Posts in Category: Nyheder fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Faldstammeprojektet
I vores projekt med renovering af faldstammer er vi nået til, at der holdes møde mellem bestyrelsens arbejdsgruppe for faldstammeprojektet og vores bygherrerådgiver, rådgivningsfirmaet Peter Jahn & Partners, om rammebetingelser – før, under og efter – for hovedentreprenørens forsøg med at udbedre fejl og mangler. Efterfølgende holdes møde mellem Arbejdsgruppen, Bygherrerådgiveren og Hovedentreprenør Finn L. & Davidsen om rammebetingelserne.

Når bestyrelsen kender udfaldet af møderne, vil bestyrelsen vende tilbage med yderligere information.

Sideløbende er der fortsat dialog med Rambøll vedrørende vores økonomiske mellemværende.

Dørhåndtag med greb til gårddøre
Leverandøren havde lovet levering af greb til prøve. Desværre havde leverandøren leveret et forkert greb, hvorfor vi afventer nyt dørhåndtag med greb til gårddør. Vi vender tilbage med opslag, når prøvegreb er monteret og kan testes.

Brandsikkerhed – branddøre til vaskerierne
I bestyrelsens igangværende arbejde med brandsikkerhed er arbejde med branddøre til vaskerierne i gang.
Dørene er isat. Justering af dørluk og fjernelse af træklyde samt afslutning ved dørpaneler forestår.

Altanprojekt
Arbejdsgruppen for altanprojektet arbejdere videre, og der ikke noget væsentlig nyt ift. arbejdet.

Udtrædelse af bestyrelsen
Jeppe Holst er udtrådt af bestyrelsen pr. ultimo oktober, da Jeppe er fraflyttet ejendommen.

Der er for indeværende to ledige poster i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen gerne vil opfordre medlemmer til at melde sig som kandidater til bestyrelsen.

Næste ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj 2019.

Om arbejdet i bestyrelsen, kan henvises til Vedtægterne og Forretningsordenen for rammerne for bestyrelsesarbejdet, samt ’Nyheder fra bestyrelsen’ på vores hjemmeside for hvilke emner bestyrelsen arbejder med.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 29. november 2018.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

English version

Drainpipe project
For our drainpipe project we have ahead a meeting between the board’s work group for the drainpipe project and our consultancy, Peter Jahn & Partners, on conditions – before, during and after – for the main contractor’s attempt to correct errors and deficiencies. Subsequently, a meeting is scheduled between the Working Group, the Client consultancy and the Main Contractor Finn L. & Davidsen on the conditions.

When the Board knows the outcome of the meetings, the Board will return with further information.

At the same time, there is continued dialogue with Rambøll regarding our financial intermediation.

Handle for door facing courtyard
The supplier had promised delivery a door handle for test. Unfortunately, the supplier had delivered a wrong door handle why we await a new handle for door facing courtyard. We will return with notice when the door handle is mounted and can be tested.

Fire safety – fire doors for the laundries
The board’s ongoing work with fire safety, installation of fire doors for the laundries is in progress
The doors are set. Adjustment of door closure and removal of draft sound and joint wall and door panels.

Balcony project
The working group for the balcony project is working on the project and there is no significant news.

Resignation of the board
Jeppe Holst has resigned from the board end of October as Jeppe has vacated the property.

There are currently two vacant posts in the Board, so the Board would like to invite members to sign up as candidates for the Board.

Next Annual General Meeting will be held before the end of May 2019.

On the work of the Board, reference can be made to the Articles of Association and the Rules of Procedure, as well as’ News from the Board’ on our website for which topics the Board works with.

 

The next board meeting is scheduled for November 29, 2018.

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 22. august 2018.

