Nyt fra Bestyrelsen – april 2020

For English version, see below.

! Nævnte fremtidige aktiviteter kan blive flyttet grundet Coronavirus/COVID-19.

Fortsat neddroslet aktivitet pga. Coronavirus/COVID-19
Ejerforeningen følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger.

Det betyder, at aktiviteter i foreningens regi fortsat er neddroslet på følgende vis:

 • Ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde. Funktionærerne kan fortsat kontaktes på telefon og e-mail.
 • Funktionærerne kommer ikke ind i lejlighederne.
 • Der er én funktionær på arbejdet ad gangen.
 • Bestyrelsen mødes via elektroniske medier. Bestyrelsen kan fortsat træffes på e-mail.
 • Qvortrup Administration er lukket for fysisk fremmøde. Administrationen kan fortsat kontaktes på e-mail eller telefon.
 • Den ordinære generalforsamling 2020 er udskudt til efter april måned. Myndighedernes anvisninger er betydende for, hvornår bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

Faldstammeprojektet
Syn og skøn var planlagt at finde sted d. 25. marts, men pga. Coronavirussen er skønsforeningen p.t. udskudt.

Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person fejl og/eller mangler ved et arbejde, der er i gang eller er afleveret på bygge- og anlægsområdet, hvor partere er blevet uenige om et byggearbejde er ordentligt udført.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Mere belysning på hjørnet ved hjørnet Godthåbsvej og AMH
Bestyrelsen har henvendt sig til Frederiksberg Kommune, fordi bestyrelsen synes, at hjørnet Godthåbsvej og Aksel Møllers Have er for mørkt. Kommunen har svaret, at den har planer om at opsætte en lygtepæl, der ikke generer de omkringliggende lejligheder.

Forureningsundersøgelse i gården
Det af Region Hovedstaden udpeget rådgivende ingeniørfirma Geo kommer ca. i slutningen af april og tager jordprøver. Arbejdet forventes alt andet lige ikke at påvirke beboere.

I 3. kvartal 2020 forventer bestyrelsen at modtage en teknisk rapport og regionens vurdering af resultatet.

Region Hovedstaden har kortlagt en del af Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41 som muligt forurenet (det lille grønne areal ved huset i gården). Der ligger en nedgravet lukket olietank, der er tømt og fyldt op med sand. Bestyrelsen har besluttet pga. regionens kortlægning at få undersøgt arealet for forurening.

Husk at sortere affald
Funktionærerne og bestyrelsen har konstateret, at der den sidste stykke tid er blevet hensat affald uden for containerne, i stedet for i containeren. Det er ikke i orden.

Affald skal placeres sorteret i de respektive containere. Du kan læse om affaldssortering på ejerforeningens hjemmeside. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores funktionærer for vejledning.

Eksempel på hensat affald

Opsætning af insekthoteller
Vores insekter er trængte, derfor har bestyrelsen valgt at bidrage til helheden og skabe bedre levevilkår for insekter ved at opsætte insekthoteller på ejerforeningens areal. Opsætningen vil ske i løbet af foråret.

Et insekthotel er kunstigt habitat, der forsyner insekter med et opholdssted.

Aktiviteten er et led i bestyrelsens arbejde med indretning af gården.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 29. april 2020.


News from The Board – April 2020

! Mentioned future activities may be moved due to Coronavirus disease (COVID-19).

Continued scaled down activities due to Coronavirus disease (COVID-19)
The owners’ association, of course, follows the instructions of the authorities.

This means that activities under the auspices of the association have continued to be reduced as follows:

 • The Caretaker’s office is closed for physical attendance. The Caretakers can continue to be contacted by telephone and email.
 • The Caretakers do not enter the apartments.
 • There is one Caretaker at work at a time.
 • The Board meets via electronic media. The Board can still be reached by email.
 • Qvortrup Administration is closed for physical attendance. The administration can still be contacted by email or telephone.
 • The Annual General Meeting 2020 is postponed until after April. The authorities’ instructions are decisive for when the Board convenes a general meeting.

Drainpipe project
Expert appraisal was scheduled to take place on March 25, but due to the Coronavirus disease, the assessment is currently postponed.

In the case expert appraisal, an independent expert assesses errors and/or deficiencies in a work that is underway or delivered to the building and construction area, where parties have disagreed whether a construction work has been properly carried out.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

More lighting on the corner at the corner Godthåbsvej and AMH
The Board has approached Frederiksberg Municipality because the Board finds that the corner Godthåbsvej and Aksel Møllers Have is too dark. The municipality has replied that it plans to set up a lamp that does not bother the surrounding apartments.

Pollution investigation in the yard
The consulting engineering firm Geo appointed by the Region Hovedstaden comes approx. in late April and taking soil samples. C.p. the work is not expected to affect residents.

In the third quarter of 2020, the Board expects to receive a technical report and the Region’s assessment of the result.

Region Hovedstaden has mapped out part of Aksel Møllers Have 2, 2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41 as possible soil polluted (the small green area by the house in the courtyard). There is a buried closed oil tank that is emptied and filled with sand.

Remember to sort waste
The Caretakers and the Board have observed most recently that waste has been placed outside the containers, rather than in the container. That is not okay.

Waste must be placed sorted in the respective containers. You can read about waste sorting on the owners association’s website. If you have any doubts, please feel free to contact our Caretakers.

Example of waste placed outside the containers

Setting up insect hotels
Our insects are in need, which is why the Board has chosen to contribute to the whole and create better living conditions for insects by setting up insect hotels on the area of ​​the owners’ association. The setup will happen this spring.

An insect hotel is artificial habitat that provides insects with a residence.

The activity is part of the Board’s work on the layout of the courtyard.

 

The next board meeting is scheduled for April 29, 2020.

Comments are Disabled