Renovering

Renovering uden byggetilladelse 
Du skal ikke søge om tilladelse hos kommunen til:

 •  At renovere og udvide eksisterende badeværelser.
  (Et eksisterende lovligt badeværelse kan udvides uden at det kræver byggetilladelse, blot man ikke udfører indgreb i fællesinstallationer eller støber ud på et etagedæk større end 6m2 ).
 • At fjerne, opsætte eller ændre på ikke bærende skillevægge
 • At opsætte forsænkede lofter
 • At renovere et eksisterende køkken

Regler i bygningsreglementet og byggeloven skal stadig overholdes, selvom du ikke skal have byggetilladelse.

———————————————————–

Renovering der kræver byggetilladelse
Du skal søge om tilladelse hos kommunen til:

 • Byggearbejder i lejligheden, som påvirker bebyggelsens fælles installationer fx nyt badeværelse eller opsætning af brændeovn.
  (Ved nyt badeværelse forstås: Etablering i en nyt rum, hvor der ikke tidligere har været badeværelse, eller i et rum hvor der kun har været toilet).
 • Ændringer i de bærende konstruktioner fx nedrivning eller gennembrydning af bærende vægge og støbning af betongulve på træbjælkelag, hvis gulvet er større end 6 m2.

Hvis byggeriet kræver byggetilladelse kræver det også godkendelse fra bestyrelsen.

 • Du skal aflevere en plantegning fra en arkitekt/fagmand til bestyrelsen. Her må du påregne, at bestyrelsens godkendelse kan tage et stykke tid, da vi skal indhente faglige vurderinger.
 • Du skal rekvirere en fuldmagtsskrivelse hos kommunen, som du udfylder, og derefter sender til bestyrelsen for underskrift.
  Fuldmagten fra Frb. Kommune finder du her.

I øvrigt henvises til foreningens vedtægter § 22, der omhandler renovering.

Genereller retningslinjer ved renoveringsarbejder:

 • Beboeren skal altid selv sørge for at have alle nødvendige godkendelser og offentlige tilladelser i hænde inden renoveringen.
 • I tilfælde, hvor beboeren er i tvivl om renoveringen er i overensstemmelse med ejendommens retningslinjer, kontaktes funktionærerne altid. I tvivlstilfælde kontakter disse derefter bestyrelsen.
 • Tilkaldte håndværkere må ikke udføre arbejde, der griber ind i ejendommens fællesinstallationer, uden at funktionærerne er orienteret.
 • Funktionærerne skal altid have besked om renoveringer i god tid i forvejen. Funktionærerne skal ligeledes have navn og adresse på evt. håndværkerne.
 • Da der kan opstå kontroverser med håndværkerne under renoveringen skal beboeren altid kunne kontaktes under renoveringen: Derfor bedes beboeren til funktionærerne aflevere et telefonnummer hvor man kan træffes. Er beboeren bortrejst i længere tid bedes man aflevere både telefonnummer og midlertidig opholdsadresse.
 • Renoveringsarbejder må kun foretages i tidsrummet mandag-fredag 8.00-18.00 og lørdag mellem 10.00 og 13.00.
 • Beboerne bedes rydde bygningsaffald op efter sig i opgange og på fællesarealer, samt støvsuge på reposer og i elevatorer for støv fra håndværkerarbejder.
 • Tilrettevisninger og påbud fra funktionærer og bestyrelse skal altid efterkommes.

Udskiftning af gulvafløb på badeværelset

Ved renovering af badeværelse, hvor vandlåsen udskiftes, skal der altid anvendes godkendt vandlås med smøremembran.

Katalog over reparationer

Der kan ind imellem være tvivl om, om en reparation skal betales af ejendommen eller beboeren selv. Hovedreglen er, at udvendig vedligeholdelse påhviler ejendommen, hvorimod den enkelte ejer selv skal betale indvendig vedligeholdelse.
Imidlertid har der været en række “grænsetilfælde” der har gjort, at bestyrelsen har bedt administrator udarbejde et katalog, der nøje opregner, hvem udgiften til en reparation påhviler.
Beboerne vil kunne komme ud for, at man selv bliver bedt om at betale for noget, man troede ejendommen betalte. Dette gælder specielt ved ulovlige og/eller privat etablerede konstruktioner i lejligheden, f.eks. et (ulovligt) loft på badeværelset, der skal nedtages i forbindelse med en udskiftning at overboens afløb, eller når et privat trægitterværk foran en radiator skal nedtages i forbindelse med udskiftning af en radiator. Kataloget over reparationer kan ses hos funktionærerne.