Møl
Kælderen og lejligheder i over halvdelen af alle opgangene har nu gennemgået flere sprøjtninger mod klædemøl. Der kan stadig være nogle få tilbage, men giften, som der er sprøjtet med, skulle virke op til 6 uger. Ellers anbefales det, at man sætter nogle mølfælder op.Hvis problemet drejer sig om mere end et par stykker klædemøl, eller de vedbliver med at komme, så skal du kontakte funktionærerne med et eksemplar af møllet. Hvis ABSOLUT A/S Skadedyrsservice vurderer, at der skal en ekstra sprøjtning til, så kommer de ud og ordner det.Derudover vil vi indgå en 1-årig kontrakt med ABSOLUT A/S Skadedyrsservice om at få sat detektorer i hele vores kælderen, så vi kan følge udviklingen i kælderen.

Der vil blive sat 40 detektorer op, hvor giften udskiftes hver 6.-8. uge og der bliver løbende kontrolleret, om der kommer møl igen og i så fald behandles problemet.

For at få en hurtig løsning i kælderen, har vi ikke været inde i hvert kælderrum, men der er stukket en rør ind i hvert rum for at få giften derind. Hvis det viser sig, at der er en del af kælderen, hvor møllene kommer igen og igen, så er det tegn på en rede et sted og så er vi nødt til at sende alle – indenfor denne bestemte del af kælderen – ned og tjekke deres kælderrum. Desuden er ABSOLUT A/S Skadedyrsservice nødt til at komme ind i hver enkelt rum og sprøjte.

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt beboerne til at undersøge, om man i sit kælderrum opbevarer tekstiler, som møl kan trives i. Så vi undgår mølreder.

Faldstammeprojektet
Vi har fået foretaget endnu en vurdering af kvaliteten af renoveringen af badeværelsesfaldstammer. 

Ud fra udtagne prøvestykker lyder vurderingen, at kvaliteten af afrensning af de gamle faldstammeralt andet lige ikke ville kunne give en vellykket coating. Dermed har vi igen fået bekræftet, at coatingen ikke vil kunne medføre den foreskrevne forventede levetidsforlængelse på de eksisterende badeværelsesfaldstammer mv.

I den videre proces med Hovedentreprenør Finn L. & Davidsen om afhjælpning af de pågældende mangler ved faldstammerenoveringen har bestyrelsen indgået aftale med rådgivningsfirmaet Peter Jahn og Partners om indhentelse af supplerende bygherrerådgivning til bestyrelsen.

Sideløbende er en dialog med Rambøll vedrørende vort økonomiske mellemværende i gang.

Vi ved desværre endnu ikke, hvor længe forløbet vil vare, inden projektet er afsluttet tilfredsstillende. Når vi ved mere om, hvad der konkret skal gøres, vil der blive orienteret om det i et særskilt nyhedsbrev.

Vedligeholdelsesplan
Som led i vedligeholdelsesplanen for ejendommen gennemgås brandsikringen og dens tilstand i ejendommen. I første omgang sættes der branddøre med dørpumpe op ved vaskerummene i kælderen. Branddørene er bestilt.

Altaner mod gården
Arbejdsgruppen for altanprojektet arbejder videre med at få udarbejdet så konkret et projekt som muligt, der kan præsenteres for medlemmerne ved en generalforsamling.

Sommerfesten
Vi kan endnu engang konstatere, at bestyrelsen er ikke har mistet taget på det – det lykkes os endnu engang at finde en regnvejrsdag at holde festen på, trods 69 sommerdage inden da :o) Og det er endda 4. år i træk!

Men vi er efterhånden gode i at både storm- og regnsikre vores telt. Det samme var desværre ikke tilfældet med vores pavilloner. Så på trods af 110 fremmødte, så sluttede festen lidt tidligere end beregnet, da lidt under halvdelen af gæsterne var særdeles våde. Vi er allerede gået i gang med at se på et ekstra telt til næste års fest, så alle kan forblive tørre trods regnvejret.

Men maden var rigtig lækker og der blev spist godt. Vi benyttede os af KA Catering for første gang og det bliver ikke sidste gang, at vi gør det.

Stor tak til de fremmødte gæster og til de hjælpsomme beboere, som var med til at sætte telt op, pynte op, rydde ned igen mv. Skønt med så stor opbakning.

Børnedagen rykkes
Børnedagen, som er blevet annonceret til d. 9/9, vil blive rykket 2 uger til d. 23/9.

