Brandsikkerhed

I 1997 blev ejendommen i samarbejde med Frederiksberg Brandvæsen forsynet med brandmeldere i samtlige kældergange og på samtlige køkkentrapper.

I forbindelse hermed skal bestyrelsen præcisere, at der på ejendommen gælder følgende regler af hensyn til brandsikkerhed:

  • Der må ikke stilles barnevogne, cykler, planter, flasker, møbler etc. på hovedtrapperne, køkkentrapperne eller i kældergangene, da disse er flugtveje. Der må heller ikke henstilles cykler, barnevogne eller lignende på reposen i stueetagen mod gården.

Affald skal anbringes de rigtige steder:
– Aviser og uge­blade skal i aviscontainerne i gården.
– Brænd­bart materiale skal lægges i containeren ved varmecentralen.
Om­bygningsaffald, møbler, m.v. skal sættes i storskraldsrum­met over varmecentralen.

Ting, der trods forbuddet er henstillet i kældergangene samt på hoved- og køkkentrapperne – f.eks. fyldte eller tomme flyttekasser, bøger, møbler og lignende, – vil straks uden ansvar for ejerforeningen blive fjernet og derefter bortskaffet på grund af risiko for brand.

Funktionærerne er blevet pålagt at kontakte beboere – der trods disse sikker­hedsregler alligevel henstiller affald og andet materiale på trapperne og i kælderen – og give disse beboere en påmindelse om ejerforeningens regler om brandsikkerhed.

For yderligere at minimere risikoen for brand i ejendommen henstiller bestyrelsen til, at alle beboere er meget opmærksomme på at holde døre i og til fællesarealer lukket.