Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019

For English version, see below.

Ændrede opgaver for funktionærerne
For at fastholde og tiltrække kvalificerede arbejdskraft til jobbet som funktionær i ejerforeningen har bestyrelsen valgt ændre i opgaverne for funktionærerne.

Vagtordning uden for arbejdstid og tømning af affaldsskakter i weekenderne og på helligdage flyttes fra funktionærerne til to eksterne firmaer. Se videre nedenfor.

Funktionærernes tidsforbrug på ovennævnte opgaver flyttes til mandag til fredag til ejendomspasning.

Funktionærernes træffetid mandag til fredag er som følger:
Telefontid: kl. 7:00-14:00
Kontortid: kl. 7:00-7:15 og kl. 12:00-12:30.

Ændringen er trådt i kraft.

Ny vagtordning ved akut skade
Vagtselskabet BELFOR tager imod og visiterer opkald ved akut skade som f.eks. vandskade, strømafbrydelse. Listen over hvad akutte skader kan være, finder du vedlagt og på ejerforeningens hjemmeside enten
– via forsiden -> Kontakt ved akut skade, eller
– via Kontakt -> Akut skade.

Udenfor funktionærernes træffetid ved akut skade, skal du kontakte Belfor på tlf. 70 122 122:
Mandag til fredag: kl. 14:00 -07:00
Lør-/søn- og helligdage: Døgnet rundt

Ny ordning for tømning af affaldsskakter
Firmaet TipTop Ejendomsservice udskifter poserne i affaldsskaktene lørdag/søndag samt helligdage.
TipTop kender ejendommen i forvejen, da firmaet støvsuger og vasker vores hoved- og køkkentrapper.

Praktikant til ejendomspasning
Vores funktionær Martin får i den kommende tid hjælp af en voksenpraktikant, der hedder Gaba.
Gaba vil primært hjælpe til med pasning af fællesarealerne.
Tag godt imod Gaba.


English version

Changed duties for the caretakers
In order to retain and attract qualified workers to the job as a caretakker in the owners’ association, the Board has chosen to change the duties of the caretakers.

Damage management outside working hours and emptying of waste shafts on weekends and holidays are moved from the caretakers to two external companies. See below.

The caretaker’s time spent on the above tasks is shifted to Monday to Friday for premises care.

The office hours of the caretakers Monday to Friday are as follows:
Telephone hours: pm. 7: 00-14: 00
Office Hours: at. 7: 00-7: 15 p.m. 12: 00-12: 30th

The change has come into effect.

New arrangement in case of acute damage
The company BELFOR receives and visits calls in case of an acute damage, e.g. water damage, power failure. Please find the list of what acute damage can be attached and on the owners association’s website either
– via the homepage -> Kontakt ved akut skade, or
– via Kontakt -> Akut skade.

Outside office hours of the caretakers, contact Belfor on tel. 70 122 122:
Monday to Friday: 14 PM – 7 AM
Saturdays / Sundays and Holidays: Round-the-clock

New arrangement for emptying waste shafts
The company TipTop Ejendomsservice replaces the bags in the waste shelves Saturday / Sunday as well as holidays.
TipTop knows the premises all ready as the company vacuumes and washes our main and kitchen stairs.

Trainee for premises care
Our caretaker Martin will be assisted by an adult trainee named Gaba in the near future.
Gaba will primarily help with the care of the grounds.
Please welcome Gaba.

Comments are Disabled