Bestyrelsen søger kreative / barnlige sjæle, som har lyst til at være med til at arrangere en sådan dag. Kontakt venligst Alice tlf. 26 22 47 04 / mail: ejerforeningen@godthaabshave.dk, hvis du er interesseret i at give en hånd med.

Beplantning
Vores funktionærer Martin og Allan er i fuld gang med at få klippet hæk mv.

Bestyrelsen overvejer at nedlægge de to bed midt på græsplænen overfor nr. 6 – 12. Vi drøfter dette af flere grunde – bl.a. mangler vi plads til et ekstra telt til vores årlige sommerfest, bedene er mere eller mindre gået ud, placering af bedene er bare ikke god og ved at fjerne bedene, kan vi åbne vi op for mere plads på denne plæne.

Træer i haveanlægget vil blive beskåret i løbet af de næste måneder.

Bestyrelsen er opmærksom på, at buskene mod gaden ikke er helt så kønne mere flere steder.

Inden åbning af metroen gennemgås beplantning foran ejendommen for at få et overblik over eventuelle skader, forårsaget af metrobygget. Bestyrelsen afventer overblik og dialog med Metroselskabet.

Cykelpumpe i gården
Der findes en cykelpumpe i gården ved skuret. Der er nu markeret plads til, at cyklister kan pumpe deres cykel. Respektér venligst markeringen.

Vores hjemmeside – Godthaabshave.dk
I den kommende tid vil vi gå i gang med at oversætte vores info på hjemmesiden til engelsk, så den både står på dansk og på engelsk. Vi gør dette, da flere ikke-dansksprogede flytter ind i ejendommen. Hvis du i øvrigt har kommentarer eller konkrete forslag til tilføjelser til hjemmesiden, er du velkommen til at sende dem til ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Oprydning i barnevognsskuret
Der er sat 5 kurve op i barnevognsskuret. Det skulle gerne hjælpe med at få alt det væk fra gulvet, som ikke er barnevogne.

Der er sat en kurv op indenfor til venstre til grill ting – optændingsbrikker mv., så det er væk for små hænder. Kurven er sat højt på væggen.

Så er der sat 4 kurve op lige frem for indgangen. Disse kurve er til legetøj, sandting mv. Det er meningen at man kan tage kurven ned fra væggen, tage den med ud og lege med tingene, for bagefter at hænge den tilbage på plads.

Da der er begrænset plads i barnevognsskuret, er skuret først og fremmest til parkering af barne- og klapvogne, så må vi henstille til, at der ikke står gåvogne og andet legetøj derned. Der er simpelt hen ikke plads – 1. prioritering er plads til barne-og klapvogne.

Plast og glas containere i gården.
Der har været en del utilfredshed fra beboerne over, at plast containerne lugter af madrester og at det larmer rigtigt meget, når der smides glas i glascontainerne sent om aftenen / om natten.

Så husk at tage hensyn til dine naboer – skyl altid dit plast af, inden du smider det ud. Og vær sød ikke, at smide glas i containerne ml. kl. 23 – 06.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 25. oktober.*

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

*Rettet fra 3. oktober, som tidligere skrevet ved en fejl.

Hjælp til sommerfesten lørdag d. 11/8

I forbindelse med sommerfesten har vi brug for hjælp til følgende ting:

 • Samling/opsætning af telt, pavilloner, borde og stole / lørdag d. 11/8 kl. 9-11 – jo flere vi er, jo hurtigere går det. Der plejer at være god underholdningsværdi i at samle teltet ;o)
 • Pynt af telt, borde mv. / lørdag d. 11/8 kl. 15-16
 • Nedtagning af telt, borde og stole samt oprydning / søndag d. 12/8 kl. 9.30-11.00
 • Derudover har vi allerede 2 personer, som har meldt sig til at bage kager til festen. Vi kunne godt bruge et par stykker mere.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt til Alice Juhl – ring eller send sms på tlf. 26 22 47 04 eller skriv en mail på ejerforeningen@godthaabshave.dk.

