Vi neddrosler aktiviteter grundet Coronavirus / covid-19

For English version, see below.

På baggrund af udmeldinger fra Statsministeriet og andre myndigheder neddrosles aktiviteter frem og til med uge 13.

Bestyrelsen giver her et overblik over konsekvenserne af situationen.

Funktionærerne
Al fysisk kontakt mellem funktionærer og beboere holdes til et absolut minimum af hensyn til begge parter.

Det betyder

  • at Ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde og holder ikke åbent kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.
  • at funktionærerne ikke kommer ind i lejlighederne.
  • at der er én funktionær på arbejdet ad gangen.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Funktionærerne kan fortsat kontaktes på telefon og e-mail.

Bestyrelsen
I lighed med funktionærerne holdes al fysisk kontakt bestyrelsesmedlemmerne i mellem og bestyrelsen og dets omverden til et absolut minimum af hensyn til alle parter.

Det betyder, at fysiske møder undgås, og i det omfang det er muligt, foregår møder via telefon eller skype.

Denne indskrænkning kan betyde, at arbejder udsættes til efter uge 13.

Bestyrelsen kan fortsat træffes på sin e-mail adressen ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
Hos Qvortrup Administration vil medarbejderne primært arbejde hjemmefra. Betræk det som, at kontoret er lukket for fysisk fremmøde.

Det er fortsat muligt at kontakt administrationen via e-mail eller telefon.

Ordinær generalforsamling 2020
Bestyrelsen annoncerede i seneste nyhedsbrev, at den ordinære generalforsamling 2020 holdes onsdag den 29. april kl. 19.

I skrivende stund er opfordringen, at alle planlagte generalforsamlinger udskydes på ubestemt tid.

Bestyrelsen og vores administrator følger løbende situationen også på dette område.

Følg myndighedernes anvisninger
Bestyrelsen opfordrer alle til at følge myndighedernes anvisninger samt at udvise samfundssind og fornuft, men også hjælp til naboer, der ikke bør bevæge sig ud i det offentlige rum.

De danske myndigheders hjemmeside om coronavirus/covid-19.


We are scaling down activities due to Coronavirus / covid-19

Based on statements from the Prime Minister and other authorities, activities will be reduced until week 13.

Here, the Board provides an overview of the consequences of the situation.

The Caretakers
All physical contact between Caretakers and residents is kept to an absolute minimum for the benefit of both parties.

It means

  • that the Caretakers Office is closed for physical attendance and is not open at 7:00-7:15 AM and at 12:00-12:30 PM.
  • that the Caretakers do not enter the apartments.
  • that there is one Caretaker at work at a time.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the Caretakers by telephone and e-mail.

The Board
Like the Caretakers, all physical contact between the board members and the board and others is kept to an absolute minimum for the benefit of all parties.

This means that physical meetings are avoided and, as far as possible, meetings take place by telephone or skype.

This restriction may mean that work is postponed until after week 13.

You can still contact the board through e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Administrator
At Qvortrup Administration, employees will primarily work from home. Consider it like the office is closed for physical attendance.

It is still possible to contact the administration via e-mail or telephone.

Annual General Meeting 2020
In its latest newsletter, the Board announced that the Annual General Meeting 2020 will be held on Wednesday, April 29, at 19 PM.

At the time of writing, the call is for all scheduled general meetings to be postponed indefinitely.

The Board and our administrator are constantly monitoring the situation in this area as well.

Follow authorities’ instructions
The board strongly encourages everyone to follow the instructions of the authorities and to show their sense of community and reason, but also to help neighbors who should not go outside.

The Danish authorities’ website about coronavirus / covid-19 in English.

Comments are Disabled