Brandsikkerhed

Meddelelse om brandsikkerhed

 I 1997 blev ejendommen i samarbejde med Frederiksberg Brandvæsen forsynet med brandmeldere i samtlige kældergange og på samtlige køkkentrapper.

I forbindelse hermed skal bestyrelsen præcisere, at der på ejendommen gælder følgende regler med hensyn til brandsikkerhed:

  • Der må ikke stilles barnevogne, cykler, planter, flasker eller lignende på hovedtrapperne eller køkkentrap­perne , da disse er flugtveje. Der må heller ikke henstilles cykler, barnevogne eller lignende i reposen i stueetagen mod gårdsiden.
  • Cykler, køkkenaffald, papkasser, møbler etc. må ikke henstilles i kældergangene , ligesom det er strengt for­budt at henstille affald og gamle ting på køkkentrap­perne.
  • Affald skal anbringes de rigtige steder: Aviser og uge­blade skal i aviscontainerne i gården. Brænd­bart materiale skal lægges i containeren ved varmecentralenMetal, om­bygningsaffald, møbler, m.v. skal sættes i storskraldrum­met over varmecentralen.

Ting der trods forbuddet er henstillet i kældergangene samt på hoved- og køkkentrapperne – f.eks. fyldte eller tomme flyttekasser, bøger, møbler og lignende – vil straks uden ansvar for foreningen blive fjernet og derefter bortskaffet på grund af risikoen for brand .

Funktionærerne er blevet pålagt at kontakte beboere – der trods disse indlysende sikker­hedsregler alligevel henstiller affald og andet materiale på trapperne og i kælderen – og give disse beboere en påmindelse om ejendommens sikkerhedsregler vedrørende brand.

For yderligere at minimere risikoen for brand i ejendommen skal der henstilles til, at alle beboere er meget opmærksomme på at holde døre aflåste, ligesom porten til gården skal være aflåst fra kl. 20.00 hver aften.