Vel mødt – vi er næsten 100 tilmeldte til festen :o)

Hilsen Bestyrelsen

——————————————————————————-

Help wanted for the summer party Saturday Aug. 11th

We need help with the following things for the summer party:

 • Building / setup of the tent, tables, and chairs / Saturday, 11/8 at. 9-11 – the more we are, the faster it goes. There is always a good laugh when building the tent – so many parts ;o)
 • Decoration of tent, tables etc. / Saturday, 11/8 at. 15-16
 • Talking the tent down again, tables and chairs down in the basement / Sunday, 12/8 at. 9:30 to 11:00
 • In addition, we already have 2 people who have signed up to bake cakes for the party. We could use a few more on the baking team.

Registration must be made to Alice Juhl as soon as possible – call or text on tel. 26 22 47 04 or write an email: ejerforeningen@godthaabshave.dk.

See you at the party – we are almost 100 registered for the party: o)

Regards the Board

Ny vicevært

Bestyrelsen har ansat Allan Kristiansen som vicevært pr 1. august til erstatning for Henrik, der har valgt at stoppe.
Allan, der er 35 år, har en håndværkermæssig baggrund som murer og er i den egenskab kommet i ejendommen.
Tag godt imod Allan.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 28. juni 2018

Færre containere til papir og batterier
Frederiksberg Kommune har meddelt, at halvdelen af papircontainerne langs ejendommen og halvdelen af standerne til batteriaffald fjernes, fordi de ikke bliver fyldt. Hvis det viser sig, at der efterfølgende bliver mangel på containere og standere, henvender funktionærerne sig til kommunen og får justeret antallet.

Alarmopkald fra elevatorer
Flere beboere har gjort bestyrelsen opmærksom på, at der kommer støjende modem-lyde fra elevatorerne om natten. Det er den lovpligtige og automatiske test af alarmopkald, som vi skal foretages en gang i døgnet. Disse opkald er nu rykket til dagtimerne, så de forstyrrer beboerne mindst muligt.

Internet
Den 28. juni skiftede Fiberby en switch (fordeler) til opgangene nr. 6, 8 og 10 for at sikre høj driftsstabilitet. Vi har desuden opdateret vores fejlfindingsguide om oplevet dårlig internetforbindelse på hjemmesiden. Se guiden her.

Tag hensyn til hinanden
Vejret er dejligt, og den fælles have samt altanerne bliver nu flittigt brugt. Bestyrelsen har dog fået henvendelser om hundeluftning i gården i strid med vedtægterne. Hundeejere skal lufte hunden udenfor ejendommen.
Samtidig skal vi påpege den selvfølgelighed, at man ved hyggestunder i gården tager hensyn til sine medbeboere. Brug ikke haven som toilet, men benyt værtens. Tænk desuden over, at de fleste lejligheder har soveværelse ud mod gården.

Grill på altanerne
Flere beboere har henvendt sig til bestyrelsen, fordi de føler sig generet af grill-stegeos på altanen. Bestyrelsen skal derfor minde medlemmerne om, at det ifølge vedtægterne ikke er tilladt at grille på altanerne. Heller ikke med gas- eller elektrisk grill.
Få genopfrisket husordenen her.

Sommerfest
Invitationen er omdelt. Sommerfesten holdes lørdag d. 11. august kl. 17-23.
Tilmelding kan ske via linket her: https://goo.gl/forms/9rK93GzW1p89HT0F3

Møl i lejlighederne
10 ud af 19 opgange samt kælderen er nu sprøjtet mod møl i flere omgange. Der sprøjtes i forskellige etaper, da de enkelte opgange først er kommet på efter dokumenteret tilfælde af klæde- eller pelsmøl. Beboere til de berørte lejligheder har fået særskilt brev i deres postkasse. Beboere, som oplever møl – og endnu ikke har fået sprøjtet – skal henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møllet, så det kan konstateres, om der er tale om mel-, klæde- eller pelsmøl.

