Nyt fra bestyrelsen

Faldstammeprojektet
I vores projekt med renovering af faldstammer er vi nået til, at der holdes møde mellem bestyrelsens arbejdsgruppe for faldstammeprojektet og vores bygherrerådgiver, rådgivningsfirmaet Peter Jahn & Partners, om rammebetingelser – før, under og efter – for hovedentreprenørens forsøg med at udbedre fejl og mangler. Efterfølgende holdes møde mellem Arbejdsgruppen, Bygherrerådgiveren og Hovedentreprenør Finn L. & Davidsen om rammebetingelserne.

Når bestyrelsen kender udfaldet af møderne, vil bestyrelsen vende tilbage med yderligere information.

Sideløbende er der fortsat dialog med Rambøll vedrørende vores økonomiske mellemværende.

Dørhåndtag med greb til gårddøre
Leverandøren havde lovet levering af greb til prøve. Desværre havde leverandøren leveret et forkert greb, hvorfor vi afventer nyt dørhåndtag med greb til gårddør. Vi vender tilbage med opslag, når prøvegreb er monteret og kan testes.

Brandsikkerhed – branddøre til vaskerierne
I bestyrelsens igangværende arbejde med brandsikkerhed er arbejde med branddøre til vaskerierne i gang.
Dørene er isat. Justering af dørluk og fjernelse af træklyde samt afslutning ved dørpaneler forestår.

Altanprojekt
Arbejdsgruppen for altanprojektet arbejdere videre, og der ikke noget væsentlig nyt ift. arbejdet.

Udtrædelse af bestyrelsen
Jeppe Holst er udtrådt af bestyrelsen pr. ultimo oktober, da Jeppe er fraflyttet ejendommen.

Der er for indeværende to ledige poster i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen gerne vil opfordre medlemmer til at melde sig som kandidater til bestyrelsen.

Næste ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj 2019.

Om arbejdet i bestyrelsen, kan henvises til Vedtægterne og Forretningsordenen for rammerne for bestyrelsesarbejdet, samt ’Nyheder fra bestyrelsen’ på vores hjemmeside for hvilke emner bestyrelsen arbejder med.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 29. november 2018.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

English version

Drainpipe project
For our drainpipe project we have ahead a meeting between the board’s work group for the drainpipe project and our consultancy, Peter Jahn & Partners, on conditions – before, during and after – for the main contractor’s attempt to correct errors and deficiencies. Subsequently, a meeting is scheduled between the Working Group, the Client consultancy and the Main Contractor Finn L. & Davidsen on the conditions.

When the Board knows the outcome of the meetings, the Board will return with further information.

At the same time, there is continued dialogue with Rambøll regarding our financial intermediation.

Handle for door facing courtyard
The supplier had promised delivery a door handle for test. Unfortunately, the supplier had delivered a wrong door handle why we await a new handle for door facing courtyard. We will return with notice when the door handle is mounted and can be tested.

Fire safety – fire doors for the laundries
The board’s ongoing work with fire safety, installation of fire doors for the laundries is in progress
The doors are set. Adjustment of door closure and removal of draft sound and joint wall and door panels.

Balcony project
The working group for the balcony project is working on the project and there is no significant news.

Resignation of the board
Jeppe Holst has resigned from the board end of October as Jeppe has vacated the property.

There are currently two vacant posts in the Board, so the Board would like to invite members to sign up as candidates for the Board.

Next Annual General Meeting will be held before the end of May 2019.

On the work of the Board, reference can be made to the Articles of Association and the Rules of Procedure, as well as’ News from the Board’ on our website for which topics the Board works with.

 

The next board meeting is scheduled for November 29, 2018.

Comments are Disabled