Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2020

For English version, see below.

Containerne langs beboelsesbygningen flyttes – ny affaldsstation og flere cykelstativer
Af hensyn til brandsikkerheden for beboelsesbygningen bliver affaldscontainerne flyttet væk herfra på anbefaling fra DBI –Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut.

Som følge af ovennævnte vil der ske en omfordeling af containerne i gården, og på den måde vil der også kunne tilgodeses andre behov og hensyn.

 1. Der bliver etableret en tredje affaldsstation i midten af gården. De to andre stationer er de eksisterende, som er i begge ender af gården. Den tredje station bliver etableret på den halvdel af tørrepladsen, der vender mod garageanlægget. Der vil blive etableret hegn mellem tørreplads og affaldsstation. Indgang til affaldsstationen bliver fra garageanlægssiden. Indgang til tørrepladsen bliver den samme.
 2. Den selvbestaltet motorcykelparkering bliver nedlagt.
 3. Lugtgener og andet fra det organiske affald fra madcontainerne, som i dag er placeret ved opgangene, undgås.
 4. På beboelsesbygningen bliver der monteret cykelstativer lig de stativer, der findes i forvejen, og der hvor der bl.a. har stået papircontainere.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

Glascontainere flyttes
Glascontainerne, der står i begge ender af gården, flyttes ind på midten af gården for at mindske lydgener for lejlighederne fra glassorteringen, og til de to andre glascontainere ved barnevognsskuret, som kan tage noget af lyden.

Hjælp til nedbæring af bænkesæt
Borde/bænke skal ind for vinteren. I foråret bad vi beboerne om hjælp til at få borde/bænke op i gården, da vi kun havde 1 funktionær på det tidspunkt. Nu har vi 2 funktionærer, men den ene funktionær må ikke bære noget tungt for tiden, og derfor vil bestyrelsen derfor høre, om der er nogle stærke mænd og kvinder, som vil være behjælpelig med til at bære vores borde/bænk i kælderen.

Vi mødes i gården ved sandkassen den 5. nov. kl. 18:15 –  der er 9 sæt, som skal bæres ned. Bestyrelsen stiller med mundbind, håndsprit og plastikhandsker samt en vand / sodavand som tak for hjælpen. Varighed ca. 1 time.

Kloakbrønde i gården
5 kloakbrønde i gården synker, og det er derfor tid til vedligeholdelse.
Trafik vil fortsat kunne afvikles. Der må beregnes periodevis gene for trafikken.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

Faldstammeprojektet
Skønsforretningen blev afholdt som planlagt den 2. juli.
Skønsmanden har efterfølgende været i ejendommen til egne opfølgende undersøgelser af to omgange.
I skrivende stund afventer bestyrelsen skønsrapporten.

Altanprojekt
Det er længe siden, at der er kommet nyt fra altanudvalget. Det skyldes dels at vi har brugt en del tid på at indsamle erfaringer fra andre ejendomme, der har fået lavet altaner, dels at vi har arbejdet på at finde designeksempler på altaner, der arkitektonisk og stilmæssigt passer til vores ejendoms facade mod gården, og dels at vi har været ramt af manglende ressourcer i udvalget pga. ændring i udvalgsmedlemmers arbejdsbyrde og bl.a. pga. corona-pandemien.

Status er lige nu, at vi har fundet et designforlæg, vi vil bruge til udbudsmaterialet og fået indkredset de altanvirksomheder, vi ønsker at sende udbudsmateriale til. Vi søger pt. efter en fagkyndig, der kan stå for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Udvalgets medlemmer føler ikke selv, at de har den nødvendige ekspertise på området til at kunne stå for denne del.

Skulle der være beboere, der ønsker at bistå med det videre arbejde, er de meget velkomne til at henvende sig.

Halloween i en corona-tid
Bestyrelsen henstiller til at følge Sundhedsstyrelsens råd om ikke markere Halloween f.eks. med slikindsamling fra dør til dør, da sådant arrangement kan være forbundet med risiko for smittespredning.

Håndspritdispenser i vaskerierne
Bestyrelsen vil bidrag til at mindske smittespredning generelt og særdeles i denne tid med COVID-19 og har valgt opsætte håndspritdispenser i vaskerierne. Funktionærerne sørger for at påfylde dispenserne.

Cykeloprydning
Det er tid til cykeloprydning.

Cykler, der

 1. ikke kan bruges som cykel (mangler styr, saddel, dæk, eller har flade dæk)
 2. er ulåste eller
 3. ikke bruges (har støvet overflader eller henstår ubrugt)

fjernes fra gården og sættes i cykelkælderen ved garage 33 til venstre fra medio november.

Cykeloprydning er også varslet med opslag i opgangene.