Der overvejes nu – i dialog med skadedyrsbekæmperen – om det er nødvendigt at sprøjte i de resterende lejligheder. Hvis det besluttes, vil beboerne i de relevante lejligheder få særskilt besked. Det kan i øvrigt oplyses, at en sprøjtning er uden nævneværdige gener for mennesker og kæledyr over mølstørrelse. En sprøjtning varer få minutter, og man kan vende tilbage til lejligheden efter 15 minutter.

Der er tale om en fælles indsats her, og derfor bør man prioritere at være hjemme, eller udlevere en nøgle til funktionærerne, så skadedyrsbekæmperen kan komme ind i hver lejlighed. Ellers får vi aldrig bugt med problemet.

Barnevognsskur
Der indkøbes kurve til barnevognskuret. Kurvene ophænges til opbevaring af legesager.
Ophængningen er planlagt til august. Hjælp jeres børn med at rydde op efter sig og holde orden.

Renoveringsprojektet
Der arbejdes videre med at få en løsning på kvalitetsproblemer med relining af faldstammer.

Altaner mod gården
En arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejder videre med altanprojektet, der udformes i forhold til bygningens konstruktion, æstetik og myndighedskrav om sikkerhed og udseende. Altanprojekt skal vedtages af et kvalificeret flertal på en generalforsamling, hvorefter projektet skal vurderes og godkendes af Frederiksberg Kommune, inden det evt. kan igangsættes. Uanset hvor hurtigt projektet forelægges medlemmerne, så vil det tidligst kunne realiseres i 2020.

Funktionær Henrik stopper
Funktionær Henrik Gøtje fratræder efter eget ønske. Bestyrelsen vil i den anledning takke Henrik for godt samarbejde, godt serviceniveau overfor beboerne, samt godt og samvittighedsfuldt udført arbejde i ejendommen. Henrik har sidste ordinære arbejdsdag i ejendommen fredag d. 27. juli.
Bestyrelsen har iværksat en ansættelsesproces til en afløser for Henrik.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 22. august.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

STATUS OPRYDNING

Vi har som varslet fjernet cykler mm. uden mærkat fra fællesarealerne. Det blev til 49 cykler fra gården, 53 cykler fra cykelkældre og enkelte ting fra barnevognskuret.

BEMÆRK – vi har bedt funktionærerne klippe låse på fastlåste cykler og barnevogne, som ikke er markeret. Det vil ske i morgen! (Dog senest fredag)

HVOR ER MIN CYKEL?

Har du glemt at sætte mærke på og er din cykel væk, så tjek cykelkælderen. Du skal selv afhente cyklen.

– Cykler placeret langs bygningen er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i venstre side).

– Cykler placeret ved varmecentralen er er samlet i cykelkælderen over for nr 6.

– Cykler fra kælderrum er samlet i kælderrummet bagerst

– Effekter fra barnevognsskuret er samlet i cykelkælderen over for nr 20 (i højre side).

Der er en del pæne cykler imellem, så vi forventer at en del af jer ikke har fået sat mærkat på. Bemærk at I nu har 3 mdr til at afhente cyklen, før den overdrages til kommunen.

Omvendt er der sat mærkater på gamle, rustne cykler, som næppe nogensinde bliver køreklare igen… vi minder derfor om, at fællesarealer ikke er til opmagasinering. Disse cykler bør opbevares i eget kælderrum – eller bortskaffes.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Billede 1: Godt 100 cykler var uden mærkat efter varslet deadline og står 3 mdr før afhentning fra kommunen.

Billede 2: Fastlåste cykler, ladcykler og barnevogne uden mærkater vil få låsen klippet og sættes ligeledes til afhentning.

Billede 3: Effekter fra barnevognsskur sat i kælderen. Autostole og løsdele til barnevogn bedes opbevaret i eget kælderrum.

Cykeloprydning

Kære beboer

Efter at have talt +40 punkterede cykler i gården og fundet diverse skrald, herunder cykelvrag, i cykelkælderen, har vi besluttet at rydde op.
Vi har derfor netop omdelt manila-mærker i alle postkasser med nedenstående skrivelse. Bemærk at alle ejendele på fællesarealer skal mærkes.
———————————————————–

VIGTIGT: Oprydning i gården, cykelkældere og barnevognsskuret

Der skal ryddes op i gamle cykler, barnevogne, børnecykler, knallerter mv. på ejendommens arealer.

