Nyt fra Bestyrelsen – juni 2021

For English version, see below.

Legionella
I forbindelse med det årlige tjek af vandkvaliteten i vores varmtvandsanlæg, blev der fundet en forhøjelse på niveauet af Legionellabakterier. Selvom bakterieniveauet var forhøjet, lå det fortsat på et niveau, hvor vi kunne holde vores varmtvandsanlæg åbent. For at være på den sikre side, iværksatte funktionærerne straks de anbefalede tiltag, herunder at øge temperaturen i varmtvandsbeholderne og at få renset varmtvandsbeholderen og vekslerne. Efterfølgende har vi fået fjernet rør til varmtvandshanerne i vaskerierne for at minimere risikoen for rørstrenge med stillestående varmt vand. Disse tiltag har fået bakterieniveauet til at falde markant.

En forhøjelse af Legionellabakterier er også konstateret i andre ejendomme på Frederiksberg.
Årsagen hertil kender vi ikke.

Vær opmærksom på, at Legionellabakterier er almindeligt forekommende i våde og fugtige miljøer – f.eks. i vandsystemer.

I forlængelse af kvalitetstjek og beboerinformation var der mulighed for at komme på ejendomskontoret for spørgsmål. Denne mulighed er der fortsat, herunder for at se analyserapporterne.

Faldstammeprojektet
Det indkaldte forligsmøde den 21. juni er udskudt, da alle parter ikke var i stand til at fremmøde på dagen.
Vi er i gang med at finde en ny dato, hvor alle involverede parter kan deltage.

Parasoller i gårdhaverne
Solen står højt på himmelen, og haveparasollerne bruges flittigt.
For at sikre lang holdbarhed på vores parasoller, vil vi derfor minde alle om at slå parasollerne ned og binde dem, efter brug.

Varme sommerdage – tag hensyn til hinanden både på altanerne og i gården
Det gode sommervejr nydes på altaner og i gården. Nogle nyder det varme vejr og de lyse aftener mere larmende end godt er.

Bestyrelsen vil derfor gerne erindre om:

 • at musik ikke afspilles i fri luft eller for åbne vinduer på en sådan måde, at de omkringboende generes.
 • at alle beboere har pligt til at vise hensyn og skab tryghed for de øvrige beboere.
 • at sammenkomster i gårdhaven skal slutte senest kl. 23.

Sammenkomster – husk toiletpapir, affaldsposer – sorter gerne affaldet’
Holder du en sammenkomst i en af gårdhaverne, så sørg venligst for:

 • at der er fyldt op med toiletpapir og håndsæbe på gårdtoilettet efter endt brug, så det også efter sammenkomsten er anvendeligt for de øvrige beboere.
 • at tage affaldsposer med til eget affald og sørge for at benytte den almindelige affaldssortering i gården, som hvis du afholdt sammenkomsten hjemme hos dig selv.
  Skraldespandene i haverne er ikke til ”partyaffald”, men tiltænkt restaffald i små mængder.
 • at samle og fjerne evt. cigaretskod/snuspuder inden gårdhaven forlades.

 

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 14. juni 2021.


News from The Board – June 2021

Legionella
In connection with the annual check of the water quality in our hot water system, an increase in the level of Legionella bacteria was found. Although the bacterial level was elevated, it remained at a level where we could keep our hot water system open. To be on the safe side, the Caretakers immediately implemented the recommended measures, including increasing the temperature in the hot water tanks and cleaning the hot water tank and the exchangers. Subsequently, we have removed pipes for the hot water taps in the laundries to minimize the risk of pipe strings with stagnant hot water. These measures have caused the bacterial level to drop significantly.

An increase in Legionella bacteria has also been found in other properties in Frederiksberg.
We do not know the reason for this.

Be aware that Legionella bacteria are common in wet and humid environments – e.g. in water systems.

In continuation of quality checks and resident information, it was possible to come to the Caretakers office for questions. This option is still there, including to view the analysis reports.

The Drainpipe project
The convened conciliation meeting on June 21 has been postponed as not all parties were able to attend on the day.
We are in the process of finding a new date where all parties involved can participate.

Garden umbrella in the yards
The sun is high in the sky and the garden umbrellas are used diligently.
To ensure long durability of our garden umbrellas, we will therefore remind everyone to fold the garden umbrella down and tie them, after use.

Hot summer days – pay attention to each other both on the balconies and in the yard
The good summer weather is enjoyed on the balconies and in the courtyard. Some enjoy the warm weather and the bright evenings more noisy than acceptable.

The Board would therefore like to remind you of:

 • that music is not played in the open air or for open windows in such a way as to disturb the surrounding residents.
 • that all residents have a duty to show consideration and create security for the other residents.
 • that gatherings in the courtyard must end no later than 11 PM.

Gatherings – remember toilet paper, garbage bags – feel free to sort the garbage
If you are having a gathering in one of the yards, please make sure:

 • that the toilet in the courtyard is filled up with toilet paper and hand soap after use, so that it can also be used by the other residents after the gathering.
 • take garbage bags with you to your own waste and make sure to use the usual waste sorting in the courtyard, as if you held the gathering in your own apartment .
  The rubbish bins in the yards are not for “party waste”, but intended residual waste in small quantities.
 • to collect and remove any cigarette butts / snuff pads before leaving the yard.

 

The Board wishes everyone a nice summer.

 

The next board meeting is scheduled for August 10, 2021.

Comments are Disabled