishment can only be planned after the renovation of drainpipes has been completed, and that the establishment of charging stations in the courtyard opens up for a broader discussion in the owners’ association of the future use of the yard, which will have to be clarified at a general meeting. In the meantime, a committee under the Board will examine the electricity supply options, any technical limitations, and examine how the various financing options may be.

The Drainpipe project
General meeting of 15 Dec. in 2021, the settlement of the dispute on the project acceded, which is why the Board has signed the settlement. All parties have now signed the settlement. The Board is working on a supplementary agreement with FLD, which will complete the project. The supplementary agreement forms the framework for the completion of the project.

Our caretaker Martin has been serving us for 25 years
On January 1, it was 25 years ago that our caretaker Martin was hired.

On Martin’s first day of work in the new year, Martin was greeted by triumphal port, decorated caretakers office, flowers and breakfast. During the day and the following days, Martin received many greetings from residents and partners. At this year’s first board meeting, Martin received his anniversary gift from the Board on behalf of the owners’ association.

25 years of employment is an event – also because today there are not nearly as many who achieve employment anniversaries. With 25 years of employment, Martin has gained knowledge about the property, which only a few have, but which many have benefited from. Some chairmen, several board members and many residents have come and gone, but Martin has remained at his post. The Board hopes Martin will stay with us for many more years and continue to perform his job responsibly and committed.

Due to the corona, the celebration has been toned down.

Annual General Meeting 2022
For information, the Annual General Meeting will be held on Thursday, April 28, 2022.

Formal notice with agenda is issued, cf. the articles of association.

The deadline for membership proposals for the annual general meeting is 1 March, cf. the articles of association.
Membership proposals must be submitted in writing to the chairman of the board via the e-mail address eierforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the real estate office.

 

The next board meeting is scheduled for March 3, 2022.

Comments are Disabled