Nyt fra Bestyrelsen – februar 2020, nr. 2

For English version, see below.

Vejbump på garagesiden forlænges
For at skabe bedre trafiksikkerhed ved legeområdet i gården forlænges vejbump på garagesiden mod hækken.

Fastelavn i gården den 23. februar
Alle børn og barnlige sjæle i alle aldre er velkomne, når vi slår katten af tønden søndag d. 23. feb. kl. 10 på tørrepladsen ved nr. 14. Kom gerne udklædt, både voksne og børn, men det er intet krav. Vi sørger for lidt kage, kaffe og saftevand. Hvis du ikke har lyst til at slå katten af tønden, men bare har lyst til en kop kaffe med dine naboer, skal du være meget velkommen.

Problemer med internetforbindelsen?
Abonnerer du på internetforbindelse via Fiberby og oplever problemer med forbindelsen, skal du altid kontakte Fiberbys kundeservice – Fiberby vil gerne hjælpe. Fra Fiberby har bestyrelsen modtaget et infoblad.

Fiberby vil holde åbent hus i varmekælderen, hvor brugere kan stille spørgsmål om deres internetforbindelse til Fiberby. Hold øje med opslag i opgangen for arrangementet.

Højvandslukke med spærrer etableres i kælderen
Vinterhalvårets mange regnskyl har flere gange givet vand i dele af kælderen. Derfor har valgt bestyrelsen valgt etablere højvandslukke med rottespærrer.

Et højvandslukke forhindrer, at vandet fra kloakken kan løbe baglæns i rørene og op igennem afløbet, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Brandsikring af installationsgennemføringer
En række gennemføringer af installationer i kælderen er ikke blevet brandlukket. Dette er nu sket.
Manglende brandlukninger kan medføre brand- og røgspredning mellem de brandmæssige enheder og flugtvejssystemet.

Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Ordinær generalforsamling den 29. april – medlemsforslag seneste den 1. marts
Til orientering holdes den ordinære generalforsamling i år onsdag den 29. april kl. 19. Indkaldelse følger.

Skriftlige medlemsforslag skal være indgivet senest 1. marts til bestyrelsens formand via ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Reetablering af beplantning mod Aksel Møllers Have
I den kommende tid vil beplantning mod Aksel Møllers Have blive genetableret, efter at metrobyggeriet er blevet færdigt. Vær med til at passe godt på vores nye planter.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 5. marts 2020.


Road bump on the garage side is extended
In order to improve traffic safety around the play area in the yard, road bumps on the garage side are extended towards the hedge.

Fastelavn in the yard on February 23rd
All children and childlike souls of all ages are welcome when we hit the barrel Sunday, Feb. 23rd at 10 AM on the drying area in front of no. 14. Please come dressed up, both adults and children, but it is no requirement. We provide some cake, coffee and juice. If you do not want to hit the barrel, but just want a cup of coffee with your neighbors, please fell free to join us.

Problems with the Internet connection?
If you subscribe to an Internet connection through Fiberby and experience connection problems, you should always contact Fiberby’s customer service – Fiberby would like to help. From Fiberby, the Board has received an information sheet (in Danish).

Fiberby will have an open door evening in the caretakers office where users can ask questions about their Internet connection to Fiberby. Look out for info for the event at the nentrance.

High water shutters with barriers are established in the basement
During the winter months, many rainfalls have several times provided water in parts of the basement. Therefore, the Board has chosen to establish high-water shutters with rat barriers.

A high-water drain prevents the water from the sewer from running backwards into the pipes and up through the drain when it is raining heavily, and the sewer cannot leed the rainwater away fast enough.

Fire protection of installation bushings
A number of bushings for basement installations have not been closed. This has now happened.
Failure to do so may cause fire and smoke to spread between the fire units and the escape route system.

The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Annual General Meeting on April 29th – Member’s proposal latest on March 1st
For information, the Annual General Meeting will be held this year on Wednesday, April 29th, at 19 PM. Notice follows.

Written membership proposals must be submitted by March 1st to the Chairman of the Board via ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the mailbox at the building in courtyard.

Re-establishment of planting towards Aksel Møllers Have
In the coming time, planting towards Aksel Møllers Have will be restored after the subway construction has been completed. Help take care of our new plants.

 

The next board meeting is scheduled for March 5, 2020.

Comments are Disabled