Nyt fra Bestyrelsen – februar 2020

For English version, see below.

Oprydning af hængelåse til reservation af tørrerum
I løbet af de kommende måneder vil bestyrelsen og funktionærerne foretage en af oprydning af herreløse hængelåse til reservation af tørrerum. I den forbindelse vil der blive omdelt i postkasserne information om hvornår og hvordan.

Overholdelse af reservation til vaskemaskiner, tørrerum m.v.
Flere beboere oplever, at reservationer ikke respekteres. Bestyrelsen henstiller til at respektere andre beboeres reservationer. Vælger man at indgå i et fællesskab som ejerforeningen er, følger det at overholde fællesskabet regler.

Om reservationer, se ejerforeningens hjemmeside under Fælles faciliteter -> Vaskerier og tørrerum.

Toilet i gården åbnes
Bestyrelsen har valgt at åbne toiletten i gården, som du finder ved indgangen til storskraldsrummet i huset i gården. Brug det og hold det pænt.

Faldstammeprojektet
Voldgiftsnævnet har valgt at udpege to skønsmænd – én med en rådgiverprofil og én med en VVS-profil – til at foretage syns- og skønsforretning. Skønsmændene har modtaget skønstemaet og er nu i gang med deres arbejde. Når bestyrelsen kender resultatet af syn og skøn, vil bestyrelsen orientere medlemmerne.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Sprinkleranlægget trykprøvet
Bestyrelsen har valgt at få foretaget en trykningsprøvning af sprinkleranlægget for at få tjekket anlæggets funktionsdygtighed. Resultat viser, at der er tryk i anlægget fra start til slut. Under trykprøvningen bristede sprinklerrør i kælderen to steder. Røret er repareret.

Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Cykeloprydning efteråret 2019 – afslutning
Herreløse cykler og barnevogne blev fjernet fra fællesarealerne i efteråret 2019.
Disse bliver afhentet og bortskaffet i uge 8. Savner du din cykel eller din barnevogn, kan den være blevet betragtet som herreløs. Kontakt funktionærerne for en afklaring.

Bestyrelsen henstiller til de beboere, der ikke benytter deres cykle ofte og har den stående i gården, om at sætte cyklen i cykelkælderen af hensyn til andre beboere.

Hjemmesiden er blevet revideret
Bestyrelsen har ændret menustrukturen på ejerforeningens hjemmeside med det formål lettere at kunne finde relevant information.

Lejlighed
Under menupunktet ”Lejlighed” har vi samlet informationer, om hvad du må og bør i lejligheden ift. ejerforeningen, f.eks. indeklima, støj.

Fælles faciliteter
Under menupunktet ”Fælles faciliteter” kan du læse, hvordan du kan og bør bruge ejerforeningens fælles faciliteter, f.eks. affaldshåndtering, vaskeri og tørrerum.

E/F projekter
Under menupunktet ”E/F projekter” finder du beskrivelser af ejerforeningens igangværende projekter.

Dokumenter
Under menupunktet ”Dokumenter” finder du væsentlige dokumenter om ejerforeningen.

Hjemmesiden indeholder mange informationer, hvorfra du kan finde svar på mange spørgsmål om at bo i ejerforeningen. F.eks. tjek hjemmesiden, inden du henvender dig til funktionærerne eller bestyrelsen.

For at finde en ønsket information, kan du også bruge søgefunktionen, som du finder i øverste højre hjørne af hjemmesiden.

Bestyrelsen håber, ejere og lejere vil tage godt imod ændringen og vil benytte lejligheden til fremadrettet oftere at orientere sig i informationen på vores hjemmeside.

Huset i gården er købt
På bestyrelsens forslag vedtog generalsamlingen i 2019, at ejerforeningen skulle købe huset i gården.
Huset er købt og betalt. Bygningen er overgået til ejerforeningen pr. 1/1 2020.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 6. februar 2020.


Cleanup of padlocks for booking drying room
Over the coming months, the Board and the caretakers will make a clean-up for unclaimed padlocks for the reservation of drying rooms. In this connection to actitivity, information will be distributed in the mailboxes on when and how.

Compliance about reservation for washing machines, drying rooms, etc.
Several residents find that reservations are not respected. The Board recommends to respect other residents’ reservations. When you choose to join a community as the owners’ association, it follows to respect the rules of the community.

For reservations, see the owners’ association’s website under Fælles faciliteter -> Vaskerier og tørrerum.

Toilet in the backyard opens
The Board has chosen to open the toilet in the backyard, which you will find at the entrance to the garbage room in the house in the backyard. Use it and keep it neat.

Drainpipe project
The Arbitration Board has chosen to appoint two appraisers – one with an adviser profile and one with a plumbing profile – to conduct an assessment. The appraisers have received the theme of appreciation and are now in the process of their work. When the Board knows the results of the assessment, the Board will inform the members.

The Board has chosen to apply assessment via the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Operating pressure at sprinkler system tested
The Board has chosen to test the pressure at sprinkler system to check the operation of the system. Results show that there is pressure at the system from start to finish. During the test, sprinkler tubes in the basement burst in two places. The tube is repaired.

The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Bicycle cleanup autumn 2019 – the finish
Unclaimed bicycles and prams were removed from the common areas in the fall of 2019.
These will be picked up and disposed of in week 8. If you miss your bike or your stroller, it may have been considered unclaimed. Contact the caretakers for clarification.

The Board recommends that residents who do not use their bicycles frequently and who have bicycles standing in the backyard, put the bicycle in the bicycle cellar for the sake of other residents.

The website has been revised
The Board has changed the menu structure on the owners’ association’s website with the aim of finding relevant information more easily.

Apartment
Under the menu item “Lejlighed” we have gathered information about what you can and should do in the apartment in relation to the owners’ association, e.g. indoor climate, noise.

Shared facilities
Under the menu item “Fælles faciliteter” you can read how you can and should use the shared facilities of the owners’ association, eg. waste management, laundry and drying room.

E/F projects
Under the menu item “E/F projekter” you will find descriptions of the owners’ association’s ongoing projects.

Documents
Under the menu item “Dokumenter” you will find important documents about the owners’ association.

The website contains many information from which you can find answers to many questions about living in the owners’ association. Eg. check the website before contacting the caretakers or the Board.

To find the information you want, you can also use the search function found in the upper right corner of the website.

The Board hopes that owners and tenants will welcome the change and will take this opportunity to orientate themselves more often in the information on our website.

The house in the yard has been purchased
On the proposal of the Board, the General Assembly in 2019 decided that the owners’ association should buy the house in the backyard.
The house is bought and paid for. The building has been transferred to the owners’ association as at 1/1 2020.

 

The next board meeting is scheduled for February 6, 2020.

Comments are Disabled