Sammendrag fra bestyrelsesmøde 31. maj 2018

Klædemøl
Der er konstateret klædemøl i kælderen, og flere beboere har henvendt sig til funktionærerne vedr. møl i deres lejligheder. I første omgang vil der ske bekæmpelse i kælderen samt enkelte opgange, hvor der er konstateret klædemøl i en del af lejlighederne. Beboerne i de relevante opgange er orienteret.
Beboere, som i øvrigt mener at have problemer med klædemøl, bedes henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møl’et, så det kan konstateres, om der er tale om klæde- eller melmøl. Ud fra dette kan funktionærerne konstatere problemets omfang, og i samarbejde med skadedyrsbekæmpere vurdere om der er behov for yderligere sprøjtning.

Affaldsskakte
En funktionær har måttet behandles akut på skadestuen efter uheld med ituslået ølglas ifm. tømning af affaldsskakten i en opgang. Det anmeldes til Arbejdstilsynet. Bestyrelsen indskærper igen, at fødevarer af sundhedsmæssige årsager skal være emballeret, og at der ikke må smides metal, flasker og skarpe genstande i affaldsskakterne. I yderste konsekvens vil en overtrædelse af dette føre til, at Arbejdstilsynet kommer med påbud om, at funktionærerne ikke må fjerne affaldet, og skakterne lukkes.

Oprydning i gård, barnevognsrum og cykelkældre
Der er planlagt oprydning i gården og cykelkældre for herreløse cykler, herreløse barnevogne og andet hittegods. I den forbindelse er der omdelt info og mærker i alle postkasser om, at cykler og barnevogne skal mærkes, inden funktionærerne indenfor en rimelig frist sætter umærkede cykler og barnevogne i et aflåst kælderrum. De afhentes efterfølgende af Frederiksberg Kommune. 

Affaldsbeholdere til glas i gården
Der vil blive stillet 3 glascontainere op i gården – én i hver ende af gården og én ved barnevognsskuret.

Renoveringsprojektet vedr. faldstammer
Der arbejdes på en plan for den resterende del af projektet. Der orienteres særskilt om renoveringsprojektet i et nyhedsbrev.

Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen blev evalueret, hvor der blev påpeget, at lyden ikke var god nok, og at der skal være bedre organisering af uddeling af stemmesedler. Bestyrelsen var enig om at fastholde den nuværende lokation i 2019. Desuden skal referatet udsendes tidligere.

Forretningsorden for bestyrelsen
Bestyrelsen har besluttet at publicere sin forretningsorden på ejerforeningens hjemmeside.
Forretningsordenen beskriver de regler, som bestyrelsen arbejder under. Jvf. ejerforeningens vedtægter §13.
Du finder forretningsordenen under menupunktet ’Nyttig Info -> Dokumenter’ eller her.

Udtrædelse af bestyrelsen
Anne Rhode har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet ændrede jobaktiviteter.

Ny kontaktinfo
Der er oprettet nye e-mailadresser. Det betyder, at bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: ejerforeningen@godthaabshave.dk, mens funktionærerne kan kontaktes via kontor@godthaabshave.dk. De nye e-mailadresser vil løbende blive opdateret på div. informationer.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag d. 28. juni.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are Disabled