Nyt fra Bestyrelsen – december 2019

For English version, see below.

Nyt tørrerum
Ved vaskerirum 3 er etableret et nyt tørrerum – 3B. Tørrerummet er klar til brug og kan allerede reserveres.

Faldstammeprojektet
Skønstemaet er nu fastlagt, og én skønsmand er nu udpeget af Voldgiftsnævnet, som har anmodet skønsmanden om at påbegynde sagsbehandlingen og besvare de stillede spørgsmål.

Bestyrelsen har valgt at anlægge syn og skøn ved Voldgiftsnævnet, fordi kvaliteten af det udførte arbejde ikke er fundet i orden.

Gårdprojekt
Bestyrelsen har valgt at genoptage at arbejde med at indretning af gården. Derfor har bestyrelsen holdt et brainstormingsmøde med beboere og på opfordring modtaget en række e-mails fra beboere, hvorfra bestyrelsen har fået en masser input. Bestyrelsen har samlet inputtene. Se venligst vedlagte bilag. Bestyrelsen vil med udgangspunkt i inputtene arbejde videre med indretning af gården.

Altanprojekt
Arbejdsudvalget er fortsat i kontakt med rådgivende arkitekter med hjælp til altanudtryk, der kan imødegå Frederiksberg Kommunes politikker, retningslinjer og holdninger for altaner i byrummet, og for indeværende er der ikke noget nyt at orientere om.

Internetforbindelsen opgraderet
Internetforbindelsen i ejendommen leveret af firmaet Fiberby er blevet opgraderet fra 500/500 Mbit/s til 1000/1000 Mbit/s til en uændret pris. Abonnenter behøver alt andet lige ikke foretage sig noget efter opgraderingen.

Reetablering af beplantning mod Aksel Møllers Have
Inden for det næste halve år vil beplantning mod Aksel Møllers Have blive genetableret efter at metrobyggeriet er blevet færdigt.

Ændret menustruktur på hjemmesiden
Bestyrelsen har valgt at ændre menustrukturen på ejerforeningens hjemmeside.

Principperne for ændringen er at samle informationerne til ét emne ét sted, færre niveauer, mere sigende overskrifter. F.eks. vil det betyde

  • et menupunkt, der samler al information om hvad du må/bør samt ikke må/ikke bør i hhv. i lejligheden og på fællesarealerne
  • et menupunkt, der fortæller om ejerforeningens projekter
  • et menupunkt, der samler diverse dokumenter.

Ændringen vil ske mellem jul og nytår.

Bestyrelsen håber, ejere og lejere vil tage godt imod ændring og vil benytte lejligheden til fremadrettet oftere at orientere sig i informationen på vores hjemmeside.

Udskiftning af sprinklerhoveder
Sprinklerhovederne til vores sprinkleranlæg er udskiftet.
De tidligere sprinklerhoveder var af ældre dato og havde et langt højere smeltepunkt end nutidens. Med nye sprinklerhoveder vil vores sprinklerhoveder i tilfælde af brand blive aktiveret tidligere end de ældre sprinklerhoveder. Indsatsen er et led i bestyrelsens arbejde med at forbedre brandsikkerheden i ejendommen.

Juleferie
Funktionærerne kan træffes på sædvanlige tidspunkter fredag og mandag mellem jul og nytår.

Juledagene er typisk højtid for indbrud. Derfor vil bestyrelsen opfordre til, at alle holder ekstra øje med eventuelle uregelmæssigheder i opgange og øvrige fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 8. januar 2020.


New drying room
At Laundry Room no. 3 a new drying room – 3B – has been established. The drying room is ready for use and can already be reserved.

Drainpipe project
The theme of assessment has now been determined, and one expert has now been appointed by the Arbitration Board, which has requested the expert to commence proceedings and answer the questions asked.

The Board has chosen to apply assessment to the Arbitration Board, because the quality of the work performed is not in order.

Layout of the courtyard
The Board has chosen to resume work on the layout of the courtyard. Therefore, the Board held a brainstorming meeting with residents and on request received a number of emails from residents, from which the Board received a lot of input. The Board of Directors has gathered the input. Please see enclosed appendices (in Danish). Based on the inputs, the Board will continue to work on the layout of the courtyard.

Balcony Project
The working committee remains in contact with consultant architects with the help of balcony expressions that can counter Frederiksberg Municipality’s policies, guidelines and attitudes for balconies in the urban space, and for now there is nothing new to inform about.

Internet connection upgraded
The Internet connection in the building provided by the company Fiberby has been upgraded from 500/500 Mbit/s to 1000/1000 Mbit/s at an unchanged price. Subscribers do not need to do anything else after the upgrade.

Re-establishment of planting towards Aksel Møllers Have
Within the next six months, planting towards Aksel Møllers Have will be re-established after the metro construction has been completed.

Changed menu structure on the website
The Board has chosen to change the menu structure on the owners’ association’s website.

The principles of the change are to gather the information into one topic in one place, fewer submenus, more telling headlines.

Eg. meaning
– a menu item that collects all information about what you should / should not do respectively in the apartment and in the common areas
– a menu item that tells about the owner association’s projects
– a menu item that collects various documents.

The change will happen between Christmas and New Year.

The Board hopes owners and tenants will welcome the change and will use the opportunity to orientate themselves more often in the information on our website.

Replacement of sprinkler heads
The sprinkler heads for our sprinkler systems have been replaced.
The former sprinkler heads were of older date and had a much higher melting point than today’s. With new sprinkler heads, in the case of a fire, our sprinkler heads will be activated earlier than the older sprinkler heads. The effort is part of the Board’s work to improve the fire safety of the property.

Christmas Holidays
The caretakers will be at work on Friday and Monday between Christmas and New Year.

Christmas days are typically the time of break-in. Therefore, the Board will encourage everyone to pay extra attention to any irregularities in the entrances and other common areas.

The Board wishes everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.

 

The next board meeting is scheduled for January 8, 2020.

Comments are Disabled