Nyt fra Bestyrelsen – januar 2021

For English version, see below.

Slå pappet sammen, inden du kommer det i papcontaineren
For at udnytte pladsen i papcontainerne, slå pappet sammen, inden du putter det i papcontaineren, så der også er plads til naboens papaffald. Alt for ofte tager papkasser plads for andres papaffald.

Altanudvalg i arbejdstøjet
Bestyrelsen søgte for et par måneder siden nye medlemmer til altanudvalget. Fem nye medlemmer er trådt ind i udvalget, der allerede har holdt et par møder – et af dem med input fra ekstern altanleverandør. Opgaven er dog kompleks. Bygningen er præmieret af Frederiksberg Kommune og er siden blevet registreret med bevaringsværdi Høj i kraft af bl.a. arkitekturen. Og derfor må vi forvente, at vi skal præsentere et både æstetisk og særligt gennemtænkt projekt, hvis kommunen skal godkende projektet.

Faldstammeprojektet
Bestyrelsen har modtaget skønserklæringen fra skønsmandens syn og skøn, som er tilgået medlemmerne.

Ejerforeningen kan være yderst tilfreds med skønsmandens vurdering.

Bestyrelsen har indkaldt til forligsmøde i januar, men grundet forlængelse af COVID-19-retningslinjer til 7. februar 2021 er forligsmøde udsæt til snarest muligt efter denne dato.

Fastelavn 2021
Grundet Corona har vi valgt at aflyse vores fastelavnsarrangement i år. Vi håber at kunne genoptage det igen under mere normale forhold i 2022.

Hensatte genstande på køkkentrapperne fjernes
Bestyrelsen vil erindre om, at det er forbudt at hensatte diverse genstande af hensyn til brandsikkerhed og fri og sikker færden i opgangene. Forbuddet gælder også andre fælles arealer som hovedtrapperne og kældergangene.

Funktionærerne foretager løbende tjek og fjerner genstande uden ansvar for ejerforeningen.

Renovering af de store gårdhaver
Bestyrelsen fortsætter sit arbejde med indretning af gården, hvor turen og tiden er kommet til renovering af de to store gårdhaver. Tiltagene sker bl.a. på baggrund af brainstormingsmøde med beboere og en række e-mails fra beboere. I hovedtræk sker der følgende:

Den store/midterste gårdhave bliver yderligere hegnet ind af grønne hække og låger i hækåbningerne.
Gårdhave er karakteriseret ved bl.a. sit legeområde. Tiltaget sker for beskytte legende børn og give tryghed ved bilkørsel omkring gårdhaven. Langs hækken mod garageanlægget bliver der plantet fire blomstrende træer til erstatning for de pinde, der stritter op af hækken, bl.a. for at give flere skyggeområder. Hvor der er huller eller døde planter i hækken bliver disse erstattet af nye hækplanter.

Den sydlige store gårdhave bliver der langs hækken mod garageanlægget plantet fire blomstrende træer til erstatning for de pinde, der stritter op af hækken samt to træer med pilespidse pigge, bl.a. for at give flere skyggeområder. Hvor der er huller eller døde planter i hækken erstattes disse af nye hækplanter. Ved den sydlige indgang til gårdhave bliver der plantet sommerfuglebuske.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 4. februar 2021.


News from The Board – January 2021

Fold the cardboard before placing it in the cardboard container
To take advantage of the space in the cardboard containers, fold the cardboard before putting it in the cardboard container, so there is also room for the neighbor’s cardboard waste. All too often, cardboard boxes take up space for other people’s cardboard waste.

Balcony project
A few months ago, the Board called for new members for the balcony committee. Five new members have joined the committee, which has already held a few meetings – one of them with input from an external balcony supplier. However, the task is complex. The building has been awarded by Frederiksberg Municipality and has since been registered with the conservation value High by virtue of e.g. the architecture. And therefore we must expect that we must present both an aesthetic and particularly well-thought-out project if the municipality is to approve the project.

The Drainpipe project
The Board has received the statement of assessment from the assessor’s views and assessments, which have been passed on to the members.

The owners’ association can be extremely satisfied with the appraiser’s assessment.

The Board convened a conciliation meeting in January, but due to the extension of the COVID-19 guidelines until 7 February 2021, the conciliation meeting has been postponed to as soon as possible after this date.

Fastelavn 2021
Due to Corona, we have chosen to cancel our Fastelavn event this year. We hope to be able to resume it under more normal conditions in 2022.

Provisions on the kitchen stairs will be removed
The Board will recall that it is forbidden to leave various objects for reasons of fire safety and free and safe movement in the stairwells. The ban also applies to other common areas such as the main stairs and the basement corridors.

The caretakers regularly check and remove objects without responsibility for the owners’ association.

Renovation of the large yards
The Board continues its work with the interior design of the courtyard, where next is and time has come for the renovation of the two large yards. The measures take place i.a. on the basis of brainstorming meeting with residents and a series of emails from residents. In general, the following happens:

The large / central yard is further fenced by green hedges and gates in the hedge openings.
The yard is characterized by i.a. its play area. The initiative is made to protect playful children and provide security when driving around the yard. Along the hedge towards the garage, four flowering trees will be planted to replace the sticks that protrude from the hedge, i.a. to provide more shadow areas. Where there are holes or dead plants in the hedge, these are replaced by new hedge plants.

The southern large yard, four flowering trees will be planted along the hedge towards the garage, to replace the sticks that protrude from the hedge, as well as two trees with arrow-pointed spikes, i.a. to provide more shadow areas. Where there are holes or dead plants in the hedge, these will be replaced by new hedge plants. At the southern entrance to the yard, butterfly bushes will be replaced.

The work will take place in the coming months.

 

The next board meeting is scheduled for February 4, 2021.

Comments are Disabled