Der er omdelt manila-mærker i postkasserne. Hvis du har en cykel, barnevogn, børnecykel mv., som du ønsker at beholde, skal du skrive navn, husnr og etage, f.eks. ”Alice, 12, 1.tv.”, og sætte den på den cykel mv., som du ønsker at beholde.

Du skal mærke din cykel mv.:
senest den 2. juli 2018

Efter denne dato vil ikke-mærkede cykler mv. blive fjernet og anbragt i en af vores kælder, indtil kommunens folk om nogle måneder afhenter dem, efter aftale med politiet.

Bemærk:

 • Alle tidligere manila-mærker er fjernet fra cykler og barnevogne både i gård og kældrene
 • Punkterede cykler eller cykler, som ikke bruges jævnligt skal sættes i cykelkælderen
 • Cykelkælderen skal ikke bruges som opmagasinering af reservedele, cykelvrag, gamle barnevogne mv. Disse skal opbevares i eget kælderrum eller afskaffes.
 • Barnevognsskuret skal ikke bruges til opmagasinering af barne-/klapvogne, som ikke bruges eller autostole. Skuret bruges til barnevogne, løbecykler og fælles legetøj.

Ekstra manilamærker kan afhentes hos funktionærerne. Spørgsmål til ovenstående kan stilles på ejerforeningen@godthaabshave.dk.


Opslaget (dansk/engelsk) kan ses her:
2018-06-05 Cykeloprydning i gården med Manilamærker

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 31. maj 2018

Klædemøl
Der er konstateret klædemøl i kælderen, og flere beboere har henvendt sig til funktionærerne vedr. møl i deres lejligheder. I første omgang vil der ske bekæmpelse i kælderen samt enkelte opgange, hvor der er konstateret klædemøl i en del af lejlighederne. Beboerne i de relevante opgange er orienteret.
Beboere, som i øvrigt mener at have problemer med klædemøl, bedes henvende sig til funktionærerne med et eksempel af møl’et, så det kan konstateres, om der er tale om klæde- eller melmøl. Ud fra dette kan funktionærerne konstatere problemets omfang, og i samarbejde med skadedyrsbekæmpere vurdere om der er behov for yderligere sprøjtning.

Affaldsskakte
En funktionær har måttet behandles akut på skadestuen efter uheld med ituslået ølglas ifm. tømning af affaldsskakten i en opgang. Det anmeldes til Arbejdstilsynet. Bestyrelsen indskærper igen, at fødevarer af sundhedsmæssige årsager skal være emballeret, og at der ikke må smides metal, flasker og skarpe genstande i affaldsskakterne. I yderste konsekvens vil en overtrædelse af dette føre til, at Arbejdstilsynet kommer med påbud om, at funktionærerne ikke må fjerne affaldet, og skakterne lukkes.

Oprydning i gård, barnevognsrum og cykelkældre
Der er planlagt oprydning i gården og cykelkældre for herreløse cykler, herreløse barnevogne og andet hittegods. I den forbindelse er der omdelt info og mærker i alle postkasser om, at cykler og barnevogne skal mærkes, inden funktionærerne indenfor en rimelig frist sætter umærkede cykler og barnevogne i et aflåst kælderrum. De afhentes efterfølgende af Frederiksberg Kommune. 

Affaldsbeholdere til glas i gården
Der vil blive stillet 3 glascontainere op i gården – én i hver ende af gården og én ved barnevognsskuret.

Renoveringsprojektet vedr. faldstammer
Der arbejdes på en plan for den resterende del af projektet. Der orienteres særskilt om renoveringsprojektet i et nyhedsbrev.

Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen blev evalueret, hvor der blev påpeget, at lyden ikke var god nok, og at der skal være bedre organisering af uddeling af stemmesedler. Bestyrelsen var enig om at fastholde den nuværende lokation i 2019. Desuden skal referatet udsendes tidligere.

