Diverse information

Elevatorstop

Ved evt. elevatorstop: Forsøg først at trykke én etage op eller ned. Ofte vil elevatoren køre på plads uden videre. Hvis dette ikke virker holdes alarmknappen inde i mindst 5 sekunder, hvorefter der gennem mikrofon og højttaler i loftet kan tales med elevatorfirmaets alarmcentral. De indvendige foldedøre må ikke berøres under kørslen, da dette kan medføre elevatorstop.
Overbelastes en elevator ved uhensigtsmæssig brug – f.eks. ved transport af for tunge ting – sker genopretning af elevatoren for beboerens regning.

Tricktyveri

Vi vil endnu engang gerne indskærpe overfor beboerne, ikke at lukke folk ind i opgangen man ikke kender.
For at opnå den optimale sikkerhed og tryghed med nøglebriksystemet, er det vigtigt at dette overholdes.

Alle personer der har behov for at komme ind i opgangen – postbude, avisbude, reklameomdelere – har fået den nødvendige adgang med nøglebrikker.

Porten ved Rolfs Plads

Porten holdes permanent åben i tidsrummet 7:30 til 8:30 på hverdage.

Portens/lågens funktion

  • Porten aktiveres med de 2 nøglebriklæsere der er placeret længst væk fra porten i begge ender af passagen.
  • Lågen aktiveres med de 2 nøglebriklæsere der sidder tættest på lågen/porten.
  • Porten kan desuden aktiveres med fjernbetjeninger der kan købes separat for ca. kr. 500. (Nærmere info om køb af fjernbetjeninger følger).
  • Når lågen er aktiveret, kan porten ikke samtidig aktiveres, og omvendt kan lågen ikke aktiveres når porten er aktiveret.

Portens sikkerhedsfunktioner

Porten er udstyret med et par sikkerhedsfunktioner, for at opnå optimal beskyttelse for dem der benytter porten/låge

  • Der er placeret et sæt fotoceller på begge sider af porten, ca. en halv meter over jorden.Hvis disse fotoceller aktiveres ved at nogen/noget ”bryder” strålen imellem dem, vil porten stoppe og begynde at køre tilbage til den position den kom fra.
  • Der er monteret gummilister med følere på porten. Hvis disse aktiveres, vil porten stoppe og begynde at køre tilbage til den position den kom fra.
  • Når porten aktiveres blinker en gul advarselslampe kortvarigt.

Sikkerhedsdøre

Beboerne har i flere omgange indkøbt sikkerhedsdøre fælles med gode rabatter, og anslået har mere end 1/3 af lejlighederne i ejendommen har sikkerhedsdør.
Bestyrelsen opfordrer generelt og særligt til beboere i lejligheder med sikkerhedsdøre til at deponere en ekstra nøgle hos ejendommens funktionærer. Nøglerne opbevares i et godkendt pengeskab og kan bruges fx ved akut vandskade og andre tilfælde, hvor der er tvingende behov for at komme ind i en lejlighed, selv om beboeren ikke er hjemme. Desuden kan nøglen naturligvis udleveres af funktionærerne i deres sædvanlige træffetid.

Priser på ekstra nøgler sommeren 2018:
Nøgler til sikkerhedsdøre kan købes hos Bagger Låse & Alarm, som mod forevisning af nøglekort kan lave nøgler stykvis til 275 kr. + moms pr. stk. og en pakke med 5 stk. for 650 kr. + moms.
www.bagger-laase.dk 
WeSecure kan levere 5 stk. nøgler for 500 kr + moms.
Udskiftning af 1 stk. cylinder inkl. 5 nøgler og nøglekort koster 3.000 kr. + moms hos Wesecure. To sæt synkrone cylindere inkl. 5 nøgler og kort koster 3.500 kr. + moms.
www.wesecure.dk

Afspilning fra musikanlæg eller lign.

Skal ske med størst mulig hensyntagen til andre beboere.

Husdyrhold

i begrænset omfang er tilladt forudsat det sker uden gene for de øvrige beboere. Hunde må ikke luftes i gården eller kælderen. Fodring af fugle, katte og andre dyr må ikke finde sted fra ejendommens altaner eller på fællesarealerne.

Beboerklager (over andre beboere)

Det er heldigvis sjældent at der er beboerklager, men når det sker drejer sig oftest om klager over støj fra overboen eller naboen i form af musik, trampen rundt, hundeglam o. lign.

Det er vigtigt i en ejendom som vores at skelne mellem almindelig opholdsstøj, der fremkommer ved, at mennesker bevæger sig rundt og gør almindelige ting i deres lejlighed – dette kan og vil bestyrelsen ikke gribe ind over for, så længe det forekommer inde for tidsrummet kl. 7 og 23.

Er der tale om støjende adfærd i form af f.eks. overdreven musikanvendelse, flytten rundt på møbler og kasser i tide og utide, konstant hundeglam og lignende, er der tale om forhold, der er uacceptable for andre beboere. Føler man sig som beboer voldsomt generet af andre beboeres støj, er det altid en god ide at kontakte de pågældende støjende beboere personligt og fortælle dem, at man er generet af støj fra vedkommende. Dette vil give den pågældende mulighed for at ændre en adfærd, der måske blot skyldes tankeløshed.

I bestyrelsen har vi set flere tilfælde, hvor den ”støjende” part er blevet ulykkelig over, at den pågældendes adfærd har virket forstyrrende på naboen, og straks ændret adfærdsmønster i lejligheden. Hvis den ”støjende” beboer ikke er til at få i tale, er det en god idé – inden man kontakter bestyrelsen – at ringe på hos andre beboere og spørge, om de også er generet af støj.

Når du kontakter bestyrelsen, vil en af funktionærerne tager en uformel snak med den eller de beboere der bliver klaget over, for at se om konflikten kan løses uden at blive eskaleret. Hvis ikke dette afhjælper, og flere beboere har indgivet klager, indkaldes til et mediatormøde, hvor de implicerede parter forsøger at løse problemet.

Indgreb i eksisterende vandtilførselsanlæg, fjernvarmeanlæg samt andre fælles anlæg

Ifølge vedtægterne er ovennævnte anlæg udvendig vedligeholdelse. Indgreb i disse anlæg foranstaltes af ejerforeningen og afholdes som fællesudgift. Ifølge vedtægterne har beboere ingen ret til at gribe ind i disse anlæg uden først at have indhentet tilladelse fra bestyrelsen. Sker dette alligevel, vil forholdene blive reetableret for beboerens regning.

Mobilsendemaster på ejendommens tag

Bestyrelsens holdning er, at vi ikke ønsker mobilmaster på ejendommen, hvorfor vi afviser alle ansøgninger

Trappevaskfirma: TIP TOP Rengøring

Klik HER for at se kalender over, hvornår trapperne bliver vasket (jpg. billede – forstør evt.)

Yderdøre

Fordørene mod gaden kan i perioder, specielt med hård blæst, have problemer med at lukke effektivt. Funktionærerne er opmærksomme på problemet, men vil gerne have et praj, hvis der er problemer med, at en velfungerende fordør pludselig ikke lukker som den skal.

Tørring af tøj/grillstegning o.l. på altanerne

er ikke tilladt.