Husorden (vedtægternes § 25)

 1. Alle ejere og lejere er forpligtet til at overholde husordenen. Ejere og lejere er således forpligtet til uden ugrundet ophold at efterkomme vejledninger og henstillinger fra bestyrelsen. Forsætlige skader eller skader, der udspringer af grov uagtsomhed mod ejendommen eller fællesarealerne, skal erstattes af den ejer/lejer, der forvolder skaden. Hvis ejer eller lejer væsentligt misligholder sine forpligtigelser i henhold til denne husorden, herunder ved gentagne grove krænkelser eller hensynsløs adfærd overfor de andre ejere og lejere, kan dette medføre eksklusion af ejer fra ejendommen efter gældende regler.
 2. Medlemmer og de personer der opholder sig i medlemmers ejerlejligheder, må nøje overholde de af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte ordensregler. Hvor intet andet er vedtaget, gælder den af Boligministeriet godkendte lejekontraktsformular vedrørende ordensreglement og de i lejeloven fastsatte regler, som berettiger udlejeren til at hæve lejemålet.
 3. Moderniseringsarbejder, hamren, banken, støj fra maskiner i bygningsdele, gulvslibning etc. må kun finde sted mandag – fredag mellem kl. 08.00 og 18.00 samt i begrænset omfang lørdag mellem kl. 10.00 og 13.00. Der må ikke finde støjende arbejder sted søndag og på helligdage.
  Ejer er forpligtet til at orientere om forestående moderniseringsarbejder på mere end 3 dage samt dennes kontaktoplysninger ved opslag i opgangen + naboopgangene senest 1 uge før arbejdet igangsættes.
 4. Vores ejendom er en ældre ejendom, hvor lyde let vandrer mellem lejlighederne. Støj opfattes forskelligt, og hvad én opfatter som støjende adfærd, kan af andre opfattes som helt almindelig adfærd. Derfor kan husordenens henstilling om støj ikke stå alene, og bestyrelsen opfordrer derfor til, at naboer, under- og overboer taler med hinanden om støj.
  A. Beboer skal tage størst muligt hensyn til andre beboere.
  B. Beboerne må ikke generes af støjende adfærd før kl. 08:00 mandag til fredag og før kl. 09:00 lørdag til søndag. Dette gælder også efter kl. 20.00 søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag og lørdag.
  C. Fest i lejlighed skal varsles senest 3 dage før ved opslag i opgangen + naboopgangene med oplysning om tid og sted for festen samt kontaktoplysninger på ansvarlig beboer. Eventuelle klager skal imødekommes. Punkt B skal altid følges.
  D. Alle døre og vinduer skal holdes lukkede ved støj, f.eks. høj musik.
  E. Der må ikke afspilles musik i fri luft på en sådan måde, at de omkringboende generes.
 5. A. Vaskerier, tørre- og strygerum skal efter brug efterlades ryddelige og rengjorte.
  B. Fejl ved maskine skal straks meddeles til en ejendomsfunktionær.
 6. A. Vaskemaskiner er tilladt i køkkener. Vaskemaskiner på badeværelser er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Såfremt ejere ønsker at installere private vaskemaskiner, skal disse installeres i de rum, hvor der oprindeligt har været køkken eller bad.
  B. Ophør med betaling af særafgift vedrørende resterende individuelt installerede vaskemaskiner til ikrafttræden pr. 01.01.2017.
  C. Brandfarlige væsker, flaskegas og lign. må ikke opbevares i kælderrum.
 7. Der må ikke stilles barnevogne, cykler, planter, flasker, møbler etc. på hovedtrapperne, køkkentrapperne eller i kældergangene, da disse er flugtveje. I øvrigt henvises til “ejendommens meddelelse om brandsikkerhed.”
 8. Tilkaldte håndværkere må ikke udføre arbejde, der griber ind i ejendommens fællesinstallationer, uden at funktionærerne forudgående er orienteret herom.
 9. A. Husdyr og smådyr* (herefter kaldet husdyr) må holdes i mindre omfang og således, at det ikke er til gene for ejendommen eller dens beboere, hvilket husdyrejer er ansvarlig for.
  B. Husdyr må ikke komme i kælderen eller i gårdhaven, hvilket husdyrejer er ansvarlig for.
  C. Husdyr må kun komme i gården (ikke gårdhaven, jf. pkt. A), hvis det skal fra eller til en transport, f.eks. cykel eller bil.
  D. Hunde og lignende skal holdes i snor til alle tider på tilladte fællesarealer, hvilket husdyrejer er ansvarlig for.
  E. Husdyr må ikke forrette sin nødtørft på ejerforeningens fællesområder. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes samt rengøring foretages, hvilket husdyrejer er ansvarlig for.
  F. Husdyrejer er ansvarlig for al reetablering af eventuelle skader på ejendommen eller fællesarealer, som følge af sit husdyrs adfærd.
 10. Parkering på fællesarealer er ikke tilladt uden aftale med EF GODTHÅBS HAVES bestyrelse, som kan kræve vederlag for benyttelse af en parkeringsplads. Parkering uden for båsene er ikke tilladt.
 11. Bestyrelsens meddelelse om affaldshåndtering skal følges og fremgår på foreningens hjemmeside.
 12. I elevatorer må de indvendige foldedøre ikke berøres under kørslen, da det kan medføre elevatorstop. Overbelastes en elevator ved uhensigtsmæssig brug – f.eks. ved transport af for tunge ting – sker genopretning af elevatoren for beboerens regning.
 13. Følgende er ikke tilladt på altanen:
  A. Ophængning af tøj højere op end altanværnets øverste kant.
  B. Opmagasinering højere op end altanværnets øverste kant.
  C. At hænge noget ud over altanværnet.
  D. At ryste eller lufte sengetøj, tæpper eller lignende ud over altanværnet.
  E. Brug af ild eller grill.
  F. At igangsætte fyrværkeri.
  G. At genstande kan blæse ud over altanværnet og derved være til fare for andre.
  H. At kaste genstande af nogen art, herunder diverse affald, cigaretskod eller væske fra altan.
  I. Belysning på altan må ikke genere øvrige beboere.
 14. Sammenkomster på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre senest kl. 23.
 15. Ved eventuelle angreb af skadedyr, herunder møl, væggetøj, borebiller, rådborebiller, flæske- og husklannere, murbier, rotter eller lignende, samt svamp skal beboer straks kontakte en ejendomsfunktionær.
 16. Rygning er forbudt på alle indendørs fællesarealer.