Forretningsorden for bestyrelsen
Bestyrelsen har besluttet at publicere sin forretningsorden på ejerforeningens hjemmeside.
Forretningsordenen beskriver de regler, som bestyrelsen arbejder under. Jvf. ejerforeningens vedtægter §13.
Du finder forretningsordenen under menupunktet ’Nyttig Info -> Dokumenter’ eller her.

Udtrædelse af bestyrelsen
Anne Rhode har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet ændrede jobaktiviteter.

Ny kontaktinfo
Der er oprettet nye e-mailadresser. Det betyder, at bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: ejerforeningen@godthaabshave.dk, mens funktionærerne kan kontaktes via kontor@godthaabshave.dk. De nye e-mailadresser vil løbende blive opdateret på div. informationer.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag d. 28. juni.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sammendrag fra konstituerende bestyrelsesmøde 2/5-2018

Konstituering

Bestyrelsen har konstitueret sig, og består af følgende medlemmer:

 • René Tarby, formand
 • Alice Juhl, næstformand
 • Anne Rohde
 • Jeppe Holst
 • Michael Graae
 • Niels Munkebo Christensen
 • Niels Tradsfeldt

På Ejerforeningens hjemmeside under menupunktet ’Kontakt -> Bestyrelsen’ kan du se den nye bestyrelsen. Det er nu også muligt at kontakte bestyrelsen direkte via mail på: ejerforeningen@godthaabshave.dk– Vi forsøger at svare indenfor 1 uge.

Da halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden, er nye i bestyrelsesmedlemmer, gennemgår vi en overgangsproces på det formelle og praktiske område. Bestyrelsens første prioritet er, at komme op i gear og håndtere de mest nødvendige og presserende sager.

Sommerfest
Også i år vil bestyrelsen arrangere en sommerfest i vores grønne gård for beboerne.
Sommerfesten er planlagt til lørdag d. 11. august.
Sæt kryds i kalenderen og tag din nabo med.
Der kommer yderligere information i løbet af sommeren.

Fællesgrillen
Fællesgrillen bliver tændt op over sommeren.
Det gode majvejr har betydet, at grillen allerede er taget i brug.
Alle beboere, ejere som lejere, er velkomne og skal blot selv medbringe mad, drikke og godt humør. Ældre kan få hjælp til grillen. Bestyrelsen informerer, når næste fællesgrill arrangement finder sted.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 31. maj.

Der arbejdes på referat fra Generalforsamlingen. Desuden arbejdes der videre i forhold til renoveringssagen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sammendrag fra bestyrelsesmøde 24/1-2018

Renoveringsprojektet
Det er besluttet, at der skal udføres yderligere kvalitetskontrol, og der ventes en afklaring om resultaterne af denne kontrol i uge 7 – dvs. medio februar. Først herefter kan byggeudvalget vurdere, hvordan når der kommer en endelig afslutning af faldstammeprojektet. Bestyrelsen er bevist om, at beboerne afventer det endelige regnskab. Men samtidig er det vigtigt, at projektet først afsluttes, når det er sikret, at arbejdet lever op til gældende standarder. Bestyrelsen udsender et særskilt nyhedsbrev, når resultaterne af kvalitetskontrollen foreligger.

Antallet af ansatte funktionærer er tilbage på to, idet Niels er stoppet som planlagt. Martin varetager sit normale arbejde, samtidig med at han koordinerer det afsluttende forløb på renoveringsarbejdet.

Altaner mod gåden
Arbejdet med forslag om altaner mod gården er udskudt til renoveringsprojektet er endeligt afsluttet. Bestyrelsen håber at kunne præsentere et forslag ved en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien.

Montering af sikkerhedsdøre
Monteringen er i fuld gang, med tilfredse og mindre tilfredse kunder til de nye sikkerhedsdøre. Ejerforeningen har alene forhandlet en mængerabat hjem, og montering af dør og en håndværksmæssig tilfredsstillende afslutning er en sag mellem de enkelte beboere og Bagger Låse & Alarm. Derfor opfordrer bestyrelsen køberne af sikkerhedsdøre til at kontrollere, at dørene er leveret i henhold til aftale og Bagger Låse & Alarm opmærksom på eventuelle fejl og/eller mangler.