Forureningsundersøgelse via Region Hovedstaden
Regionen har kortlagt en del af grunden Aksel Møllers Have 2,2B, 2C, 4 og Godthåbsvej 35-41, som forurenet på vidensniveau 2, som betyder, at der er konstateret forurening. Forureningen vil samtidig blive nuanceret med forureningskategorien F1. Bestyrelsen vurderer, at kortlægningen ikke har nogen umiddelbare konsekvenser.

Erantis i hækken
For at bidrage til en grønnere og mere blomstrende gårdhave, bliver der sået erantis i hækken langs den høje bygning. Dog vil der gå en rum tid, fra såning til de nye planter blomstrer, da erantis først blomstrer, når knolden har nået en vis størrelse.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 25. november 2020.


News from The Board – October 2020

The containers along the residential building are being moved – a new waste station and several bicycle racks
For the sake of fire safety for the residential building, the waste containers will be moved away from here on the recommendation of DBI – Danish Institute of Fire and Safety Engineering.

As a result of the above, there will be a redistribution of the containers in the courtyard, and in this way it will also be possible to meet other needs and interest.

 1. A third waste station will be established in the middle of the courtyard. The other two stations are the existing ones, which are at both ends of the courtyard. The third station will be established on the half of the drying area facing the garage. Fences will be established between the drying area and the waste station. Entrance to the waste station will be from the garage side. Entrance to the drying area will be the same.
 2. The self-ordered motorcycle parking will be closed.
 3. Food waste and other things from the organic waste from the food containers, which are currently located at the stairwells, are avoided.
 4. Bicycle racks similar to the racks that already exist will be installed on the residential building, and where, among other things, have stood paper containers.

The work will take place in the coming months.

Glass containers are moved
The glass containers, which stand at both ends of the courtyard, are moved into the center of the yard to reduce noise nuisance for the apartments from the glass sorting, and to the other two glass containers at the stroller shed, which can take some of the sound.

Help with carry down bench sets
Tables / benches must be ready for winter. In the spring we asked the residents for help to get tables / benches up in the yard, as we only had 1 caretaker at that time. Now we have 2 caretakers, but one caretaker is not allowed to carry anything heavy at the moment, and the Board will therefore hear if there are any strong men and women who will be helpful in carrying our tables / bench in the basement.

We meet in the yard by the sandbox on 5 Nov. at 18:15 PM – there are 9 sets to be carried down. The Board provides facemarsks, hand sanitiser and plastic gloves as well as a water / soda as a thank you for the help. Duration approx. 1 hour.

Catchpit in the courtyard
5 catchpit in the courtyard are sinking and it is therefore time for maintenance.
Traffic will continue to be able to flow. Periodic nuisance to traffic must be calculated.

The work will take place in the coming months.

Drainpipe project
The appraisal business was held as planned on July 2nd.
The appraiser has subsequently been in the property for his own follow-up investigations of two rounds.
At the time of writing, the Board is awaiting the appraisal report.

Balcony project
It has been a long time since news has come from the balcony committee. This is partly because we have spent a lot of time collecting experiences from other properties that have had balconies made, and partly because we have worked on finding design examples of balconies that architecturally and stylistically fit our property’s facade facing the courtyard, and partly that we have been affected by a lack of resources in the committee due to a change in the workload of committee members and i.a. due to corona pandemic.

The status is right now that we have found a design template that we will use for the tender material and have identified the balcony companies we want to send tender material to. We are currently looking for after an expert who can be responsible for preparing the tender material. The members of the committee do not themselves feel that they have the necessary expertise in the field to be able to handle this part.

Should there be residents who want to assist with the further work, they are very welcome to contact.

Halloween in a corona time
The Board recommends following the National Board of Health’s advice not to mark Halloween e.g. with door-to-door candy collection, as such an arrangement may be associated with the risk of spreading the infection.

Hand sanitiser dispenser in the laundries
The Board will contribute to reducing the spread of infection in general and in particular during this time with COVID-19 and has chosen to set up hand sanitiser dispensers in the laundries. The caretakers make sure to refill the dispensers.

Bicycle cleanup
It’s time for bike cleanup.

Bicycles which

 1. cannot be used as a bicycle (lacks handlebars, saddle, tires, or has flat tires)
 2. are unlocked or
 3. not used (has dusty surfaces or remains unused)

will be removed from the courtyard and put in the bike cellar at garage 33 to the left from mid-November.

Bicycle clean-up has also been announced with notices in the stairwells.

Pollution investigation in the courtyard
The Region Hovedstaden has mapped part of the plot Aksel Møllers Have 2,2B, 2C, 4 and Godthåbsvej 35-41, as contaminated at level 2, which means that contamination has been found. At the same time, the pollution will be nuanced with the pollution category F1. The Board assesses that the mapping has no immediate consequences.

Eranthis in the hedge
To contribute to a greener and more flowering courtyard, Eranthis are sown in the hedge along the tall building. However, a space of time will pass, from sowing until the new plants bloom, as the Eranthis only blooms when the tuber has reached a certain size.

 

The next board meeting is scheduled for November 25, 2020.

Comments are Disabled