Nyt fra Bestyrelsen – oktober 2019, nr. 2

For English version, see below.

Cykeloprydning
I løbet af efteråret vil bestyrelsen og funktionærerne foretage en af oprydning i gården og cykelkældre for herreløse cykle. I den forbindelse vil der blive omdelt information og mærker i alle postkasser om, at cykler skal mærkes, inden funktionærerne indenfor en rimelig frist sætter umærkede cykler i et kælderrum. Umærkede cyklerne afhentes efterfølgende af Frederiksberg Kommune. Information om hvornår og hvordan følger.

Lynnedslag
Alle elektroniske låse kører igen online, og det er igen muligt at få lavet nøglebrikker hos funktionærerne.

Rensning af ventilationskanaler
Bestyrelsen har besluttet at få renset vores ventilationskanaler. Rensningen vil ske indefra i lejlighederne. Det betyder, at der skal være adgang til lejligheden, og der skal være adgang til ventilationskanalen i badeværelset.
Rensningen er planlagt til at ske primo næste år. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret informere yderligere om processen.

Opmåling af altaner
Medlemmer har igen modtaget brev fra Frederiksberg Kommune, hvori de bliver bedt om at kontrollere, om deres altaner er korrekt registreret i BBR, hvis de har altan. Bestyrelsen har via vores advokat skrevet til Frederiksberg Kommune, da vores advokat mener, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve af lægfolk, at de skal opmåle deres altan, et mål kommunen i øvrigt kan finde i deres egen Tekniske forvaltning.
Det er vores advokats opfattelse, at medlemmer ikke bør foretage sig noget som følge af brevet.

Faldstammeprojektet
Fastlæggelse af skønstema og -mand er fortsat til behandling i Voldgiftsnævnet. Bestyrelsen rykker for fremdrift.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget arbejder med projektet, og for indeværende er der ikke noget nyt at orientere om.

Indretning af gården
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med indretningen af gården. Derfor holdt bestyrelsen et brainstormingsmøde med beboere torsdag 26. september. Bestyrelsen fik et masser idéer fra mødet, men også fra e-mails beboere har sendt. Bestyrelsen vil gerne takker for deltagelsen og for idéerne. Bestyrelsen vil samle idéer og arbejder videre herfra.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 31. oktober 2019.


Bicycle Cleanup
During the fall, the Board and the caretakers will make a clean-up in the backyard and bicycle basements for unclaimed bicycles. Information and labels will be distributed in all mailboxes that bicycles must be labeled before the caretakers within a reasonable time place unmarked bicycles in a basement room. The unlabeled bikes are subsequently picked up by Frederiksberg Municipality. Information on when and how to follow.

Lightning strikes
All electronic locks are online again, and the caretakers can againg encode electronic keys.

Cleaning of ventilating duct
The Board has decided to clean the ventilating ducts. The cleaning will be done from the inside of the apartments. This means that there must be access to the apartment and access to the ventilating duct in the bathroom.
The cleaning is scheduled to take place early next year. During the autumn, the Board will provide further information on the process.

Measuring balconies
Members have received letters from Frederiksberg Municipality, in which they are asked to check whether their balconies are correctly registered in the BBR if they have a balcony. Through our lawyer, the Board has written to Frederiksberg Municipality, as our lawyer believes that the municipality does not have the authority to require lay persons to measure their balcony, a dimension municipality can otherwise find in their own Technical Department.
It is our lawyer’s opinion that members should do nothing as a result of the letter.

Drainpipe project
Determination of the questions to be answered by experts and of a expert is still in process at the Arbitration Board. The Board is pushing for progress at the Arbitration Board.

Balcony Project
The working committee is working on the project, and for now there is nothing new to inform about.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on layout of our courtyard. That’s why the Board held a brainstorming meeting with residents on Thursday, September 26. The Board got a lot of ideas from the meeting, but also from the e-mails residents sent. The Board would like to thank for the participation and for the ideas. The board will gather ideas and continue working from here.

 

The next board meeting is scheduled for October 31, 2019.

Comments are Disabled