Dørkarme skal males
Dørkarmene er som aftalt leveret i hvid – og ikke i grøn, som de skal være i Aksel Møllers Have eller brun, som de skal være på Godthåbsvej. Maling til dørkarmene kan afhentes hos funktionærerne. Ejendommens maler kan male karmene udvendig for 400 kr. inkl. moms. Malerarbejdet skal bestilles inden 15. marts hos funktionærerne.

Ekstra sikkerhedsnøgler
I forbindelse med udskiftning til sikkerhedsdøre opfordrer bestyrelsen beboerne til at deponere en nøgle hos funktionærerne. Nøglerne opbevares i et forsikringsgodkendt pengeskab. Derved sikres mulighed for adgang til lejlighederne ved akut brug for dette – fx i forbindelse med vandskade.
I tilfælde af glemt nøgle kan funktionærerne kun træffes indenfor normal træffetid. Derfor opfordrer bestyrelsen, at man deponerer en ekstranøgle hos fx en nabo eller lignende. Ekstra nøgler kan bestilles hos Bagger Låse her:
http://bestil.bagger-laase.dk/

Dørskilte på nye døre
Bestyrelsen har ingen holdning til design af nyt dørskilt. Men for at sikre en vis ensartethed, foreslår bestyrelsen at man bestiller et nyt dørskilt her:

http://www.mitnavneskilt.dk/produkter/33-moderne-skilte/408-sort-skilt-med-hvid-tekst-aflangt-/
(Sort skilt (45 mm x 220 mm) med hvid skrift. Skiltet monteres et par centimeter under dørspionen).

Status fra internet leverandør
Netværket, leveret af Fiberby, har en oppetid på 99,9% til serveren i kælderen. Der er 188 lejligheder tilsluttet netværket. Det svarer til 55 %, hvilket er lavere end andre foreninger, som er tilsluttet Fiberby. Derfor vil Fiberby lave en kampagne med bl.a. mulighed for praktisk hjælp til tilslutning, dvs. support på ejendommen. Der vil blive udsendt information i forbindelse med generalforsamlingen.

Rengøringsaftale
Bestyrelsen ser på en genforhandling af kontrakten til en mindre reduktion af prisen – uden kvaliteten af rengøringen falder. Rengøringsarbejdet synliggøres ved at ophænge sedler i opgangene.

Tørrerum
Bestyrelsen opfordrer til at reglerne for brug af tørrerum respekteres, og at man kun aflåser et tørrerum, man har reserveret. Bestyrelsen indskærper, at hængelåse uden adresse fjernes af funktionærerne. Der skal fremgå adresse på både lås på reservationstavle og lås til selve vaskerummet.

Nye erhverv i ejendommen
Efter fotohandleren ud mod Godthåbsvej er lukket, overtages lokalerne af pr. 1. februar af Loop Food. Konceptet er salg af såkaldt kvalitets take-away mad. En forudsætning er, at der ikke kommer lugtgener for ejendommens beboere. Maden forventes ikke at blive tilberedt i forretningen, hvorfor der heller ikke er tænkt at installere udsugning som f.eks. pizzeriaet har. Det Rene Brød ventes i øvrigt at tage lokalerne på hjørnet af Aksel Mølles Have og Godthåbsvej i brug i marts.

Ny indretning af gården
Et udvalg under bestyrelsen arbejder sammen med et arkitektfirma om forslag til ny indretning af gården. Forslag til ændret indretning af gården skyldes et tydeligt behov for yderligere cykelparkering, samt et ønske om at flytte papircontainerne længere væk fra husmuren pga. brandsikkerhed. Yderligere cykelparkering kræver at fordelingen af pladsen i gården ændres.

Endeligt forslag præsenteres for medlemmerne ved den kommende generalforsamling.

Forslag til generalforsamling 2018
Skal være sendt til bestyrelsen seneste 15. marts. Generelforsamlingen ventes afholdt i slutningen af april. Indkaldelse fremsendes snarest.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 21. marts.