Nyt fra Bestyrelsen – februar 2021

For English version, see below.

Mange arbejder hjemmefra. Tag hensyn til hinanden.
De danske myndigheder anbefaler fortsat at arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt, for at stoppe smittespredning af coronavirus. Den opfordring er der heldigvis mange, der følger.

Mere hjemmearbejde, men også mere hjemmeskoling eller -pasning kan også give mere støjende aktivitet i lejlighederne.

Der er meget lydt i ejendommen, vi bor i, hvorfor Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle viser hensyn til hinanden.
Oftest er naboer, der opleves som støjende ikke klar over, hvor lydt her er. En venlig hilsen kan ofte mindske problemerne. Vær opmærksom på, at lyd let transporteres gennem bygningen, hvorfor lyd kan komme fra andre steder i ejendommen end fra den lejlighed, man mener, lyden kommer fra.

Stil ikke din cykel mellem parkerede cykler i cykelstativer
Det kan være svært at komme til sin parkerede cykel i cykelstativet, når der er presset en cykel ind mellem to parkerede cykler. Parker venligst cyklen et andet sted.

Cykelstativerne er ikke beregnet til at stille cykler mellem parkerede cykler.

Behovet for cykelparkering er stort, derfor har bestyrelsen også valgt at opsætte flere cykelstativer.
Disse bliver monteret i løbet af foråret på beboelsesbygningen, hvor der bl.a. tidligere har stået papircontainere.

Branddøre i kælderen i bygningen på Godthaabsvej
Af hensyn til brandsikkerheden for beboelsesbygningen bliver der opsat branddøre mellem kælderen og bagtrapperne i bygningen på Godthaabsvej. Opsætning sker på anbefaling fra DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

Frist for medlemsforslag er senest den 1. marts
Bemærk, at frist for medlemsforslag til ordinær generalforsamling er 1. marts jf. vedtægterne.

Medlemsforslag skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand via e-mailadressen ejerforeningen@godthaabshave.dk eller i postkassen ved ejendomskontoret.

Ordinær generalforsamling 2021 forventes p.t. at blive holdt i 3. kvartal 2021.

Opfordring til at kandidere til bestyrelsen
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen på kommende generalforsamling.
Når du sidder i bestyrelsen, får du mere viden om og mulighed for at påvirke udviklingen og driften af ejerforeningen.
Du er velkommen til at få info om bestyrelsesarbejdet hos nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Ordinær generalforsamling 2021 forventes p.t. at blive holdt i 3. kvartal 2021.

Lovpligtigt glas i elevatordørene
Glassene i elevatordørene skal være lamineret, hvilket de ikke er, hvorfor glas i elevatorerne skal udskiftes. Baggrunden for udskiftningen er Bekendtgørelse 459 af 23 maj 2016.

Arbejdet vil foregå de kommende måneder.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 10. marts 2021.


News from The Board – February 2021

Many work from home. Pay attention to each other.
The Danish authorities recommend continuing to work from home, as far as possible, to stop the spread of coronavirus. Fortunately, there are many who follow that call.

More homework, but also more home schooling or babysitting can also provide more noisy activity in the apartments.

In our property sound is easily heard , which is why the Board encourages us all to show consideration for each other.
Most often, neighbors who are perceived as noisy are not aware of how noisy it is here. A friendly greeting can often alleviate the problems. Be aware that sound is easily transported through the building, which is why sound can come from other places in the property than from the apartment you think the sound is coming from.

Do not park your bike between parked bikes in bike racks
It can be difficult to get to your parked bike in the bike rack when a bike is pushed in between two parked bikes. Please park the bike somewhere else.

The bicycle racks are not intended to park bicycles between parked bicycles.

The need for bicycle parking is great, which is why the Board has also chosen to set up more bicycle racks.
These will be installed during the spring on the residential building, where i.a. previously stood paper containers.

Fire doors in the basement of the building on Godthaabsvej
For the sake of fire safety for the residential building, fire doors will be installed between the basement and the back stairs in the building on Godthaabsvej. Setup is on the recommendation of DBI – Danish Institute of Fire and Security Engineering.

The work will take place in the coming months.

Deadline for members’ proposals is no later than March 1
Note that the deadline for member’s proposals for the annual general meeting is 1 March, cf. the articles of association.

Member’s proposals must be submitted in writing to the chairman of the board via the e-mail address ejerforeningen@godthaabshave.dk or in the the mailbox on the building in the courtyard.

The Annual General Meeting 2021 is expected p.t. to be held in Q3 2021.

Encouragement to run for the board
The Board encourages members to stand for election to the Board at the forthcoming general meeting.

When you sit on the board, you get more knowledge about and the opportunity to influence the development and operation of the owners’ association.

You are welcome to get info about the board work from current board members.

The Annual General Meeting 2021 is expected p.t. to be held in Q3 2021.

Statutory glass in the elevator doors
The glass in the elevator doors must be laminated, which they are not, which is why glass in the lifts must be replaced. The background for the replacement is Executive Order 459 of 23 May 2016.

The work will take place in the coming months.

 

The next board meeting is scheduled for March 10, 2021.

Comments are Disabled