Nyt fra Bestyrelsen – maj 2019

For English version, see below.

Rullerum nu også som tørrerum
Ved vaskerirum 2 findes et strygerullerum, hvis eneste formål er at være et sted, hvor beboere kan rulle deres tøj. For at udnytte rummet mere og for at øge tørrerumskapaciteten, vil rummet nu også kunne bruges som tørrerum.

Rullerummet vil indgå ordningen for tørrerum, dvs. rummet

  • kan reserveres på den dertil indrettede tavle i vaskerirum 2 med reservationslåse (hængelåse),
  • kan reserveres for to døgn – enten fra kl. 9.00 eller fra kl. 18.00,
  • skal være tilgængelig senest kl. 9.00 eller kl. 18.00 efter 2 døgn,
  • kan benyttes af andre beboere efter kl. 9.30/18.30, hvis reservationen ikke er taget i brug.

Rullerummet vil fortsat kunne benyttes som rullerum, da strygerullemaskine står, hvor den hele tiden har stået. Beboere, der ønsker at rulle sit tøj, kan fortsat dette, dog skal beboere være opmærksom på, at der kan være behov at reservere rummet, hvis beboere vil være sikker på at have adgang til rullerummet til rulning

Lokalet ligger ved vaskerirum 2 og ud mod Aksel Møllers Have, er ca. 24 m2 stort og har tørresnore.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har via advokatfirmaet Molt Wengel fremsendt reklamation og suspensionsaftale til vores totalrådgiver Rambøll og hovedentreprenør FLD ift. den ansvarsmæssige og økonomiske side af manglerne mv. i projektet. I skrivende stund har Rambøll og FLD ikke underskrevet suspensionsaftalen, som skulle udsætte forældelse, så alle parter kunne få tid til mindelig at komme videre, ej heller anerkendt deres ansvar, hvorfor bestyrelsen har valgt at iværksætte syn og skøn, som bl.a. suspenderer forældelsen, som vurderes til at træde i kraft i efteråret 2019.

Bestyrelsen arbejder på til medlemmerne en opsummering af faldstammeprojektet, som aftalt på den ordinære generalforsamling den 4. april 2019.

Brandsikkerhed – ABA-anlæg er udskiftet
Ejendommen har et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), der automatisk alarmerer brandvæsenet, hvis der opstår brand i ejendommen. Det er været tid til at udskiftet anlægget, hvilket nu er sket. I forbindelsen med udskiftningen er detektorerne på bagtrapperne udskiftet fra termiske detektorer til røgdetektorer. Det betyder, at ved enhver røgudvikling på bagtrappen vil brandvæsenet automatisk blive alarmeret. Dvs. røg fra f.eks. madlavning eller håndværkerarbejder kan aktivere røgdetektorerne. I sådanne tilfælde er der være tale om falsk/blind alarm, og brandvæsenet vil udskrive en regning til ejer for unødvendig udrykning.

Toilet i gården
Genetablering af toilet i gården er færdig, og toilettet er nu åbent. Brug det og hold det pænt.

Den gode sommer sidste år gjorde, at mange forrettede deres nødtørft i vores havanlæg til gene for andre. Derfor valgte bestyrelsen at genetablere toilettet i gårdhuset ved indgange til storskraldsrummet.

Toilettet er åbent frem til ultimo september.

Hjertestarter opsat
Bestyrelsen har indkøbt en hjertestarter, som er nu monteret under halvtaget på gårdhuset ved nedgangen til ejendomskontoret. Bestyrelsen vil udbyde et teoretisk kursus (45 min.), som vil foregå i ejendommen, til interesserede beboere efter først til mølle-princippet grundet maks. antal kursuspladser. Opslag i opgangene følger om dato, tidspunkt og sted samt åbning for tilmelding til det teoretiske kursus.

Læhegn reetableres
Enkelte stolper var rådne og enkelte læhegn var blevet beskadiget af stormvejr.
Stolper og læhegn vil blive reetableret i den kommende tid.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 6. juni 2019.


English version

Wringer room now also as a drying room
At laundry room 2 there is an wringer room whose sole purpose is to be a place where residents can put their clothes through the wringer. To utilize the room more and to increase the drying room capacity, the room can now also be used as a drying room.

The wringer room will include the drying room arrangement, ie. the room
• can be booked on the designated board in laundry room 2 with reservation locks (padlocks),
• can be booked for two days – either from 9:00 AM or from 6:00 PM
• must be available no later than 9:00 AM or from 6:00 PM after 2 days
• can be used by other residents after 9.30 AM / 6.30 PM, if the reservation is not used.

The wringer room will continue to be used as a wringer room, as the machine stands where it has been standing. Residents wishing to put their clothes through the wringer can continue to do so, however, residents should be aware that there may be a need to reserve the room if residents wish to be sure to have access to the wringer.

The room is located at laundry room 2 and out towards Aksel Møllers Have, is approx. 24 m2 large and has drying line.

Drainpipe project
The Board has, through the law firm Molt Wengel, submitted a claim because of defects and suspension agreement to our consultant Rambøll and the main contractor FLD in relation to the responsible and financial side of the deficiencies, etc. in the project. At the time of writing, Rambøll and FLD have not signed the suspension agreement, which was to to interrupt the term of limitation, so that all parties could have time to amicably move on, nor acknowledged their responsibility, which is why the Board has chosen to initiate a expert appraisal, which include interruption the term of limitation, which is considered to enter into force in the autumn of 2019.

The Board is working on the members’ summary of the drainpipe project, as agreed at the Annual General Meeting on 4 April 2019.

Fire safety – ABA system has been replaced
The property has an automatic fire alarm system (ABA system) that automatically alerts the fire service if a fire occurs in the property. It has been time to replace the system, which has now happened. In connection with the replacement, the detectors in the kitchen stair tower have been replaced from thermal detectors to smoke detectors. This means that with any smoke development in the kitchen stair tower, the fire service will automatically be alerted, also if the smoke comes e.g. from cooking or workmanship. In such cases, there is a false / blind alarm and the fire department will bill the owner for unnecessary call.

Toilet in the courtyard
The reestablishment of the toilet in the courtyard is completed, and the toilet is now open. Use it and keep it nice.
The good summer last year made many people use the yard as toilet. Therefore, the board has decided to re-establish the toilet in the courtyard at entrance to the bulky waste room.

The toilet is open until the end of September.

Defibrillator is mounted
The board has purchased a defibrillator, which is now mounted on the building in courtyard near the stairs to the caretakers’ office. The board will offer a theoretical course (45 minutes), that will take place in the property, to interested residents according to the first-come, first-served principle due to the maximum number of course enrollments. Information in the entrances follow about date, time and place and opening for registration for the theoretical course.

Windbreaks re-establish
Some poles were rotten and some windbreaks had been damaged by storms.
Poles and windbreaks will be re-established in the near future.

 

The next board meeting is scheduled for June 6, 2019.

Comments are Disabled