Nyt fra Bestyrelsen – juni 2020

For English version, see below.

Giftfrit gårdmiljø
Bestyrelsen har valgt at tilmelde ejerforeningen til ordningen Giftfri Have på opfordring fra Frederiksberg Kommune, der ønsker at beskytte grundvandet og drikkevandet. Med tilmeldingen forpligter ejerforeningen sig til ikke at bruge sprøjtegifte i have/gårdanlægget.

Ifølge Giftfri Have bliver der hvert år brugt omkring 20 tons gift i danske haver.
Nu bidrager ejerforeningen til helheden og stopper med at bruge sprøjtegifte.

Faldstammeprojektet
Syn og skøn var planlagt til at finde sted den 20. maj. Skønsmanden vurderede dog, at det ikke ville være muligt at overholde retningslinjerne relateret til Coronakrisen, hvorfor Skønsmanden udsatte skønsforretningen. Det er anden gang skønsforretningen er udsat pga. Coronakrisen. Syn og skøn har tidligere været planlagt til at finde sted den 25. marts. Eftersom der p.t. løbende bliver lettet på restriktionerne relateret til Coronakrisen, håber bestyrelsen på, at syn og skøn kan finde sted inden den forestående sommerferieperiode.

Møl
Mener beboer at have observeret møl i sin lejlighed, opfordrer bestyrelsen til at købe mølfælde, f.eks. i Matas. Er der fangst, er bestyrelsen interesseret i fangsten for at følge udviklingen.

Aflevér venligst fælder med insekter til funktionærerne.

Ejerforeningen kontrollerer fortsat relevante fællesarealer for møl.

Hunde i gården
Vi oplever ind imellem, at der medbringes hunde i gården. Bestyrelsen vil i den forbindelse minde om foreningens regler for husdyrhold:

Husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det ikke til gene for ejendommen eller beboerne. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren. (Husordenens stk. 9)

Bestyrelsen vil derfor venligst minde om at hunde kun er tilladt i gården, hvis de er på vej til og fra f.eks. cykler og biler, og at man har sikret sig, at hunden er luftet udenfor fællesområderne inden. Skal hunden ’på gaden’, opfordrer bestyrelsen til at forlade ejendommen via gadedøren og ikke via gården, for at undgå misforståelser og uheld.


News from The Board – June 2020

Non-spray mixture court yard environment
The Board has chosen to register the owners’ association with the scheme Non-spray mixture Garden at the request of Frederiksberg Municipality, which wishes to protect groundwater and drinking water. With the registration, the owners association undertakes not to use spray mixture in the court yard.

According to Non-spray mixture Garden, about 20 tonnes of poison are used in Danish gardens every year.
Now, the owners’ association contributes to the whole and stops using spray mixtures.

Drainpipe project
Expert appraisal was scheduled to take place on May 20. However, the expert considered that it would not be possible to comply with the guidelines related to the Corona crisis, which is why the expert postponed the expert evidence. It is the second time the expert evidence has been exposed due to the Corona crisis. Expert appraisal has previously been scheduled to take place on March 25. As the restrictions related to the Corona crisis are continually eased, the Board hopes that expert appraisal can take place before the impending summer holiday period.

Moth
If the resident believes that he has observed moths in his apartment, the Board encourages to buy moths trap, e.g. in Matas. If there is a catch, the Board is interested in the catch to follow the development.

Please hand over traps with insects to the caretakers.

The owners’ association continues to control relevant common areas for moths.

Dogs in the courtyard
We occasionally experience that dogs are brought along in the courtyard. In this connection, the Board will recall the association’s rules for pets:

Pets must be kept to a lesser extent and so that it does not interfere with the property or residents. The animals must not be aerated in the common areas of the department. Any leftovers must be removed immediately by the owner. (House Order Paragraph 9)

The Board will therefore please remind you that dogs are only allowed in the courtyard if they are on their way to and from eg. bikes and cars, and that you have ensured that you have walked the dog the outside the common areas. Should the dog be walked, the Board invites to leave the property via the door facing the street and not through the courtyard, to avoid misunderstandings and accidents.

Comments are Disabled